Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tiểu luận Triết học

Tiểu luận Triết học

Ratings: (0)|Views: 1,081 |Likes:
Published by Túc Tắc Vô Ngã

More info:

Published by: Túc Tắc Vô Ngã on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

 
ĐẠ
I H
C QU
C GIA TP H
CHÍ MINH
TR
ƯỜ
NG
ĐẠ
I H
C KHOA H
C T
NHIÊN
V
N D
NG TRI
Ế 
T H
C MÁC - LÊNIN TRONGHO
T
ĐỘ
NG GIÁO D
C NHÂN CÁCH H
C SINH
(Ti
u lu
n Tri
ế 
t h
c dành cho h
c viên Cao h
c và nghiên c
u sinhkhông thu
c chuyên ngành Tri
ế 
t h
c)
3
Gi
ng viên h
ướ
ng d
n: GS.TS. V
ũ
Tình
3
H
c viên th
c hi
n: Tô Lâm Vi
n Khoa
*
MSHV: 0209441104
*
Chuyên ngành V
t l
ý
 
ng d
ng
*
TP H
 ồ
Chí Minh, 9/2010
 
M
C L
C
I..............................................................................M
 
ĐẦ
U
3
3II..........................................................C
Ơ
S
L
Ý
THUY
Ế 
T
3
4
1.................................................M
ố 
i quan h
gi
a v
t ch
t và
ý
th
c
3
42....................................................................Phép bi
n ch
ng duy v
t
3
v
m
n
3
6
&
v
s
n
3
7
&
&
ND
3
t
3
t
3
3
Ế 
TLU
N
3
O
3
3
2
 
I.M
 
ĐẦ
U
Khái ni
m giáo d
c
đượ
c hi
u theo ngh
ĩ
a rông là bao g
 ồ
m c
quá trình giáo d
cki
ế
n th
c và giáo d
c
đạ
o
đứ
c. Tuy nhiên, hi
n nay
đ
a s
giáo viên
đề
u
đặ
t n
ngvi
c d
y ch
mà xem nh
vi
c d
y làm ng
ườ
i. Th
m chí, n
ế
u có d
y
đạ
o
đứ
c thìc
ũ
ng thi
ế
u nh
ng ki
ế
n th
c c
ă
n b
n, n
 ề
n t
ng có th
d
n
đế
n nh
ng h
u qu
x
u,
nh h
ưở
ng
đế
n tâm l
ý
c
a h
c sinh.Trong quá trình h
c t
p và nghiên c
u tri
ế
t h
c Mác - Lenin v
i tinh th
 ầ
n ti
ế
p thuvà v
n d
ng vào th
c ti
n, tôi nh
n th
y có m
t s
quan
đ
i
m c
a tri
ế
t h
c Mác -Lênin có th
áp d
ng trong các công vi
c c
a m
t giáo viên d
y V
t l
ý
. Vì v
y, ti
ulu
n này v
i tên g
i “V
n d
ng tri
ế
t h
c Mác - Lênin vào ho
t
độ
ng giáo d
c nhâncách c
a h
c sinh” s
t
p trung vào làm rõ nh
ng v
n d
ng c
a tri
ế
t h
c Mác -Lenin v
i t
ư
cách là ph
ươ
ng pháp lu
n, kim ch
nam hành
độ
ng cho công tác hìnhthành và phát tri
n nhân cách cho h
c sinh ph
thông.
3
3

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
maitanhoang liked this
Hong Dang Vu liked this
Nhím Con liked this
Nha Trang liked this
Huynhnhu Tran liked this
Bác Cường liked this
Bác Cường liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->