Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
9.7

9.7

Ratings:
(0)
|Views: 163|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2010

pdf

text

original

 
Petak 
9. jul 2010.
Broj12.256Godina
LXVII
BAWALUKA 
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE
VIJESTI
U RS tro jicauhap{e na zbogsilovawai poku{a ja silovawaVlatkoStefanovski: Ne posto jivi{e praviroken rol
 HRONIKA KULTURA 
Bo{waciprotivinformaci je o tro{ewu paraiz buxeta BiH
странa
5
странa
13
странa
23
Skandal u vezi sa komemoracijom za Srebrenicu u ambasadi u Kanberi
SMO U SREBRENICI  UBI JENO 550 SRBA, SPAQENO 50 SE L
 Ugro `en `ivo ot pravniku  po slova
Usvojen Zakon o visokom obrazovawu RS
PO^ELI “PETROVDANSKI DA NI“ U ZNAK SJE]AWA NA STRA DAWA SRBA U PODRIWU 
   F   O   T   O  :   K .   ]   I   R   K   O   V   I   ]
DANAS
странa
3
Za mawe od godinu usrebreni~kim i bratuna~kim selima ubi jeno vi{e od 1.500 Srba. Snageko jima je komandovao Naser Ori}, od 1992. do 1995. godine,ubile 3.267 srpskih civila i vojnika na podru~ju Bir~a i Podriwa, istakao Simi} U napadu na Petrovdan 1992. godine porodice Raki}, Vu jadinovi}, Vasiqevi}, Jeremi}, Lazarevi} i Ili} izgubile po dva, tri i vi{e ~lanova. Pored dokaza, za zlo~ine nad Srbima u Zalazju niko ni je odgovarao, istakao Gru ji~i} U muslimanskim logorima u Srebrenici mu~eno vi{e od 150 srpskih civila. U pili}arniku u Gorwim Po to~arima bili su zato~eni svi mje{tani srpskog sela ^umavi}i, istakao Lale
Nedopustivo je da nadle`ni za spoqnu politiku BiH dozvole da otpravnik  poslova Ambasade BiH u Kanberi bude izlo`en provokaci jama, medijskom lin~u i pri jetwama, naveo [piri}
странa
2
Re  formama uvode  red u vi soko obra zo vawe 
Nikola[piri}
F O  O : G   L  S  S  S 
 
