Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10.8.2010.

10.8.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 332|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2011

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
KULTURA BAWALUKVIJESTI
Nedovr{eni objektigodinama ruglograda
Dragi{a Bjeloglav
Kruq:Vrati}emo [anti}uve~eri kakve zaslu`u je
Utorak 
10. avgust 2010.
Broj12.283Godina
LXVIII
Milorad Dodik: Priprema ju teren zaustavnereforme
Institut zametrologiju BiH 
странa
2
странa
3
странa
5
странa
21
странa
18
Zakon o popisu ne trebavezivati za posqedi ce
Reprezentativci Srbije
странa
 45
 “Orlovi“ neda ju Anti}a Buxetpotro{ili na plate iputovawa
Josip Nevjesti}, direktor Agencije za osigurawe depozita BiH
NA PIJA CA MA I MARKETIMA U SRPSKOJ NA GLI SKOK CIJENA 
Paradajz u Bawaluci pri je 15 dana ko{tao 1,5 KM dok se trenutno wegova ci jena kre}e oko tri marke. Krastavci su ko{tali 0,8 maraka po kilogramu, a ju~e izme|u 1,5 i 2,7 KM. [ampiwoni su 4,5 KM, a breskve sa  jedne poskupjele na dvi je marke Povr}e na otvorenom uglavnom propalo zbog nevremena i poplava. Zato {to je ponuda mala ci jene rastu. Veoma malo povr}a proda ju sami proizvo|a~i, to uglavnom rade nakupci, i ako je potra`wa ve}a oni di`u ci jene, ka`e Usorac
странa
7
странa
6
U SDS-u 35 stalno zaposlenih. Plate se kre}u od 400 do 2.500maraka. U SNSD-u izme|u deset i 15 zaposlenih sa platama od 400 do 500 KM. U PDP-u radi{est qudi, ~i je su plate od 700do 1.200 maraka
F O  O :  S  . I  L  I 
[tedwa gra|ana kod osiguranih banaka u BiH u prvih {estmjeseci ove godine iznosila je 6,1 mili jardu KM i pove}ana je za 7,5 odsto u odnosu na kraj2009. godine, ka`e Nevjesti}
Koliko qudi zapo{qavaju partije u RS i kolike su im plate
странa
11
[tedwagra |ana 6,1mi li jar du KM
Josip Nevjesti}
Najve  }e pla te ima ju   zapo sle ni u SDS-u 
 
Velika potra`wa za sezonskim proizvodima
POVR]E SKUPQE DO 50 OD STO
Sjedi{te SDS-a
FOTO: G. [URLAN
 
2
utorak, 10. avgust 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
PI[E: @EQKA DOBRI]
zeljkad@glassrpske.com
BAWALU KA- Jedinone- kriti~an i stereotipan pristupproblemima u BiH mo `edovestijednuozbiqnu instituci ju,kakva je Stejt department,u situaci ju da za ~iwenicu da u BiH ima opa-snihteroristi~kihelemena- ta,okriviRepublikuSrpsku, rekao je ju~epremi jerRepu- blikeSrpskeMiloradDodik.
On je ovakoodgovorio na tvrdwe u Izvje{ta juStejtde- partmenta da je “teritori ja BiH podlo`na da se koristi za teroristi~keoperaci je u Evropi, zbogtoga{to je de- centralizovana“ i {to “zvani- ~nici RS potkopava ju instituci je BiH”. - Apsurdnost ove tvrdwe jesvimajasna, jer u RS nemate- rorista, a svi radikalnipo- kreti u BiH- ve habijski, selefijski, “bi jelaAl-Kaida“ i ostaliko jipredstavqajubazu za potenci jalneteroriste- ima juizrazitiantisrpski predznak- rekao je Dodik. Dodikisti~eda Izvje{taj predstavqa jo{ jedansmi{qenpoku{ajstvarawapretpostav- ki za na javqivaniprocesusta- vnihreformi u BiH,u ~emu SAD `ele da ima jukqu~nu  ulogui poru~u je da “RSni jeza- inte resovana za takavproces  ustavnihpromjena, niti za iz- gradwu i ja~awecentralizova- ne i unitarne BiH“.Dodik je istakao da se RS iskqu~ivobavio~uvawemsvo-  jihustavnih i dejtonskihna- dle`nosti, a da BiH ni je decentralizovana kao rezultat navodnogpotkopavawa iz RS, ve}je to wenolegalno i legi- timnoustavnoure|ewe. - Decentralizovanodejton- skoustavnoure|ewe BiH najve- }a jeodbranaRS od terorizma. Oni ko ji su dozvolilidolazak i blagonaklonogledali na or- ganizovawe i ja~aweradikal- nihislamista u BiH,upravosu naj`e{}izagovornicicentra- lizaci je BiH- rekao je. Profesorbeogradskog FakultetabezbjednostiZoran Dragi{i}oci jenio je da Iz- vje{tajpredstavqapoliti~kuzlo upotrebujednogjakova`nog bezbjednosnogpitawa i poku- {aj da se na ovompitawu jo{ jednompromovi{eide ja o cen- tralizovanoj BiH. - Mislim da je to pretera- naocena, jer ako neko ima in- teres u BiH da se boriprotiv terorizma, onda je to RS, zato {toteroristi~kegrupeko je posto je na teritori ji BiH naj- direktni jeugro`ava juSrpsku - rekao je Dragi{i}Srni. U Izvje{ta juStejtdepar- tmenta ima mnogodiskrimina- ci je i malicioznosti, smatra politi~kianaliti~ar iz Beo- gradaSlobodanAntoni}, ali i `eqe da se ci jela RS diskva- lifiku je. LiderPDP-a MladenIvani}naglasioje da u RS ne posto jini jedanproblemko ji  ugro`avabezbjednost BiH.
