Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ekstra Bladet Effekten: Antallet af sårede

Ekstra Bladet Effekten: Antallet af sårede

Ratings: (0)|Views: 954|Likes:
Published by Ekstra Bladet

More info:

Published by: Ekstra Bladet on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2010

pdf

text

original

 
BOS giver forældreløse orangutangunger enny chance i livet og lærer dem at leve somvilde orangutanger.Gå ind på www.orangutang.dk for at adoptereen orangutang for 75 kr. om måneden.
www.orangutang.dk
Red orangutangenfra udryddelse
Adoptér enforældreløsorangutang
Tlf. 33111313
Udgivet og trykt af
JP/Politikens Hus A/S. Adm.direktør Lars Henrik Munch
Chefredaktører
:Poul Madsen (ansvarshavende) og Jan Jensen.Redaktører: Karen Bro og Morten V. Poulsen
Abonnement:
Bestilling, infor-mation eller reklamation
Tlf. 70210313
, fax33111338www.ekstrabladet.dkPersonlig betjening: Man.-fredag kl. 9.00-16.00Lørdag samt søn- og helligdage kl. 7.30-12.00
København:
Rådhuspladsen 37, 1785 Kbh. VTlf. 33111313. Åben hele døgnet (lukket lør-dag kl. 22 til søndag kl. 11). Fax 33141000.Mail: redaktionen@eb.dk
Århus:
Frederiksgade 33, 8000Århus C. Tlf. 86 132744, fax86132721. Sporten: Fax 86132724,mail: ebaarhus@eb.dk
Syd- og Sønderjylland,
Bundgårds-vej 45, Erritsø, 7000 Fredericia,tlf. 75940311, fax 75940287,mail: eberritso@eb.dk
Sjælland,
Ramsherred 6, 1.4700 Næstved, tlf. 55725000,fax 55772267,mail: ebnestved@eb.dk
Vestjylland:
Matrosvænget 104,6710 Esbjerg V. tlf. 75461822,mail: ebesbjerg@eb.dk
Side 2
7.7.2010
Grundlagt1904
S-gruppefor-mand CarstenHansen om formange akade-mikere i Folke-tinget. I Kriste-ligt Dagblad.
FOTO: NICOLAI BRIX

 En stor del af politiker-ne er dog kun halvstuderederøvere og evighedsstudenter,der aldrig har fået gjort stu-dierne færdige. Men ellers har det fynskeorakel ret i, at man savner et ting med folk, der har prøvet at have et rigtigt arbejde.
Vi ender medet elitefolketingHvis I ikkesynes, at detteher er musik, såsmut for fandenda ud herfra
Saxofonist John Zorn til buhen-de publikum på jazzfestival. IPolitiken.
FOTO: JAN PERSSON

