Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ekstra Bladet Effekten: Mandsskabsvognene

Ekstra Bladet Effekten: Mandsskabsvognene

Ratings: (0)|Views: 532|Likes:
Published by Ekstra Bladet

More info:

Published by: Ekstra Bladet on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2010

pdf

text

original

 
SPILLERHASARD MEDSOLDATERS LIVFOR AT SPARE
TØR - HVOR ANDRE TIER
ndag22.november2009nr. 284uge 47106. årg.ekstrabladet.dk16,00 kr.
     F     O     T     O    :     T     H     O     M     A     S     S     J     Ø     R     U     P     /     K     E     N     N     E     T     H     M     E     Y     E     R     /     P     R     I     V     A     T     F     O     T     O     /     P     O     L     I     T     I     F     O     T     O
BLIKDÅSE PÅ LARVEFØDDER
Forsvarstop blæserpå advarsler modforældede køretøjer
TRE DANSKERE DRÆBT I USIKRET MANDSKABSVOGN
VILD MED AFTERPARTY 
Tjente 13,5mio. i nat
Læs alt om kampenpå ekstrabladet.dk
Tina dansedehjem udenstangstiv Allan
Gik lang turmed Kirstenfør drabet
16 sider
sport
Aggerkvæstet
KYNISKE JOHN
 
KAN IKKE MODSTÅVEJSIDEBOMBER
Den canadiske hær har langtbedre end den danske sikret sinepansrede mandskabsvogne
Kristian KornøSteen Larsen
------------------------------------Den canadiske hær kæmperside om side med de danskesoldater i det sydlige Afgha-nistan. Selv om de canadiskesoldater også kører gennemkrigszonen i den aldrendeM113-mandskabsvogn, er delangt bedre beskyttet enddanskerne.De pansrede canadiskemandskabsvogne har nem-lig fået forstærket bundenmed ekstra panser, så dekommer op på det beskyttel-sesniveau, som HærensKampskole i mere end et århar anbefalet den danskeforsvarsledelse.
De skal forstærkes
 – M113 er bygget til den koldekrig, hvor scenariet i højeregrad var en kamp pansermod panser. De er slet ikkelavet til at modstå vejside-bomber. Derfor skal de for-stærkes i bunden, før manindsætter dem, fortælleroberst Thomas J. Temple,der er direktør for den cana-diske hærs udstyrsprogrampå landjorden.Den canadiske hær haromkring 100 M113-mand-skabsvogne i det sydlige Af-ghanistan. Ud over bund-pansringen har køretøjerne –ligesom de danske –fået la-vet sikring omkring sæder-ne og bælterne.
Bedre bundpansring
Canadierne har desuden enrække køretøjer, der minderom det danske forsvars Pi-ranha-mandskabsvogne. De-res bundpansring er ogsåbedre end på de danske, dade alle har et beskyttelsesni-veau på højde med det, eks-perterne fra Hærens Kamp-skole skriver, at de danskePiranha’er
skal 
have. – Det er nødvendigt. Vejsi-debomber er et af fjendensmest effektive og benyttedevåben, siger obersten.Ifølge Ekstra Bladets op-lysninger kører ingen andreaf de allierede nationer i deurolige afghanske provinseri M113. De har alle nyere ogmere sikre køretøjer.
kkr@eb.dk;steen@eb.dk
M113 ER ET LEVN FRA DEN KOLDE KRIG
M113 er sletikke bygget tilat modstå vejside-bomber. Derforskal deforstærkes ibunden, førman indsætterdem, meneroberst ogdirektør for dencanadiskehærs udstyrs-program,Thomas J.Temple.
FOTO:DEN CANADISKE HÆR
Canada har omkring 100 M113 mandskabsvogne i Afghanistan. De har alle den bundpansring, som de danske eksperter i over et år haranbefalet Hærens Operative Kommando.
FOTO: GETTY IMAGES
36-årige HenrikSchmidt fortæller,hvordan han blevhårdt såret, da envejsidebombesprængte et énkvadratmeterstort hul i bundenpå hans pansredemandskabsvogn.
LÆS I MORGEN
8EKSTRA BLADET
SØNDAG22.NOVEMBER2009
REDIGERET AFSØREN HENRIK JACOBSEN
EKSTRA BLADET KAMPAGNE
Amok medstrømpistol
En 15-årig dreng fraGræsted blev fredag af-ten overfaldet af en 19-årig mand, der var blevetnægtet adgang ved dren-gens privatfest.Den forurettede ungemand var blevet nægtetadgang til en privat ung-domsfest, som den 15-åri-ge var vært for. Det hue-de ikke den 19-årige, somtakserede afvisningenmed at sætte en strømpi-stol til halsen af drengen. – Ofret har fået hævel-ser på halsen og oplevetsvimmelhed, siger vagt-chef ved Helsingør Politi,Anders Schött.
Dødstrusselmod politiker
Politiet måtte i går agerelivvagter ved et vælger-møde i Asnæshallen, ef-ter at Dansk Folkepartisbyrådspolitiker i Odsher-red, Steen Egede Larsen,havde modtaget en døds-trussel pr. mail.Afsenderen opfordredeham til at tage skudsik-ker vest på, hvis han vil-le føle sig sikker undervælgermødet. DF’erenindgik efter valget en af-tale med SF og S, dergjorde en socialdemokrattil borgmester. Om detspiller ind, er politiet nuved at undersøge.
cba
ChristineBraschAndersen
Kritik afpolitivideo
Politiet i Københavnskulle have sløret nogleaf billederne i videoen af rydningen af BrorsonsKirke i København. Fak-tisk har politiet brug fornogle klare retningslin- jer i sådanne sager.Sådan lyder kritikkenfra Datatilsynet, der nuhar kigget nærmere påoptagelserne.
FOTO: MOGENS FLINDT
200
patroner og våben aftypen Beretta, Smith& Wesson, Sig Sauerog Neuhausen blevtorsdag aften stjåletfra en landejendomved Gistrup syd forAalborg.
Rask
Piranha
Er en
nyere pansret mandskabsvogn. I modsætning til M113 kø-rer den på hjul. Danmark har omkring 15 Piranha-mandskabsvognei Afghanistan og har mistet et tilsvarende antal.
Den
vejer 16,5 ton, er 7,30 meter lang og har en topfart på 105kilometer i timen. Den er bevæbnet med et tungt maskingevær.
Den
danske hær har desuden en specialbygget og ekstra-sikrettype Piranha, de bruger som ambulance i det sydlige Afghanistan.
 