POKU [AJ
promovisawa ideje o centralizaciji
SA R JEVO
- Ni jeta~nainformaci ja da gra|ani BiH, Srbi je i CrneGore ne mogu poslatielektronskupo{tu predsjednikuAmerikeBaraku Obami, jer rubrika u ko jojtre- baozna~itidr`avu iz ko je se {aqe
e-mail
ni jeobavezna za popuwavawe.Ovo je rekla za “GlasSrpske“ slu`benik za odnose sa javno{}uAmbasadeSAD u BiH SawaPej~inovi}. Broj- nisajtovi su preni jeliin- formaci ju da gra|aniBiH, CrneGore ili Srbi je, akoima ju`equ da po{aqu
e-mail
Obami, to ne}emo}iu~initi,  jer ove tri dr`avenisu naspiskuonih iz ko jih je mogu}e to uraditi.Me|utim, iako ove tridr`avenisu na spiskuBi jele ku}e, gra|ani BiH, Srbi je i CrneGore, mogupisa tiBaraku Obami.Za slawepismaelektron- skompo{tompotrebno je popu- nitibrojnerubrikeli~nim podacima, a u jednu od rubrika, ko jenisuobavezne za po- puwavawe, potrebno jenapisa- ti ime dr`ave iz ko je se to pi- smo{aqe. Zanimqivo je da sena spiskunalazezemqepoput Saipana, Kajmanskihostrva, Svazilenda, Belizea ili Svete Luci je, a sa prostorabiv{eJu- goslavi je na spisku suHrvat- ska, Sloveni ja i Makedoni ja. Ministarstvainostra- nihposlova BiH i Srbi jedo  ju~enisubilaupoznata sa ovimproblemom.V. [.
NA SPISKU 
nisu ni Srbijani Crna Gora
MOSTAR
- PredsjednikHrvatskekr{}anskodemo- kratskeuni je BiH IvanMu- sasmatra da je po javqivawe~lanaPredsjedni{tva BiH @eqkaKom{i}a na mani- festaci jiSiwskaalkapo- ni`ava ju}i~in za hrvatski narod u BiH.Musa je u otvorenompismu dr`avnomvrhuHrvatskeis- takao da su u ovojstrancizaprepa{}enitime{to je dao najve}epo~astiKom{i- }u, javile su agenci je. Kom{i} je na pozivVite- {kogalkarskogdru{tva Siw, ju~eprisustvovao295. siwskojalci. Manifesta- ci ja je odr`ana pod pokro- viteqstvompredsjednika Hrvatske Ive Josipovi}a.
Vuk Jeremi}, srpski {ef diplomatije
Kosovo opasan presedan
BEOGRAD- MinistarspoqnihposlovaSrbi je Vuk Jere- mi}izjavio je Tanjuguda se obezbje |ivawepodr{ke
rezolu- ci jiSrbi je u Generalnojskup{tini UN grani~i sa nemogu}im. On je dodao da }e Srbi jau~initi sve da uvjeri~lanice svjetskeorganizaci je u ispravnostsvo jihstavova. Delegaci jaSrbi je, predvo|enaministromJeremi}em, imala  je u Wujorkuvi{e od40 bilateralnihkonsultaci ja sa stalnim predstavnicimadr`ava~lanica UN, da bi se brojzemaqako je bi moglepriznatinezavisnostKosovasveo na najmawumogu}u mjeru.On je rekao da je sagovornicima u UN ukazano na opasnost od uspostavqawapresedanako ji bi doveo u pitaweteritori-  jalnucjelovitostbiloko jemultietni~kedr`ave na svi jetu.
www.glassrpske.com
Zakon o dr`avnim slu`benicima BiH svakako bi tre- balo promijeniti, da ne bi neko ko zasjedne u dr`a- vnu instituciju mogao da ne radi ni{ta, a da prima veliku platu. Treba da se i oni pla{e za svoja radna mjesta kao {to se pla{e i gra|ani BiH za mnogo gora.