 En dejlig kontant mel-ding fra en musiker, der sammen med Lou Reed blevden helt store skuffelse for  publikum på jazzfestivalen i Montreal.Olle-kolle-rockernes hørel-se er heller ikke på toppenlængere, så de troede faktisk først publikum råbte: ’Louuu’... men det var altsådet noget mindre flatterende’buuuh’.
Nyhedsredaktører: Lisbeth Hvidt og Peter Mørch
FORSVARETS TALGØGL
FORSVARET
har prøvet at lyveom, hvor mange soldater der bli-ver såret i krigen i Afghanistan.Men Ekstra Bladet afslører idag, at tallet er langt større enddet skønmaleri, vi forleden fikpræsenteret som en samlet op-gørelse over sårede soldater.
FORSKELLEN
på forsvarets optæl-ling og Ekstra Bladets er skan-daløs. Det kan dårligt være ensvipser. De siger, at 119 er såret iforbindelse med kamphandlin-ger. Men Ekstra Bladets biblio-tek har gennemgået samtligepressemeddelelser fra HærensOperative Kommando, og herfremgår det, at 190 soldater erblevet såret.
SLØRINGEN
af det reelle tal prø-ver forsvaret at forklare med, atde ikke-medregnede sårede sol-dater ikke har varige mén. De-res méngrad er under fem pro-cent.
INGEN
forestiller sig naturligvis,at småskader indgår i statistik-ken over soldater såret i kamp.Men såret er såret. Selv om manbliver skudt i benet og kommersig, har man stadig været såret.Hærens Operative Kommandoudsender vel næppe heller pres-semeddelelser om soldater, derer såret i kamphandlinger, hvisdet i virkeligheden drejer sig ombagateller.
OPGØRELSEN
har i forvejen skul-let hales ud af forsvaret. Man be-høver ikke være raketprofessorfor at ane et grimt formål meduvilligheden og fifleriet. Der bli-ver gjort et stort nummer ud af det, når en soldat dør. De får enheltebegravelse. Men de lemlæ-stede og de psykisk forstyrredevil man helst pakke langt væk,for det bidrager til den spirendemodvilje mod krigen i en ellersmeget langmodig befolkning.
FORSVARSMINISTEREN
må for-klare, om der er tale om en be-vidst vildledning, eller om detendnu en gang er forsvaretsmanglende styr på tingene, dergør sig gældende.
 Læs side 10 
Det kandårligt væreen svipser
------------------------------------
Fotografer hendenoget mere - så klapperhun da i sålænge
Hvorforsnyde osandre for engriner?
TEGNING: MORTENINGEMANN
Villysvitser
’Søvndal får go-de vitser frastand-up-komi-ker’, hedder enoverskrift på Ber-lingske.dk.

 Herfra skal lyde et bravo! Hvilken selver-kendelse. Men så brug dog vittighe-derne, Villy!  Fyr dem af. Vær lidt sjov...
Ros til fuskerpleje
Hjemmeplejen fra Hånd-værkerforeningens Pleje-hjem, der netop er afsløretsom kyniske dovendidrik-ker af TV2, bestod for et årsiden et uanmeldt tilsynmed glans, skriver Jyllands-Posten.’Men det betyder ikke, atder ikke nødvendigvis varproblemer dengang’, sigeren konsulent i det pri-vate firma, der førertilsyn med hjemmeplejen,Kate Maring.

 Her knalder Kate da ligehovedet på sømmet –dén rosskal hun have.Selv om det er svært at for-stå, hvad kommunen såegentlig skal med hendes firma.
Frygter ældreterror
Flere politikere frygter kon-sekvenserne, hvis ældre fårat vide, hvor lang tids hjem-mehjælp, de egentlig er til-delt.De gamle har ikke kravpå at få denne oplysning.Både S og DF afviser tan-ken om, at pensionister harret til at vide det, ifølge Po-litiken.Mette Frederiksen (S) si-ger, at nu har vi brugt ti årpå at komme væk fra mi-nuttyranniet, og det skal viikke tilbage til.

 Nej, Vorherre bevares –hvordan skulle hjemme-hjælpen så få tid til at gå påcafé, købe pizzaer og komme forbi privaten et par timer,når de satans pensionister  fik skøre ideer om støvsug-ning og et rent badeværelse.
Når Dorthe er sur
En århusiansk rådmand sårødt forleden, og svinede be-skæftigelsesminister IngerStøjberg til i Århus Stiftsti-dende, og det er jo altidmuntert.Det var kynisk bare atslynge ud, hvor de nye sags-behandlingscentre skal lig-ge (ikke i Århus) og så bag-efter bare svanse på ferie,mente rådmanden, DortheLaustsen.

