Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo

Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo

Ratings: (0)|Views: 2,072|Likes:

More info:

Published by: nguyễn tất thành on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
Bài t
ập về con lắc l
ò xo
S
ư
u t
ầm
:thanhvl9@gmail.comPage 1 of 3
Câu 1
. M
ột vật thực hiện dao động điều h
òa v
ới biên độ A = 10 cm v
à tân s
ố f = 2 Hz. Chọn gốc thời gian l
à lúc nó
đạt li độ cực đại dương. Kết quả nào sau đây là sai?
 
A
. T
ần số góc
 
= 4
 
rad/s
B
. chu kì: T = 0,5 s
C
. Pha dao động
:
 
= +
2
 
 
D
. Phương tr 
ình x = 10cos(4
 
t) cm
Câu 2
. M
ột con lắc l
ò xo dao
động với tần số 10Hz. Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới vị trí cân bằng
m
ột đoạn 2
cm r 
ồi thả nhẹ cho vật dao động. Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới.Phương tr 
ình dao
động của vật l
à:
A
. x = 2cos
.20
 
(cm,s).
B
. x = 2cos
  
.20
(cm,s).
C.
x = 2cos
    
2.20
  
(cm,s).
D
. x =
2
cos
    
2.20
  
(cm,s).
Câu 3
. M
ột vật có khối lượng m
= 1
kg dao động điều hoà theo phương ngang với chu k 
ì T = 2 s. V
ật qua vị trí cân
 b
ằng với v
o
= 31,4
cm/s = 10π cm/s. Chọn t
= 0 lúc v
ật qua vị trí
cân b
ằng theo chiều dương. Phương tr 
ình dao
động
c
ủa vật l
à bi
ểu thức n
àoA. x = 5cos(
 
t -
 
/2) (cm) B. x = 10cos(
 
t -
 
/2) (cm)C. x = 5cos
 
t (cm) D. x = 10cos(
 
t +
 
/2) (cm)
Câu 4.
M
ột con
l
ắc
lò xo g
ồm vật nặng có khối lượng m = 80 g v
à lò xo có kh
ối lượng không đáng kể, đầu tiên được
gi
ữ cố định. Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 4,5 Hz. Trong quá tr 
ình dao
động, l
ò xo ng
ắn
nh
ất l
à 40 cm và dài nh
ất l
à 56 cm. L
ấy g = 9,8 m/s
2
. Ch
ọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, t
= 0 là lúc lò xo ng
ắn nhất. Phương tr 
ình dao
động của vật có dạng:
 A. x = 8cos(9
 
t +
 
) cm B. x = 8cos(9
 
t) cmC. x = 8
2
cos(9
 
t +
 
) cm D. x = 8
2
cos(9
 
t) cm
Câu 5
. M
ột vật
dao
động điều ho
à v
ới tần số góc ω=10
5
rad/s. T
ại thời điểm t
= 0 v
ật có li độ x
= 2 cm và có v
ận
t
ốc
-20
15
cm/s. Phương tr 
ình dao
động của vật l
àA. x = 2cos(
6/510
 
) cm B. x = 2cos(
3/510
 
) cmC. x =
22
cos(
3/2510
 
) cm D. x = 4cos(
3/510
 
) cm
Câu 6
. M
ột vật dao động điều ho
à v
ới chu k 
ì 0,2 s. Khi v
ật cách vị trí cân bằng 2
2
cm thì nó có v
ận tốc20π
2
cm/s. Ch
ọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm th
ì ph
ương tr 
ình c
ủa vật l
àA. x = 4cos(1
0πt
+
π/2
) m. B. x = 0,4 cos(1
0πt
+
π/2
) cm.C. x = 4cos(1
0πt
+
π/2
) cm. D. x = 4 cos(1
0πt
-
π/2
) cm.
Câu 7
. Con l
ắc l
ò xo g
ồm vật m v
à lò xo
độ cứng k treo thẳng đứng. Ở VTCB l
ò xo giãn m
ột đoạn 10
cm. Lúc t = 0,v
ật đứng y
ên, truy
ền cho nó vận tốc 40 cm/s theo chiều âm quỹ đạo. Phương tr 
ình dao
động của hệ vật v
à lò xo.A. x = 4cos(10t +
) (cm,s) B. x = 2cos(10t +
/2) (cm,s).C. x = 4cos10t (cm,s).` D. x = 4cos(10t +
/2) (cm,s)
Câu 8
. M
ột con lắc l
ò xo treo th
ẳng đứng, vật treo có m = 400
 