Vi overvejer,hvad viskal gøre
Hærens Operative Komman-do har i over et år været i ensåkaldt ’overvejelsesfase’om, hvorvidt man skal følgeanbefalingerne fra Forsva-rets egne eksperter og pans-re bunden på M113 af hensyntil soldaternes sikkerhed. – Vi er i en overvejelsesfa-se lige nu, hvor vi overvejer,hvor meget vi skal bruge påat opgradere de eksisterendepansrede køretøjer, og hvormeget vi skal bruge på at kø-be nye køretøjer med størreudviklingspotentiale, sigeroberst Michael Jensen.
– Men indtil man eventueltkøber nogle nye køretøjer, bur-de de nuværende så ikke opgra-deres? Så må I jo kræve nogleflere penge.
 – Vi kan jo ikke bare gå udog sige, at vi skal have flerepenge.
Begrænsede ressourcer
– Hvis det handler om soldater-nes sikkerhed?
 – Ressourcerne er begræn-sede. Det er et faktum. Vi gøralt, hvad vi kan, for at be-skytte soldaterne inden forde økonomiske rammer, vihar. – Og vi overvejer nøje, såvi er sikre på at få den bedstmulige beskyttelse for depenge, vi har til rådighed.
– Men når man ikke kan følgeanbefalingerne fra kampsko-len, har man så ikke for få pen-ge?
 – Jeg siger heller ikke, atvi ikke følger dem.
En lang proces
– Men der ligger nogle anbefa-linger, I ikke har fulgt?
 – Ja, på nuværende tids-punkt, men det er jo ikke detsamme, som at det ikke sker.
– Men nu er anbefalingerneover et år gamle?
 – Når man tager beslut-ning om at opgradere etpansret køretøj afhængig af,hvor omfattende det er, så ta-ger det typisk to år, før de før-ste køretøjer ruller ud fraproduktionen, så det er ikkenoget, der sker fra den enedag til den anden. – Det er en lang proces. Dettager minimum to år.
Ikke råd til begge dele
– Men man er jo slet ikke gået igang med bundbeskyttelsen?
 – Nej, der er ikke truffetbeslutning om at opgradereM113 eller Piranha. – Det er, fordi det er et stortprojekt, som der skal brugesrigtig mange ressourcer på.Derfor skal vi være sikre på,at det er den rigtige beslut-ning, vi træffer.
– Men i mellemtiden kørersoldaterne rundt med mindrebeskyttelse?
 – Det, du mener, er, at viskal beslutte at opgradere også senere hen anskaffe nye.Det kan vi ikke.
– Hvorfor kan I ikke det?
 – Fordi du kan kun brugepengene en gang.
– Så I har ikke pengene tilbegge dele?
 – Vi har ikke råd til både atopgradere vores flåde ogbagefter købe nye. Det har viklart ikke.
Der går to år mere
– Men der er jo ikke engangtruffet beslutning endnu, så nukommer der til at gå i hvert faldto år mere?
 – Ja.
– Burde der ikke have væretråd til at opgradere?
 – Jeg havde da gerne set, atder var flere ressourcer.Hvis der skulle gøres nogetpå den korte bane, så kunneman købe et køretøj, der hed-der Mrap en lille, pansretlastbil, som ikke er et kamp-køretøj og derfor ikke erstat-ter M113 og Piranha. – Det laver vi nogle mar-kedsundersøgelser på. Detkan være en midlertidig løs-ning. Det er vi ved at se på.---------------------------------------------------------------------------
HÆRENS OPERATIVEKOMMANDO:
---------------------------------------------------------------------------
22.NOVEMBER2009...
EKSTRA BLADETSØNDAG7
REDIGERET AFBIRGITTE HELWEG
vejsidebomber, sagde SørenGade. Bare to en halv månedsenere bliver tre soldaterdræbt, da en bombe går igen-nem den bløde bund på deresM113.
Helt skæv prioritering
