Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chua Te Nhung Chiec Nhan(Q5)_947

Chua Te Nhung Chiec Nhan(Q5)_947

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by saulucsix

More info:

Published by: saulucsix on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2011

pdf

text

original

 
CHUÁ A TÏÍCUàA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 1 http://ebooks.vdcmedia.com
TÒNH BÙÇNG HÛÄU CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN (TIÏËP)
 
CHUÁ A TÏÍCUàA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 3 http://ebooks.vdcmedia.com
CHÛÚNG 7TRONG NHAÂCUàA TOM BOMBADIL
Caãböën hobbit bûúác qua ngûúäng cûãa àaá, vaâàûáng laåi àoá, chúáp mùæt. Hoåàang úãtrong möåt phoâng daâi, àêìy nh saáng toaãra tûâ  nhûäng luöìng saáng trïn trêìn, vaâtrïn baân laâm bùçng göîthêîm boáng loaáng àaäàùåt sùén nhiïìu cêy nïën, cao vaâmaâu vaâng, àang chaáy saáng lêëp laánh.Trong möåt caái ghïë, úãgoác xa cuãa cùn phoâng àöëi diïån vúái cûãa ra, möåt ngûúâi phuånûäàang ngöìi. Maái toác daâi cuãa naâng phuãdaâi xuöëng vai naâng, vaáy cuãa naâng maâu xanh, xanh nhû nhûäng cêy sêåy non, chiïëu saáng búãi nhûäng àöëm baåc nhiïìu giöëng nhû haåt sûúng; vaâ  thùæt lûng cuãa naâng laâm bùçng vaâng, hònh daáng giöëng nhû möåt chuöîi nhûäng caánh huïåàùåt trïn nhûäng caái nhuyå tigön xanh nhaåt. Tröng nhû naâng àûúåc àùåt trong möåt àûúâng öëng lúán bùçng àêët nung maâu xanh vaânêu, vúái nhûäng böng huïånûúác maâu trùæng àang bay lûúån, nïn naâng coáveãnhû àûúåc tön lïn giûäa möåt biïín sûúng. "Vaâo ài naâo, caác võ khaách quyá!" naâng noái, vaâkhi naâng noái thò hoåbiïët rùçng hoåàaänghe tiïëng haát tûâgioång cuãa naâng. Hoåruåt reâài vaâi bûúác nûäa vaâo trong phoâng, vaâ bùæt àêìu cuöëi ngûúâi thêåt thêëp, caãm thêëy ngaåc nhiïn vaâvuång vïìmöåt caách kyâlaå, khi hoågoäcûãa möåt ngöi nhaâtranh àïíxin möåt nguåm nûúác, vaâàûúåc traãlúâi búãi möåt nûä  hoaâng elf treãxinh àeåp trong böåquêìn aáo laâm bùçng nhûäng böng hoa söëng. Nhûng trûúác khi hoåcoáthïínoái àûúåc gò, naâng kheänêng nheåvaâ  uöëng hïët caái baát hoa huïå, vaâvûâa chaåy vûâa cûúâi vïìphña hoå; khi naâng chaåy thò caái vaáy cuãa naâng nheånhaâng röån vaâo khöng khñ nhû möåt laân gioátûâphña nhûäng àûúâng biïn àêìy hoa úãbúâsöng. "Haäy vaâo ài naâo nhûäng võ khaách quyá!" naâng noái, nùæm lêëy tay Frodo. "Haäy cûúâi vaâvui tûúi! Töi laâGoldberry, con gaái cuãa Doâng Söng." Röìi naâng nheånhaâng ài qua hoå, àoáng cûãa vaâquay laåi, nhûäng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->