Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10.i11.7

10.i11.7

Ratings:
(0)
|Views: 206|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2010

pdf

text

original

 
Subota inedjeqa
10. i 11. jul 2010.
Broj12.257Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
BIZNIS HRONIKVIJESTI
Izborniprogramistranaka bi}e objavqenido kra ja julaDugogodi{wi robi ja{i u KPZ-u Fo~apretukliubicu dje~aka RS ispla tila2,9 milionaKM po osnovu{teta naimovi ni
странa
5
странa
11
странa
13
странa
8
Za `ivot jedovoqna i{tala
DANAS
Stacionarni radar u Bawalu ci za 30 dana evidentirao 6.262 prekr{aja
Snimqeno vo zi lo ju ri lo 194 ki lome  tra na ~as 
странa
18
Vlada RS donijela Odlu ku o dodjeli nov~anih sredstava lokalnim zajednicama
 
Ne ra zvi je nim  op{tinama 1,12 mi li onaKM pomo }i
“Forbsova“lista najbogatijih  monar ha
na prvom mjes  tu 
MOM^ILO VU KOVI], DIPLOMA TA - SA VJETNIK U AMBA SA DI BiH U   AUSTRA LIJI, ZA “GLAS SRPSKE“
 
Na javqeno odr`avawe komemoraci je za Srebrenicu u zgradi Ambasade BiH u Kanberi  u Australi ji uz vjerski obred poku{aj je da dio bo{wa~ke di jaspore nasilno u|e na teritori ju BiH i time poka`u da ima ju silu i mo} da rade {ta `ele Iza Vi je }a bh. organizaci ja Australi je sto je odre |eni politi~ki krugovi ko ji forsira ju jednu politi~ku opci ju. Zato je sve mogu }e. Oni poziva ju na okupqawe kako bi “izbacili onog ~etnika Mom~ila Vukovi }a iz ambasade“
странa
3
F O  O : G   L  S  S  S 
Ki{a i voda uni{tili veliki dio lokalnih puteva tako da }emo ova sredstva utro{iti za wihov popravak, rekao na~elnik op{tine Kne`evo
странa
7
Najve}i broj vozila ko jima je po~iwen prekr{aj kre}u se brzinom izme|u 80 i 90 kilometara na ~as. Napomiwemo da je ograni~ewe brzine na sve tri lokaci je 60 kilometara na ~as, istakao Mari} Tajlandski monarh lani bio prinu|en da se bori sa politi~kom nestabilno{}u u zemqi i sopstvenim zdravstvenim problemima, ali je wegovobogatstvo od 30 mili jardi dolara netaknuto
странa
16
Bile}a
 