g, độ cứng của l
ò xo K = 100 N/m. L
ấy g = 10m/s
2
,
10
2
 
. Kéo v
ật xuống dưới VTCB 2
cm r 
ồi truyền cho vật vận tốc
310
 
v
cm/s, hướng l
ên. Ch
ọn gốc O ở VTCB, Ox hướng l
ên, t = 0 khi truy
ền vận tốc. Phương tr 
ình dao
động của vật l
à:A.
)325cos(4
  
 x
cm B.
)345cos(4
  
 x
cmC.
)35cos(4
  
 x
cm D.
)65sin(2
  
 x
cm
Câu 9
. M
ột con lắc l
ò xo g
ồm vật nặng 200
g, lò xo có
độ cứng 50
N/m treo th
ẳng đứng hướng lên. Ban đầu đưa vậtđến vị trí l
ò xo nén 2 cm r 
ồi thả tay. Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian (t =
 0) là lúc v
ật ở vị trí x = +1
cm và di chuy
ển theo chiều dương Ox. Phương tr 
ình dao
động của vật l
à:
A
. x = 2cos
    
3.105
 
cm.
B
. x = 2cos
    
3.105
 
cm.
C
. x = 2
2
cos
    
3.105
 
cm.
D
. x = 4cos
    
3.105
 
cm.
 
Bài t
ập về con lắc l
ò xo
S
ư
u t
ầm
:thanhvl9@gmail.comPage 2 of 3
Câu 10
. M
ột con lắ
 
c l
ò xo dao
động với biên độ 6
 
cm. Xác định li độ của vật khi động năng gấp 3 lần thế năng
 A.
3
2
cm B.
3 cm C.
2
2
cm D.
 
2
cm
Câu 11
. M
ột vật dao động điều ho
à trên qu
ỹ đạo d
ài 40 cm. Khi
ở vị trí x
= 10 cm v
ật có vận tốc 20π
3
cm/s. Chukì bi
ến thi
ên c
ủa thế năng l
àA. 1 s B. 0,5 s C. 0 s D. 5 s
Câu 12
. Treo m
ột
con l
ắc l
ò xo theo ph
ương thẳng đứng. Khi con lắc ở trạng thái cân bằng th
ì lò xo giãn 4 cm. T
ừ vị
trí cân b
ằng ta nâng vật hướng l
ên trên 4 cm r 
ồi buông nhẹ. Năng lượng của hệ dao động có giá trị nào sau đây?
bi
ết
k =1 N/cmA. E = 0 J B. E = 8.10
-2
J C. E = 8 J D. E = 4 J
Câu 13
. M
ột vật nặng gắn v
ào m
ột l
ò xo có
độ cứng k 
= 200
 N/m dao động với biên độ A=
5 cm. Khi v
ật năng cách
v
ị trí bi
ên 3
cm nó có động năng l
àA. 0,25J B. 0,04J C. 0,09J D. 0,21J
Câu 14:
M
ột chất điểm có khối lượng m = 500g dao động điều ho
à v
ới chu kỳ T = 2
 
s. Năng lượng dao động của nó
là E = 0,004
J. Biên độ dao động của chất điểm l
à:A. 4cm. B. 2cm. C. 16cm. D. 2,5 cm.
Câu 15
. M
ột vật nặng m
= 200 g g
ắn v
ào m
ột l
ò xo có
độ cứ
ng k = 200 N/m treo th
ẳng đứ
ng h
ướ 
ng xu
ng. Con l
c
dao động tr 
ên
quỹ đạ
o dài 10 cm. Xá
c đ
ình th
ế năng con lắ
c khi lò xo
 bị né
n 2 cm.A. 0,16 J B. 0,04 J C. 0,09 J D. 0,21 J
Câu 16
. M
ột con lắc đơn dao động với chu kỳ T = 2
s thì
động năng của con lắc biến thi
ên theo th
ời gian với chu kỳ:
 A. 1 s. B. 2 s C. 0,5 s D. 1,5 s
Câu 17
. M
ột
con l
ắc l
ò xo g
ồm vật nặng
kh
ối lượng
m = 0,4 kg và lò xo có
độ cứng
 k = 100 N/m. Kéo v
ật khỏi VTCB 2
cm r 
ồi truyền cho nó một
v
ận tốc ban đầu
)/(515
scm
 