Spomenik skelanskim `rtvama
странa
7
 
2
petak, 9. jul 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Da li }u se ja vratiti ku}i ili ne, nije stvar Milorada Dodika, ve} se odlu~uje u Odboru za primjenu mira. To je jedna tipi~na izjava Dodika kod koje jo{ jednom prekora~uje svoje nadle`nos- ti. To je wegova najmilija igra.
Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH 
PI[E GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
SA R JEVO, KANBERA- @ivototpra vnikaposlova  Ambasade BiH u Kanberiu  Australi jiMom~ilaVuko- vi }amo `ebitiugro `en zbogna javeVi je }abh.orga- nizaci jaAustrali je da }e nasilno u}i u zgradu te am- basade11. jula, i on se osje }a nesigurno.
Re~eno je to “Glasu Srpske“ u diplomatskimkru- govima u ko jimaisti~uda je Vukovi}u iz tog vi je}a ve} pri je}eno. Nevladinaorganizaci ja Vi je}ebh.organizaci ja A   us-trali je na javila je da }e 11.  jula u Ambasadi BiH u Kanbe- riodr`atikome morativni skup za `rtveSrebrenice, uz  u~ewefati he. Ministar inostranihposlova BiH Sven  Alkalaj to je podr`ao. Pred- sjedava ju}iSavjetaministara BiH Nikola [piri}smatra nedopustivim da nevladina organizaci jaodr`imanifes- taci ju u Ambasadi BiHu Aus- trali jibez wenesaglasnosti i instituci janadle`nih za spoqnupolitiku BiH. - Posebnonepri-  hvatqivimsmatramodr`a-vawevjerskogobreda.Nedopustivoje da institu- ci jenadle`ne za spoqnupo- litiku BiH dozvole da otpravnikposlovaAmbasa- deBiH u Kanberibude izlo`enprovokaci jama, me- dijskomlin~u i pri jetwama nevladinihorganizaci ja, ko jeokupqaju dio di jaspore BiH- navodi se u pismuko je  je [piri}uputioMIPBiH.On je zatra`io od Alka- la ja i wegovogzamjenikaAne Tri{i}-Babi} da preduzmu potrebnemjere s ciqemza- {titeotpravnikaposlova  Amba sade BiH, navode}i da }e na taj na~inza{tititi i me|unarodniintegritet i  ugled BiH.Iz Kancelari je za odnose s javno{}u MIP BiH, na pi- taweu vezi sa reagovawem ~lanaPredsjedni{tva BiH iz RS Neboj{eRadmanovi}aoko situaci je u Ambasadi BiH u  Australi ji, navedeno je da “ministar ne komentari{e izjave ni pisma~lanaPred- sjedni{tva BiH“.Na pitawe da li je ta~noda je Alkalaj u Kanberuupu- tioDinkaTomca da organizu-  jekomemoraci ju, odgovoreno je da je “Tomacredovnimrje- {ewemraspore|en na rad u  Ambasadi BiH u Kanberi“. Navedeno je i da MIP BiH nemainformaci jeda je pla- nirano da prilikomkomemo- raci jebudedi jeqenizborni materi jal i da bi tamotreba- lo da se odr`eprotestipro- tiv BiH.^lanPredsjedni{tva BiH iz RS Neboj{aRadmano- vi}uputio je u sri jedu pismo nadle`nima u ko jem je naveo da je odr`avawevjerskihobreda u prostori jama DKP-a  u suprotnosti sa ustavom i da stavqawe DKP-a na raspola- gawenevladinojorganizaci ji mo`edovesti do nesagledivih bezbjednosnih i politi~kih posqedica.Pismoje upu}eno~lano- vimaPredsjedni{tva BiH HarisuSilajyi}u i @eqku Kom{i}u, predsjedava ju}em Savjetaministara BiH Niko- li[piri}ui ministru spoqnihposlova BiH Svenu  Alkala ju. PredsjednicaVi je}abh. organizaci jaAustrali jeSe- nadaSofti}-Telalovi} je, reagu ju}i na pismoRadmano- vi}a, navela da se “genocidna politikanastavqa”.
Mandi} na su|ewu Karaxi}u
Ni je bilo plano va za progon iz Srpske
HAG - Biv{iministarpravdeRSMom~iloMandi}u nastavkusvjedo~ewanasu |ewuRadovanuKarayi}u
 u Ha-{komtribunaluizjaviojeju~edani je~uozaplanoveoprogo- numuslimanaiHrvataizSrpske, javila je Srna. Ispitu ju}iunakrsnosvjedoka, Karayi}ukazu jenaodgovor- nostmuslimanskeihrvatskestranezasukobeuBiH. Karayi}  jeposebnoinsistiraonadoga|a juod25. marta1992. godine kadasupripadnicihrvatskihparavojnihtrupaubiliocai sinanabenzinskojpumpiuBosanskomBroduinazlo~inu Si jekovcu, gdjesupobilisve`ivo, ~akistoku. - RatseprekoSaveiUnesvevi{eprelivaoizHrvatskeu BiHitakvihincidenatajebilosvevi{e- rekaojeMandi}.
