Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chua Te Nhung Chiec Nhan(Q8)_953

Chua Te Nhung Chiec Nhan(Q8)_953

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by saulucsix

More info:

Published by: saulucsix on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

 
CHUÁ A TÏÍCUàA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 1 http://ebooks.vdcmedia.com
 
J.R.R Tolkien
2
MUÅC LUÅC
CHÛÚNG 1 SÛÅRA ÀI CUàA BOROMIR......................................................................................3
 
CHÛÚNG 2 NHÛÄNG KYÅSÔ CUàA ROHAN................................................................................16
 
CHÛÚNG 3 URUK-HAI..............................................................................................................52
 
CHÛÚNG 4 CÊY RÊU.................................................................................................................77
 
CHÛÚNG 5 KYÅSÔ TRÙÆNG.......................................................................................................117
 
 
CHUÁ A TÏÍCUàA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 3 http://ebooks.vdcmedia.com
CHÛÚNG 1SÛÅRA ÀI CUàA BOROMIR
 Aragorn phoáng vöåi lïn àöìi. Cûáchöëc chöëc öng laåi cuái ngûúâi xuöëng nïìn àêët. Nhûäng ngûúâi hobbit ài rêët nheånhaâng, vaâdêëu chên cuãa hoåkhöng dïînhêån ra thêåm chñ àöëi vúái möåt Ranger, nhûng caách khöng xa nguöìn cuãa möåt con suöëi cùæt ngang con àûúâng, öng nhòn thêëy caái maâöng tòm trïn möåt nïìn àêët ûúát. "Töi àaätòm àuáng dêëu vïët," öng tûånoái vúái chñnh mònh. "Frodo àaächaåy lïn àónh àöìi. Töi tûåhoãi laâanh thêëy àaäthêëy caái gò úãàoá? Nhûng röìi anh ta àaätrúãlaåi theo cuâng möåt con àûúâng, vaâlaåi ài xuöëng àöìi trúãlaåi."  Aragorn ngêìn ngûâ. Öng muöën tûåmònh leo lïn caái ghïëcao, hy voång coáthïínhòn thêëy caái gò àoácoáthïíchó dêîn àûúåc öng trong luác luáng tuáng naây; nhûng thúâi gian àang rêët cêëp baách. Thònh lònh öng nhaãy vöåi vïìphña trûúác, vaâchaåy vuåt lïn àónh àöìi, bùng qua nhûäng phiïën àaálúán, vaâchaåy lïn nhûäng bêåc thang. Röìi öng ngöìi xuöëng caái ghïëcao vaânhòn quanh. Nhûng mùåt trúâi coáveãàaätöëi ài, thïëgiúái trúã  nïn múânhaåt vaâxa xùm. Öng quay trúãlaåi hûúáng Bùæc, vaâkhöng thêëy gò ngoaâi nhûäng ngoån àöìi xa, vaâöng laåi thêëy tûâphña xa möåt con chim khöíng löìnhòn nhû möåt con àaåi baâng bay cao trïn khöng trung, àang chêåm chaåm haåxuöëng thaânh nhûäng voâng troân lúán vïì  phña mùåt àêët. Thêåm chñ khi öng coân àang quan saát thò àöi tai thñnh nhaåy cuãa öng àaänghe thêëy nhûäng tiïëng àöång tûâvuâng àêët bïn dûúái, úãphña têy cuãa Doâng Söng. Öng tuöìng nhû hoaáàaá. Coá  nhûäng tiïëng la heát, vaâtrûúác sûåkinh haäi cuãa öng, giûäa nhûäng tiïëng la heát àoáöng coáthïínghe thêëy àûúåc gioång khaân khaân cuãa boån Orcs. Röìi thònh lònh möåt tiïëng tuâvaâlúán àûúåc thuác lïn maänh liïåt, tiïëng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->