Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ekstra Bladet Effekten: Tandlægerne

Ekstra Bladet Effekten: Tandlægerne

Ratings: (0)|Views: 1,110 |Likes:
Published by Ekstra Bladet

More info:

Published by: Ekstra Bladet on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2010

pdf

text

original

 
KURSUS I HVORDAN
MAN FLÅR PATIENTER
DIN TANDLÆGESNYDER DIG
VATNISSESPILLET !
VIND FEDE PRÆMIERHVER DAG FREM TIL JUL
TØR - HVOR ANDRE TIER
søndag13.december2009nr. 305uge 50106. årg.ekstrabladet.dk16,00 kr.
     F     O     T     O    :     L     A     R     S     P     O     U     L     S     E     N     /     T     H     O     M     A     S     L     E     K     F     E     L     D     T
SØNDAGSÅBENT I DAG KL. 10-17
sport
16 sider
flash!
16 sider
 
 E K S T RA B LA D E T VA R  M E D U N D E R - C O V E R
biler
16 sider
SØNDAG
PAULA LARRAIN:
Se minbaby
Sådansparer dubenzin
I DAG GÅR VI ISEMIFINALEN
 
Klimafest
90.300 BLEV IKKE ANHOLDT
 
KURSUS I HVORDAN
MAN FLÅR PATIENTER
DIN TANDLÆGESNYDER DIG
VATNISSESPILLET !
VIND FEDE PRÆMIERHVER DAG FREM TIL JUL
TØR - HVOR ANDRE TIER
søndag13.december2009nr. 305uge 50106. årg.ekstrabladet.dk16,00 kr.
     F     O     T     O    :     L     A     R     S     P     O     U     L     S     E     N     /     T     H     O     M     A     S     L     E     K     F     E     L     D     T
SØNDAGSÅBENT I DAG KL. 10-17
sport
16 sider
flash!
16 sider
 
 E K S T RA B LA D E T VA R  M E D U N D E R - C O V E R
biler
16 sider
SØNDAG
PAULA LARRAIN:
Se minbaby
Sådansparer dubenzin
I DAG GÅR VI ISEMIFINALEN
 
