Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uittreksel Projectopzet en Aanpak LOI HBO Management

Uittreksel Projectopzet en Aanpak LOI HBO Management

Ratings: (0)|Views: 377|Likes:
Published by mhgi

More info:

Published by: mhgi on Sep 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2011

pdf

text

original

 
Projectopzet en –aanpakH1 t/m H4, H9 t/m H12, H25 t/m H28
Efficiëntie = doelmatigheid - Effectiviteit = doelgerichtheid - Flexibiliteit = aanpassingsvermogenProjectmatig werken: het realiseren van een project d.m.v. gefaseerde besluitvorming en het beheersen vanactiviteiten van een project, 3 pijlers1.faseren; gefaseerde besluitvorming2.beheersen; alle sturende en regelende activiteiten3.beslissen; gespecificeerd op de juiste plaats en het juiste tijdstipProject: een eenmalige gebeurtenis met een duidelijk omschreven doel, die op basis van een gegeven opdrachtbinnen een bepaalde tijd en met vooraf bepaalde middelen moet worden gerealiseerd “Stuurbaar”project: bestaat uit een aantal onderling samenhangende activiteiten met een uniek, complex en/of multidisciplinair karakter, gericht op het bewerkstelligen van een vooraf geformuleerd resultaat en met eenbegrenzing in tijd, geld en menskracht5 kenmerken van een project:1.begrensd in de tijd2.eenmalig en uniek; passen niet in de normale lijnorganisatie3.interdisciplinair met veel experts; wisselende samenstelling4.beperkte middelen5.activiteiten opdelen en faserenProjectmatig werken: voortdurend zicht houden op het te bereiken resultaat - effectief werken
improviserend; ad hoc, procesaanpak, onzeker, vaag , nieuw
routinematig; bureaucratisch karakter; continu, procedure aanpak, zeker, duidelijk, bekend
planmatig; sturen op resultaat; voorzien, planningaanpak, nogal zeker, geleidelijk duidelijker, gewenstPrincipes van projectmatig werken:1.eerst denken dan doen; tijd voor overleg en handelen
2.
planvormend denken; project doordenken van voor naar achteren en andersom3.werken van grof naar fijnOpzetten en beheersen van een project:1.stel duidelijk het eindresultaat vast2.formuleer subdoelstellingen3.bepaal tijdsduur, controlepunten en onderlinge relaties van activiteiten4.maak een afbeelding van het verloop van het project (grafieken)5.leidt de medewerkers zowel als team als individueel6.versterk enthousiasme voor en betrokkenheid bij het project
7.
informeer alle betrokkenen continu; wet van Maier E=K x A (Effect = Kwaliteit x Acceptatie)8.ga constructief om met conflicten9.benut de persoonlijke macht van de projectleider10.bevorder creativiteit en het nemen van risico’sProjectactiviteiten:
Inhoudelijk; fasegebonden, beheersbaar, onontbeerlijk voor het bereiken van het projectresultaat
Beheersmatig; gericht op het doelmatig en doelgericht beheersen en sturen van alle inhoudelijke activiteitenProjectorganisatie: een tijdelijk samenwerkingsverband waarin deskundigen vanuit verschillende onderdelen van deorganisatie samenwerken en waarbij de bestaande hiërarchie wordt doorkruistVoorwaarden functioneren projectorganisatie:
Moet behoefte bestaan om horizontale werkverbanden te formaliseren en daarmee te legaliseren
De te verrichten activiteiten moeten projectmatig worden gerealiseerd
Zowel de leiding als de medewerkers van de bestaande organisatie moeten het nut van eenorganisatieverandering of –ontwikkeling inzienTeamvorming: continu proces met als doel een situatie waarin de leden van het projectteam maximaal gebruikkunnen maken van elkaars kennis, inzichten, ervaringen en vaardighedenFunctionele en disfunctionele rollen binnen het projectteam:Initiator
Functioneel taakgericht
Motor van het team, ziet uitdagingen enmogelijkheden i.p.v. problemenFilosoofDenkvermogen van het team, vraag zich niet o “wat” maar “waarom” CreatorNieuwe ideeën, oplossingen, heeft anderen nodigvoor realisatieStimulator
Functioneel relatiegericht
Eigen ambities niet boven anderen, prikkeltanderen tot eigen ideeënBemiddelaarHerkent persoonlijke tegenstelling direct, zorgt datconflicten openlijk en beheerst wordt aangepaktProcesbewakerNeemt afstand van taak en inhoud, ziet scherp hoemen met elkaar omgaatCynicus
Disfunctioneel
Ziet uitsluitend problemen, frustreert hetzelfvertrouwen van het teamClownZorgt voor ontspanning, blijft met 1 been buitenhet teamBureaucraatRemt het ontplooien van acties onnodig af,
1
 
