Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3. i 4. 7. 2010.

3. i 4. 7. 2010.

Ratings:
(0)
|Views: 308|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2010

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
BIZNIS SPORTDRU[TVO
U bawalu~kominovacionom centrunasta juvjetroturbine
Subota inedjeqa
3. i 4. jul 2010.
Broj12.251Godina
LXVII
Najtra`eni je gimnazi ja, ekonomska imedicinska {kola
странa
7
странa
10
странa
 45
"Slu~aj Makari}"
DANAS
Holandi ja pobjedom nadBra zilom upolufinalu Mundijala
Tra`eza{titu
SIPA 
zbogstraha odvehabija
странa
 4 
странa
13
 
Sud i Tu  `ila{tvo BiH 
Ek splozija za vrijeme srpskih protesta u Sjevernoj Mitrovici
Opozicione stranke iz RS igra ju jednu nevjerovatnu igru u vezi sa zakonom o popisu stanovni{tva u BiH. PDP u stvari vodi glavnu pri~u, a SDS svakih pola dana mi jewa stav. Do podne glasa ju za, posli jepo dne protiv, pa su podi jeqeni Me|unarodna za jednica ~eka formirawe nove vlasti i onda ide neka nova inici jativa i ofanziva. Imamo Ustav i Dejtonski sporazum, imamo na{u pozici ju da se ne mo`e nasilno mi jewati Ustav. RS treba stabilnu i ~vrstu vlast
 
 U amba sa di planira ju   fa ti hu ina tup hora “[e  hi di“
странa
3
Vije }e bh. organizacija Australije planira da 11. ju la  Ambasadu BiH u Kanberi iskoristi u vjerske svrhe
странa
5
 U te roris  ti~kom napa du  na Srbe poginuo qekar
Savjet za nacionalnu bezbjednost Srbi je oci jenio da  je bomba{ki napad u Kosovskoj Mitrovici teroristi~ki, kao i da odgovornost za taj doga|aj snosi predstavnik EU Piter Fejt
странa
14 
IGOR RA DOJI^I], PREDSJEDNIK NSRS I POTPREDSJEDNIK SNSD-a, ZA “GLAS SRPSKE“
Igor Radoji~i}
F O  O :  S  . I  L  I 
Kosti dje~akadonesene na mjestopronalaska
IN FOR MCI JE O  TERORIS TIMA OD   AGENCI JA BiH 
 Ambasada BiH u Kanberi
 
2
3. i 4. jul 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Ne radi se o cijeni struje, nego o Dodikovom poku{aju da kon- troli{e Br~ko.
Rafi Gregorijan, su pervizor za Br~ko
PI[E: SVJETLANA TADI]
svjetlanat@glassrpske.com
BAWALU KA- Ako zakono popisustanovni{tva BiH budesadr`avaoodredbupre- mako joj bi 1991. godinabila osnov za strukturisawe vlasti u BiH, on bi bio pro-tivUstava BiH i Dejtonskog sporazuma. DelegatiSNSD- a u DomunarodaParlamen- ta BiH odbi }etakavzakon.
