Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
17. i 18.7.2010.

17. i 18.7.2010.

Ratings:
(0)
|Views: 242|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
BIZNIS BAWALUKVIJESTI
RS godi{weizvezeslatki{avri jednih 30miliona KM
Subota inedjeqa
17. i 18. jul 2010.
Broj12.263Godina
LXVII
Wema~kazabranila rad
IHH
zbog podr{keHamasu
странa
5
странa
11
странa
20
SO Kraqevo
Opozicione parti jeostavile pripravnike na ~ekawu
Politi~ka presudauo~i samihizbora
странa
 4 
странa
14 
Sud BiH oslobodioMladena Ivani }a
Odbornicise ga|ali ja jima
DANAS
POTPISAN MEMORANDUM O SA RADWI NAFTNE INDUSTRIJE SRBIJE I OPTIMA GRU PE
 Zbog pri tis kana svje  dokapri javapro tiv Arna uta
Kriju m~ari droge sa Balkana uhap{eni u Brazilu  Novi skandal potresa Kabinet predsjedavaju  }eg Predsjedni{tva BiH 
странa
2
Grupa osumwi~ena da je koristila luku Flori janopolis u glavnom gradu Santa Katarine, te brazilske luke Imbituba, Ita jai i Navegantes u istoj dr`avi za distribuci ju kokaina prema Evropi
 Zapli jewenkokain vri je  dan 1,2 mi li ona evra
странa
15
Damir Arna ut Potpisivawe Memorandu ma o saradwi
Generalni direktor “Zarube`wefta“ o~eku je da }e do kra ja 2011. godine biti zavr{ena prva istra`ivawa. Po~etak radova zahti jeva ulagawa od 20.000.000 dolara Srpska bi mogla da bude jedan od va`nih prostora za energetsku stabilnost regiona, naglasio Dodik 
NA NA  L ZI[TIM NAF TE VRI JE DNA  150 MI LI ON
S
странa
3
F O  O :  M . D  L  O  I 
 
