Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chua Te Nhung Chiec Nhan(Q6)_948

Chua Te Nhung Chiec Nhan(Q6)_948

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:
Published by saulucsix

More info:

Published by: saulucsix on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2011

pdf

text

original

 
CHUÁ A TÏÍCUàA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 1 http://ebooks.vdcmedia.com
TÒNH BÙÇNG HÛÄU CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN (TIÏËP)
 
CHUÁ A TÏÍCUàA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 3 http://ebooks.vdcmedia.com
CHÛÚNG 12BAY QUA KHUÁC CAÅN
Khi Frodo tónh dêåy, öng thêëy mònh vêîn coân nùæm chùåt chiïëc Nhêîn möåt caách tuyïåt voång. Öng àang nùçm bïn ngoån lûãa, luác naây àaäàûúåc vun cao vaâchaáy saáng rûåc rúä. Ba ngûúâi baån àöìng haânh cuãa öng àang cuái xuöëng bïn öng. "Chuyïån gò àaäxaãy ra? Öng vua nhúåt nhaåt êëy laâai?" öng hoãi nhû àiïn daåi. Hoåquaávui mûâng khi nghe tiïëng cuãa öng àïën nöîi khöng traãlúâi trong möåt luác; hoùåc coáthïílaâ hoå  chùèng hiïíu öng hoãi gò. Cuöëi cuâng, qua Sam öng biïët àûúåc laâhoå  chùèng thêëy gò ngoaâi nhûäng boáng àen múâo àang tiïën vïìphña hoå. Bêët thònh lònh Sam hoaãng höët khi thêëy rùçng chuãmònh àaäbiïën mêët; vaângay luác àoámöåt boáng àen aâo vïìphña anh, vaâanh ngaära.  Anh nghe thêëy gioång cuãa Frodo, nhûng coáveãnhû noávang àïën tûâ  möåt khoaãng caách xa, hoùåc tûâdûúái loâng àêët, àang voång lïn nhûäng tûâkyâlaå. Hoåkhöng thêëy gò hún, cho àïën khi hoåvêëp qua cú thïícuãa Frodo, àang nùçm nhû àaächïët röìi, mùåt p xuöëng baäi coã, thanh gûúm nùçm úãdûúái öng. Ngûúâi Saãi Bûúác ra lïånh cho hoåàúäöng lïn vaâ  àùåt öng nùçm bïn caånh àöëng lûãa, röìi öng ta biïën ài àêu mêët. Vaâ  möåt khoaãng thúâi gian daâi àaätröi qua. Sam roäraâng laâàaäbùæt àêìu nghi ngúâvïìNgûúâi Saãi Bûúác; nhûng trong khi hoåàang noái chuyïån thò öng àaätrúãvïì, thònh lònh hiïån ra tûâboáng töëi. Hoågiêåt mònh, Sam ruát gûúm vaâàûáng trûúác Frodo; nhûng Ngûúâi Saãi Bûúác nhanh choáng quyâmöåt chên xuöëng. "Töi khöng phaãi laâmöåt KyåSô Àen, Sam aå," öng dõu daâng noái, "hay laâmöåt boån vúái chuáng. Töi àaä thûãcöëkhaám phaásûådi chuyïín cuãa chuáng; nhûng töi khöng tòm thêëy gò hïët. Töi khöng thïínghô àûúåc vò sao chuáng laåi boãài vaâkhöng têën cöng trúãlaåi. Nhûng khöng hïìcoácaãm giaác gò vïìsûåhiïån hûäu cuãa chuáng úãbêët kyâàêu gêìn àêy."

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->