Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cac tran danh quan trong trong lich su Viet Nam

Cac tran danh quan trong trong lich su Viet Nam

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,899|Likes:
Published by cubitino
Bach Dang ,Chi Lang ,Dong Da ,Tot Dong ,Truc Dong ..nhung tran danh noi tieng trong lich su nuoc Viet deu duoc tom luoc trong tai lieu nay
Bach Dang ,Chi Lang ,Dong Da ,Tot Dong ,Truc Dong ..nhung tran danh noi tieng trong lich su nuoc Viet deu duoc tom luoc trong tai lieu nay

More info:

Published by: cubitino on Jul 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2012

pdf

text

original

 
 
Câu h
i : Bình ch
n nh
ng tr 
n
đ
ánh trong l
ch s
Vi
t Nam t
th
ế
k
X
đế
n th
ế
k
XIXCác l
a ch
n:
Tr 
n B
ch
 Đằ
ng (938)Tr 
n B
ch
 Đằ
ng (981)Tr 
n t
p kích Ung - Khâm - Liêm (1075-1076)Tr 
n th
y chi
ế
n
 Đ
ông Kênh (1077)Tr 
n Nh
ư
Nguy
t (1077)Tr 
n Bình L
Nguyên (1258)Tr 
n
 Đ
ông B
 
 Đầ
u (1258)Tr 
n Ch
ươ
ng D
ươ
ng - Th
ă
ng Long (1285)Tr 
n Tây K
ế
t (1285)Tr 
n Vân
 Đồ
n (1288)Tr 
n B
ch
 Đằ
ng (1288)Tr 
n thành
 Đ
a Bang (1407)Tr 
n T
t
 Độ
ng - Chúc
 Độ
ng (1426)Tr 
n Chi L
ă
ng - X
ươ
ng Giang (1427)Tr 
n R
ch G
m - Xoài Mút (1785)Tr 
n Ng
c H
i -
 Đố
ng
 Đ
a - Th
ă
ng Long (1789)Tr 
n thành Gia
 Đị
nh (1859)Tr 
n
đạ
i
đồ
n Chí Hòa (1861)Tr 
n t
p kích
đồ
n Mang Cá (1885)L
ch s
Vi
t Nam có hàng lo
t tr 
n
đ
ánh l
n nh
, có tr 
n th
ng, có tr 
n thua. Có tr 
n ông cha tahuy
độ
ng hàng ch
c v
n quân, có tr 
n ch
ỉ 
vài ngàn, th
m chí ch
ỉ 
vài tr 
ă
m quân mà thay
đổ
i c
c
c di
n chi
ế
n tr 
ườ
ng. Có tr 
n ch
ỉ 
v
i quy mô nh
, nh
ư
ng l
i mang ý ngh
 ĩ 
a l
n, có tr 
n l
i huy
độ
ng quy mô l
n, nh
ư
ng l
i
đ
em
đế
n th
t b
i
đắ
ng cay. Nhìn
đượ
c,
đ
ánh giá
đượ
c l
ch s
oaihùng c
a ông cha, ta m
i có th
chiêm nghi
m
đượ
c bài h
c hôm nay. Ng
ườ
i Mãn Châu ti
ế
n vàoTrung Nguyên v
i b
Tam qu
c, ng
ườ
i Nh
t B
n ti
ế
n ra th
ế
gi
i v
i b
Binh pháp Tôn T
trongtay. Bài h
c c
ũ
, nh
ư
ng
đượ
c
ng d
ng linh ho
t trong tình hình m
i. C
ng nh
c ch
ỉ 
chu
c l
yth
t b
i! L
ch s
ta
đ
ã ghi rành rành!Tôi m
n phép
đư
a lên vài tr 
n
đ
ánh, quy mô l
n nh
kcnhau,k
ế
t qu
th
ng b
i c
ũ
ng khácnhau; nh
ư
ng theo tôi,
đ
ó là nh
ng tr 
n
đ
ánh mang ý ngh
 ĩ 
a quan tr 
ng trong l
ch s
gi
n
ướ
c c
a
Các trn đánh quan trng trong lch s Vit Nam
Tác gi ebook:Cn V Đ - canvedo@gmail.com - www.heartsay.good.to  Ngun:ttvnol.com,cm ơn anh em trong forum!
 
