Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dzelaludin Rumi - Jedino Sve

Dzelaludin Rumi - Jedino Sve

Ratings:
(0)
|Views: 1,137|Likes:
Published by Azra Rizvanbegović

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Azra Rizvanbegović on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
1
DŽELALUDIN RUMIJedino Sve
prepevao Aleksandar 
Đ
usi
ć
sa Aleksandrom Ljubišom
Rumijev život, delo, poruke*
»Tiho sam zaje
č
ao, i svetom
ć
e se još stotinama vekova razlegati moj vapaj. Svet
ć
e seokretati oko osovine moje jadikovke.« (
 Divan
, 562:7)»Razum je nemo
ć
an u izražavanju Ljubavi. Jedino je Ljubav sposobna da obelodaniistinu o Ljubavi i o stanju Zaljubljenika. Put naših proroka je put Istine. Ako ho
ć
eš da živiš,umri u Ljubavi; umri u Ljubavi ako želiš da ostaneš u životu.«
* * *
Ime Mevlana Dželaludin Rumi zna
č
i Ljubav i ushi
ć
eni let u beskrajnost. Rumi je jedanod velikih duhovnih u
č
itelja i pesni
č
kih genija
č
ove
č
anstva, i bio je za
č
etnik Mavlavisufijskog reda, vode
ć
eg islamskog misti
č
kog bratstva.Rumi je ro
đ
en 30. septembra 1207. godine, u Balku, u Avganistanu, koji je tada bio deoPersijskog carstva. Poti
č
e iz porodice u
č
enih teologa. Pobegavši pred mongolskom najezdomi razaranjem, Rumi i njegova porodica proputovali su mnoge muslimanske zemlje, obavilihodo
č
ć
e u Meku i na kraju se, negde izme
đ
u 1215. i 1220. nastanili u Konji, u Anadoliji,koja je tada bila deo Seldžu
č
kog carstva. Naziv
 Rumi
zna
č
i ''iz rimske Anadolije'' (udijalekatskom arapskom pridev
rumi
još i danas se odnosi na ono što je zapadnja
č
ko ili ne-starosedela
č
ko). Njegov otac Bahaudin Valad, sem što je bio teolog, bio je i pravnik i mistik nepoznate loze. Njegov
Marif 
, zbirka beleški, zapažanja u obliku dnevnika, propovedi ineobi
č
nih izveštaja o vizionarskim iskustvima, šokirao je ve
ć
inu konvencionalno u
č
enih ljudikoji su pokušali da ga razumeju.* Klju
č
ni izvor informacija za ovaj predgovor, kao i za napomene na kraju knjige, bio mi jeKolman Barks, prevodilac Rumijeve poezije na engleski jezik, koji je dao izuzetan doprinostome da Rumi postane naj
č
itaniji pesnik u SAD danas. Ovde sam se u tolikoj meri služioBarksovim opservacijama da bi bilo zaista zamorno da sam to svaki put posebno napominjao.
 
