Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2.7.2010.

2.7.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 244|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
KROZ RS KULTURVIJESTI
Prinosip{enice uSemberi ji bi}e dvostruko mawi
Petak 
2. jul 2010.
Broj12.250Godina
LXVII
RS spremnada i daqeisporu~ujestru ju Br~kodistriktu
странa
2
странa
9
странa
22
DANAS
Dobrevi braci jeVlatkaStefanovskog u Trebiwu
MINISTARSTVO ODBRA NE BiH KR[ILO PROCEDU RE I PROPISE PRI TRO[EWU NOVCA U 2009. GODINI
Prou~avase “predmetFruktona“
странa
7
Pravobranila{tvo Republike Srpske
Okru  `ni sud donio presu du za 12 optu  `enih u  “slu ~aju @eqeznice RS”
27
 TRO[I LI BUXET OD 341,37 MI LIONA KM
Na teku}e odr`avawe potro{eno je 11,5 miliona, a na reprezentaci ju 1,57 miliona KM. Kada je o reprezentaci ji ri je~, po jedini ra~uni bili izuzetno vi soki. Tako je za vo}ni sok ra~un iznosio 38.515 maraka Po javila se razlika izme|u bro ja korisnika prava na odvo jeni `ivot i bro ja korisnika prava na smje{taj, ~ime je otvorena sumwa na zloupotrebu prava. Gorivo Ministarstvu uvi jek isporu~ivano u momentu poskupqewa Kada je ri je~ o putnim tro{kovima, na ko je je u
 
pro{loj godini potro{eno vi{e od 3,6 miliona KM, revizori su ustanovili da je odre|en broj putnih naloga ko ji su kwi`eni pro{le godi ne izdat godinu rani je
Vladimir Doki}, ~lan DERK-a iz RS, za “Glas Srpske“
 
Grgori jan ni je ra zu mio  zakon ko ji je name  tnuo
Prvooptu`eni Sreten Telebak  osu|en na 22 mjeseca zatvora, Cvi jan Filipovi} na 13, Goran Kuni} i Radenko Banovi} na po deset mjeseci. Po tri mjeseca kazne zatvora dobilo sedmoro optu`enih
странa
6
F O O : G   L  S  S  S 
странa
5
Na iznajmqivawe stanovapotro{eno 9,2 miliona KM
Na mo ju adresu sti`u otvorene pri jetwe Gregori jana otkad sam odbio da u~estvu jem u primjeni nametnutog zakona. O~igledno da se Gregori jan prema nama pona{a kao da je na{ Bog i da nikada ni je spreman da prizna svo ju gre{ku, istakao Doki}
странa
3
Vladimir Doki}
F O O : G   .[ L 
Izricawe presu de
F O O :  . I 
 
Sr te nu Te  le baku 22 mj se ca za tvora
 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
KROZ RS KULTURVIJESTI
Prinosip{enice uSemberi ji bi}e dvostruko mawi
Petak 
2. jul 2010.
Broj12.250Godina
LXVII
RS spremnada i daqeisporu~ujestru ju Br~kodistriktu
странa
2
странa
9
странa
22
DANAS
Dobrevi braci jeVlatkaStefanovskog u Trebiwu
MINISTARSTVO ODBRA NE BiH KR[ILO PROCEDU RE I PROPISE PRI TRO[EWU NOVCA U 2009. GODINI
Prou~avase “predmetFruktona“
странa
7
Pravobranila{tvo Republike Srpske
Okru  `ni sud donio presu du za 12 optu  `enih u  “slu ~aju @eqeznice RS”
27
 TRO[I LI BUXET OD 341,37 MI LIONA KM
Na teku}e odr`avawe potro{eno je 11,5 miliona, a na reprezentaci ju 1,57 miliona KM. Kada je o reprezentaci ji ri je~, po jedini ra~uni bili izuzetno vi soki. Tako je za vo}ni sok ra~un iznosio 38.515 maraka Po javila se razlika izme|u bro ja korisnika prava na odvo jeni `ivot i bro ja korisnika prava na smje{taj, ~ime je otvorena sumwa na zloupotrebu prava. Gorivo Ministarstvu uvi jek isporu~ivano u momentu poskupqewa Kada je ri je~ o putnim tro{kovima, na ko je je u
 
pro{loj godini potro{eno vi{e od 3,6 miliona KM, revizori su ustanovili da je odre|en broj putnih naloga ko ji su kwi`eni pro{le godi ne izdat godinu rani je
Vladimir Doki}, ~lan DERK-a iz RS, za “Glas Srpske“
 