 
ông cha. Trong ph
m vic
a box, gi
ih
nv
ý ngh
 ĩ 
a và chi
ế
n thu
t s
d
ng,m
i cácb
n cùngtham gia. Ch
c ch
n là danh sách ch
ư
a
đủ
,t
ư
li
u, ki
ế
nth
cl
i càngthi
ế
u; nh
ư
ng quatrao
đổ
i,
t ph
id
yh
ơ
n lên.L
chs
Vi
t Nam có hàng lo
t tr 
n
đ
ánhl
n nh
, có tr 
nth
ng, có tr 
nthua. tr 
n ông chatahuy
độ
ng hàng ch
cv
n quân, có tr 
n ch
ỉ 
vài ngàn, th
m chí ch
ỉ 
itr 
ă
m quân mà thay
đổ
ic
c
c di
n chi
ế
n tr 
ườ
ng. Có tr 
n ch
ỉ 
v
i quy mô nh
, nh
ư
ngl
i mang ý ngh
 ĩ 
al
n, có tr 
nl
i huy
độ
ng quy môl
n, nh
ư
ngl
i
đ
em
đế
nth
tb
i
đắ
ng cay. Nhìn
đượ
c,
đ
ánh giá
đượ
cl
chs
oaihùngc
a ông cha, tam
i cóth
chiêm nghi
m
đượ
c bàih
c hôm nay. Ng
ườ
i Mãn Châu ti
ế
n vàoTrung Nguyênv
ib
Tam qu
c, ng
ườ
i Nh
t B
n ti
ế
n rath
ế
gi
iv
ib
Binh pháp TônT
trongtay. Bàih
cc
ũ
, nh
ư
ng
đượ
c
ngd
ng linh ho
ttrong tình hìnhm
i. C
ng nh
c ch
ỉ 
chu
cl
yth
t b
i!L
chs
ta
đ
ã ghi rành rành!Tôim
n phép
đư
a lên vàitr 
n
đ
ánh, quy môl
n nh
khác nhau, k
ế
t qu
th
ngb
ic
ũ
ng khácnhau; nh
ư
ngtheoi,
đ
ó là nh
ng tr 
n
đ
ánh mang ý ngh
 ĩ 
a quantr 
ngtrongl
chs
gi
n
ướ
cc
aông cha. Trong ph
m vic
a box, gi
ih
nv
ý ngh
 ĩ 
a và chi
ế
n thu
t s
d
ng,m
i cácb
n cùngtham gia. Ch
c ch
n là danh sách ch
ư
a
đủ
,t
ư
li
u, ki
ế
nth
cl
i càngthi
ế
u; nh
ư
ng quatrao
đổ
i,
t ph
id
yh
ơ
n lên.S
ư
ut
m
đượ
cm
t bàic
am
tc gi
VN
n
oc ngoài vi
ế
t v
tr 
nR
chG
m - Xoài Mút,nh
ư
ng
đọ
c bài này cóc
m giác là bàiv
ă
nk
truy
n LSh
ơ
n là môt
tr 
n
đ
ánh vì m
t s
d
ki
nh
ơ
il
, kotrungh
pv
i nh
ng tr 
ướ
ct
 
đ
ã
đượ
c
đọ
c. Các bácc
 
đọ
c
i cho ý ki
ế
n.
Thiên tài quâns
Nguy
n Hu
trong chi
ế
n th
ngR
chG
m Xoài Mút trênsông Ti
nGiangM
Tho 1785
 HNT MinhÐ
iLTS: Hàngn
ă
mc
 
đế
n ngày mùng 05Tháng Giêng ÂmL
ch, ng
ườ
i Vi
t trongn
ướ
cc
ũ
ng nh
ư
ngin
ướ
c lnt
ưở
ng nh
t
i chi
ế
nth
ngc
aÐ
c QuangTrung HngÐ
ế
c
th
ng quânThanht
iÐ
ng Ða, quét sách quânthù ra kh
ib
cõi. Chi
ế
nth
ngÐ
ng Ða là chi
ế
nth
ng cu
ingtrongtr 
n chi
ế
n tranh ch
ng ml
ượ
c gi
a Vi
t Nam và Trung Hoa cách
đ
âyh
ơ
n haith
ế
k
, vì l
 
đ
ó
nhh
ưở
ngc
a tr 
nÐ
ng Ða
đ
ã làm lum
nh
ngt
n chi
ế
n kcc
av
vua mangtrong ng
ườ
i thiên tài quâns
. Chúngtôi xin
đă
ngt
i bài vi
ế
tc
a ôngH
i Nam Tr 
n MinhÐ
iv
m
t chi
ế
nth
ng khácc
aQuang Trung HoàngÐ
ế
.Cáct
ướ
ng ch
ỉ 
huyth
y binh Xiêm La không bao gi
ng
ng thiên tài quâns
Nguy
n Hu
 