verschuilt zich achter regels en proceduresSamenstelling en selectie van een projectteam: 6 innerlijk persoonlijke kwaliteiten
Inspirator: loopt zichzelf voorbij, verbeeldingskracht, toekomstgericht, zoekt naar vernieuwingen enontwikkelingen
Conservator: staat zoveel mogelijk stil, op het verleden gericht, ordelijk, zorgvuldig, evalueert graag om in detoekomst gemaakte fouten te voorkomen
Ondernemer: walst over alles heen, richtinggevend, besluitvaardig, doelgericht en stuwend
Ondersteuner: meer passief, verzorgend, luisterend, sfeer scheppend, bemiddelend, verbindend, past zichgemakkelijk aan aan nieuwe ideeën en andere situaties
Denker: in ivoren toren, houdt van analyseren en het leggen van verbanden, geeft logische argumenten, denkthelder, spreekt vaak in abstracties
Practicus: chaotisch, geïnteresseerd in concreet uitvoerbare oplossingen, veel ervaring, realistisch, streeft naarlevendige en vlot lopende besluitvorming
Integrator: projectleider, bewust zijn van eigen en andermans kwaliteiten, moet deze kwaliteiten weten samente voegen tot een optimaal werkzame organisatieoriëntaties; op verschillende manieren kijken naar innerlijke, persoonlijke kwaliteiten;
1.
naar de tijd; afweging van iemands verhouding tot het omgaan met de tijd, inspirator en conservator (staat stil)vormen elkaars tegenpolen
2.
naar de mens; afweging gebaseerd op het sociaal menselijk gebied, ondernemer (is stuwend) en ondersteunervormen elkaars tegenpolen
3.
naar de wereld, de omgeving, de ruimte; iemands verhouding tot zijn omgeving, ruimte, etc., de verhoudingtussen het denken en het doen, denker en practicus vormen elkaars tegenpolenTeamvormingsmatrix: bevat de belangrijkste kengetallen waaraan kan worden gemeten of er sprake is vanteamvorming of niet, zowel in positieve als in negatieve zin ontstaat een zichzelfversterkend procesOrganisatie: een aantal personen/groepen die gezamenlijk een bepaald doel nastreven en trachten dit geordend,doelgericht, doelmatig (effectief en efficiënt) te doenOrganisatiestructuur: het geheel van formeel vastgestelde en vastgelegde verbanden, regels en afspraken tussen desamenwerkende elementenArbeidsverdeling:
Horizontale differentiatie: verdeling van de werkzaamheden van gelijksoortige activiteiten over meer mensen
Verticale differentiatie: verdeling van de werkzaamheden op basis van de gelijkwaardigheid van dewerkzaamheden
Specialisatie: verdeling naar productsoort
Geografische verdelingOrgaanbeschrijving: soort functieomschrijving voor een afdelingBelangrijkste organisatieprincipes:
Horizontale en verticale verdeling van de taken
Aanpassen van de spanwijdte van bestuurders door vermindering van het aantal medewerkers dat direct moetworden geleid en door delegatieF-indeling: zoveel mogelijk gelijksoortig werk gebundeld in een afdeling, meest toegepaste vorm voor eenhorizontale verdelingProductgerichte indeling: ontstaat vaak ten gevolge van de groei van een organisatieBeslissingsmatrix voor delegeren:
Urgent
DelegerenDoe het zel
Niet urgent
Lost zich opPlannen
Niet belangrijkBelangrijk
 Lijnorganisatie: oudste en meest voorkomende vorm, toepassing van de verticale en de horizontale verdeling, leidtsoms tot starheidLijn-staforganisatie: lijnfunctionaris blijft verantwoordelijk, de door de staf overgenomen taken zijn gedelegeerdFunctionele organisatie: taken van de leider zijn verdeeld over een aantal nevengeschikte leiders, ontwikkeld doorTaylor-Scientific Management, leidt soms tot tegenstrijdige opdrachtenMatrixorganisatie: meervoudige chefrelaties;
Hiërarchische chef; verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken
2
 