. L
ấy
10
2
 
.
 Nănglượng
 
dao động
c
ủa vật l
à:A. 0,245J. B. 2,45J. C. 24, 5J. D. 245J.
Câu 18.
M
ột
con l
ắc l
ò xo, qu
ả cầu có
kh
ối lượng
m = 0,
2 kg. Kích thước cho chuyển động th
ì
dao động
v
ới phương tr 
ình:
)(4sin5
cm x
 
. Năng lượng đ
ã truy
ền cho vật l
à:A.
 J 
2
10.2
. B.
 J 
2
10.4
C. 
 J 
1
10.2
.D.
 J 
2
.
Câu 19
. M
t con l
c lò
xo dao động điề
u hòa v
ới biên độ
A,
tạ
i li
độ nà
o thì
động năng bằ
ng th
ế năng.
 A.
Ax2
B.
Ax2
C.
2xA
D.
Ax22
 
Câu 20
. M
ột vật có khối lượng m
=1
kg dao động điều hoà theo phương ngang với chu k 
ì T = 2 s. V
ật qua vị trí cân bằng
v
ới v
o
= 31.4
cm/s = 10π cm/s. Chọn t
= 0 lúc v
t qua v
ị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t
= 0,5 s l
ực phục hồi
tác d
ụng l
ên v
ật có giá trị bao nhi
êu?A. 5 N B. 10 N C. 1 N D. 0,1 N
Câu 21
. M
ột l
ò xo có k = 20 N/m treo th
ẳng đứng, treo v
ào lò xo v
ật có khối lượng
m = 200 g. T
ừ vị trí
cân b
ằng nâng vật l
ên m
ột đoạn 5
cm r 
ồi buông nhẹ. Giá trị cực đại của lực hồi phục v
à l
ực đ
ành
ồi l
àA. F
hp max
= 2 N ; F
đh max
= 5 N B. F
hp max
= 2 N ; F
đh max
= 3 NC. F
hp max
= 1 N ; F
đh max
= 3 N D. F
hp max
= 0,4 N; F
đh max
= 0,5 N
Câu 22
.M
ột con
l
ắc l
ò xo b
ỏ qua lực cản của không khí lấy g
= 10 m/s
2
. Chom = 100 g, k = 10 N/m. V
ật được giữ ở vị trí l
ò xo có chi
ều d
ài t
ự nhiên. Buông tay để vật dao động. Tính giá trị nhỏ
nh
ất của lực đ
àn h
ồi l
ò xoA. F
min
= 1N B. F
min
= 0N C. F
min
= 0,5N D. F
min
= 2N
Câu 23
. M
ột con lắc l
ò xo dao
động theo phương ngang với biên độ A = 0,1
m và chu kì T = 0,5 s. Kh
ối lượng của
qu
ả lắc m = 0,25 kg. Lực đ
àn h
ồi cực đại tác dụng l
ên qu
ả lắc bằng bao nhi
êuA. 4 N B. 6,5 N C. 10 N D. 40 N
Câu 24
. M
ột con lắc l
ò x
o dao động ở phương thẳng đứng. L
ò xo có kh
ối lượng không đáng kể và có độ cứng k 
= 40 N/m. v
ật có khối lượng m
= 200 g. Ta kéo v
ật từ vị trí cân bằng hướng xuống một đoạn 5
cm r 
ồi buông nhẹ cho vậtdao động. Lực phục hồi tác dụng v
ào v
ật ở vị trí bi
ên có
độ lớn bằng bao nhiêu? (B là biên dưới VTCB, C l
à biêntrên VTCB)A. F
B
= F
C
= 2 N B. F
B
= 2 N; F
C
= 0 N C. F
B
= 4 N; F
C
= 0 N D. F
B
= 4 N; F
C
= 2 N

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Thuy Nguyen added this note
dap an
Miri Kull liked this
Trương Pham liked this
Nga Tran liked this
Tam Duong Tran liked this
thachgv liked this
Hiếu NC liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->