đ
ãnhtoánm
t cách chính xác khoah
c th
nk
 
đế
n tuy
tv
iv
qui trìnhc
a dòngth
ytri
us
lên
đế
n
đỉ 
nh
đ
i
m và
đứ
ng yên dòng ch
ym
t kho
ngth
i giantr 
ướ
c khi ròng. Ðúng vào lúc 300chi
ế
nthuy
n và 20,000th
y binhc
a chúng
đ
ãl
t hoàntoàn vào khúc sông mai ph
c gi
a sôngTi
nGiangM
Tho. (1) Ð
un
ă
m 1785, Nguy
n Hu
ngTr 
n Quang Di
u, VõV
ă
nD
ũ
ng, Ð
ngV
ă
n Tr 
n và TâyS
ơ
nN
t
ướ
ng Bùi Th
Xuân
đế
nc
aC
nGi
nh
ư
ng không vào GiaÐ
nh nh
ư
nh
ngl
ntr 
ướ
c mà
đ
ith
ng
đế
nc
a sôngTi
n Giang
để
oM
Tho.T
i
đ
ây,m
tl
nn
athiên tài quâns
Nguy
nHu
l
i sáng chóiv
i chi
ế
nthu
t mai ph
cth
nk
trên sông, di
t g
n quân Xiêmb
ng tr 
nth
ychi
ế
nR
chG
m - Xoài Mút. Tr 
nth
y chi
ế
nR
chG
m - Xoài Mút qu
th
t ph
i
đượ
c ghi vàoqns
th
ế
gi
iv
i tàiv
nd
ng siêu
đẳ
ng
đị
a hình,
đị
av
t,
đị
a th
ế
phongth
y k
ế
d
 
đị
ch
để
mai ph
c và tiêu di
t
đị
ch th
có qns
nhi
uh
ơ
ng
p bal
nm
t cách nhành
khôngc
ndùng
đế
n chi
ế
nthu
t c
c nh
n haym
tk
thu
t nào khác.
 
 
Khi
đế
n, Nguy
n Hu
saiTr 
ươ
ngV
ă
n Ða kéo ch
l
cv
th
thành GiaÐ
nh, còn mìnhthì l
pt
cthân hành
đ
i quan sát
đị
a hình và cho ng
ườ
i thámthính quântình
đố
i ph
ươ
ng.D
u không ph
i làng
ườ
i
đị
a ph
ươ
ng nh
ư
ngv
ithni qns
 
đặ
c bi
t, Nguy
n Hu
 
đ
ãth
y ngayth
ế
t
 
đị
a
để
tiêu di
t
đị
ch. T
 
đị
a mà Nguy
n Hu
ch
n cho quân Xiêm làm
t khúctrên sôngM
Tho dàikho
ng 6 câys
n
m gi
a hai con
ch
đ
i vào sôngR
chG
m (ng
i là ngS
m Giang) vàR
ch Xoài Mút (còng
i là sông Hi
pÐ
c).B
ngc
a sôngg
nm
t câys
. Khúc sông này
đượ
cn
ướ
ct
ba dòng sôngM
Tho, S
m Giang, Hi
pÐ
c
đổ
vào nên khi th
y tri
u lên thìn
ướ
c tràn
đầ
y,th
y tri
u xu
ngthìn
ướ
cv
n khôngc
n. Gi
a sông có cù lao Th
iS
ơ
n dài 5d
m và cù laoH
nh
h
ơ
n có laus
y và câyb
nm
c umm, kng d
u chân ng
ườ
i qual
i
đị
a
đ
i
m lýt
ưở
ng
để
gi
u quân.Tr 
nth
y chi
ế
nR
chG
m - Xoài Mút trên sôngTi
nGiangM
Tho vàtr 
nb
chi
ế
nt
iR
chD
aNguy
n Hu
c
t
ướ
ngÐ
ngV
ă
n Tr 
n ch
ỉ 
huy th
y binh c
t
ướ
ng V
ă
nD
ũ
ng ch
ỉ 
huyb
binhm
 
