P. 1
Η-Άλωσις-Runciman

Η-Άλωσις-Runciman

Ratings: (0)|Views: 1,397 |Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Sep 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2014

 
Pto}ok Zuk`clgkPto}ok Zuk`clgkΙ ΍ασπι Τιϊ ΖσμπτημτγμξόυξαιϊΙ ΍ασπι Τιϊ Ζσμπτημτγμξόυξαιϊ 74?074?0ΘοτΨύχηπι ‐ ΟυγθάαογηΘοτΨύχηπι ‐ ΟυγθάαογηΜήζξϊ ΜγζξαξόδιϊΜήζξϊ ΜγζξαξόδιϊΤχγτι οζδξπιΤχγτι οζδξπι
ΟΖΔΞΠΟΓΠ ΥΗΥΗΔΙΘΗΟΖΔΞΠΟΓΠ ΥΗΥΗΔΙΘΗ ΗΒΙΜΗ :55? ΗΒΙΜΗ :55?
 Τήταξϊ υχστξτόυξϏ6 Tbo mghh nm @nkptgktcknuho 74?0£ @gljzcdio _kc}ozpcts Uzopp( 73=?Ηυξζαογπτγζψτιτη ΰγη τιμ ΟααΨδη6 ΟΖΔΞΠΟΓΠ ΥΗΥΗΔΙΘΗΥχϋτι άζδξπι :55:Δοότοχι άζδξπι :550
 
ΥΧΞΑΞΐΞΠ ΤΞί ΠίΐΐΧΗέΟΗΥΧΞΑΞΐΞΠ ΤΞί ΠίΐΐΧΗέΟΗ
 Τξμ ζηγχψ υξϏ ξγ γπτξχγζξή Ϋτημ ηυαξή Ψμβχσυξγ ι Ψασπι τιϊ Ζσμπτημτγμξόυξαιϊ( τξ74?0( υγπτοϏψτημ ψτγ πιθοήσμο τξ τάαξϊ τξϏ Θοπηήσμη+ ΠΫθοχη ΰμσχήνξϏθο υξαό ζηαΨψτγ τξ χοόθη τιϊ γπτξχήηϊ ζϏαΨ ηπτηθΨτιτη ζηγ ψτγ δομ τξ δγηζψυτογ υξτά ζημάμηύχΨΰθη+ Δομ ϏυΨχωογ ζημάμη πιθοήξ ΰγη τξ ξυξήξ μη θυξχξόθο μη υξόθο ψτγ ξθοπηγσμγζψϊ ζψπθξϊ θοτηααΨωβιζο πτξ πόΰωχξμξ+ Πτιμ Γτηαήη ζηγ πτξ θοπξΰογηζψ ζψπθξι ζήμιπι υξϏ ηυξζηαξόθο Ημηΰάμμιπι κχγπζψτημ πο ολάαγλι υξαό υχγμ ηυψ τξ 74?0+ ΠτξκξχχΨ ξγ θοπηγσμγζάϊ γδάοϊ ουγζχητξόπημ υξαό θοτΨ τξ 74?0+ Ξγ υχϋτξγ βηαηππξυψχξγοήωημ ηχωήπογ μη ολοχοϏμξόμ τξϏϊ δχψθξϏϊ τξϏ σζοημξό υξϏ ουχψζογτξ μη ηααΨλξϏμξαψζαιχι τιμ ξγζξμξθήη τξϏ ζψπθξϏ υχγμ ηυψ τξ 74?0+ Υάχηπημ ψθσϊ ηχζοτάϊ δοζηοτήοϊθοτΨ τξ 74?0 υχξτξό ημξήλξϏμ ηϏτξή ξγ δχψθξγ ζηγ υχγμ ι ουήδχηπι τξϏϊ ΰήμογ ηγπβιτΫπτιμ ΟϏχϋυι+ Ι υηχηζθΫ ζηγ ι υτϋπι τξϏ ΚϏνημτήξϏ ζηγ ξ βχήηθκξϊ τσμ Ξβσθημϋμ Τξόχζσμ Ψπζιπημ τιμ ουήδχηπι τξϏϊ π) ηϏτάϊ τγϊ ηααηΰάϊ+ ΗααΨ ι ουήδχηπι δομξύογαψτημ θψμξ πτη ΰοΰξμψτη ομψϊ άτξϏϊ+ Ι κϏνημτγμΫ πξύήη άυηγλο τξ χψαξ τιϊ πτιμΗμηΰάμμιπι( ηααΨ Ϋδι ΰγη υοχγππψτοχξ ηυψ θγπψ ηγϋμη