Porodice stradalih Srba u Sarajevu moraju znati pravu istinu o stradawu wihovih najmilijih. Nadam se da }e FBiH kona~no uraditi ne{to o tom pitawu i da }e Vlada FBiH formirati Komisiju za Saraje- vo, jer je to wihova zakonska obaveza.
Ema l: popadicma a6680@yahoo.com
Za svaku osudu je pona{awe Ministarstva bezbje- dnosti BiH, koje ne radi ni{ta u vezi sa spre~a- vawem terorizma u BiH. ^iwenica je da se teroristi~ki napad dogodio u Bugojnu, a oni ni{ta ne rade da bi BiH u~inili bezbjednijom za sve wene stanovnike.
Ema l: ras ic a o@gma l.com
www.glassrpske.com
 ALKA LAJ
podr`ao komemoraciju u ambasadi
Bijela ku}a
Delegaci ja SAD na komemoraci ji
SA R JEVO- Predsjedni~kadelegaci jaSjediwenihAmeri- ~kihDr`ava11. julaprisustvova }e
ceremoni jiobiqe`avawa 15 godina od stradawaBo{waka u Srebrenici, javila je Srna. U delegaci ji, ~i ja je imenaju~eobjavioameri~kipredsjednik BarakObama, bi}eambasador za pitawaratnihzlo~inaStiven Rap i speci jalnapomo}nicapredsjednika SAD SamantaPauer. Delegaci ju}e predvoditiambasador SAD u BiH ^arlsIn- gli{, saop{teno je iz Bi jeleku}e.
SA R JEVO-
Tokomkome- moraci je u Srebrenicibi- }espri je~enabilokakva ekstremisti~ka i devi jan- tnapona{awapo jedinaca ili grupausmjerena ka  ugro`avawubezbjednosti ili ometawusprovo|ewa obiqe`avawagodi{wice,prenoseagenci je. Ovo je zakqu~eno na ju~e- ra{wemsastankuministra bezbjednosti BiH Sadika  Ahmetovi}a, glavnogtu`i- oca BiH MiloradaBara{i- na i direktorapolicijskih agenci ja.Na sastanku je istaknuto da se nastavqakoordinisa  nasa-radwa i razmjenainformaci-  japolicijskih, pravosudnih i bezbjednosnihagenci ja s ciqemotkrivawa, spre~avawa i otklawawabilokakvihte- roristi~kih i bezbjednosnih pri jetwi u BiH.
BAWALU KA 
- Premi- jerSrpskeMiloradDodik rekao je ju~etokomrazgovo- ra sa ambasadoromItali je  u BiH RajmondomdeKardo- nomu Bawaluci da }e RS,akoseneusaglasizakonna nivouBiH, sprovestipo- pisuskla dusaZakonomopopisustanovni{tva, doma- }instavaistanovau2011. godiniuRS.Dodik je izraziouvje- reweda}eseri je{itipi- tawedr`avneimovine, ko je  jedefinisanoUstavomi Dejtonskimspo razumom, sa- op{teno je iz Vlade RS. DodikiDeKardonara- zmi jenilisumi{qewaopo- liti~kojsituaci jiuSrpskoj iBiH.- VladaItali jezala`e sezaevropskeintegraci je BiHija~aweprisustva Evropskeuni jeuBiH- ista- kao je De Kardona.Dodik je ju~e u Bawaluci razgovaraoisapredstavni- cimaitali janskekompani je “Makaferi“ orealiza ci ji pro jeka taizgradwehidro- elektrananari jeciDrini, kaoiosprovo|ewurani je potpisanogMemorandumao razumi jevawuusprovo|ewu mjeranarekonstrukci jii sa naci jiobjekatasistema odbraneodpoplavauRS. V. K.
Tu  `ila{tvo BiH 
Spri je~i}e se ek stremna de{avawa u Srebrenici
DE KARDONA:
Ja~ati prisustvo EU u BiH
Premijer Srpske razgovarao u Bawaluci sa ambasadorom Italije u BiH
Popis u RS, ako ne bu de u Bi
Sa sastanka u Tu  `ila{tvu BiH 
FOTO: AGENCIJE
Zakazale institu cije
Ana Tri{i}-Babi} ka`e da su institucije BiH i u ovom slu- ~aju potpuno zakazale. - Sada mo`emo samo da `elimo da se sve ovo dobro zavr{i i da ne bude povrije|enih. Takozvane institucije BiH u Sa- rajevu ve} odavno predstavnike iz reda srpskog i hrvatskog naroda do`ivqavaju kao nu`no zlo. Ovo, kao i niz drugih primjera do sada pokazuju da BiH nije multietni~ka, multi- kulturalna ni sekularna, ka`e Tri{i}-Babi}.
Nedopustivo je da institucije nadle`ne za spoqnu politiku BiH dozvole da otpravnik poslova Ambasade BiH u Kanberi bude izlo`en provokacijama, medijskom lin~u i prijetwama NVO koje okupqaju dio dijaspore BiH, naveo [piri}
Skandal u vezi sa komemoracijom za Srebrenicu u ambasadi u Kanberi
 Ugro `en `i vototpravniku po slova
 