Trods sin skarpe udtalelseom soldaternes overlevelseog henvendelse fra forældre-ne har forsvarsministereneller Forsvarskommandoenendnu ikke fulgt eksperter-nes anbefalinger.Regningen for at sikreM113 er en halv million kro-ner pr. køretøj, men hærener i akut pengenød, og ifølgeEkstra Bladets kilder i For-svaret er det netop forklarin-gen på, at der ikke er sket no-get.Gentagne gange har che-fen for Hærens OperativeKommando i forbindelsemed forhandlingerne om detnye forsvarsforlig krævet, atder skulle afsættes langt fle-re penge til missionen i Af-ghanistan.Enten ved at Forsvaretsom helhed fik flere penge el-ler ved at skære på materie-lanskaffelserne hos Flyve-våbnet eller Søværnet.Eksempelvis er det netopbesluttet, at Søværnets nyefregatter skal udstyres medantiluftskyts-systemer til ensamlet pris på 1,7 milliarderkroner. – Det går ud over soldater-nes sikkerhed i Afghanistan,at der ikke er blevet rokketved fordelingen mellem detre værn. Der er ingen trus-sel fra luften mod flåden, såprioriteringen af antiluft-skyts-systemer er helt skævi forhold til, at hæren er ikrig i Afghanistan, sigerEkstra Bladets højtståendekilde i Forsvaret.Ekstra Bladet forsøgte forover en uge siden at få enkommentar fra Søren Gadevia hans pressevagt, menministeren har aldrig ringettilbage
kkr@eb.dk;steen@eb.dk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skandalen år for år
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1968:
Hæren køber en stribeM113 –en amerikansk pansretmandskabsvogn, der oprindeligblev udviklet under Vietnam-kri-gen.
2005-2007:
En række afhærens køretøjer herunderM113 rammer vejsidebomberunder Irak-krigen. Eksperternepå Hærens Kampskole gør påde indre linjer andre i Forsvaretopmærksom på, at M113 børsikres bedre i bunden.
2008:
Hele syv gange bliverhærens pansrede mandskabs-vogne både af typen M113 ogPiranha ramt af vejsidebomber iHelmand i det sydlige Afghani-stan. Enten slipper soldaternemed skrækken eller bliver letterekvæstede.
1. oktober 2008:
Forsvars-minister Søren Gade udtaler tilTV2: ’Jeg vil ikke kunne se migselv i spejlet, hvis vi på grund afpengemangel for eksempel und-lader at købe beskyttelse modvejsidebomber.’
21. oktober 2008:
I etklassificeret dokument anbefalereksperterne fra Hærens Kamp-skole, at bundbeskyttelsen afbåde M113 og Piranha bliveropgraderet to niveauer.
19. december 2008:
Tresoldater i en M113 bliver dræbtaf en vejsidebombe eller land-mine.
2009:
En af de pårørende tilen af de tre dræbte soldater ta-ger kontakt til forsvaret og for-svarsministeren i håb om, attragedien ikke skal ske igen.Men i øjeblikket er der ingenkonkrete planer om at føre eks-perternes anbefalinger ud i livet.
1. september 2009:
For-svarets Efterretningstjenestetegner i ny risikovurdering et dy-stert billede af udviklingen i Af-ghanistan, hvor de danske sol-dater må være forberedt på fle-re vejsidebomber: ’Især er dersket en stigning i antallet af an-greb med improviserede vejside-bomber. Det er sandsynligt, atantallet af angreb fortsat vil sti-ge i anden halvdel af 2009 og i2010’, skriver FE.
Danske soldater på ørkenpatrulje i deres M113 iHelmand-provinsen i Afghanistan.
POLFOTO
En veteranbil
De fleste
af de danske pansrede mandskabsvogne af typenM113 er indkøbt omkring år 1968. Den 15 ton tunge mandskabs-vogn er derfor gammel nok til at være en veteranbil. Danmark haromkring 23 af dem i Afghanistan.
Der
kan være mellem to og tolv mand om bord, og den er be-væbnet med et tungt maskingevær med en kaliber på 12,7 mm.
En
del af de danske M113 har fået en opdatering i 1999. Her erlavet bremsesystem, kølersystem, udvendige brændstoftanke, og un-dervognen er opdateret.
Hæren
har desuden lavet en længere udgave med plads til fleresoldater.
Tårevædet afsked - igen
De tre soldater, der blev dræbt, da en bombegik igennem den bløde bund på deres M113,kom hjem anden juledag sidste år. Pårørendehar forsøgt at råbe Forsvaret og ministeren opfor at undgå, at andre danske soldater igenskal betale den højeste pris ved at køre i enM113.
FOTO: BENJAMIN KÜRSTEIN

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->