υχγμ ηυψ τξ 74?0 ξγ ΚϏνημτγμξήαψΰγξγ οήωημ ηύΫπογ τι ύτϋωογη ζηγ τιμ ηκοκηγψτιτη τιϊ υητχήδηϊ τξϏϊ ημηνιτϋμτηϊΨμοτοϊ ζηβιΰιτγζάϊ άδχοϊ πτιμ Γτηαήη ζηγ ξγ ΂ααιμοϊ αψΰγξγ υξϏ τξϏϊ ηζξαξόβιπημθοτΨ τξ 74?0 Ϋαβημ σϊ ουή τξ υαοήπτξμ ψωγ σϊ υχψπύϏΰοϊ υξϏ λάύοϏΰημ ηυψ άμη μάξνϏΰψ τσμ ηυήπτσμ( ηααΨ σϊ πυξϏδηπτάϊ ηυψ μιπγΨ πτη ξυξήη ι Κομοτήη οληζξαξϏβξόπομη δγητιχοή τξμ άαοΰωξ+ ΃δι ουή υξααΨ ωχψμγη ι Ψμξδξϊ τιϊ ξβσθημγζΫϊ δόμηθιϊ οήωουχξζηαάπογ ζΨυξγη ηθιωημήη πτγϊ οθυξχγζάϊ υψαογϊ τιϊ Γτηαήηϊ( ηααΨ δομ ζητάπτχοςο τξοθυψχγψ τξϏϊ( οζτψϊ ηυψ τξ κηβθψ πτξμ ξυξήξ ηυάζαογπο τγϊ δγψδξϏϊ υχξϊ τξμ ΟόλογμξΥψμτξ+ Ι ξβσθημγζΫ ζητΨζτιπι τιϊ ΗγΰόυτξϏ Ϋτημ υγξ ζητηπτχξύγζΫ ΰγη τι Κομοτήη ηυψτιμ ξβσθημγζΫ ζητΨζτιπι τιϊ Ζσμπτημτγμξόυξαιϊ( ζηγ ημ ι ΐάμξκη δάωβιζο πξκηχψυαΫΰθη αψΰσ τξϏ οαάΰωξϏ τσμ Πτομϋμ ηυψ τξ πξϏατΨμξ( ηϏτψ υξϏ υχξζΨαοπο τιμ υτϋπιτιϊ Ϋτημ ι ουγπύηαΫϊ βάπι τιϊ πτιμ Γτηαήη υηχΨ ι ηυϋαογη τξϏ ολστοχγζξό οθυξχήξϏ+Ηζψθι ζηγ πτξ οϏχό υξαγτγζψ υοδήξ ι Ψασπι τιϊ Ζσμπτημτγμξόυξαιϊ δομ Ψααηλο υξααΨυχΨΰθητη+ Ξγ Τξόχζξγ οήωημ Ϋδι ύβΨπογ πτγϊ ψωβοϊ τξϏ Δξόμηκι ζηγ ηυογαξόπημ τιμζομτχγζΫ ΟϏχϋυι( ζηγ ξυξγξπδΫυξτο βη θυξχξόπο μη δγηυγπτϋπογ ψτγ ιΖσμπτημτγμξόυξαι Ϋτημ ζητηδγζηπθάμι( ψτγ θγη ηϏτξζχητξχήη υξϏ ηυξτοαξόμτημ ηυψζΨτγ οαΨωγπτη υοχγππψτοχξ ηυψ θγη υψαι υξϏ υηχΨζθηνο δομ βη θυξχξόπο μη ημτγπτηβοήηυάμημτγ πο θγη ηϏτξζχητξχήη τιϊ ξυξήηϊ ι άζτηπι ζΨαϏυτο τξ θοΰηαότοχξ θάχξϊ τιϊΚηαζημγζΫϊ ζηγ τιϊ ΘγζχΨϊ Ηπήηϊ( θγη ηϏτξζχητξχήη θο χσθηαάη δγηζϏκάχμιπι υξϏδγάβοτο τιμ ζηαότοχι πτχητγστγζΫ θιωημΫ τιϊ ουξωΫϊ+ Οήμηγ ηαΫβογη ψτγ ιωχγπτγημξπόμι ζαξμήπτιζο κηβγΨ ηυψ τιμ υτϋπι τιϊ Ζσμπτημτγμξόυξαιϊ+ Θιμζητάωξμτηϊ τι ύχψμγθι ημηδχξθγζΫ ΰμϋπι θηϊ ξγ ΔϏτγζάϊ δϏμΨθογϊ ηυάτϏωημ μηδγηΰμϋπξϏμ υψπξ ημηυψτχουτι οήωο ζητηπτοή ι τξϏχζγζΫ ζητΨζτιπι+ ΥηχΨ τηότη ιτχηΰσδήη δομ Ψααηλο ζητΨ ζημάμη τχψυξ τιμ υξαγτγζΫ τξϏϊ( Ϋ θΨααξμ τιμ άααογςιυξαγτγζΫϊ τξϏϊ ηυάμημτγ πτξ Ημητξαγζψ νΫτιθη+ Θψμξ ι υηυξπόμι τηχΨωβιζο ογαγζχγμΨ
 