Grgori jan ni je ra zu mio  zakon ko ji je name  tnuo
Prvooptu`eni Sreten Telebak  osu|en na 22 mjeseca zatvora, Cvi jan Filipovi} na 13, Goran Kuni} i Radenko Banovi} na po deset mjeseci. Po tri mjeseca kazne zatvora dobilo sedmoro optu`enih
странa
6
F O O : G   L  S  S  S 
странa
5
Na iznajmqivawe stanovapotro{eno 9,2 miliona KM
Na mo ju adresu sti`u otvorene pri jetwe Gregori jana otkad sam odbio da u~estvu jem u primjeni nametnutog zakona. O~igledno da se Gregori jan prema nama pona{a kao da je na{ Bog i da nikada ni je spreman da prizna svo ju gre{ku, istakao Doki}
странa
3
Vladimir Doki}
F O O : G   .[ L 
Izricawe presu de
F O O :  . I 
 
Sr te nu Te  le baku 22 mj se ca za tvora
 
2
petak, 2. jul 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Prijedlog zakona o zabrani no{ewa odje}e koja onemogu}ava iden- tifikaciju uop{te nema ustavni osnov. Zamislite da mu{karcu, koji `eli da se obla~i kao `ena, koji stavi periku i na{minka se, to poku{ate da zabranite.
Ekrem Ajanovi}, poslanik SBiH   u Parlamentu BiH 
PI[E: VEDRANA KULAGA
vkulaga@glassrpske.com
BAWALU KA- Supervi- zor za Br~kodistriktRafiGregori jannastavqa da ra- diprotivSrpske, ana{ko- dioje gra |animaBr~kog jer im je sadastru jaskupqa. RSspremna da i daqeisporu~u-  jestru jui to ni jeni jednog danaprekidala.
Rekao je to ju~e u Bawalu- cipremi jer RSMiloradDo- diknakon{to je u sri jeduGregori jandonioodluku da }e udistriktuuidu}ih{est mjesecibitinasnazici jene stru jeko jeva`euFBiH i da }e Arbi tra`nomtribunalu podni jeti`al buprotivVla- deSrpskezaneispuwavaweobavezaneop hodnihzaokon- ~awearbitra`e u Br~kom. - On u svo jimakrobaci ja- ma`eli da promi jeniodnose  u BiH mimoDejtona, procedu- ra i zakonaname}u}irje- {ewe. To je protivnodirektivama EU,a mi smo se samopona{ali u skladu sa va`e}imzakonodavstvom i direktivama EU ko jacini~no }uti oko svega i ne}e da iza|e sa stavom da je to protivno evropskimdirektivama- na- glasio je Dodik.Naglasio je da se iz ovoga “vidikolikojeGregori jan nemo}anidani jeupravu“. - Gregori janjeirelevan- tnali~nostjer, kolikomije po znato, onodlazi- naglasio  je Dodik.Gregori jan je u sri jedu istakao da Vlada RS predvo- |enaSNSD-om ne po{tu jear- bitra`nuodluku za Br~ko i da je to po tre}i put u devetmjeseciu~inilonemogu}im okon~awesupervizi je. Nagla- sio je i da o~eku je i krivi~nu pri javuprotiv~lanaDr`a- vneregulatornekomisi jeza elektri~nuenergi juizRS VladimiraDoki}a. Govore}i o izgradwi autoputeva, Dodikje rekaoda posto jisaglasnostobjestra- nedaaustrijskakompani ja “[trabag“ iza|eizAkci- onarskogdru{tva“Autopute- viRS“ uznaknaduko janebi trebalodaprelazi200.000 evra. Dodikjerekaodajesada odkqu~neva`nostireguli- satiodnosesa“[trabagom“ komeje ju~eistekaougovori dajeVladauzavr{nimrazgo- vorimaokonekihalternativa otompitawu. Istakao je daje prioritetVladeRSizgradwa mre`eautoputeva, nagla{ava-  ju}idatoni jeposaoko jise mo`eolakouraditi. - Vri jemepri jedvi je-tri godinebilojemnogoopti- misti~ni je, alitoneugro- `avaposaobezobzirana to kakosezavr{iloto sa “[trabagom“ - istakaojeDo- dik. Onjenaglasioda}eVladanastavitidatra`i modusezarealizaci jutogpo- sla.