Mom~ilo Vu kovi}
^u dnovat `ivot Danice Arsenovi}
 
2
10. i 11. jul 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Nedavni teroristi~ki napad u Bugojnu je usamqeni incident. Ri- je~ je o incidentu odre|enih qudi, koji su doveli do toga da na BiH bude ba~ena qaga.
Sven Alkalaj,ministar inostranih poslova BiH 
PI[E: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
BEOGRAD- Pred-stavqawestavajedneetni- ~kegrupe ili ~ak jedneorganizaci je, kao {to je Vi je }e bh. organizaci ja u  Australi ji kao stavadr`a- ve je nedopustivo. Takav ~in predstavqagrubokr{ewesvihdemokratskih principako ji su prihva }e- ni u ci jelomcivilizova- nomsvi jetu, kao i Ustava BiH idirektnougro `ava egzistenci jusrpskognaro- da.
Naveo je to episkopaus- tralijski i novozelandski Irinej u pismuupu}enomnaj- vi{imzvani~nicima BiH, povodomna java da}e u Amba- sadi BiH u Kanberi11. julau organizaci jiVi je}abiti odr`ankomemorativniskup za bo{wa~ke`rtvestradale u Srebrenici, ~ime bi ambasa- dabilazlo upotri jebqena. - Najnovi ja, kao i bezbroj pret hodnih, de{avawaponovo pokazu ju da se favorizu jesa- mojedannarod BiH, ko jipre- tendu je na to da samo za sebe  uzmepunudr`avotvornost- naglasio je u pismuvladika Irinej.Dodao je da je upravo torazlogwegovogobra}awa,jer  je u pomenutomslu~a juri je~ o nipoda{tavawu ne samouloge i ustavnekonstitutivnosti, nego i prisustvadrugihnaro- da u BiH.- Pri tome sam kao du ho- vnipastirSrba u Australi ji pozvan da {titimwihovein- terese- naveo je vladika Irinej u pismuupu}enom Predsjedni{tvu BiH i ~lanu Predsjedni{tvaiz RS Neboj- {iRadmanovi}u i predsjeda- va ju}emSavjetaministara BiH Nikoli[piri}u. On uotvorenompismuu ime gra|ana BiH,odnosnoRe- publikeSrpske, ko ji su vjer- niciSrpskepravoslavne crkve u Australi jina vodida vjeru jedane}edo}idozlo-  upotrebezvani~nihinstitu- ci jaBiHukoristsamojedne organizaci je, kaonidonipo- da{tavawaulogeikonstitu- tivnostiostalihnaroda. Dodao je da se satimuve-zi`elidatipodr{kasvim faktorimauBiHiuinos- transtvuko jisetrudedao~u- va juravnopravnostsvih konstitutivnihnarodau dr`avi. Nevladinaorganiza- ci jaVi je}ebh. organizaci ja  Australi jena javilajeda}e 11. julauAmbasadiBiHu Kanberiodr`atikomemora- tivniskupza`rtveSrebre- nice, uzvjerskiobred. Prema programuVi je}aplanirano je  u~ewefati he i ~itawedekla- raci je u ime bh.gra|ana u Aus- trali ji zausva jawerezoluci je za 11. jul u BiH. Ministarinostranihposlova BiH Sven  Alkalaj to je podr`ao. U diplomatskimkrugovi- ma“GlasuSrpske“su reklida `ivototpravnikaposlova Diplomatsko-konzularnog predstavni{tva BiH u Kan- beri u Australi jiMom~ila Vukovi}amo`ebitiugro`en, zbogna javeVi je}abh.organi- zaci jaAustrali je da }e na- silno u}i u zgradu teambasade11. jula, da je Vuko- vi}u iz tog vi je}a ve} pri je- }eno i da je on izlo`enmedijskomlin~u.
^estitam policiji Republike Srpske {to je uspjela za jedan dan da uhapsi tri silovateqa. Nadam se da }e sud biti dovoqno strog i osuditi ih na dugogo- di{wu kaznu zatvora, jer je rije~ o zvijerima, a ne qudima.
Ema l: tiki.mit@gma l.com
Nadam se da je pravda dosti`na i da }e biti ka`weni oni koji su odgovorni za ubistvo 550 Srba u Srebrenici. Stra{no je to kako su ti qudi ubijani i mu~eni.
Ema l: dragan_78@yahoo.com
www.glassrpske.com
O^UVATI
ravnopravnostsvih naroda
Ana Tri{i}-Babi}
BiH opredi jeqenaza ~lanstvo u EU 
SA R JEVO- Zamjenikministrainostranihposlova BiH Ana Tri{i}-Babi}istakla je u petak
tokompoliti- ~kihkonsultaci ja sa zamjenikomministrainostranihpo- slovaRepublikeKore je Li Jong-Jonomopredi jeqenost BiH za punopravno~lanstvo u EU i
NA TO
, javila je Srna.Tri{i}-Babi} je naglasila da je BiH u proteklih15 godi- nana~inilavelikinapredak, {to potvr|u je i nestalno ~lanstvo u Savjetubezbjednosti UN. Ona je oci jenila da je potrebnounapri jeditiekonomsku saradwu BiH i Kore je i predlo`ilaintenziviraweakti- vnostiko je bi dovele do potpisivawavi{esporazuma.
SA R JEVO