Izjavio je to u petak uBawalucipremi jer RS i li- derSNSD-a MiloradDodik. - Na bazitakodonesenog zakonadobilibismoapela- ci juUstavnomsudu i sigurno promjenustruktureodlu~i- vawa. To je na ma lavrataru-{eweentitetskeza{tite na nivou BiH- istakao je Dodik. Dodaoje da mu je `ao {to suSDS i PDP glasali za zakon,  jer nisupri hvatiliargumen- taci juSNSD-a.- Najve}eme{etarawe na tome je pravioBrankoDoki}, ko ji je ~ak predstavqaola- `nepodatke da u RS ima po- dr{ku. Mo`da je imao PDP-a, ali ne i na{u. @ao mi je{to se ni jepokazalaspre- mnost iz RS da razumi juargu- mentaci ju o ko joj smo govorili, a to je da se na taj na~inuru{avabalansuspos- tavqen na nivou BiH, ko ji semorao~uvati, jer je osnov BiH- rekao je Dodik.Napomenuo je da jeSNSD na sjedniciIzvr{nogodbora donioodlukuko jomtra`i od svo jihpredstavnika u Domu naroda da odbi jutakavzakon o popisustanovni{tva BiH, ~i ji je pri jedlog u drugom~i- tawuusvo jioPredstavni~ki dom Parlamenta na sjednici  u sri jedu.- To je jo{ jednapodvala i podmetaweko jedolazi iz Sara jeva, ko jeho}e da derogi- rana~inkonstituisawa i odlu~ivawa u BiH. To je poku- {ajuvo|ewapromjenestru- kturisawavlasti u BiH- re- kao je Dodik.On je naglasio da Ustav BiH ni jepredvidio da popis iz 1991. godinebudeosnova za strukturisawevlasti, ali da se sada to`eliuvesti na ma- lavrata, dok se ne ri je{i problemizbjeglica i wihov povratak, {to govori o `eqi da se taj popistrajnozadr`i. - Ve} posto jiodre|ewe o 1991. godini, {to su nametnu- listranciko ji u BiH si luprimjewujugodinama i doma- }ipoltroniko ji su se te sile bo jali- istakao je Dodik. Na- glasioje da BiH ima svojUs-tav i Dejton, te da se ne mo`epravitidrugibalans od  uspostavqenog.PremaDodiko vimri je~i- ma, kolikizna~aj za FBiH ima odredba u ko joj se pomiwe 1991. godina, govori i to {to  je to za wu “pitawe`ivota i smrti“.Dodik je rekao da je po- znatokakoradi“sumwiviUs- tavni sud BiH, ko ji imatro jicustranihsudi ja i dvo-  jicuBo{waka, ko jimogu da donesubilokakvuodluku“.
Valentin Incko u Briselu
Poboq{ali se odnosi na zapadnom Balkanu
SA R JEVO- Speci jalnipredsta vnik EU u BiH Valentin Inckorekao je u petaku Briselu
da su se odnosi na zapadnom Balkanupoboq{ali u posqedwevri jeme idodao da je upravo na to pozivalaEvropskauni ja, javila je Srna. Obra}a ju}i se ambasadorima u Komisi ji za politiku i bez- bjednost, kqu~nomti jelu EU za spoqnupolitiku, Incko je pozdravionapredakko jim}e se omogu}itiukidaweviza za stanovnike BiH, kao i nedavnousva jaweStrategi jepovratka izbjeglica za sprovo|eweAneksasedam u Parlamentu BiH. On je rekao da osta je da se uradi jo{ mnogoda bi se ostva- rilereformeko je su BiH potrebne i ko jegra|anio~eku ju, naro~ito u vezi sa izazovimako ji su rezultattrenutneeko- nomskekrize.
Ne mogu da vjerujem da je tek poslije tri godine pro- na|en skelet malog Ratka Makari}a. Da li je mogu}e da je skelet na|en tako blizu ku}e, a da niko ni{ta nije primijetio du`e od tri godine?
E-ma l: mi ica.kal@gma l.com
Iskreno se nadam da }e se {to prije po~eti sa gradwom kru`nih tokova kod Kastela i na Bulevaru. Mislim da je to prava stvar i da }e {to prije biti zavr{en, jer tu su stvarno velike gu`ve i kru`nim tokom rije{i}e se taj problem.
E -ma l: mi os_77@yahoo.com
www.glassrpske.com
JO[ JEDNA 
podvala ipodmetawe koje dolazi iz Sarajeva
CIK BiH
Registrovan 3.078.361 redovni bira~ u BiH 
SA R JEVO- Pred sjednikCentralneizbornekomisi je (CIK) BiHIrenaHayiabdi}
saop{tila je upetaku Sara jevu dajedo7. junauBiHregistrovano3.078.361 redovnibira~,od ~egajeizRepublikeSrpske1.182.719 bira~a, aizFederaci je BiH1.922.808 bira~a.Uovajbrojnisuura~unatiizbjeglairaseqenalica, kaoni 31.548 gra|anaBr~kodistriktako jinema jubira~kuopci ju. - Napoloviniperiodazaregistraci jubira~ako jatra jedo 19. julaCIK BiHjedo1. julaprimila6.300 zahtjevadr`av- qanaBiHizinostranstva.Bira~inaj~e{}enisudostavili dokazeoidentite tuitakvihzahtjevajeprimqeno269, dok160 wihni jepotpisalopri javniobrazac- kazalajeHayiabdi}eva. Dodala je da sveinstituci jeuBiHtrebadapru`epodr{ku CIK-uupripremiizbora,{tojejedanodzakqu~akaSavjetaza primjenumirauBiH. @. D.