E-mail: mag.bin
@
 yahoo.com
Sramota je kako se u institucijama BiH tro{i no- vac. Krajwe je vrijeme da se time pozabave
SIPA 
iTu`ila{tvo BiH, ina~e }e i oni biti odgovorni za ar~ewe narodnih para! Dokle vi{e da mawina u`i- va na ra~un sve siroma{nije ve}ine?
E-mail: apokalipso
@
hotmail.com
Ivan Mu sa, predsjednik HKDU BiH 
Kom{i} u Siwuponi`ewe za Hrvate
RS se iskqu~ivo bavi o~uvawem svojih ustavnih i dejtonskih nadle`nosti, a BiH nije decentralizovana kao rezultat navodnog potkopavawa iz RS, ve} je to weno legalno i legitimno ustavno ure|ewe, kazao Dodik
Milorad Dodik o Izvje{taju Stejt de partmenta o terorizmu u BiH
Pri pre ma ju teren za us tavne refor me
F O  O : G   L  S  S  S 
Reformapolicije
Pozivaju}i se na tvrdwe Stejt departmenta o “ras- cjepkanosti sistema bezbje- dnosti“ u BiH, ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetovi} izjavio je da je, poslije oktobarskih izbora, jedan od prioriteta refor- ma bezbjednosnog sistema i uspostavqawe jedinstvenih policijskih struktura u BiH. - Ahmetovi}eva izjava naj- boqe govori o odnosima unutar zemqe i stalnimnastojawima bo{wa~kih po- liti~kih struktura da ataku- ju}i na nadle`nosti institucija otvore proces centralizacije zemqe izmje-nom wene ustavne strukture - odgovorio je ministar unu- tra{wih poslova RS Stani- slav ^a|o.
Neta~ne informacije odjeknule regionom
Gra |ani mogu pisa ti Ba raku Obami
Ne postaje se vjernik stajawem u crkvi ili xamiji, kao {to se ne postaje mercedes stajawem u gara`i.
 Ante ^olak, vr{ilac du  `nosti predsjednika HSS-NHI
Milorad Dodik 
^arls Ingli{, ambasador SAD
 Anga`man SAD ni je  urodio plodom
SA R JEVO- Ambasador SAD u BiH ^arlsIngli{izrazio  je ju~e u Sara jevu`aqewe{to “anga `man SAD oko
 ustavnereforme, pose bno oko nekihuslova za pribli`avawe
NA TO
-uni jeurodioplodom“, javile su agenci je. On je izraziouvjerewe da }e SAD, za jedno saevropskim i drugimpartnerima, ostatiprisutne u BiH da bi doprini jele normalizaci jiukupnogstawa. Ingli{ je razgovarao sa predsjednikom HDZ-a 1990 Bo`om Qubi}em o aktuelnojpoliti~kojsituaci ji u BiH, predsto je- }imizborima i planovima i ambici jamaQubi}evestranke.
 
^arls Ingli{
   F   O    T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
GLAS SRPSKE
utorak, 10. avgust 2010.
3
LIVNO - Povratni~kim op{tinama u Livawskom kantonu - Drva- ru, Bosanskom Grahovu i Glamo~u, na ime pomo}i Vlade FBiH bi- }e dozna~ena grantovska sredstva od 500.000 maraka, javila je Srna. Op{tina Drvar dobi}e 300.000 KM, a Bosansko Grahovo i Glamo~ po 100.000 KM, potvr|eno je iz kantonalne vlade. Predsjednik Vlade Livawskog kantona Nediqko Rimac rekao je lokalnim medijima da je federalna Vlada 23. jula donijela odlu- ku o odobravawu 1,5 miliona KM na ime jednokratne pomo}i Li- vawskom kantonu, od ~ega je tre}ina namijewena povratni~kim op{tinama u kojima `ivi ve}insko srpsko stanovni{tvo.