Støjberg gik ikke på fe-rie, viser det sig. Hun arbej-der stadig.Og centrene skal ligge iUdkantsdanmark, hvad  Dorthe Laustsen selv går ind for. Alligevel skulle det haveværet mere forsigtigt meldt ud, fastholder rådmanden,selv om hun ikke lige kan si- ge hvordan. Hatten af for Dorthe –når man er sur, er man sur! 
Pia Kjærsgaards hund, Asta, ser visse fordele ved sommerinterview med fotografering.
FOTO: LARS KRABBE
På hadelisten i Århus.
FOTO: THOMAS SJØRUP
Kan hurtigt forvandlestil et kræve-monster.
FOTO: COLOURBOX
 
8EKSTRA BLADET
ONSDAG7.JULI2010
REDIGERET AFANNE HØJGAARD
Lyver omsårede soldater
Steen LarsenKristian Kornø
------------------------------------Forsvarsminister Gitte Lil-lelund Bech (V) og forsvarethar tegnet et skønmaleri af missionen i Afghanistan oghar dermed ført både lan-dets forsvarspolitikere og of-fentligheden bag lyset i for-hold til det reelle antal såre-de i krigen.Det er nemlig langt farlige-re og mere blodigt at væresoldat i Afghanistan, end mi-nisteren og Forsvarskom-mandoen i går oplyste i etskriftligt svar til medlem-merne af Folketingets for-svarsudvalg.Her blev det fastslået, at119 danske soldater er blevetsåret, men Ekstra Bladetsbibliotek har foretaget enminutiøs gennemgang af samtlige pressemeddelelserfra Hærens Operative Kom-mando, og tallet er langt hø- jere.Rent faktisk er 190 danskesoldater blevet såret i Afgha-nistan siden krigens begyn-delse. Langt de fleste er ble-vet ramt af Talibans vejside-bomber eller kugler, fremgårdet også af pressemeddelel-serne på hærens hjemmesi-de.
Stærkt utilfreds
 – Det er et skandaløst svar.Enten er det udtryk for be-vidst vildledning af Folke-tinget for at skjule krigensreelle menneskelige omkost-ninger, eller også er det end-nu en gang udtryk for, at for-svaret ikke har styr på tinge-ne, når de ikke engang kansvare på, hvor mange solda-ter i Afghanistan der er ble-vet såret, siger Enhedsli-stens Frank Aaen, der harstillet spørgsmålet til mini-steren.Også de radikales medlemaf forsvarsudvalget, NielsHelveg Petersen, er stærktutilfreds med, at ministerenundlader at oplyse, hvormange danske soldater derreelt er blevet såret. – Hvis ministeren kun harmedtaget de soldater, der harfået men eller er kommet al-vorligt til skade, så må hunskrive det og så samtidig ær-ligt fortælle, hvor mange sol-dater der er blevet lettere så-ret og ikke har fået men. Derskal være styr på disse tal,siger han.
Rammer ved siden af
Dansk Folkepartis forsvars-ordfører, Ib Poulsen, er heltenig: – Hvis man bliver ramt af en kugle, er man jo også ble-vet såret, og det burde hunhave skrevet. Ministerenrammer noget ved siden af.
steen@eb.dk;kkr@eb.dk
Læs også lederen side 2
Alle skal da tælles med