BAWALU KA-
SNSD nemo`epri hvatiti da se u za- kon o popisustanovni{tva  unoseodredbe o tome da se i posli jewega, sve do takozva- nerealizaci jeAneksasedam i potpunogpovratkastano- vni{tvaprimjewujurezulta- tipopisa iz 1991. godine,  upozorio je u petaku Bawalu- ciizvr{nisekretar ove strankeRajkoVasi}. Premawegovimri je~ima, po- pis iz 1991. godine je samo jo{  jedanoblikpoliti~kogterora nad RepublikomSrpskom, a SNSD ne mo`eda dopusti da zakon o popisusqede}egodine sadr`itakveodredbeko je ne spada ju u te hni~kizakon i zna- ~ezamrzavawesada{wegstawa  u beskona~nost.
BAWALU KA-
SDA pre-dlo`ilaPri jedlogzakona o izmjenama i dopunamaZakona o Oru`animsnagama BiH iskqu~ivo kao marketin{ku aktivnostpredizbo re, s obzi- romna to da nikonemapravo da predla`e da taj zakonbude do nesen na nivou BiH,jer je to iskqu~ivostvarentiteta. Kazala je to“Glasu Srpske“ delegatSNSD-a uDomunaroda BiH i ~lanKo- misi je za odbranu i bezbje- dnostDu{ankaMajki}. Pri jedlogomzakona o do- punamaZakona o slu`bi u OS BiH omogu}ava se da na pri je- dlogMinistarstvaodbrane BiH budupenzionisanalica ko jima ove godineisti~uugo- vori o anga`manu u OS, a ko ja su tokomratadvi jegodine provela u Vojsci RS, Armi ji BiH ili HVO.- Pitawe oko 1.000Bo{wakatime}ena odre|enna~inbitiri je{eno, a to je nadle`nostiskqu~ivoenti- teta,jer entitetitreba da plate u penzijskifondsred- stva za tu namjenu.Svi oni ko-  ji su zakqu~iliugovore za profesionalnoslu`ewe u OS BiH znalisu da je mandatograni~en i da posli jeis- puwewaodre|enogbro jagodi - namora ju da idu odatle- ka`e Majki}eva. DelegatSNSD-a Drago Qubi~i}smatra da se pro- blemiprvenstvenoodnose na starosnu dob pripadnika OS BiH.- Imamosje}aj da se ovimizmjenamazakonapoku{ava na nivoudr`avestvoritiobave- za o pitawufinansirawa i regulisawawihovogstatusa- rekao je Qubi~i} i dodao da se moraboqepogledatizakon i problemiko ji se godinama nagomilava ju. Procjewuje se da bi zasprovo|ewepredlo`enihza- konskihodredbi u ovojgodini iz buyetatrebaloizdvo jiti 1,65 milionamaraka za oko 2.000 vojnikako ji su stekli pravo na pri jevremenustaro- snupenzi ju u skladu sa pre- dlo`enimizmjenamazakona. V.K.
Rajko Vasi} o zakonu o popisu 
Politi~ki te ror nad Republikom Srpskom
ZA PREDLO @ENE
zakonskeodredbe potrebno 1,65 miliona KM
Dodik je pojasnio da je pri- hvatio kandidaturu za pred- sjednika Srpske, jer je RSsu{tina wegovog politi~kog i `ivotnog anga`mana, a in- stitucija predsjednika RS u budu}nosti bi trebalo da najvi{e bude u poziciji od- brane interesa Srpske. - RS u budu}nosti ~eka zna- ~ajan dio obaveza u vezi sa wenim statusom, {ta god tozna~ilo. @estoko najavqene ustavne promjene od strana- ca, koji ovdje nemaju {ta da rade, moraju na adekvatan na~in da dobiju odgovor - rekao je Dodik.