2Od Barksa sam tako
đ
e preuzeo i praksu davanja naslova pesmama – mada sam Rumi nije toradio – jer mislim da to pomaže njihovom utiskivanju u svest
č
itaoca. (Napomena prevodioca)Pokazao je zapanjuju
ć
e
č
ulnu slobodu u objavljivanju svog jedinstva sa Bogom. Rumija je u
ev tajni unutarnji život uputio bivši u
č
enik njegovog oca Burhanudin Mahakik. Burhanudini Rumi su, osim toga, prou
č
avali i pesnike Sanaija i Atara. Kada mu je otac preminuo, Rumiga je nasledio na položaju šeika u derviškoj obrazovnoj zajednici u Konji. Sa 24 godine, on jeve
ć
bio vrhunski znalac u oblasti religije i prirodnih nauka.Na misti
č
nu stazu ga je uveo lutaju
ć
i derviš Šemsudin od Tabriza. Život mu je bio sasvimuobi
č
ajen za jednog verskog u
č
itelja – podu
č
avanje, meditiranje, pomaganje sirotinji – svedok kasne jeseni 1244. godine nije sreo tog neznanca koji mu je postavio jedno pitanje. Šems je putovao s kraja na kraj Srednjeg istoka tragaju
ć
i i mole
ć
i se da nai
đ
e na nekog ko bi mogao''da izdrži moje društvo''. Za
č
uo se glas: »A šta
ć
eš dati zauzvrat?« »Svoju glavu!« »Onajkojeg tražiš je Dželaludin iz Konje.«Pitanje koje je Šems izgovorio nateralo je u
č
enog profesora da se onesvesti i sruši nazemlju. Ne možemo da budemo potpuno sigurni kako je to pitanje glasilo, ali sude
ć
i premanajpouzdanijem saopštenju Šems ga je upitao ko je ve
ć
i, Muhamed ili Bestami, jer Bestami jeizjavio: »Kako je ogromna moja slava«, dok je Muhamed u svojoj molitvi Bogu priznao: »Ne poznajemo Te onako kako bi trebalo.«Rumi se, osetivši iz kolike dubine to pitanje dolazi, srušio na zemlju. Na kraju je bio ustanju da odgovori da je Muhamed ve
ć
i, jer dok je Bestami uzeo jedan gutljaj božanskog izaustavio se na tome, za Muhameda se put neprestano odmotavao. Postoje razli
č
ite verzijeovog susreta, ali ma kako da je on izgledao, Šems i Rumi postali su nerazdvojni. Njihovo prijateljstvo predstavlja jednu od misterija. Više meseci su proveli zajedno bez ikakvihljudskih potreba, zaneti u sferi
č
istog razgovora i drugovanja. Ta ekstati
č
na veza prouzrokovala je neprilike u religijskoj zajednici. Rumijevi u
č
enici osetili su sezapostavljenima. Osetivši nevolju, Šems je nestao jednako neo
č
ekivano kao što se i pojavio.Anemari Šimel, koja je
č
etrdeset godina bila zadubljena u Rumijeva dela, smatra da je uvreme tog prvog nestanka zapo
č
eo Rumijev preobražaj u misti
č
kog umetnika. »Postao je pesnik, po
č
eo je da sluša muziku i da peva, satima se vrte
ć
i u krug.«Stigla je vest da se Šems nalazi u Damasku. Rumi je poslao svog sina, Sultana Velada, uSiriju da vrati njegovog prijatelja u Konju. Kada su se Rumi i Šems drugi put sreli, pali su jedan drugom pred noge, tako da ''niko nije znao ko je zaljubljenik a ko ljubljeni.'' Šems jeostao u Rumijevom domu i oženio se jednom devojkom koja je bila odgajena u njegovoj porodici. Ponovo su po
č
eli dugi misti
č
ni razgovori (
 sohbet 
), i ponovo je to izazvaloljubomoru i surevnjivost.Petog decembra 1248. godine, dok su Rumi i Šems no
ć
u razgovarali, Šems je bio pozvanna zadnja vrata. Izašao je, i više nikada nije bio vi
đ
en. Najverovatnije je bio ubijen u dosluhusa Rumijevim sinom Aladinom; ako je tako, Šems je zaista dao svoju glavu za povlasticumisti
č
nog prijateljstva.Misterija prijateljevog odsustva prekrila je Rumijev svet. Ovog puta je li
č
no krenuo u potragu za Šemsom i tako stigao do Damaska. A tamo je shvatio:
 Zašto bi trebalo da tragam? Ja sam istošto i on. Njegova srž kroz mene govori.Tragao sam za samim sobom!
Njegova ljubav i ožaloš
ć
enost zbog Šemsove smrti našle su svoj izraz u bujici muzike, plesa i lirskih pesama, sakupljenih u obimnu zbirku oda i katrena pod nazivom ''Divani ŠemsiTabrizi'' (''Dela Šemsa od Tabriza''). Jedinstvo je postalo potpuno. Postojala je potpuna
 fana
, poništenje sebe u prijatelju. Šems je pisao te pesme.Posle Šemsove smrti i Rumijevog stapanja sa njim, prona
đ
en je drugi sau
č
esnik, SaladinZarkub, zlatar. Saladin je postao prijatelj kojem je Rumi posve
ć
ivao svoje pesme, ne onakovatreno kao Šemsu, ve
ć
sa spokojnom nežnoš
ć
u. A kada je i Saladin umro, tu ulogu preuzeo je Husam
Č
elebi, Rumijev pisar i omiljeni student. Rumi je tvrdio da je Husam bio izvorište,
 