Operationele chef; werkt doorgaans binnen de aanwijzingen en richtlijnen van de hiërarchische leider,verantwoordelijk voor het geven van opdrachten aan medewerkers
Functionele chef; verantwoordelijk voor het op peil houden, ontwikkelen en op de juiste wijze hanteren van despecialistische kennis en vaardigheden door en van de medewerkersInformele organisatie: vorm van samenwerking binnen de formele structuur, niet vastgelegd in een structuur enproceduresOntwikkelingsfasen organisatie:1.Pioniersfase; autocratisch leiderschap
2.
Differentiatiefase (organisatiefase);- automatisering en mechanisatie- standaardisatie en normalisatie- specialisatie- coördinatie
3.
Integratiefase (decentralisatiefase)Voorwaarden nieuwe organisatievorm:
Doelstelling
Opleiding
Zelfwerkzaamheid, zelfcontrole op het bereikte resultaat, eigen initiatief, creativiteit stimuleren
Stijl van leidinggeven, meer stimulerend en bewakendProjectteam: een tijdelijk samenwerkingsverband, waarin deskundigen uit verschillende onderdelen van deorganisatie of van daarbuiten samenwerken en de bestaande hiërarchie doorkruist wordtOverlegstructuur: zacht, weinig verantwoordelijkheden en bevoegdheden, berust i.p. op hiërarchische beslissingenMatrixstructuur: goede balans in de afweging van werkzaamheden, taken, etc., deels werkzaam voor eigen afdelingZuivere projectstructuur: eigen organisatie met personeel en middelen en een eigen budgetModellen projectorganisatie:Het programmamodel; veel (deel)projecten die onderling samenhang vertonenHet estafette- of fasemodel; in organisaties waar regelmatig t.b.v. derden projecten worden uitgevoerd die bestaanuit een aantal logisch op elkaar volgende stappenHet stuurgroep/projectgroep/werkgroepmodel; af en toe grote, complexe en/of geavanceerde projecten, project zaleen gefaseerd in deelprocessen verdeeld proces doorlopen:
Stuurgroep;
initiëren, coördineren, signaleren, en bijsturen van het voorbereiden en realiseren van het te voerenprojectbeleid
beleidsbeslissingen kunnen/mogen nemen
richtlijnen t.a.v. de door de projectgroep gebruikte methoden en technieken
definitie probleemstelling:- welke termijn resultaten- budgettaire grenzen- lengte van iedere fase- voorwaarden personele bezetting het kader van personeelsbeleid en personeelszorg- beleid t.a.v. centralisatie/decentralisatie van de beslissingsbevoegdheid- welke delen van de organisatie bij het project worden betrokken
samenstelling stuurgroep:- lijn-stafmanagement- toekomstige gebruikers van het resultaat van het project- specialisten op het desbetreffende gebied- vertegenwoordigers van de projectorganisatie zelf 
toetsingsinstanties, bijv. klankbordgroep, referentiegroep of begeleidingsgroep
Projectgroep;
disciplines:- beslissingsbevoegdheid- kennis van eigen organisatie- specifieke deskundigheid- kennis van en ervaring met projectmatig werken
beoordelen en zonodig (her)formuleren van de opdracht, de probleemstelling
rapportages aan de stuurgroep, uitvoeren van opdrachten van de stuurgroep
samenstellen, instellen van werkgroepen en het verlenen van bevoegdheden aan deze groepen
vaststellen van de door de werkgroepen te volgen procedures en hun wijze van rapportage
controleren en beoordelen van de voortgang van de werkzaamheden
Werkgroep;
Voordeel; grote betrokkenheid in brede lagen van de organisatie, niet meer dan 7 personen
ModelVoordeelNadeelNoodzakelijkevoorwaarden
stuurgroep/projectgroep/werkgroepmodelAfstemming en coördinatietussen project en beleid ophoger niveauLeidt snel totdubbelfunctiesAlgemene ervaring metcollectieve besluitvormingestafette- of fasemodelCoördinatie met soortgelijkeprojectenExtra overheadkostendoor vasteprogramma/locatiestaf Veel of nagenoeguitsluitend projectmatigwerk binnen de organisatieprogrammamodelGerichte specialistische inzetbeter mogelijkKlant moet zich steedsaanpassen aan wisselendeAlle delen van deorganisatie werken met
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
oebelestruyk liked this
Denizon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->