BRISEL-
[ef {panskedi-plomati jeMigelAn helMora- tinosizjavio je u Briseluda se,kadaje po~elo{pansko predsjedni{tvo, vjerovalo da pod wihovimpredsjedavawem ne}ebitiprevi{enapretka i inici jativausmjerenih ka za- padnomBalkanu, prenosi“Glas  Amerike“.On je kazao da ni je na wemuda o tomesudi, ve}na dr`ava- maregiona i podsjetio na us- pje{anskup u Sara jevu, ko ji ni jesamorezultirao~iweni- com da su svi iz regionasjedi- liza jedno, da su svi naglasili opredjeqewe za evropskimin- tegraci jama, ve}i da je sa evropskestraneistaknuto opredjeqewe ka pro{irewu Uni je na zapadniBalkan. Moratinos jeporu~iozapa- dnomBalkanu da pribli`a- vaweHrvatske ima zna~aj i zaostatakregiona.
Pohvalno je to {to su poslanici Predstavni~kog do- ma Parlamenta BiH usvojili Prijedlog zakona o po- pisu stanovni{tva u BiH 2011. godine. Popis je neophodan, s obzirom na vrijeme koje je pro{lo od posqedweg popisa na ovim prostorima kako bismo otklonili brojne sumwe.
Ema l: markom981@gma l.com
Nadam se da }e Agencija za upravqawe nelegalno ste~enom imovinom u RS ispuniti najavqena o~eki- vawa i da }e se na ovaj na~in rije{iti brojna pi- tawa kako su kriminalci do{li do vi{emilionske imovine. Mislim da je ovakva Agencija bila prijeko potrebna Srpskoj.
Ema l: Ili ana1985@yahoo.com
www.glassrpske.com
BAWALU KA 
- Izvr{niodborSNSD-a donio je ju~ekona~nuodluku o kandidatima na svimnivoima za predsto je}e oktobarskeizbore, a kandi da- ti za predsjednika RS su pred- sjednikstrankeMilorad Dodik, a za ~lanaPredsje- dni{tva BiH predsjednik IO Neboj{aRadmanovi}. Usvo jeno je{estlista za Narodnuskup{tinu RS po izbornimjedinicama, tri lis- te za Parlament BiH, lista za ParlamentFBiH i osamlisti za kantonalneSkup{tine, a to  je ukupno256 kandidata. - Bilo je ri je~i o pripre- mama za konvenci juko ja}e bi- tiodr`ana u subotu. Poredto- ga, neplanirano smo raspravqali o dvi jestvariko-  je su se desile u Parlamentu BiH. Jedna od wih je Pri jedlog zakona o popisustanovni{tva ko ji je pro{aomimovoqepo- slanikaSNSD-a. Zakqu~ili smo da rje{eweko je su tamo ponudili nemo`ebitipri-  hva}eno i tra`imo od na{ih delegata u Domunaroda da ne glasa ju za to- naglasio je Ra- dmanovi}.Dodao je da se istoodnosi na Pri jedlogzakona o izmjena- ma i dopunamaZakona o Oru- `animsnagama BiH, za ko ji delegati SNSD-a u Domunaro- dane}eglasati. V.K.
RA DMA NOVI]
kandidat za ~lana Predsjedni{tva BiH
SA GLA SNOST
da “[trabag“ iza|eiz akcionarskogdru{tva
BRISEL- Belgi ja je ju~epre uzela{estomjese~nopredsjeda- vawe EU, isti~u }ipodr{kuulasku