Bliver du som soldat skudt iAfghanistan eller ramt af etbombefragment og er du såheldig, at du slipper udenmén –så tæller du ikke imed statistikken over såredesoldater.Forsvarskommandoenforklarer nemlig, at mankun tæller sårede soldatermed en mén-grad på fem pro-cent eller mere med som så-rede.Der er derfor en gruppe af sårede soldater, som ikketæller med i nogen statistik.Den definition har militæ-ranalytiker Henrik JedigJørgensen fra Center for Mi-litære Studier svært ved atforstå: – Det lyder ikke som enhelt reel opgørelse, hvis duskal have en mén-grad overfem procent og dermed havemén resten af dit liv for atblive regnet som såret.
Ikke fyldestgørende
 – Hvis jeg bliver skudt i be-net i Afghanistan og i øvrigtfår fuld funktionsdygtighedtilbage i benet, vil jeg jo sta-dig føle mig som såret. Ogbør jo indgå i statistikken, fåmedalje og alt mulig andet li-gesom de andre sårede. Der-for er tallene jo ikke fyldest-gørende for, hvor mange derer blevet såret. Tallene viser,hvor mange der vil have ménresten af livet, siger han.Hos Arbejdsskadestyrel-sen bekræfter man, at mangodt kan blive skudt i for ek-sempel armen uden at fåmén af det.Fungerer soldaten fint, vilhan ikke blive vurderet til athave mén.
steen og kkr
MILITÆRANALYTIKER:
O.k. - måskepasser talletikke helt
Forsvarsminister Gitte Lil-lelund Bech (V) erkender, atflere soldater kan væremeldt sårede af hæren, endhun i går oplyste til Folketin-get. Hun ønsker ikke at ladesig interviewe, men skriver ien e-mail til Ekstra Bladet:’Årsagen til en mulig for-skel på de oplysninger, manvil kunne finde og sammen-tælle ved at følge de løbendepressemeddelelser på deoperative kommandoershjemmesider og så det an-tal sårede, der fremgår af den centrale personeltjene-stes hjemmeside, kan skyl-des en efterfølgende evalue-ring af graden af soldaternestilskadekomst.’’Eksempelvis kan det fore-komme, at to soldater, somved en indledende meldingmeldes lettere sårede vedden efterfølgende lægevur-dering bliver raskmeldt. Debliver i sådanne tilfælde ik-ke nødvendigvis medtagetpå personeltjenestens over-sigt’, skriver Lillelund Bech.På den baggrund afviserministeren ’blankt’, at havegivet ukorrekte oplysningertil Folketinget.
steen og kkr
FORSVARS-MINISTEREN:
Forsvarsministeren afsløret:
Langt flere erkommet til skade i Afghanistan, end GitteLillelund Bech har oplyst til Folketinget
To af mange
21-årige Chris (tv.) og 23-årige Martin er bare to af de 190 danske soldater, der erblevet såret i Afghanistan.
FOTO: THOMAS LEKFELDT
Forsvarsminister GitteLillelund Bech tegner etskønmaleri af krigen.
FOTO: RASMUS FLINDT PEDERSEN
E ks tra Blade t i går.
------------------------------------
Hvis manbliver ramt af enkugle, er man joogså blevet såret
------------------------------------
 