- Visokisud- ski i tu`ila~kisavjet BiH imenovao je na pozici juza- mjenikaglavnogtu`ioca u Tu`ila{tvuSrpskeSvetla- nuBrkovi},dok je Goran\uri}imenovan za predsje- dnikaOsnovnogsuda u Do- bo ju, saop{teno je iz VSTS BiH.VSTS BiH imenovao je su- di je, dodatnesudi je i stru~ne saradnike u Okru`nomsudu u Bawaluci, Osnovnomsudu u Dobo ju, Osnovnomsudu u Bawaluci, Osnovnomsudu u KotorVaro{u, Osnovnomsu- du u Fo~i.Imenovaninosiocipravo- sudnihfunkci ja na du`nost }e stupiti1. septembra, dok }e imenovanizamjenikgla- vnogtu`iocaRS na du`nost stupiti1. avgusta.
BAWALU KA 
- Dvi jeve-likekineskekorporaci je, preduze}eko je se baviizgrad- wommostova i puteva i korpo- raci ja~i ja je djelatnost proizvodwastru je, trebalo bi da tokom jula posjete Srpsku s ciqemuspostavqawabudu}e saradwe.Na javio je to u petakamba- sadorKine u BiH Liu Ven- ksin, ko ji je bio uopro{tajnojposjeti u Bawalu- ci,tokomko je se sastao, u odvo jenimsusretima,sa pred- sjednikom RS RajkomKuzmano- vi}em, premi jerom RS MiloradomDodikom i pred- sjednikomNarodneskup{tine RS IgoromRado ji~i}em. Kuzmanovi} jerekao da je  uvjeren da }e uspje{nasa- radwa RS, BiH i Kinebitine samonastavqena, ve}ipro{irenarealizaci jompla - nova i pro jekata u oblasti ekonomi je i izgradwiin- frastrukture. Kuzmanovi} jenaglasio da  je kineskadiplomati ja  uvi jekimalauravnote`en i objekti- vanpristuppoliti~kojsitu- aci ji u BiH, ko joj je veliki doprinos dao i Venksin. Do- dik i Venksinkonstatovali su da bi u budu}em periodu trebalounapri jeditidobru saradwuizme|uSrpske i Ki- ne. Premi jer RS je kineskog ambasadoraupoznao sa aktuel- nompoliti~kom i ekonomskom situaci jom u RS i BiH. - ^iwenica je da je na re-laci ji BiH, a pogotovo RS s  jednestrane i Kine sa druge strane, otvorenci jeli niz no- vihmogu}nostisaradwe- is- takao je Rado ji~i}. Kina, premaRado ji~i}e- vimri je~ima, ima brzorastu}u ekonomi ju, privreduogromnih investicionihmogu}nosti i velikihte hnolo{kihkapaci- teta i zainteresovana je za  ulagawa u pri jateqskezemqe. - Sa na{estraneposto ji interes za novestraneinves- tici je- istakao je Rado ji~i} i dodao da smatra da se RS na- lazipredperiodomve}egki- neskogprisustva na ovim prostorima. V.[.
VSTS BiH 
Brkovi}eva zamjenik  glavnog tu`ioca RS
OTVORENE
nove mogu}nosti za saradwu Kinei Srpske
Ambasador Kine u BiH u opro{tajnoj posjeti Bawaluci
Kines ke korporaci je u ju lu u RS
U Hagu objavqeni Mladi}evi zapisi
]osi} i Tu |man bili za podjelu BiH 1992.
HAG - Predsjednici SR Jugoslavi jeDobrica]osi} i HrvatskeFrawoTu |manslo `ili su se u jesen1992. da BiHvaqapodi jeliti,
 uz preseqewestanovni{tva, pi{e u zapisimakomandantaVRS RatkaMladi}a,objavqenimu pe- tak u Hagu, prenoseagenci je. - Tu|man je za to da BiHbudepodi jeqena na tri di jela. On se pla{iislamizaci jeHrvata i poziva na okon~awerata. Ja sam postavio sqede}iuslov: On ne bi trebalo da dovede svo jetrupei ugroziisto~nuHercegovinu- rekao je ]osi}, po engleskomprevoduMladi}evihbiqe`aka. Mladi} u biqe{kamadetaqnoopisu je i isporukeoru`ja i munici jeHrvatskomvi je}uodbrane u BiH 1993, kao i da- vawevatrenepodr{ke za velikesumenovca, o ~emu je razgo- varao na Ja horini1993. sakomandantom HVO-aMilivo jem Petkovi}em.
Ratko Mladi}
FOTO: ARHIVA
Neboj{a Radmanovi} rekao je ranije da je odr`avawe vjer- skih obreda u prostorijama DKP-a u direktnoj suprotnos- ti sa Ustavom i pozitivnim zakonodavstvom BiH i da stavqawe DKP-a na raspola- gawe bilo kojoj nevladinoj or- ganizaciji mo`e dovesti do nesagledivih bezbjednosnih i politi~kih posqedica. Nikola [piri} smatra nedo- pustivim da nevladina orga- nizacija odr`i manifestaciju u prostorijama DKP-a bez sa- glasnosti Ambasade BiH i in- stitucija nadle`nih za vo|ewe spoqne politike BiH, kao i da dozvole da otpravnik poslova Ambasade BiH u Kan- beri bude izlo`en provoka- cijama, medijskom lin~u.
RA DMA NOVI] I [PIRI]
Episkop australijski i novozelandski Irinej pisao najvi{im zvani~nicima BiH
Ne dopus tivo  da stav je dneetni~kegru pe bu destav dr`ave
Najnovija, kao i bezbroj prethodnih de{avawa ponovo pokazuju da se favorizuje samo jedan narod BiH, koji pretenduje na to da samo za sebe uzme punu dr`avotvornost, naglasio vladika Irinej
Episkop Irinej
FOTO: GLAS SRPSKE
 