Nikola [piri}: Nepri hvatqiv vjerski obred
   F   O    T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
GLAS SRPSKE
petak, 9. jul 2010.
3
PODGORICA - Crna Gora podr`ava jedinstvo BiH, koncept ravnopravnosti naroda koji tamo `ive i napredovawe te dr`ave na evroatlantskom putu, rekao je ju~e crnogorski premijer Milo \ukanovi}, poslije razgovora sa predsje- dnikom HDZ-a BiH Draganom ^ovi}em u Podgorici. \ukanovi} je rekao da je pitawe BiH, jo{ otvoreno, bez ob- zira na to {to je dejtonska konferencija dala konture mogu- }eg rje{ewa, isti~u}i da Crna Gora poku{ava da doprinese da taj problem bude prevazi|en i da BiH preuzima odgovor- nost za svoju evropsku budu}nost i ustavne reforme.
Mirko Luji}
Posto jeradikalne grupe u BiH 
SA R JEVO-
Direktor
SIP
MirkoLu ji}izjavio  je ju~e u Sara jevu da u BiH posto jeradikalnegrupe i po jedinciko ji se moguis- koristiti za izvr{ewe gnusnihteroristi~kih aktivnosti kao {to je ne- davnonapad na policijsku stanicu u Bugojnu iako se na vri jeme ne spri je~e, te- roristi kao svo jusqede}u metumoguizabrativrti}, {kolu, gradskijavnipre- voz, prenoseagenci je.
Incko - Ro}en
PODGORICA-
Visokipredstavnik u BiH Valen- tinInckoistakao je ju~e  u razgovoru sa ministrom inostranihposlovaCrne GoreMilanomRo}enomu Podgoricida BiH ni je postigladovoqannapre- dak u sprovo|ewurefor- mineop hodnih za ~lanstvo  u EU.Incko je naglasio da nisu do kra jasprovede- niuslovi i ciqeviko jibi omogu}ilitransfor- maci jume|unarodnoganga- `mana u BiH, saop{teno  je iz
OHR
-a.V. K.
Sven Alkalaj
Ukidaweviza za BiH kra jem 2010.
SA R JEVO-
Ministarinostranihposlova BiH SvenAlkalajrekao je ju~e  u Sara jevu da o~eku je da BiH i Albani janajkasni-  je do kra jagodinedobi ju bezviznire`im za puto- vawe u zemqe{engena, ja- vila je Srna. Alkalaj je oci jenio da nedavnitero- risti~kinapad u Bugojnu ne}eusporitiprocesli- beralizaci jeviznogre- `ima, jer je ri je~ o“usamqenomincidentu“.
Ustavni sud BiH
Razmatra ju apelaci je
SA R JEVO-
Ustavni sudBiH, na dvodnevnojsjedni- ciko japo~iwedanasu Sa- ra jevu, razmatra}e Informaci ju o izvr{ewu odlukaovogsuda od avgusta 2009. do marta2010. godine, kao i apelaci jeSulejmana  Avdi}a, SakibaMusi}a, VladeAdemovi}a, “MMR” Gra~anica i Auto-ku}e“Je- li}“, prenoseagenci je.
Vijesti
Sanader jo{ {estmjeseci za{ti }ena osoba
ZA GREB-
Biv{ipremi jerHrvatske Ivo Sanaderosta}e{ti}e- naosoba jo{ {estmje-seci, javile su ju~e agenci je.Takvuodlukuje po- sli jebezbjednosneanalizedoni jeloMinistarstvo  unutra{wihposlova, ~i ji su radniciSanadera{ti- tiliproteklugodinuposli jewegovogiznenadnog prekidapremi jerskogmandata. Ni jedanbiv{ihrvatskipremi jer dosada ni je imao obezbje|ewegodinu i po posli jeodlaska safunkci je.
Crna Gora podr`ava koncept ravnopravnosti naroda u BiH 
Priznali da suopqa~kali banku
TREBIWE-
MitarKne`evi} (29) iz Nik{i}a i VawaPani} (24) iz Gra~anicepriznali su ju~e da su 9. martaopqa~kaliPrvubankuCrneGore u Podgorici, odakle su odni jeli oko 25.700 evra, dok je tre}eoptu`eniNeboj{aNovi} (29) iz Ma- slovara kod Kotor Varo{aodbaciokrivicu. Predsjednikvi je}aOkru`nogsuda u Tre biwu Du{koPopi}rekao je Srni da su Kne`evi} i Pani}zakqu~ilisporazum sa Tu`ila{tvom u ko-  jem su pri hvatilikrivicuposli je~ega je dogovo- reno da kaznazatvora za Kne`evi}abude pet godina i ~etirimjeseca, a za Pani}a od pet do pet i po godina.
Ingli{ ne mo`e dapropisu je {ta se smi je
HAG -
