Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chua Te Nhung Chiec Nhan(Q4)_936

Chua Te Nhung Chiec Nhan(Q4)_936

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by saulucsix

More info:

Published by: saulucsix on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

 
CHUÁ A TÏÍCUàA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 1 http://ebooks.vdcmedia.com
Tònh Bùçng Hûäu Cuãa Chiïëc Nhêîn
 
CHUÁ A TÏÍCUàA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 3 http://ebooks.vdcmedia.com
CHÛÚNG 1BUÖÍI TIÏÅC ÀÛÚÅC MONG ÀÚÅI TÛÂLÊU
Khi ngaâi Bilbo Baggins cuãa vuâng Bag End tuyïn böërùçng öng seäùn mûâng sinh nhêåt thûámöåt trùm mûúâi möåt cuãa mònh vaâo möåt ngaây gêìn àêy bùçng möåt bûäa tiïåc linh àònh àùåc biïåt, thò coánhiïìu sûå  xò xaâo vaânaáo àöång khùæp vuâng Hobbitton. Bilbo rêët giaâu vaârêët khaác thûúâng, vaâöng àaälaâmöåt kyâquan cuãa Quêån (Shire) suöët saáu mûúi nùm nay, kïítûâkhi öng àaäbiïën mêët möåt caách kyâlaåvaâtrúãvïì  maâkhöng ai mong àúåi. Sûågiaâu sang maâ öng àaä mang vïìtûâ  chuyïën du haânh cuãa mònh bêy giúâàaätrúãthaânh möåt daång truyïìn thuyïët àõa phûúng, vaâai ai cuäng tin vaâo chuyïån, mùåc kïånhûäng gò maânhûäng ngûúâi giaânoái, rùçng Ngoån Àöìi úã Bag End àêìy nhûäng àûúâng öëng vúái vö vaân nhûäng quùång chêu baáu. Vaânïëu nhû àiïìu naây khöng àuãàïítaåo thaânh möåt lúâi àöìn, thò àaäcoáthïm sûåtraáng kiïån daâi lêu cuãa öng àïícho moåi ngûúâi ngaåc nhiïn. Thúâi gian vêîn tröi ài, nhûng coáveãnhû noáchùèng taác àöång àûúåc bao nhiïu àïën ngaâi Baggins. Vaâo tuöíi chñn mûúi öng vêîn nhû tuöíi nùm mûúi. Vaâo luác chñn mûúi chñn tuöíi thò hoåbùæt àêìu goåi öng laâàûúåc baão quaãn töët, nhûng khöng thay àöíi thò gêìn vúái sûåthêåt hún. Coámöåt caái gò àoá  laâm hoångaåc nhiïn vaânghô rùçng noávûúåt quaámöåt àiïìu töët; coáveã  nhû rêët khöng cöng bùçng khi coáai àoálaåi coáthïísúãhûäu àûúåc (gêìn nhû thïë) möåt tuöíi treãbêët diïåt cuäng nhû laâ(àûúåc giaãduåthïë) möåt sûác khoeãkhöng hïì caån kiïåt. "Seäphaãi traãgiaáthöi," hoånoái, "Àiïìu naây khöng hïìtûånhiïn, vaâchùæc chùæn seäcoáchuyïån rùæc röëi gò àoá!" Nhûng vêîn chùèng coárùæc röëi gò xaãy àïën, vaâkhi maângaâi Baggins coân toãra röång raäi vúái tiïìn baåc cuãa mònh, thò phêìn lúán moåi ngûúâi vêîn sùén saâng tha thûácho öng vïìsûåkhaác laåvaâ caái gia taâi to lúán cuãa öng. Öng vêîn thûúâng àïën thùm baâcon (têët nhiïn laângoaåi trûâbïn phña nhaâ Sackville-Bagginses), vaâöng àaäcoáàûúåc sûåyïu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->