đầ
u haitr 
n này. Kh
i
đầ
u,
đ
oànk
binhc
a VõV
ă
nD
ũ
ng mang quân
đế
ntr 
ướ
c
đạ
ib
n doanh quân Xiêm và quân Nguy
n Ánh
Sa Ðéc khiêu chi
ế
nv
il
cl
ượ
ng 20,000th
ybinh, 300 chi
ế
nthuy
n và 30,000b
binh.Quân Xiêm La
m
ti
ế
n on
ướ
ctatrongm
t khíth
ế
t
tin hi
ế
u chi
ế
n và oth
ng
t hungh
ă
ng. Ðúng vào lúc quân Xiêm vàm
t ph
n qnc
aNguy
n Ánh
đ
ã chu
nb
xongl
cl
ượ
ng tìm quânyS
ơ
n
để
tiêu di
t, thì,b
ng nhiên, hôm
y,tr 
iv
at
m
sáng chúng
đ
ãth
ym
t
đ
oànk
binhc
aTâyS
ơ
nb
t ng
xu
t hi
ntr 
ướ
c
đạ
ib
n doanh.Quân Xiêm La hung hãn
đ
ang mongg
p
đượ
c quân TâyS
ơ
n
để
 
đọ
s
c. L
pt
c quân Xiêm li
n
đ
i
u
độ
ng ngaym
t qns
 
đ
ông áp
đả
oc
ab
binh k
binh
m
ti
ế
n ra
ng chi
ế
n ngay.Th
ế
m
ttr 
n chi
ế
n
đầ
u tiên tuy ng
n nh
ư
ng khád
d
i di
n ra gi
a quân Xiêm La và quânTâyS
ơ
n.Quân TâyS
ơ
n
đ
ã m
ư
uk
ế
d
 
đị
ch nên ch
ỉ 
 
đ
ánhc
m ch
ngm
t lúc bèn gi
thua, rútquântháo ch
y.Th
y qns
k
binh TâyS
ơ
níth
ơ
n, quân Xiêm cót
ướ
ngs
 ĩ 
c
a Nguy
n Ánhd
n
đườ
ng li
nhô quân
đ
u
itheo.Theok
ế
ho
chd
 
đị
ch
đ
ã
đượ
cs
p
đặ
t tr 
ướ
c c
ũ
ng không
để
cho quân Xiêm nghi ng
chúngb
d
ngm
ư
u vàot
 
đị
a, khik
binh TâyS
ơ
n ch
y
đế
nV
 ĩ 
nh Longthì
đượ
ct
ă
ngc
ườ
ng thêmquân. Hai
đ
oàn quân này nh
pl
il
p tnhm
t chi
ế
ntuy
ế
nm
i ch
quân Xiêm kéo
đế
n. Th
ế
l
ithêmm
ttr 
n chi
ế
nd
d
in
at
iV
 ĩ 
nh Long. Trongtr 
n nàyk
binhyS
ơ
n
đ
ã ph
i ch
u hisinhm
t s
quân
để
kích
độ
ng tính hi
ế
u chi
ế
nc
a chúngtheo nh
ư
k
ế
ho
ch
đ
ã
đị
nht
ướ
c.Hai bên
đ
ang sáp chi
ế
nthìb
binh Xiêm
đ
i sau
m
kéo
đế
n chia thành hai ngã theo chi
ế
nthu
t g
ng kìm
để
bao vâyk
binhyS
ơ
n vào gi
a.Th
y quân Xiêm La
đ
ãm
cm
ư
uk
ế
,k
binhyS
ơ
nv
a
đ
ánhv
a rút luiv
h
ướ
ngM
Tho.Hait
ướ
ng ch
ỉ 
huy quân Xiêm làL
c Côn vàS
Uy
n cót
ướ
ngs
 ĩ 
c
a Nguy
n Ánh
đ
i tr 
ướ
c ch
ỉ đườ
ng cho 2,000k
binh và 10,000b
binh Xiêm La ráo ri
ế
t
đ
u
i theo qnyS
ơ
nv
M
Tho.Trong khi
trênb
quân Xiêm La
đ
u
itheo qnyS
ơ
nv
M
Tho thì d
ướ
i sông, Ð
it
ướ
ng Ð
ngV
ă
nTr 
n ch
ỉ 
huy 100 chi
ế
nthuy
n yS
ơ
n
đế
ntr 
ướ
c
đạ
ib
n doanh quân Xiêm
Sa Ðéckhiêu chi
ế
n.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kien Nguyen liked this
Dts Nguyen liked this
beck00 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->