Predsjednikorganizaci je“Istorijski pro jekatSrebrenica“ StefanKarganovi} smatra da se ne mo`etolerisatipoku{ajame- ri~kogambasadora u BiH ^arlsaIngli{a da vlastima i gra|anima BiH propisu je{ta smi-  ju, a {ta ne smi ju da misle i ka`u u svo joj zemqi.- Stranediplomatenisuarbitri{ta se mo- `e ili ne mo`etolerisati u zemqi u ko joj su akreditovani. PitaweSrebreniceotvoreno je {irom i u svimaspektima, kako u odnosu na broj`rtava, tako i na pravnukvalifikaci ju zlo~ina- rekao je Karganovi}.
Po~eli “Petrovdanski dani“ u znak sje }awa na stradawa Srba u Podriwu
Samo u Srebre nici ubi jeno 550 Srba, spaqeno 50 se la
Muslimanske snage kojima je komandovao Naser Ori}, od 1992. do 1995. godine, ubile 3.267 srpskih civila i vojnika na podru~ju Bir~a i Podriwa. Od 9.000 Srba, koliko je `ivjelo na teritoriji Srebrenice, samo 860 ostalo u svojim ku}ama
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI]
glasbr@teol.net
SREBRENICA- Poro- dicesrpskih`rtavauSrebreniciporu~ilesu na po~etkumanifestaci je “Petrovdanskidani“ da ne }eodustatiod tra `ewa pravde i odgovornostizlo- ~inaca, te da u toj borbi o~eku jupomo}instituci ja RepublikeSrpske.
- Uorganizovanimnapa- dimanasrpskaseladobro naoru`anejediniceArmi je RBiHizSrebreniceubile su550 Srbaod6.ma ja1992.godinedo16.januara1993. godineipopalilevi{eod 50 selaizasela kanapodru-~juoveop{tine. Od9.000Srba, kolikoje`ivjelona teritori jiSrebrenice, sa- mo860 ostalojeusvo jimku- }amauselimaCrvica, Li je{ }e, Petri~aiSkela- niporedri jekeDrine- is- takao je predsjednik op{tinskeBora~keorgani- zaci jeGojkoSimi}govore- }iu sri jeduuve~eu Kulturnomcentrunaotva- rawumanifestaci je“Pe- trovdanskidani“. Manifestaci jaseod- r`avauznaksje}awana69 ubi jenihi20 nestalihsr- pskihcivilaivojnika12.  jula1992.godine. Simi} je dodaoda suRatkovi}i, Bre`ani, Kr- wi}i, Zalazjeisvadruga srpskaselaokoSrebrenice opqa~kanaipotpunouni- {tena.- Mje{tanisu ubi jani klawem, odsi jecawemdi je- lovati jela, tupimpredme- tima...Nepokretnistarci spaqivani suuku}ama-re- kaojeSimi}.Naveo je da je zamaweodgodinuusrebreni~kimi bratuna~kimselimaubi jeno vi{eod1.500 Srba, tedasumuslimanskesnageko jimje komandovaoNaserOri}, od 1992. do1995.godine, ubile 3.267 srpskihcivilaivoj- nikanapodru~juBir~ai Podriwa.Istakaojedasunaj`e{- }inapadinasrpskasela izvedeninavelikepravo- slavnepraznike\ur|evdan, Vidovdan, Petrovdan, Ilin- dan, Bo`i}...-Ovopodsje}awejebol- no, posebnozaporodiceko je 18 godina~eka jupravdu, jer zazlo~inenadSrbimau Srebreniciiokolnimop- {tinama, na`alost, jo{ ni- koni jeodgovarao- konstatovaojeSimi}i is- takaodaBora~kaorganiza- ci jane}eodustatiod tra`ewapravdeiodgovor- nostizlo~inaca. NastradaweSrbauZa-lazjukodSrebrenicepodsje- tiojei sinpoginulog borcaipredsjednikop- {tinskeOrganizaci jepo- rodicazarobqenihi poginulihboracainesta- lihcivilaMladenGru ji- ~i}rekav{idajetoselo napadnuto8.junai12.jula 1992.godine, kadajeubi jeno 39, anestalo20 mje{tana. -Na Petrovdan1992.go- dinenapad su predvodili NaserOri}iZulfoTur su- novi}. PorodiceRaki}, Vu-  jadinovi}, Vasiqevi}, Jere- mi}, Lazarevi}iIli} izgubilesupodva, triivi- {e~lanova. @alosnoje {tozazlo~inenadSrbima  uZalazju, iporedmateri jal- nihdokazaisvjedoka, jo{ nikoni jeodgovarao-ista- kaojeGru ji~i}i zakqu~iodasuSrbidosto janstvenna- rod, spremandaopra{ta,alinezaboravqa“zarazli- kuoddrugihko jimajeosve- tajedinapravda“.
Logori
Sekretar Udru`ewa logora{a regije Bira~ Vinko Lale podsjetio je da je u muslimanskim logorima u Srebrenici mu~eno vi{e od 150 srpskih civila. - U pili}arniku u Gorwim Poto~arima bili su zato~eni svi mje{tani srpskog sela ^umavi}i - istakao je Lale.
NAJ @E[]I
napadi na srpskasela izvedeni na velike pravoslavne praznike
Milica Dimitrijevi} pored spomenika skelanskim `rtvama
FOTO: K. ]IRKOVI]
Nemanapretka u BiH 
Gojko Simi}

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->