dr`avazapadnogBalkana i Turske u ~lanstvo, javqa B92.Belgijskivisokizvani~nici u prviplan su stavilijedinosko- ro~lanstvoHrvatske i po~etakpregovora s Islandom. Evropskikomesar za pro{irewe[tefanFile je u intervjuu evropskominternetbiltenu“Juraktiv“ nasto jao da odagnauvje- rewe da u EU, zbogunutra{weekonomskekrize, ima protivqewa daqempro{irewu.- Ulazaknovih~lanicazna~inovemogu}nosti i ri je~ je o naj- boqemevropskompristupu da se problemiri je{e- podvuk ao jeFile.
SA R JEVO-
Bo{wa~kipoliti~ki vrh opstrui{e rad Istra- `nekomisi je za utvr|ivawetro{ewadonaci jaPredstavni~kog domaParlamenta BiH, s obziromna to da je 98 odsto od ukupnih donaci ja u BiH stiglo u Sara jevo, izjavio je ju~e u Sara jevu~lan komisi jeSlavkoJovi~i}. Sjednicakomisi jeju~eni jeodr`anazbognedostatkakvoruma,  jer su se na sjednicuodazvalasamo dva ~lana, SlavkoJovi~i} i VelimirJuki}. -Jasno je da posto jeogromneopstrukci je u radu ove komisi je jer  je o~igledno da je u BiH premasvimprocjenamau{lovi{e od40 mili jardimaraka i da se ne zna gdje su ta sredstvazavr{ila- is- takao je Jovi~i}. @. D.
Migel An hel Moratinos
Istaknuto opredjeqewe o pro{i rewu u Sarajevu
Slavko Jovi~i}, ~lan Komisije za donacije
Bo{wa~ki politi~ki vrh opstrui{e rad
[
Doma}instva u Br~ko dis- triktu od ju~e pa do kraja go- dine pla}a}e struju za 5,5 odsto skupqe nego do sada, nakon {to je glavni snabdje- va~ i distributer “Komunal- no Br~ko“ po~elo da kupuje struju od federalne “Elek - troprivrede BiH“, javila je Srna. Kupovina struje iz FBiH nametnuta je nalogom supervizora, iako je skupqa za skoro 38 odsto u odnosu na cijenu ranijeg snabdjeva- ~a “Elektroprivredu RS”. Gradona~elnik Br~ko dis- trikta Dragan Paji} nije `elio da komentari{e za- {to nije bilo mogu}e daqe snabdijevawe elektri~nom energijom iz RS, koja je mno- go jeftinija. - Za sada nema drugog izla- za, a da li je to najboqe rje-{ewe, to je druga pri~a -izjavio je Paji}.
PA JI]
Izvr{ni odbor SNSD-a donio kona~nu odluku o kandidatima na svim nivoima
 Do dik kan di dat za pred sje dnika RS
Belgija preuzela predsjedavawe EU
Podr{ka ulaskuzapadnog Balkana
Slavko Jovi~i}
FOTO: GLAS SRPSKE
Imovina
Dodik je napomenuo da Dejtonski sporazum potvr|uje ~iwenicu da imovina koja se na{la na teritoriji entiteta pripada entitetima. -
OHR 
je tri puta mi-jewao stav o imovi-ni, a zakon koji jenametnuo biv{i viso- ki predstavnik Pedi E{daun odre|uje po- trebu da se pitaweimovine rije{i dono- {ewem novog zakona o imovini na nivou RS koji je predlo`en u skladu sa Dejtonom i wega }e usvojitiNarodna skup{tina RS - istakao je Do- dik.
Gregorijan u svojim akrobacijama `eli da promijeni odnose u BiH mimo Dejtona, procedura i zakona name}u}i rje{ewe. Srpska spremna da i daqe isporu~uje struju, naglasio Dodik
Premijer RS o odluci supervizora za Br~ko i izgradwi autoputeva
RS spremna da stru  ju ispor~uje dis trikt
Milorad Dodik 
F O  O :  . I 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mladenkosoldo liked this
Radmilo Josipović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->