KANDIDA TU RA 
Izmjene i dopune Zakona o OS BiH, koje je predlo`ila SDA, neprihvatqive za SNSD
En ti te ti na dle `ni za pen zionisawe
Valentin Incko
FOTO: GLAS SRPSKE
Zakonom se na mala vrata ru{e entitetske za{tite na nivou BiH. @ao mi je {to su SDS i PDP glasali za zakon, jer nisu prihvatili argumentaciju SNSD-a. Najve}e me{etarewe pravio Branko Doki}, naglasio Dodik
Milorad Dodik o zakonu o popisu stanovni{tva u BiH
Zakon o po pisu mi jewa stru ktru odlu ~ivawa
MiloradDodik 
   F   O    T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
GLAS SRPSKE
3. i 4. jul 2010.
3
SARAJEVO - Zamjenik ministra bezbjednosti BiH Mijo Kre{i}, koji je nedavno imenovan za v. d. direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, istakao je da je BiH osnivawem te agencije napravila jo{ jedan va`an iskorak za ukidawe viza. - Agencija }e, izme|u ostalog, izraditi strategiju za borbu protiv korupcije i kontrolisati rad javnih institucija u suzbijawu korup- cije, naveo je Kre{i} i dodao da je agencija nezavisna i samostal- na upravna organizacija koja za svoj rad odgovara Parlamentu BiH.
RAZGOVARALA: VAWA [TRBAC
vanjas@glassrpske.com
Entitetskevlasti od oba- vje{tajno-bezbjednosnihslu- `bi BiH ne dobi ja junikakve informaci je o teroristi- ~kimaktivnostima, a sa- da{wasituaci japokazu je da se one ne boreefikasnopro- tivterorizma, izjavio je za “GlasSrpske“ predsjednikNSRS i potpredsjednik SNSD-a IgorRado ji~i}. Istakao je da, kada bi Srp- skaimalasvo jenadle`nosti, ne bi imala tu vrstuproblema ko ji je iskqu~ivo u vezi sa FBiH i ko jivu~esvo jekori je- nedvadesetakgodinaunazad.
GLAS: Kakokomentari- {eteop tu `besupervizora za Br~koRafi jaGregori jana da vlasti RS nisuomogu }ile da do |e do zakqu~ivawasuper- vizi je u Br~kom ina javu da  }e Arbitra `nomsudupodni-  jeti`albuprotivVlade RS? RDO JI^I]:
Problem usnabdi jevawuBr~kogelektri- ~nomenergi jomni jeposto jao dok se ni jeumi je{ao
OHR
.Br~ko je imalopo uzda nosnab- di jevawestru jomsvih15 godi- na bez ure|enogzakonskog osnova. To je rje{avano na ko- merci jalnojosnovi, putemugo- voraizme|uBr~kodistrikta i “Elektroprivrede RS“. Kom- plikaci je su po~elepri jedvi je godine, kada se to po javilo kao dodatniuslov
OHR
-a pri ~emu je me|unarodnaza jednicami je- walastavove. Prvo je tra`ila memorandum o razumi jevawu, a posli jetogazakon. Na kra ju je visokipredstavnik u septem- brupro{legodinenametnuo set zakonako ji su katastro- falniiz vi{euglova. Prakti- ~no suproblemati~ni, nespro- vodivi, finansijskisporni i  u suprotnosti sa evropskimdi- rektivama za oblasttr`i{ta elektri~neenergi je i u supro- tnosti sa sporazumomko ji je BiH potpisala i komepripada, a to je Sporazum o energetskoj za jednicijugoisto~neEvrope. Naravno,
OHR
nikadane}e priznati da je pogri je{io, ali to je jedna od najve}ihzbrka ko je je
OHR
 uop{tenapravio u posqedwimgodinama.