Ojdani} petdana na slobodi
HAG
- @albenovi je}eHa- {kogsudaodobrilo je biv- {emna~elnikuGeneral{taba VojskeJugoslavi jeDragoqubu Ojdani}u, osu|enom na 15 go- dinazatvora, privremenopu- {tawe na slobodu od petdana, saop{tio je u pone- djeqakHa{ki sud.Ojdani}u je odobrenzahtjev da prisustvu jeparastosu21. avgusta u Sirogojnu i da posjetigrobovesvo jihroditeqa u seluRavni, neda- leko od Sirogojna, prenosiTanjug.
Povratni~kim op{tinama 500.000 maraka
Odre |en pritvor ubici bra }e Leli}
BIHA]
- Sudi ja za pret hodni postupak Kanto- nalnog suda u Bi ha}u odredio je ju~e jednomjese- ~ni pritvor Se jadu Ali jagi}u (45) iz Mrazovca kod Bu`ima ko ji je u subotu iz automatske pu{ke  ubio svo je kom{i je, bra}u Huseina (23) i maloqe- tnog Reyu i te{ko ranio Hasana (22) i Esnafa Leli}a (29). Tokom saslu{awa Ali jagi} je pri- znao ubistvo, a polici ja ga tereti za klasi~no  ubistvo iz osvete i tri poku{a ja ubistva. Jedini od petorice bra}e Leli} ko ji je pro{ao bez po- vreda je Abdulah. Te{ko povri je|eni Hasan i Esnaf Leli} preba~eni su u bi ha}ku Op{tu bol- nicu gdje su zadr`ani na li je~ewu.N. T.
Ma |arska polici ja  uhapsila dvo jicu Srba
BU DIMPE[TA 
- Dvo jica dr`avqana Srbi je  uhap{ena su na grani~nom prelazi Tompa, a pro- tiv jednog od wih je pokrenut postupak zbog kri-  jum~arewa qudi, saop{tila je ju~e ma|arska polici ja, javio je Tanjug. - ^etrdesetogodi{wi voza~ kombi ja poku{ao je da vozilom, u ko jem je bilo putnika, u|e iz Srbi je  u Ma|arsku - izjavio je portparol lokalne poli- ci je Tama{ Wiko{.Prema wegovim ri je~ima, pograni~na polici ja  je, tokom kontrole putnih isprava sedmoro pu- tnika, primi jetila mladi}a ko ji se krio izme|u sjedi{ta i zadweg di jela vozila.
Mariz Bernio
Francuska }e pomagati BiH 
SA R JEVO
- Ambasador Francuske u BiH Mariz Bernioizjavila je da }e Francuskanastaviti da poma`e BiH i gradi sa wom odli~neodnose.Ona je ju~e sa mi nistrombez- bjednosti BiH Sadikom  Ahmetovi}emrazgovara- la o trenutnojpoliti~koj situaci ji u BiH. V.K.
Sadik Ahmetovi}
Saradwasa Libi jom
SA R JEVO
- Ministarbezbjednosti BiH Sadik  Ahmetovi}inicirao je potpisivawesporazuma o policijskojsaradwi BiH i Libi je, {to bi omogu- }iloefikasni juborbu protivterorizma, orga- nizovanogkriminala i korupci je, javile su agen- ci je.Ahmetovi} je tu inici jativupredo~io u razgovoru sa novoimeno- vanimambasadoromLi- bi je u BiH Salemom Finirom, ko ji je ide ju pozdravio i ponudiopo- mo} BiH u svimpoqima unapre|ivawasaradwe dvi jezemqe.
Mustafa Ceri}
Predavawe u OS BiH 
SA RA  JEVO
- PoglavarIslamske za jednice u BiH Mustafa Ceri} odr`ao je tradicionalno predrama- zansko predavawe pripa- dnicima Ministarstva odbrane i Oru`anih sna- ga BiH u kasarni Rajlo- vac, tokom ~ega je izrazio `equ da ovi pripadnici i ubudu}e budu primjer ko-  ji u BiH {iri duh za je- dni{tva i solidarnosti, prenosi Srna.
CIK
Uop{teniizvje{ta ji stranaka
SA R JEVO
- [ef slu-`be za revizi ju finansi- rawa politi~kih stranaka CIK-a Hasida Gu{i} izjavila je za Radio Slo- bodna Evropa da se podaci o finansirawu parti ja  uredno predo~ava ju javnos- ti, ali je problem {to suizvje{ta ji dostavqeni CIK-u uop{teni, jer nizakon ne nala`e druga~i je.