GLAS SRPSKE
10. i 11. jul 2010.
3
PODGORICA - Zlo~ini tokom rata u BiH nisu bili slu~ajni, a odgovornost za wih snose elite, a ne obi~ni qudi, ocije- nio je u petak predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapi}. Krivokapi} je, otvaraju}i izlo`bu slika pod nazivom “Maso- vne grobnice u BiH“ u zgradi Skup{tine, naveo da slike ~esto govore mnogo ja~e od rije~i. Pred ovakvim slikama, kao {to su masovne grobnice u BiH, svaka rije~ je nemo}na, dodao je.
 “Fruktal“ iz proda je povukao dje~i je ka{ice
QUBQANA-
Kompani ja“Fruktal“ povukla je u petakiz pro- da je dje~i ju ka{icu “frutekjabuka“ u ambala`i od 120 grama, zbog, kako je saop{teno, mogu}ihdeformaci jaunutarstaklene fla{ice, prenoseagenci je. U preduze}u su primi jetili da je kod proizvo|a~astaklene am- bala`e, firme “Vetropak stra`a“, do{lo do odstupawa na proizvodnojlini ji i mogu}ihdeformaci jaunu tar staklene am- bala`e, ko ja bimoglada se slomiprilikomupotrebe. - Fruktalje iz proda jeopozvaoproizvod“frutekka{icaod  jabuka120 grama
SM, EAN KODA 
383 8945 502245sa datumomproizvodwe2. juna2010. godine- saop{teno je iz ove kompani je.
^ovi}: Sa SNSD-omformiramo vlast
MOSTAR
- Predsjednik HDZ-a BiH Dra- gan^ovi}smatra da }e na izborima u BiH me|ubo{wa~kimstrankamabitidostapo- di jeqenosti, dok }e kod srpskihpobi jedi- tiSNSD,sa ko jim HDZ BiH planira da formiravlastposli jeizbora. On je istakao da je sasvimsigurno da se na dr`avnomnivou ne}emo}iformirativlast bez SNSD-a i HDZ-a BiH. - Problem su bo{wa~kestranke. Me|ubo{wa~kimstrankama posto jejakiuslovikoalirawa i to me zabriwava- rekao je ^o- vi}Srniu Mostaru.
Odbrana Gani }a izvela prvog svjedoka
LONDON
- Predsudom u londonskojop{tiniVestminsterod- branabiv{eg~lanaPredsjedni{tva BiH EjupaGani}aizvelaje svogprvogsvjedoka, me|unarodnogtu`iocaSuda BiH u Sara jevu FilipaAlkoka.  Alkok je rekao da je na po~etkurata u Sara jevubilonemogu}e  utvrditiko ja je grupaotvorilava tru na vojnaambulantnakola, vojnubolnicu i napokon na kolonu JNA u Dobrovoqa~kojulici, prenosi Bi-Bi-Si. Alkok se suo~io sao{trimunakrsnimispi- tivawembritanskogtu`iocaYejmsaLuisa, ko jizastupaSrbi ju iko ji je pro~itaoizjavezapovjednikabosanskihsnaga iz tog vremenako jigovore da slu{a juGani}evanare|ewa.
RAZGOVARAO: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
Na javqenoodr`avawekomemoraci je za Srebreni- cu u zgradiAmbasade BiH u Kanberi u Australi ji, uz vjerskiobred,poku{ajje da dio bo{wa~ke di jasporena- silno u|e na teritori ju BiH i timepoka`u da ima ju silui mo}da rade{ta `e- le.Izjavio je to za “GlasSrpske”diplomata-savje- tnik u Ambasadi BiH u Aus- trali jiMom~iloVukovi}, ko ji je od ma japro{legodi- nedonedavno bio i otpra- vnik poslova, a koga je