2
17. i 18. jul 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Srbija je izlo`ena pritiscima tzv. pre~ana, tj Srba iz BiH, Crne Gore, Hrvatske itd. koji su uvijek radikalizovali srpsku politiku zbog svoje iluzije da je mogu}e stvoriti srpsku dr`avu od Karlobaga do Virovitice i od Dra~a do Soluna.
Mu  hamed Filipovi}, akademik 
PI[E: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
BEOGRAD, SA R JEVO- Savjetnik za pravnapi- tawapredsjedava ju }eg Predsjedni{tva BiH Hari- saSilajyi}aDamirArna-  ut, ko ji je i~lantimaodbraneosumwi~enog za ra- tnezlo~ineEjupaGani }a,  jednom od za{ti }enihsvje- doka u tom procesunudio je novac da promi jenisvjedo- ~ewe.
Re~eno je to“Glasu Srpske“u timuko jizastupa Srbi jupredsudom u Londo- nu, gdje je u sri jeduzavr{en glavnipretres o zahtjevu Srbi je za izru~eweGani}a, ko ji je osumwi~en zaratnizlo~inpo~iwennad vojni- cima JNA u Dobrovoqa~koj  ulici.- Pritisak i poku{aj vrbovawaza{ti}enogsvjedo- kaArna ut i ~lanovitima Gani}eveodbraneuradili su  u BiH. Zbogtoga jeTu`i- la{tvu BiH Tim za istra`i- vaweratnihzlo~ina MUP-a RS podniopri javu- rekao je izvor“Glasa“.I tu`ilacSrbi jezara- tnezlo~ineVladimirVu- k~evi}izjaviojedaje“bosanskastranauslu~a ju Gani}do{ladojednogodza- {ti}enihsvjedoka, nudila munovacivr{ilapritisak nawegadapromenisvedo- ~ewepredsudomuLondonu“. - Tujebilodostafalsi- fikata. Mismoposlali londonskomsuduizjavedvo-  jiceza{ti}enihsvedoka. Bo- sanskastranajenaneki na~indo{ladojednogod tihsvedoka, nudilamunovac ivr{ilapritisaknawega dabisuduprezentovalikako smomitimsvedocimanudi- linovac- rekao je Vuk~evi} za“Danas“. Arna uttvrdi da ni jeta- ~no da su on i wegov timvr{ilipri tisak na za{ti- }enogsvjedoka i da su poku- {ali da ga potplate. - Ta osoba nas je posjeti- la u kancelari ji u martu i  junui reklada su pritisak vr{ili u Timu za istra`i- vaweratnihzlo~ina MUP-a RS - tvrdiArna ut. Tim za istra`ivawera- tnihzlo~ina MUP-a RS po- dnioje pri javuTu`ila{tvu BiH zbogvr{ewapritiskana za{ti}enogsvjedoka. “Glasuje re~eno da je ta pri javaoti{la na rukegla- vnomtu`iocuMiloraduBa- ra{inu.PortparolTu`ila{tva BiH BorisGrube{i}ka`e da “o tome ne mo`eni{ta re}i jer ne zna brojpredme- ta“.Glavnipretres u “slu~a ju Gani}“ tra jao je od 5. do 14. jula. Odlukasuda da li }e Gani}bitiizru~enSrbi ji treba lo bi da budedonesena 27. jula.Gani} je uhap{en1. mar- ta na aerodromuHitrou u Londonu, na osnovupotjer- niceko ju je Srbi jaraspisa- la za wim i jo{ 18 osoba izBiH zbognapada na kolonu 1992. godine.
Sada je sasvim jasno za{to nevladine i druge orga- nizacije ne}e da daju podatke o tome kako su potro- {ili donatorska sredstva. Ako su sve radili po zakonu, ne trebaju da se pla{e, ako ne, eto posla za Sud i Tu`ila{tvo!
Ema l: mi o185@yahoo.com
Nadam se da }e policija {to prije uhvatiti Gorana Mihajlovi}a, koji je organizator bande specijalizo- vane za kra|u para sa bankomata. Naime, kod gra|a- na vlada strah da di`u novac sa bankomata, a redovi u bankama su dugi...
Ema l: mi a_bn78@gma l.com
www.glassrpske.com
PRIJA VA 
oti{la na ruketu`iocu Bara{inu
Sta{a Ko{arac
Ve habi je uspostavqaju {eri jatsku dr`avu
BAWALU KA- Najve }aopasnost u BiH je prisustvoveha- bijskih, iskqu~ivo
radikalnih, islamskihgrupako je su do- vedene u BiH devedesetihgodina s ciqem da se na prostoru Balkanauspostavidr`a va u ko joj bi jedinova`ilo{eri jat- skopravo, a svi oni ko jinisuislamskevjeroispovi jestibi- li bi gra|anidrugogreda. Ovo je u petakSrnirekaorukovodilacTimaRS za koor- dinaci juaktivnostiistra`ivawaratnihzlo~ina i tra- `ewanestalihlicaSta{aKo{arac. Velikiproblem je, ka`e on, {to se taj viruspro{irio i na doma}ebo{wa~kostanovni{tvo i {to danas u BiH ima nekolikohiqadapristalicave habijskogpokreta.
SA R JEVO
- Centralnaban- ka BiH odbacila je u petakkao neosnovaneoptu`be da op- strui{e rad Istra`nekomisi-  jeParlamentarneskup{tine BiH za utvr|ivawetro{ewado- natorskihsredstava. - Centralnabanka je na osnovuodobrewavlasnika ra~una, Ministarstvafi- nansi ja i trezora BiH, Is- tra`nojkomisi jidostavila sve podatke o donaci jama za period od 1998. do 2010. go- dine na svimdeviznim i KM ra~unimako ji su na- mjenskiotvoreni za potrebe tog ministarstva za priliv donaci ja- re~eno je Srni u Centralnojbanci. Na sjedniciparlamentarne Istra`nekomisi jena-  javqeno je slaweopomenapredtu`busvimako jinisu u rokuodgovorili na upit o dobi jenimdonaci jama, a me|u prozvanima su Centralna banka, Ri jasetIslamskeza je- dnice i humanitarnaorgani- zaci ja“Mer hamet“.
SA R JEVO
- Agenci ja zaistrage i za{titu(
SIP
) po-ve}alajemjerebezbjednosti zaministrabezbjednostiBiH SadikaAhmetovi}aipredsje- dnikaSDA SulejmanaTi hi}a, na osnovusvo jihoperativnih saznawa, a Ti hi}ni jeimao direktnihpri jetwi. Potvrdio je to u petak“GlasuSrpske“ portparol SDA SalmirKaplan.Te mjereuvedenesu, navo- dno, zbogpri jete}ihporuka ve habijskogpokreta u BiH. Portparol
SIPA 
@eqkaKu junyijarekla je da ne mo`e da demantu je, ali ni da pot- vrdiinformaci ju u vezi sa po ja~animmjeramabezbjednos- tiza Ahmetovi}a i Ti hi}a. -
SIP
nikada ne komenta- ri{eobim i na~inza{tite li~nosti i objekata, pa to ne- }emouraditi ni ovaj put - re- kla je Ku junyija.[ef kabinetaministra bezbjednosti BiHSenadKu- {evi}rekao je da oni ne mogu da komentari{uinformaci ju o po ja~anomobezbje|ewu  Ahmetovi}a. Ti hi}ujerani jepri jetio ve habi jaHaris^a u{evi}zva- niOks, ko jijepriznaodaje u~estvovaouteroristi~kom napaduna policijsk  ustanicu uBugojnu26. juna, kadajeuek- splozi jipoginuopolica jac TarikQubu{ki}(41), a{estosobapovri je|eno. ^a u{evi}jeuIslamskom centruBugojnoverbalnona- paolideraSDA ufebruaru 2006. godine. Ti hi}a je optu- `iozaslawevojskeuIrak“daginezaameri~keintere- se“.^a u{evi} je posli jenapa- da u Bugojnuuhap{en i nalazi se u pritvoru.N.T.
TI HI]
nije imaodirektnih prijetwi
Poslije poja~awa mjera bezbjednosti za Sadika Ahmetovi}a i Sulejmana Tihi}a
Mjere po ja~ane po sa znawima
SI PA
“Slu~aj Adis Meduwanin“
Zbog terorizma pri jeti do`ivotna robija
WUJORK 
-
Posli jepro{irewaoptu `nice, naturalizo- vanomAmerikancu
pori jeklom iz BiH AdisuMeduwaninu (25) pri jetido`ivotnakaznazatvora, javili su u petakame- ri~kimedi ji. Novaoptu`nicateretiMeduwanina za na- mjeru da upotri jebioru`je za masovnouni{tewe, zavjeru sa ciqemteroristi~kihnapada i ubistava u inostranstvu, pru`awemateri jalnepodr{ke “Al-Kaidi“ i obuka u kampo- vima te teroristi~keorganizaci je. Meduwanin je u SAD stigao1994. godine, a dr`avqanstvo SAD je stekao2002. godine. Speci jalnaantiteroristi~ka  jedinica
FBI
 je u januaru u Wujorkuuhapsila dva mu{karca, od ko jih je jedanMeduwanin, zbogpovezanosti sa Nayibula-  homZazi jem, ko ji je optu`enzbogsumwe da je `eliokoris- titioru`je za masovnouni{tewe u SAD.
Centralna banka BiH 
Neosnovane optu`be Komisi je za donaci je
Vladimir Vuk~e vi} ka`e da je Gani}ev tim lutao oko adrese gdje }e da plasira la` da je Srbija svjedoku da- vala mito, a da je istina da su, u stvari, oni vr{ili pri- tisak, {to je ka`wivo.- Ispita}emo ko je, kada i na koji na~in vr{io pritisak na za{ti}enog svjedoka, kao i ko je otkrio wegov identi- tet - rekao je Vuk~evi}.
PRITISAK 
Centralna banka BiH 
FOTO: GLAS SRPSKE
F O  O : G   L  S  S  S 
 
