Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chongset

Chongset

Ratings: (0)|Views: 136|Likes:
Published by donboss

More info:

Published by: donboss on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2012

pdf

text

original

 
GI
I PHÁP TR
N GÓI:
Ch
ng sét tr 
c ti
ế
p
Ch
ng sét lan truy
n
H
th
ng ti
ế
p
đị
a
L
p
đặ
t & H
tr 
k
thu
t
   L   P   I   C   A   T   A   L   O   G   U   E 
Phân ph
i t 
i Vi 
t Nam:
 
Hµ Néi:
369 Tô Hi
u, Qu
n C
u Gi
yTel: (84-4) 7569257Fax: (84-4) 7569258E-mail: satatec@hn.vnn.vn
§µ N½ng:
 
56 Phan Thanh, Qu
n Thanh KhêTel: (84-511) 653246Fax: (84-511) 653246Email: satatecdn@dng.vnn.vn
TP.HCM:
404 Lô G, KCN Tân BìnhTel: (84-8) 8157077Fax: (84-8) 8157077Email: satatec@gmail.com
®
 
Néi dung
A. GI
I THI
U LPI 2B. CH
NG SÉT TR
C TI
P 31. Kim thu sét Guardian 32. Kim thu sét Stormaster 43. STORMASTER & GUARDIAN 54. Ph
ki
n khác 6C. H
TH
NG N
I
 ĐẤ
T 71. B
hàn hóa nhi
t -2. C
c
đồ
ng ti
ế
p
đị
a và ph
ki
n -3. Hóa ch
t gi
m
đ
i
n tr 
 
đấ
t -4. Thi
ế
t b
 
đẳ
ng th
ế
 
đấ
t -5. H
p ki
m tra ti
ế
p
đị
a -D. CH
NG SÉT LAN TRUY
N 81. Gi
i thi
u chung -2. Ch
ng sét lan truy
n theo
đườ
ng ngu
n -3. Ch
ng sét lan truy
n theo
đườ
ng tín hi
u 11E. PH
L
Ci. Hóa ch
t làm gi
m
đ
i
n tr 
 
đấ
t PowerFillii. M
t h
th
ng ch
ng sét hoàn ch
ỉ 
nh
 
A. GI
I THI
U NHÀ S
N XU
T
Trang 2 c
a 12
1. GI
I THI
U NHÀ S
N XU
TLPI
- Lightning Protection International là doanhnghi
p Australia chuyên s
n xu
t và cung c
p các v
t t
ư
 thi
ế
t b
cho h
th
ng ch
ng sét tr 
c ti
ế
p, ch
ng sét lantruy
n, h
th
ng ti
ế
p
đấ
t và cung c
p các gi
i pháp cho
t nhi
u ngành công nghi
p trên toàn th
ế
gi
i.Trong nhi
u n
ă
m qua
độ
i ng
ũ
nhân viên dày d
n kinhnghi
m c
a
LPI
và các
đồ
ng nghi
p c
a h
 
đ
ã cùng nhau c
ng tác ph
cv
khách hàng trên toàn th
ế
gi
i trong nhi
u lo
i d
án mà ch
ng sét làm
t trong nh
ng l
 ĩ 
nh v
c tiêu bi
u nh
t.
 Độ
i ng
ũ
nhân viên c
a
LPI
giàukinh nghi
m trong vi
c cung c
p các gi
i pháp v
ch
ng sét tr 
c ti
ế
p,ch
ng sét lan truy
n và h
th
ng n
i
đấ
t.
LPI
có nhi
u kinh nghi
m trongvi
c h
n ch
ế
các r 
i ro, thi
ế
t k
ế
h
th
ng,
đ
ào t
o và c
p ch
ng ch
ỉ 
, và l
p
đặ
t h
th
ng trong các ngành công nghi
p ch
ch
t nh
ư
:
 
Vi
n thông và truy
n thông
 
Công nghi
p hoá d
u, khí
đố
t và gas
 
Các toà nhà cao t
ng, khách s
n và các ki
u ki
ế
n trúc
 
Trung tâm th
thao, sân golf,
đườ
ng
đ
ua và sân v
n
độ
ng
 
Hàng không dân d
ng và quân s
 
 
Các h
m m
than, m
vàng, m
qu
ng, niken,
đồ
ng, bôxit...
 
Thi
ế
t b
ph
c v
công nghi
p
 
Qu
c phòng: thông tin liên l
c, giám sát an ninh, c
t tr 
v
ũ
khí
 
Phân ph
i và phát
đ
i
n
 
H
th
ng giao thông,
đườ
ng s
t
 
Các
đ
i
m sinh thái, l
ă
ng t
m
2. CÁC S
N PH
M C
A LPILightning Protection International
cung c
p m
t lo
t các s
n ph
mvà d
ch v
 
đ
a d
ng,
đượ
c coi nh
ư
m
t trong nh
ng gi
i pháp toàn di
n
đố
iv
i các v
n
đề
v
sét. Nh
ng s
n ph
m này bao g
m thi
ế
t b
cho h
 th
ng ch
ng sét tr 
c ti
ế
p, ch
ng sét lan truy
n và h
th
ng n
i
đấ
t.Các s
n ph
m c
a LPI có th
chia làm 3 lo
i
Kim thu sét và các ph
ki
n
Các s
n ph
m ch
ng sét và lan truy
n trên
đườ
ng ngu
n, d
li
u,cho m
ng vi
n thông và cho
đườ
ng dây tín hi
u
C
c ti
ế
p
đấ
t và các ph
ki
n bao g
m hoá ch
t làm gi
m
đ
i
n tr 
 
đấ
t, hàn hoá nhi
t
3. KHÁCH HÀNG C
A LPI
 
 Australia
 
Bahrain
 
Bangladesh
 
Cambodia
 
China
 
Denmark 
 
England 
 
Finland 
 
Germany 
 
Hong Kong 
 
India
 
Indonesia
 
Italia
 
Japan
 
Kuwait 
 
Laos
 
Malaysia
 
Maldives
 
Mauritius
 
New Zealand 
 
Philippines
 
Saudi Arabia
 
Singapore
 
South Korea
 
Sri Lanka
 
Taiwan
 
Thailand 
 
UAE 
 
USA
 
Vietnam
 
… và các QG khác 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->