Klimafest
90.300 BLEV IKKE ANHOLDT
 
IKKE STYRE
er ikke meget for at forholde sig til Ekstra Bladets afsløring:
Den underviser på kursetunderviser i det, jeg har setnogle klip af, og jeg kan ikkeud fra det vurdere sammen-hængen i det.
– Formanden for Regioner-ne, Bent Hansen, kalder det her’fuldstændig uacceptabelt’.
 – Det må vi tale med for-manden for Regionerne om.
– Hvad siger du til, at direk-tør i Sygeforsikringen ’dan-mark’ Johannes Due siger, at Ihar svigtet deres tillid?
 – Det må vi også tale meddem om.
– Gør det indtryk på dig, atde folk retter en kritik og siger,at de er skuffede?
 – Jeg er sikker på, at hvisde retter en kritik, retter deogså en kritik til Tandlæge-foreningen, og så ser vi pådet. Så tager vi en samtalemed dem.
– Hvilke konsekvenser fårdet?
 – I første omgang tager vien samtale med den undervi-ser, der har været på kurset,med henblik på at få en udta-lelse om, hvad der er foregå-et, og høre hans udgave.
ne@eb.dk;dr@eb.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det er ikke i overensstemmelsemed tandlægeforeningens etik
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.DECEMBER2009...
EKSTRA BLADETSØNDAG7
REDIGERET AFJACOB RAITH
Det sagde Torben Andersen
Om at få dobbelt tilskud forpatienter, der er medlem af’danmark’
Torben Andersen: Ved I, athvis patienten er medlem af ’danmark’, så er det helt lige-gyldigt, om I afregner bite-wings med tilskud, eller om Ihar taget to ekstra billederog afregner dem? Det er rartat vide... (...) Regner I på det,koster det det samme for pa-tienten, men I får et størretilskud, der står et større be-løb på regningen, så I får re-funderet mere.
Om at tage mere for et plast-hjørne
Torben Andersen: Hvormeget skal patientandelenvære?Kursisterne svarer alle500-700 kroner.Torben Andersen: Det eralt for lidt. I skal meget høje-re op på sådan et hjørne. (...)Hvis man laver noget, derser ordentligt ud, og det fun-gerer, som det skal, så kansådan et plasthjørne nemtkoste over 1000 kroner – 1500måske!
Om brug af bedøvelse
Torben Andersen: Hvadkoster en bedøvelse?Kursisternes svar løberfra 181 kroner til 277 kroner.Torben Andersen: Der erogså nogle, der tager 200 kro-ner, hvis det ikke virker, og400, hvis det virker. Menhvad er reglerne her? Der eringen regler. Det bestemmerI selv. I kan tage for per tandeller for per gang, de sætternumsen i sædet. Det bestem-mer I.
Om at lave en tandudtrækningom til en opperation
Torben Andersen: Lige såsnart I skærer i tand, knogleeller tandkød, så er det ikkelængere en simpel tandud-trækning. Jeg kender mangenye tandlæger, som står langtid og løsner og løsner, og såkommer tanden så fint ud.Og hvad koster det? En sim-pel tandudtrækning! Men jeg vil sige jer, at de kommenemmere ud, hvis I lige kom-mer op med en lille, tynd,smal, lang diamant (ekstrateknisk snak er redigeret ud,
red.
) og fjerner noget knoglefra rødderne. Og så løsnerlidt. Og så kommer den me-get hurtigere ud. Hov! Hvadvar det? Det var en operati-on! (...) Når I er nye, bruger Ilang tid på at løsne. Og det erogså fint nok, men det er ba-re ikke særlig godt økono-misk. Så hvis man lige kanhjælpe lidt...
DOKUMENTATION
Behandlingsydelserne
Tandlægeforeningen ogDanske Regioner har ind-gået en overenskomst,hvor det er aftalt, attandlæger kan få tre for-skellige slags ydelser forderes behandling:
Fast honorar
. Det vilsige, at tandlægen kunkan tage den pris, som erfastsat i overenskomsten,og regionerne yder et til-skud, som oftest er på40 procent af honoraret.
Fast honorar, menuden at regionen ydertilskud
. Det vil sige fuldbrugerbetaling.
Fri pris med grundtil-skud
. Det vil sige, attandlægen selv bestem-mer prisen, og regionenyder et tilskud, som erfastsat i overenskomsten.
Ý
Derudover er der indgå-et aftaler med den pri-vate Sygeforsikringen’danmark’ om at yde til-skud til særlige ting,blandt andet røntgenbil-leder.
Det er et tillidssvigt
Ud over patienterne og det offentlige er og-så den private sygeforsikring ’danmark’med på listen over dem, Torben Andersenog Tandlægeforeningen ved, hvordan mankan snøre.Ekstra Bladets afsløring kommer som enskuffelse for Johannes Due, direktør i ’dan-mark’. – Det her er et tillidssvigt i forhold til vo-res ellers gode samarbejde med tandlæger-ne. Vi udbetaler mere end 600 millioner kro-ner om året i tilskud til tandbehandling – såvi giver et væsentligt bidrag til det erhverv. – Derfor har vi en forventning om, at vo-res samarbejde med Tandlægeforeningener fair. Så det her er ikke, hvad vi forventer,siger Johannes Due, som straks vil tagekontakt til Tandlægeforeningen for at få enforklaring.
SYGEFORSIKRINGEN DANMARK:
Den slags lærer de ikke her
På Tandlægeskolen i Køben-havn har man kun hovedry-sten tilovers for Tandlæge-foreningens budskab om,hvordan nyuddannede tand-læger kan øge deres indtje-ning. – Det lyder, som om kur-susgiveren har en lidt under-lig holdning, siger LoneSchou, der er institutlederpå Tandlægeskolen. – De udtalelser der – dehandler om økonomi og ind-tjening, og det er et uheldigtfokus, som jeg ikke billiger,siger institutlederen, derhar ansvaret for, at de nyud-dannede er fagligt rustede.Hun understreger, at huner sikker på, at de nyuddan-nede tandlæger først ogfremmest baserer deres be-handling på hensynet til pa-tienterne.
TANDLÆGESKOLEN:
ekstrabladet.tv
Se helekonfrontationen
Ekstra Bladets afsløring kommer som enskuffelse for Johannes Due, direktør i’danmark’.
FOTO: JAN GRARUP

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->