GLAS:KakoocjewujeteodlukuRafi jaGregori jana da u sqede }ih{estmjeseci u Br~kombudu na snazici jene stru jeko jeva `e u FBiH, ko je suvi{e od dosada{wih? RA DO JI^I]:
Gra|aniBr~kodistrikta od ~etvrtka ima justru ju iz FBiH. Kupu ju stru juko ja je 40 odstoskupqa, bez ikakvepotrebe. Nikonor- malan ni na pi jacu kad ode ne- }ekupiti40 odstoskupqi proizvodko ji je potpunoistog kvaliteta. Mi smo prvih{est mjesecisnabdi jevaliBr~ko stru jom, ponudiliprodu`etak  ugovora i za sqede}ih{est mjeseci, a oni to zbogsupervi- zi je i
OHR
-a nisusmjelidapri hvate. Morali su pri hvati- ti da kupu juskupqustru ju od drugekompani je, “Elektropri- vredeFBiH“. Nemanikakvog racionalnogobja{wewa za sve ovo {to se de{ava, osimpotpu- nekonfuzi je. Ne `elim da vje- ru jem da je bilo ko zlonamjeran  u ovojpri~i, ali radi se o tako lo{imodlukama, o takokonfu- znompristupu, ko ji je potpuno iskomplikovan bez ikakvepo- trebe. Svakoobra}aweArbi- tra`nomtribunalumo`ebiti iskqu~ivomaliciozno, jer je problemiskqu~ivoiskonstru- isao
OHR
i sad od togapravi jo{ ve}iproblem. Neko sam proizvedeproblem, tra`i od vas da ga ri je{ite i onda ga  u~ini jo{ ve}im. Ve}je na-  javqendolazaknovog~ovjeka na du`nostzamjenikavisokog predstavnika, vjerovatno i su- pervizora za Br~ko. Tada bi se mogaootvoritiprostor za ne- kenoverazgovore, ali razgovor na osnovuonoga{to je napra- vio
OHR
 je nemogu}.
GLAS: Nedavno ste izja- vili da o~eku jete da }e po- sli jeizborakrenutinovi talaspritisaka za ustavne promjene u BiH. Kako to spri je~iti i o~uvati RS i wenenadle `nosti? RDO JI^I]:
Unazadne-kolikomjeseciposto jao je je- danumjerenpritisak da se ponovo na jedannigdjevi|en na~in u|e u ustavnepromjene. ^ak su posto jale i nekeide je da se donesezakon o ustavnim promjenama. To je ~udonevi|e- no, nigdje u svi jetu se ni jede- silo da nekozakonomdonosi  ustavnepromjene. Od te inici-  jative, {to se ti~eSNSD-a i vlasti RS nemani{ta, takva glupost ne mo`ebitipri hva- }ena, ali je jasno da }e se po- sli jeizborapritisak pove}ati. Prvinivopritiska }e se odnositi na implementa- ci jupresudesuda u Strazburu u slu~a ju“Sejdi} i Finci“. Uz taj slu~aj}e usli jediti i odre- |enepri jetwe, poputpri jetwi suspenzi jomSporazuma o sta- bilizaci ji i pridru`ivawu, pri jetwesuspenzi jom~lanstva  u SavjetuEvrope i sve ono {to posqedi~no ide iza jednog idrugog. I to je realnapri-  jetwa. Pritiscime|unarodne za jednice, ko ja}e se vjerovatno vrlokomformisti~kipona{a- ti}e daqebiti da se ide izvani iznadsamepresudesuda iz Strazbura. U ovommomentu se  jo{ni te me|unarodnekockice nisuslo`ile, ali je sigurno da se ~ekaformirawenovih vlasti i ondanekanovaini- ci jativa i ofanziva. RS treba da se brani na pravina~in. ImamoUstav i Dejtonskispo- razum, imamona{upozici ju da se ne mo`enasilnomi jewati Ustav. RS trebastabilnu i ~vrstuvlast. Vlastko ju biformiralodesetposva|anih politi~kihparti ja je katas- trofa za ustavnuperspektivu,  jer tu uvi jek od desetna|ete dvi jeko je}e promi jenitistav i u|e te u potpunuunutra{wu konfuzi ju. To je starataktika “zavadi pa vladaj“. Srpska u us- tavnimpromjenamatreba ~vrstupozici ju, stabilnu i kompaktnuvlast i di jalogpo- zici je i opozici je. Mi smo ga na krupni jimustavnimpitaw- imaproteklihgodinaimali i treba ga o~uvati i u sqede}im godinama, jer ustavnoure|ewe RS i BiH ni jene{to{to za- visi od prosteve}ine u NSRS, ve} ne{to{to je op{tiinte- res. Ako je vlastslaba i posva- |ana i ako nemadi jalo ga sa opozici jomon da su pote{ko}e  u bilokakvojodbraniustavne pozici je, sigurnovelike.