ζηγ πωοδήηπο ξϏπγηπτγζΨ ημτήθοτχη( ηααΨ ζηγ οζοήμι ουχψζογτξ πόμτξθη μηημτγθοτσυήπογ υγξ ουοήΰξμτη υχξκαΫθητη υγξ ζξμτΨ πτιμ άδχη τιϊ+Υγβημψμ αξγυψμ μη ύηήμοτηγ ψτγ ι γπτξχήη τξϏ 74?0 δόπζξαη ηλήνογ άμη ηζψθι κγκαήξ+Πτιμ υχηΰθητγζψτιτη ψθσϊ τη ΰοΰξμψτη οζοήμξϏ τξϏ άτξϏϊ οήωημ νστγζΫ πιθηπήη ΰγηδόξ αηξόϊ+ ΠτξϏϊ ΤξόχζξϏϊ ι ζητΨζτιπι τιϊ υηαηγΨϊ ηϏτξζχητξχγζΫϊ υψαιϊ δομυχξπάύοχο θψμξ θγη μάη ηϏτξζχητξχγζΫ υχστοόξϏπη( ηααΨ ζηγ οληπύΨαγπο τιθξμγθψτιτη τιϊ οϏχσυηφζΫϊ ηϏτξζχητξχήηϊ τξϏϊ+ Ομψπσ ι υψαι( υξϏ κχγπζψτημ πτξζάμτχξ τσμ ζτΫποϋμ τξϏϊ( πτξ υάχηπθη θοτηλό τιϊ Ηπήηϊ ζηγ τιϊ ΟϏχϋυιϊ( δομ Ϋτημπτη ωάχγη τξϏϊ( δομ θυξχξόπημ μη ηγπβΨμξμτηγ ηπύηαοήϊ+ Δομ οήωημ αψΰξϏϊ μη ύξκξόμτηγθψμξ τξϏϊ ΂ααιμοϊ+ ΗααΨ θγη θοΰΨαι οϏχσυηφζΫ πϏθθηωήη υξϏ βη δχξόπο ηυψ θγη τάτξγηκΨπι βη θυξχξόπο ηζψθι μη τξϏϊ οζτξυήπογ+ Θο τιμ Ζσμπτημτγμξόυξαι πτη ωάχγη τξϏϊΫτημ ηπύηαοήϊ+ ΠΫθοχη( θοτΨ ηυψ ψαοϊ τγϊ θοτηπτχξύάϊ τιϊ γπτξχήηϊ τξϏϊ( ξγ Τξόχζξγζχητξόμ ηζψθι τι ΒχΨζι( δγητιχϋμτηϊ ηζψθι τξ υχξΰούόχσθη τξϏϊ πτιμ ΟϏχϋυι+ΐγη τξϏϊ ΂ααιμοϊ ι υτϋπι τιϊ υψαιϊ Ϋτημ ηζψθι υγξ κηχϏπΫθημτι+ ΐγη οζοήμξϏϊουχψζογτξ υχΨΰθητγ ΰγη τξ ξχγπτγζψ τάαξϊ ομψϊ ζούηαηήξϏ+ Ξ βηϏθηπτψϊ υξαγτγπθψϊ τξϏΚϏνημτήξϏ οήωο Ϋδι υηήλογ τξ χψαξ τξϏ πτξμ οζυξαγτγπθψ τξϏ ζψπθξϏ ζηγ τϋχη υάβηγμοθηνή θο τιμ οτξγθξβΨμητι υψαι+ Δομ οήωο ψθσϊ υοβΨμογ ηζψθι+ Ξ πϏχχγζμξόθομξϊυαιβϏπθψϊ τιϊ Ζσμπτημτγμξόυξαιϊ πτγϊ υηχηθξμάϊ τιϊ υτϋπιϊ τιϊ υοχγαΨθκημο υξααΨηυψ τη δγηυχουάπτοχη υμοόθητη τιϊ ουξωΫϊ( υξϏ ημΫζημ πο ημβχϋυξϏϊ ξγ ξυξήξγ οήωημημητχηύοή θο θγη γδγηήτοχη οζαουτϏπθάμι υηχΨδξπι υξϏ οζτογμψτημ υχξϊ τη υήπσ θάωχγτιμ ηχωηήη ΟααΨδη ζηγ τι Χϋθι+ Ομψπσ άμηϊ ηϏτξζχΨτξχηϊ( οζυχψπσυξϊ τξϏ Βοξό(νξόπο πτξ Κψπυξχξ( ζΨβο ΂ααιμηϊ( ηζψθι ζηγ ημ Ϋτημ Ϋδι πζαηκσθάμξϊ( θυξχξόπο μηηγπβΨμοτηγ ϏυοχιύΨμογη ΰγητή ημΫζο ηζψθι πτιμ υχηΰθητγζΫ ζηγ Ξχβψδξλι ωχγπτγημγζΫζξγμξυξαγτοήη+ Ξ ηϏτξζχΨτξχηϊ θυξχοή μη θιμ Ϋτημ πο βάπι μη ζΨμογ υξααΨ ΰγη μη τξμκξιβΫπογ ουή τιϊ ΰιϊ( ηυξτοαξόπο ψθσϊ ηζψθι άμη πιθοήξ οπτήηπιϊ ζηγ άμη πόθκξαξ τιϊολξϏπήηϊ τξϏ Βοξό+ Θο τξμ ηϏτξζχΨτξχη μη άωογ υάπογ θηνή θο τιμ υοπθάμι υψαι τξϏ(Ψχωγπο ι κηπγαοήη τξϏ ΗμτήωχγπτξϏ( ζηγ ι ΟααΨδη κχάβιζο ζΨτσ ηυψ τι ΰι( ΰγη μηουγκγϋπογ ψπξ ζηαότοχη θυξχξόπο+ Τξ ψτγ ξ Οααιμγπθψϊ δομ ωΨβιζο ξαξπωοχϋϊ ηυξτοαοήύψχξ τγθΫϊ πτιμ ηπτοήχοϏτι νστγζψτιτη ζηγ τξ βΨχχξϊ τξϏ οααιμγζξό υμοόθητξϊ+Π) ηϏτΫ τιμ γπτξχήη ξ οααιμγζψϊ αηψϊ οήμηγ ξ τχηΰγζψϊ Ϋχσηϊ+ ΥχξπυΨβιπη μη τιμηύιΰιβϋ άωξμτηϊ ηϏτΫ τι δγηυήπτσπι ζητΨ μξϏ+ Τιμ άωξϏμ υογ υξααάϊ ύξχάϊ πτξυηχοαβψμ+ ΠϏΰζήμιπο τξμ ΐζήθυξμ "ΐήκκσμη# ηχζοτΨ ηααΨ ψωγ τψπξ ϋπτο μη τξμ ζΨμογ μηλοωΨπογ τιμ υοχγύχψμιπι τξϏ ΰγη τξ ΚϏνΨμτγξ+ ΐγη τοαοϏτηήη ύξχΨ ογυϋβιζο ηυψ τξμ ποχ ΂μτξϏγμ ΥΫηχϊ( πο άμη άχΰξ υξϏ οζδψβιζο υχγμ ηυψ ολΫμτη ωχψμγη ηααΨ τξ ξυξήξ ηλήνογθο τξ υηχηυΨμσ μη δγηκΨνοτηγ ηζψθι+ Ι υοχγΰχηύΫ τξϏ ΰγη τγϊ υχηΰθητγζάϊουγωογχΫπογϊ τιϊ υξαγξχζήηϊ( κηπγπθάμι πο θγη ξαξζαιχσθάμι θοαάτι τσμ υιΰϋμ ζηγ ποθγη Ψθοπι υχξπσυγζΫ ΰμϋπι τξϏ ωϋχξϏ( οληζξαξϏβοή μη οήμηγ ηυψαϏτη άΰζϏχι( ημ ζηγ ποΨααη πιθοήη ι πόΰωχξμι άχοϏμη άωογ ζητηπτΫπογ τξ κγκαήξ αήΰξ οζτψϊ ουξωΫϊ+ ΞύοήασυΨχη υξααΨ πτξ άχΰξ τξϏ( τξ ξυξήξ υηχηθάμογ ι ζηαότοχι άζβοπι τσμ ΰοΰξμψτσμ τξϏ

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Kostas Renios liked this
Kostas Renios liked this
Kostas Renios liked this
Trash_200 liked this
kostas1900 liked this
hreligions liked this
John Ntokos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->