PI[E: VEDRANA KULAGA
vedranak@glassrpske.com
BAWALU KA -Problempopisastanovni{tva u BiH je u vezivawuraspodje- levlasti sa rezultatima popisa, a najboqe bi bilo da se zakon o popisu, kao svuda u svi jetu, ne vezu je za posqedicepopisa ve}za metodologi ju i kvalitet kako bi se dobilame |una- rodnauporedivost.
Kazao je ovo “GlasuSrpske“ direktor
IPSOSStrategicMarketinga
Dragi{aBjeloglav, ko ji je biv{i tim liderEvropskekomisi je za pripremupopisa u BiH. Istakao je da bi najboqe bilo da se raspodjelavlasti reguli{eposebnimzakonom. - Od samogpo~etkapri~e o popisustanovni{tva u BiH, u razli~itimvari jan- tama,sporni~lan 48. u Pre- dloguzakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova bio je kamenspo- ticawajer jeme{aweposle- dicapopisa sa samim popisomproblemati~no -ka- `eBjeloglav.Isti~e da bi za statis- tikuistrukunajboqebilo da se uop{te ne pomiweor- ganizaci jai raspodjela vlasti i da se politi~ari dogovore ko }e organizovati vlast i kako}e se vezivati za Dejtonskimirovnispora- zum.Komentari{u}inedavno  usvo jeniZakon o popisusta- novni{tvau RS, istakaoje da ne vjeru je da }e ovajpopis priznatime|unarodnaza je- dnica,ko jojsamoodgovara popis na nivou BiH.- Ali popisna terito- ri ji RS, ako budesproveden po svimmetodolo{kimpro- pisima i preporukama, bi}e isplativ i priznat od svih investitora,ko ji}e znati ko jimkontingentom se ra- spola`e na datojteritori ji -kazao je Bjeloglav. Dodao je da bez podataka o bro justanovni{tvane posto jini jedandobarindi- kator.- Poznava ju}isituaci ju u statistici RS smatram da nemasumweda }e taj popisbitidobroura|en. Naravno, bila bi ubedqivonajboqavari janta da se popisspro- vedeistovremenou celoj zemqi jer je krajwimomenatda se to desi- naglasio je Bjeloglav.Kazao je da je, iakonema{anse da se popisobavi na proqe}eidu}egodine, posqedwimomenat za popis stanovni{tva u BiH sep- tembar ili oktobar2011. go- dine,kakobi se dobili  uporedivipodaci sa osta- limzemqama u regionu.Bo{wa~kiposlanici insistira juda u zakonu o popisuostaneodredba 48. u ko joj se navodi da }e se bez obzira na rezultatpopisa raspodjela u vlastivr{iti po popisu iz 1991. godine i to sve dok se ne okon~aspro-vo|eweAneksasedamDejton- skogsporazuma,ko ji se odnosi na povratakizbjegli- ca. Nikoni jedefinisaoko-  ji je to rok ko jim sezavr{avasprovo|eweAne- ksasedam.Poslanici SNSD-a u Parlamentu BiH protive se ovom~lanuzakona,zbog~ega nisupristali da se on  uvrsti na dnevni redposqedwesjedniceDomana- rodaparlamenta BiH. Oni su o tomezatra`ilituma- ~eweNarodneskup{tine,  jer su dvo jicasrpskihdele- gata,MladenIvani} i Slo- bodan[araba,na javili da }e podr`atiusva jawezako- na sa spornim~lanom48,{to bi zna~ilowegovousva-  jawe.
KRAJWI
momenat zapopis septembar ili oktobar
Vijesti
Dragi{a Bjeloglav, biv{i tim lider Evropske komisije za pripremu popisa u BiH
Zakon o po pisu ne tre bave ziva ti za posqedi ce
Od samog po~etka pri~e o popisu stanovni{tva u BiH sporni ~lan 48. u Predlogu zakona o popisu je kamen spoticawa jer je me{awe posledica popisa sa samim popisom problemati~no, ka`e Bjeloglav
Datumpovratka
Bjeloglav smatra da bi u BiH moglo do}i i do do- govora izme|u srpske i bo{wa~ke strane okospornih pitawa u vezi sa povratkom stano- vni{tva, ako se dogovo- ri koji je to datum kada se zavr{ava sprovo- |ewe Aneksa sedam.- Do kompromisa bi mo- glo do}i da se u nekoj odvarijanti ograni~i vre- menski period za povra- tak. Ako bi se odrediobilo koji datum, mislim da bi bilo mogu}e da se predstavnici vlasti do- govore oko aktivnosti zavr{etka sprovo|ewa Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma - rekao je Bjeloglav.
Dragi{a Bjeloglav
F O  O : G   L  S  S  S 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->