GLAS: Premainforma- ci jamako je su se po javile u  javnosti, bezbjednosneagen- ci je su znale da posto jiopa- snost od teroristi~kog napada u BiH, ali ni{tani-  jeura |eno da se to spri je~i? RA DO JI^I]:
Godinama ozbiqniqudiupozorava ju na prikriveniproblemposto-  jawateroristi~kihgrupa i po jedinaca na podru~ju BiH. Godinama se taj problemgura pod tepih. Zbogprenosanadle- `nosti, di jelomsvo jom voqom, a ve}inomnametnutim odlukama
OHR
-a, RS je izgubi- laveliki dio nadle`nosti u ovojoblasti. Trebapodsjetiti da entitetnemasvo juobavje- {tajnuslu`bu i da je ona nanivou BiH. Entitetskevlasti ne dobi ja junikakveinforma- ci je od obavje{tajno-bezbje- dnosnihslu`bi BiH. Usmisluinformisanosti, od zvani~nihdr`anihorgana, mi smo u potpunostiodsje~eni od ove vrsteinformaci ja. Te`i- {te ove borbe i problema je iskqu~ivo na organima BiH, ko ji su i kreiranipri jedese- takgodina sa obra zlo`ewem efikasneborbe, izme|uosta- log,i protivterorizma. Ova situaci japokazu je da se ti or- gani ne boreefikasnoprotiv terorizma. Ne mogu ni sa ka- kvompo uzdano{}ugovoriti da li su obavje{tajneslu`be BiH imale ove informaci je ili nisu. Ministarbezbje- dnosti BiH SadikAhmetovi}  je pri jenekolikomjesecire- kao da nemabezbjednosnih pri jetwi, a sa drugestrane su obavje{tajneslu`beko jesada tvrde da su upozoravale. Ko tu govorineistinu to veomate- {komo`emotvrditi, ali kada se ne{todesi, onda svi peru ruke. I nikoni jekriv. Iako to ni jenikakvautje ha za na{e gra|ane, da ne osje}amo u ovom momentudovoqnopo uzdanosti i sigurnosti u ono {to rade dr`avniorgani, jer su godi- nama, neki od wih svjesno, a nekinesvjesno, vrloblagona- klono se pona{alipremaoni- mako ji su identifikovani kao teroristi, po jedina~no ili grupno i dozvoqavali, re- cimo da se razvi ja ju~itavelo- kalneza jedniceizvansistema  ustavnogure|ewa BiH. Svi zna ju za nekuMao~u i niko ne ~inini{ta i izvedese neka simboli~naakci ja, ko ja je vi- {ebila zatelevizijskekame- renegokonkretna.
GLAS: Zna~i lito da jeRS sposobni ja da se boripro- tivterorizma od za jedni~kih bezbjednosnihinstituci ja? RA DO JI^I]:
Problemza jedni~kihinstituci ja ili baremonihko je su formirane  u oblastibezbjednosti je taj {to su tamonesumwivoin- filtriraniqudiko jisvjesno ili nesvjesnoproblemterori- zma, a go vorimprvenstveno o radikalnomislamu, ili ne `ele da istra`u ju i procesu- ira ju ili na wegagleda ju~ak blagonaklono. To vu~esvo je kori jene iz ratnogperioda pa nadaqe iz raznihobavje{taj- nih i paraobavje{tajnihile- galnihstruktura, ko je su se infiltrirale na po jedinim mjestima i ko jesadadi jelom opstrui{u, a di jelom ne smi ju da se suprotstaveovome. RS kada bi imalasvo jenadle- `nosti ne bi imala tu vrstuproblemako ji je iskqu~ivo u vezi sa FBiH i ko jivu~esvo je kori jenedvadesetakgodina  unazad. RS bi imalapretpos- tavku da se protivtogapuno efikasni jebori, ali su joj oduzetenadle`nosti.