nedavnoministarinostra- nihposlova BiH SvenAl- kalajsuspendovaosa tog mjestapo hitnompostupku. - Oni su u velikojmjeri ve}i uspjeli u tome, a ne vi- dim da ovo mo`eda se ri je- {i na na~in na ko ji se todosadapoku{ava. Dobili su predizbornepoene, a iza wih sto jepoliti~kikrugo- viko jiforsira jujednupo- liti~kuopci ju. O kompletnojsituaci ji i pri-  jetwamaupu}enimmenioba- vi jestio sam bezbjednosne slu`be- ka`eVukovi}.
GLAS: Sve ukazu je na toda bi na javqenidoga |a ji mogli da prouzroku ju i me-  |uetni~kesukobe. Pre uzi- ma ju }i du `nost od Vas, DinkoTomac je pre uzeo i od govornost za bezbjednosnu situaci ju? VU KOVI]:
On je zvani-~nopre uzeofunkci juotpra- vnikaposlova. U ~etvrtak smo imalisastanak sa pred- stavnicimaAustrali je i Tomac je izjavio da on pre-  uzima sve.Zna~i da on sma- tra da je bezbjednosna situaci jadobra i da pre uzi- maodgovornost. On ima ovla{}ewe, i ja to daqe nebih komentarisao.
GLAS: Jeste li bezbje- dnosnimslu `bamapri ja- vili da ste ugro `eni? VU KOVI]:
Jesam.Onisu preduzelinekemjere ali ne znamkoliko}e to biti dovoqno. Ja imamsvo jupro- cjenu, a Tomac ima svo ju,ko ja se razliku je od mo je. Ipak, on je pre uzeodu`nost i odgo- vornost. [to se ti~eli~ne bezbjednosti, uvi jekposto ji mogu}nostwenogugro`a- vawa. Me|utim,ne bih mogao daprognoziramkoliki je stepenugro`enosti.
GLAS: Bh. di jaspora u  Australi jipotpuno je podi-  jeqena, ~ak su podi jeqeni ipripadnicijednognaroda? VU KOVI]:
Di jaspora je  uvi jekbilapodi jeqena po etni~kim{avovima inikad ni je ni posto jaloudru`ewe ko je je okupqalorazli~i tevjerskereligiozneetni~ke grupe, pripadniketri naro- da iz BiH. A i unutarbo{wa~kedi jaspore ve} oda- vnoposto jipodjela. Jedna stru jaje ona ko jaokupqave- }inuBo{wakai ja sam sekao jedinidiplomata u ovoj ambasadi uproteklojgodini odazivao na wihovepozive i bio dobrodo{ao. Me|utim, posto jidrugagrupako jazlo-  upotrebqavamedi je. To je Vi je}ebh.organizaci jaAus- trali je. Predsjednik tog Vi-  je}aSena daSofti}-Telalo- vi}vlasnicaje magazina “Bosna“ u ko jemje tri sedmi- ceputempla}enogoglasapo- zivalanarod da do|eispred ambasade i odr`iproteste protiv BiH i Ambasade BiH. Oni su konfrontaci-  jom sa ambasadomdobili ogromnepoene u predizbor- nesvrhe. A iza wih sto jeodre|enipoliti~kikrugovi ko jiforsira jujednupoliti- ~kuopci ju. Zato jesvemogu- }e. Oni poziva juna okupqawe i da “izbaceonog~etnikaMom~ilaVukovi}a iz ambasade”. Ne bih to mi- nimizirao. Osobquambasa- de su se obra}ali i neki nazovidobronamjerniqudi da uti~u na mene da promi je- nimmi{qewe.
GLAS: Da li jemogu }eda do |e do {irihsukoba na etni~komnivou?VU KOVI]:
Nemampro-cjenuvjerovatno}e,ali imam poziva sanacionalnimna- bo jem. Ve likibrojSrba mise javio i nudio misvo jupo- dr{ku. @elim da smirimsituaci ju,pa sam ih zamolio da se uzdr`e od ispoqavawapodr{ke. Me|utim,ja nisam osobako ja bi to mogla da kontroli{e.
GLAS: Ipak, oni negi-ra juda su na javiliodr`a- vaweprotesta?VU KOVI]:
Imamneko-liko tih programa, iz ko jih se vidi da ihadaptira ju po potrebi. To se stalnomi-  jewa. Ako vide da }e protes- tibitizabraweni, to seiznosi u bla`ojformi, a re- ligioznidi jelovi semini- mizira ju. Zatonekitvrde da  u~ewefati heni jereligi- ozan~in i da se to ne radi uyami jinego na grobqu. Onda ispada da ambasadani je yami ja, ali da jestegrobqe.Ni jeprimjereno da se to ra- diu ambasadi.
GLAS: Kakori je{iti ovajpresedan u diplomati-  ji?VU KOVI]:
To se ne mo-`eri je{itionakokako se to do sadapoku{ava. U sva- komdiplomatskompriru~ni- kunavedeno je jasno{ta predstavqaambasada. To je teritori ja dr`ave ko japred- stavqa tu dr`avu na terito- ri jidrugedr`ave. Ali ovo  je poku{aj da odre|eniqudi, dr`avqani BiH ili Austra-li je, nasilno u|u na terito- ri ju BiH i timepoka`u da ima jusilu i mo}da rade{ta god ho}e. U velikojmjeri su i uspjeli u tome.
GLAS: Ko ji su razlozi {to ambasadajo{od ma ja pro{legodinenemaamba- sadora?VU KOVI]:
Zato, jer jeto takonekomodgovaralo. A, evo,kad se desila ova situ- aci ja, vrlobrzo je do{ao~o- vjek da menezami jeni. Sve to se desilo u roku od jednese- dmice.
Krivokapi}: Odgovornost za zlo~ine u BiH snose elite
DIJA SPORA 
podijeqena poetni~kim {avovima
Bez ambasadora
GLAS: Ambasada od maja pro{le go- dine nema ambasadora, imenovan je Damir Arna ut ali on nije pre uzeo du  `nost. Za{to, i kako ste sve vrije- me sami radili? VU KOVI]:
Ne bih komentarisao razloge za{to Arnaut ne preuzima du`nost, ali ja u tom periodu nisam uspio ~ak ni da iskoris- tim najve}i dio godi{weg odmora. Nisam mogao da odem nigdje, jer niko nije mogao da me zamijeni. Vezan sam za Kanberu, a Aus- tralija je kontinent. Zna~i morao sam da odbijam pozive i odlaske, pogotovo u daqe gradove. Ambasada je trpjela, jer je neuobi- ~ajeno da jedan diplomata pokriva cijeli kontinent. U ovom slu~aju i Novi Zeland. Tu du`nost sam obavqao sa velikim naporima, ali mislim da sam to uspje{no radio. Nas- tavio sam umjerenu politiku koju je vodila biv{a ambasadorka Amira Kapetanovi}.
Mom~ilo Vu kovi}
FOTO: GLAS SRPSKE
 
Mom~ilo Vukovi}, diplomata - savjetnik u Ambasadi BiH u Australiji, za “Glas Srpske“
 Dio bo{wa ~ke di jaspore demonstri ra silu i mo}
Iza Vije}a bh. organizacija Australije stoje odre|eni politi~ki krugovi koji forsiraju jednu politi~ku opciju. Zato je sve mogu}e. Oni pozivaju na okupqawe kako bi “izbacili onog ~etnika Mom~ila Vukovi}a iz ambasade“, istakao Vukovi}

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->