4EKSTRA BLADET
TORSDAG8.JULI2010
REDIGERET AFANN HANSEN
Hvis du vednoget
1224
sms/mms til 1224eller e-mail1224@eb.dk
PSTD
Den
posttraumatiske belast-ningsreaktion –eller PTSD,som diagnosen ofte benævneser en psykisk tilstand, somkan udvikle sig i tiden efter envoldsomt belastende hændel-se. Tilstanden udvikles typiskinden for det første halve årefter hændelsen. Man kan ha-ve PTSD i sværere eller letteregrad.
Typiske
symptomer er:
Ufrivillig
genoplevelse afde belastende hændelser(flashbacks).
Søvnbesvær
, irritabilitet ogvredesudbrud.
Koncentrationsbesvær
,usædvanlig vagtsomhed ogtendens til at fare sammen.
87 har fået erstatning:
Forsvaret påstår, at kun få soldater er psykisk
Kristian KornøSteen Larsen
------------------------------------I går kunne Ekstra Bladet af-sløre, at Forsvaret forsøgerat skjule, hvor mange såredekrigen i Afghanistan har ko-stet. Nu viser det sig, at deogså prøver at skjule antal-let af psykisk sårede solda-ter. I et svar til FolketingetsForsvarsudvalg oplyser For-svarskommandoen, at: ’For-svaret har ikke en oversigtover, hvor mange af forsva-rets ansatte, der har fået dia-gnosen post-traumatiskstress-syndrom... Så vidt vi-des, anvendes diagnosen ik-ke hyppigt.’Ved et simpelt opkald tilArbejdsskadestyrelsen fårEkstra Bladet ellers oplyst,at 87 soldater har fået aner-kendt post-traumatiskstress-syndrom som arbejds-skade.
Findes langt flere
Forsvarets udtalelse om, atfå soldater får post-trauma-tisk stress, overrasker over-lægen på arbejdsmedicinskafdeling i Køge, BernadetteGuldager, der er tidligeremajor og flere gange har væ-ret udsendt af forsvaret forat vurdere arbejdsmiljøetblandt de udsendte soldater. – Sagerne fra arbejdsska-destyrelsen er sandsynligviskun toppen af isbjerget. Jeghar undersøgt veteraner fraGolfkrigen, og der så vi, atnogle havde PTSD i letteregrad eller andre psykiskeproblemer. Men sygdomme-ne var ikke anmeldt til Ar-bejdsskadestyrelsen, sigerhun.
Afghanistan skaber flere
Forsvaret bør have større fo-kus på PTSD blandt de tidli-gere udsendte soldater. HosArbejdsskadestyrelsen er 61af de 87 anerkendte sagerkommet til siden2008. – På Balkan ogi Irak fik en delpost trauma-tisk stress. Joskarpere mis-sion man erpå, jo flere sol-dater fårPTSD. Afgha-nistan erblandt deskarpestemissioner,man kankomme på,så der bli-ver sand-synligvisflere ogflere sol-dater medpsykiske skader, fortællerhun.Arbejdsskadestyrelsenhar i øvrigt godkendt sagerfra mindst ti soldater medandre psykiske lidelser.
kkr@eb.dk;steen@eb.dk
De tager ikke problemet alvorligt
En række politikere er i op-rør over, at forsvaret direkteskjuler, hvor mange soldater,der har fået konstateret post-traumatisk stress syndrom(PTSD), og som har fået er-statning af Arbejdsmarkeds-styrelsen.Forsvarskommandoen ogforsvarsministeren skriver,at man ikke ved, hvor mangesoldater, der har den alvorligpsykiske sygdom, og tilføjer,at diagnosen ikke anvendeshyppigt. Men ifølge Arbejds-skadestyrelsen har 87 solda-ter fået erstatning for at havepådraget sig PTSD i tjene-sten. – Det er jo en lodret løgn ogvildledning af Folketinget.Det burde få ministeren til atgå af. Der er åbenbart en del isystemet, som vil skjule dereelle, menneskelige om-kostninger ved krigen, sigerEnhedslistens forsvarsord-fører, Frank Aaen, der harstillet spørgsmålet til mini-steren.
Løft røret
De Radikales forsvarsordfø-rer, Niels Helveg Petersen,er stærkt utilfreds med sva-ret på det meget konkretespørgsmål: – Jeg mener ikke, Folketin-get har fået et ordentlig svar.Forsvarskommandoen bur-de da i det mindste løfte røretog ringe til Arbejdsmarkeds-styrelsen, ligesom du hargjort, siger han, som dog ik-ke er med på en minister-storm.
Rystende
Det er SF’s forsvarsordførerheller ikke, men han retteren skarp kritik mod For-svarskommandoen: – Det viser, at de slet ikketager problemet med de psy-kisk syge soldater alvorligt,når de ikke engang ved, hvormange der er ramt eller harfået erstatning. Det er enlemfældighed, som er ry-stende, siger Holger K. Niel-sen.Ekstra Bladet bad i går bå-de forsvarsminister GitteLille Lund Bech og Forsvars-kommandoen om at forklare,hvorfor man ikke har oplystde korrekte tal til Forsvars-udvalget, men uden held.Da Enhedslistens FrankAaen i går stillede nye, uddy-bende spørgsmål i sagen,skal Forsvarsudvalget havesvar før Ekstra Bladet, men-te ministeren:’På den baggrund finder jeg det rigtigst at besvare ud-valgsspørgsmålene, før jegudtaler mig til Ekstra Bla-det’, skrev Gitte LillelundBech til os.
SKARP KRITIK FRA POLITIKERE:
Forsvaretskjulerantalletaf psykisksåredeForsvaretskjulerantalletaf psykisksårede
a a  å . 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->