GLAS: Bli `e se oktobar- skiizbori. Ko jiprocenat glasovao~eku jete? Kakve, po Vama,opozici ja ima {anse? RA DO JI^I]:
Izvr{niodborGlavnogodboraSNSD-a je u ~etvrtakutvrdiokandidat- skeliste. Ja sam ponovo na bro jujedan za Narodnuskup- {tinu RS u izbornojjedinici Bawaluka. SNSD je u ovommo-mentuveomasamouvjerena. Mi- slimo da smo u protekle ~etirigodineuradilidobar posao, pod te{kimokolnosti- ma. Vjeru jemo u na{ rezultat ko ji bi trebalo da budeapsolu- tnave}ina u poslani~kim strukturama i pobjedana{ih po jedina~nihkandidata. Uva- `avamosvakupoliti~kupar- ti ju i svakogpoliti~kogkon- kurenta, ali kada je ri je~ o opozici jijasno je da se kon- ceptujediweneopozici jera- spao. Ono {to je bombasti~no na javqivanomjesecimaunazad, danas su samoostaciko ji se  jo{ uvi jekklimavodr`epove- zano. Ostala je nekaveoma tawu{naveza tri politi~ke parti je. Sve ostalo se raspalo i sve ostalestranke idu svaka za sebe i jednaprotivdruge. Unutaropozici jeposto ji ogromansukoblidera, velikih lideramalihparti ja. ^ak je i nedostatakkomunikaci jeme|u wima, tako da ne mogunitiza- mislitisituaci ju u ko joj bi sutra RS trebalo da o~eku je da vlastformiradesetpoliti- ~kihparti ja iz opozici je, jer to ni na {ta ne bi li~ilo.
PROBLEM
sa Br~ko distriktomstvorio
OHR 
Sa Agencijom za prevenciju korupcije napravqen va `an iskorak 
GLAS: Nakon {to je usvo-jen Prijedlog zakona o popisu stanovni{tva u  BiH 2011. na sjedniciPredstavni~kog doma Parlamenta BiH, a odba- ~eni amandmani SNSD-a u  vezi sa ~lanom 48. ovogprijedloga, kakav je Va{ stav u vezi sa ovim?RA DOJI^I]:
Ono {to sede{ava sa zakonom u Parla- mentu BiH je jedna prili~na zbrka. Zakon je pro{ao saminimalnim brojem glasova iz RS. SNSD nije glasao zazakon i ne podr`ava ga u obliku u kome jeste. I daqe smatram da je potreban ovaj zakon, i da se u BiH obavipopis sqede}e godine, ali i od toga je napravqena jedna te{ka politizacija. Na`a- lost, on se donosi u predi- zbornom vremenu, onda opet ima i drugu konotaciju. Opo- zicione stranke iz RS igraju jednu nevjerovatnu igru. PDP, u stvari, vodi glavnu pri~u o zakonu o popisu BiH, a SDS svakih pola dana mijewa stav. Do podne glasaju za, po- slijepodne protiv, pa su onda podijeqeni i niko ne mo`e da shvati kakav je stav SDS-a u ovoj pri~i. Niko ne mo`e da pretpostavi kako }e ovaj zakon na kraju zavr{iti.
NEVJEROVA TNA IGRA OPOZICIJE
Igor Radoji~i}, predsjednik NSRS i potpredsjednik SNSD-a, za “Glas Srpske“
RS treba stabilnu i ~vrstu vlast. Vlast koju bi formiralo deset posva|anih politi~kih partija je katastrofa za ustavnu perspektivu, jer tu uvijek od deset na|ete dvije koje }e promijeniti stav i u|ete u potpunu unutra{wu konfuziju. To je stara taktika “zavadi pa vladaj“, istakao Radoji~i}
IgorRadoji~i}
F O  O :  S  . I  L  I 
RS ne do bi ja informaci je o  teroris tima od agen ci ja BiH 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->