3onaj koji je razumeo opsežnu, tajanstvenu ure
đ
enost i svrhu ''Matnavija'' (''Duhovni distisi''),didakti
č
kog epskog dela u šest knjiga (kasnije nazvanog ''Kuran na persijskom''), koje se tako
ć
udljivo prebacuje sa teorije na folklor, sa duhovitih dosetki na ekstati
č
nu poeziju. Poslednjihdvanaest godina svog života, Rumi je diktirao Husamu ovo remek-delo, kao i besede ''Fihi maFihi'' (''Tu je što je tu''), napisane da bi svoje u
č
enike uputio u metafiziku.Ukoliko postoji jedna osnovna ideja koja bi predstavljala temelj Rumijeve poezije, onda jeto apsolutna ljubav prema Bogu. Njegov uticaj na mišljenje, literaturu i sve oblike estetskogizražavanja u islamskom svetu ne može biti precenjen.Mevlana Dželaludin Rumi napustio je ovaj svet 17. decembra 1273. Pripadnici petveroispovesti pratili su njegova mrtva
č
ka nosila. Ta no
ć
je nazvana Sebul Arus (No
ć
sjedinjenja). Još i danas Mavlavi derviši taj dan smatraju za praznik.
 Na dan moje smrti, moj mrtva
č 
ki pokrov se kre
ć
e –  Ali to ne zna
č 
i da mi je srce još na zemlji! Ne pla
č 
ite i ne žalite me: ''Avaj, kako je to strašno!'' Upali ste u
đ 
avolovu klopku – avaj, to je ono što je strašno! Ne jau
č 
ite: ''Kuku, rastadosmo se!'' na mom pogrebu –  Za mene je ovo trenutak radosnog sastanka! Ne recite ''zbogom'' kada me polože u grob – To je zavesa što skriva
ć
e ve
č 
no blaženstvo.Videste ''silaženje'' – sad gledajte uzdizanje! Zar je zalazak pogibeljan za sunce i mesec?Vama to li
č 
i na zalazak, a zapravo je izlazak;Mrtva
č 
ki kov
č 
eg na tamnicu li
č 
i, a vodi u slobodu. Koje je seme u zemlju palo a da nije pustilo izdanke? Zbog 
č 
ega sumnjate u sudbinu ljudskog semena? Koje vedro nije izašlo iz
č 
atrnje napunjeno? Zašto bi se onda Josif ''Duša'' bojao ovog bunara? Zatvorite usta ovde, a otvorite ih na tom kraju,kako bi vaše himne odjeknule tamo u Nigdini!
(''Gle, ovo je Ljubav'')
* * *Zakovitlani derviši
 Kao što talasi nad mojoj glavom tvore vrtlog kružni,Tako i ti krivudaj i kovitlaj se sred svetog plesa. Igraj, srce, igraj, kolo vrtoglavo budi. Izgori u tom plamenu, jer – nije li On sve
ć
a?
Mavlavi obredi
 sema
simbolizuju božansku ljubav i misti
č
nu ekstazu; oni streme kasjedinjenju sa Božanskim. Muzika i ples treba da izazovu meditativno stanje prožeto ljubavlju prema Bogu. Mavlavi muzika sadrži neke od najsuštinskijih elemenata klasi
č
ne isto
č
nja
č
kemuzike i prevashodno služi kao pratnja za pesme Rumija i drugih sufijskih pesnika. U muzici
 seme
(obreda) glavni bubnjar obi
č
no ima najistaknutije mesto. Prate ga
kudumi
(malitalambasi) i cimbala; melodiju obezbe
đ
uju trš
č
ana svirala, ži
č
ani instrumenti i glas. Re
č
i, pa
č
ak i slogovi pesme. povezani su sa muzi
č
kim deonicama. »Derviška muzika ne može da bude stavljena u note. Note ne obuhvataju dušu derviša.«Derviši se vrte van vremena i bez napora. To je ekstati
č
ni ples predavanja, koji ipak  poseduje izuzetno usredsre
đ
enu disciplinovanost. Tako oni stižu do ta
č
ke na kojoj se egorasta
č
e, a njegovo mesto zauzima sazvu
č
 je sa univerzalnim.
 Derviš 
doslovno zna
č
i ''ulaz'' ili

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sporobic5519 liked this
Ammar Ljevaković liked this
Ammar Ljevaković liked this
Ammar Ljevaković liked this
Ammar Ljevaković liked this
Ammar Ljevaković liked this
Ammar Ljevaković liked this
Ammar Ljevaković liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->