Pritisak i poku{aj vrbovawa za{ti}enog svjedoka Arnaut i ~lanovi tima Gani}eve odbrane uradili su u BiH, u zgradi Predsjedni{tva BiH. Zbog toga je Tu`ila{tvu BiH Tim za istra`ivawe ratnih zlo~ina MUP-a RS podnio prijavu, re~eno u srpskom timu
Novi skandal potresa Kabinet predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH
Zbog pri tiskana svje dokapri javapro tiv Arna uta
Damir Arna ut poku {ao vrbovati svjedoka
 
GLAS SRPSKE
17. i 18. jul2010.
3
BAWALUKA - Klub delegata srpskog naroda u Vije}u naroda RS u petak je u Bawaluci konstatovao da u aktima koje je na 38. sje- dnici usvojila Narodna skup{tina nema povreda vitalnog naci- onalnog interesa, javila je Srna. Na sjednici Narodne skup{tine RS 7. i 8. jula usvojeni su, izme|u ostalog, Zakon o visokom obrazovawu, Zakon o inspekci- jama u RS i Zakon o izmjeni Zakona o privatizaciji dr`avnih stanova.
Klub Srba: Nema povreda vitalnog nacionalnog interesa
PI[U: MARIJANA MIQI]
mari janam@glassrpske.com
MARINA ^IGOJA
marinacigoja@glassrpske.com
BAWALU KA, BROD- Di-rektornaftneindustri je Srbi jeKirilKrav~enkoi generalnidirektorOptima grupeJurijBelovpotpisali suu petaku BawaluciMemo- randumosaradwidvi jekom- pani jenaistra `ivawu nalazi{tanaftenaprosto- ruRepublikeSrpske~i jaje vri jednost150.000.000 dolara.
Premi jerRepublike SrpskeMiloradDodikrekao  jedasukompani jena javileda }enadle`nimorganima uRS podni jetizahtjevzakoncesi ju zaistra`iva~keradove. - Akoistra`ivawapoka- `udaseu RS nalazeodre|ene koli~inenafte, logi~nojeda posli jetogausli jedizahtjev zaeksploataci ju- rekaojeDo- dikidodaoda}eVladaRSbitispremnadadodi jeli koncesi juurokuodjednogmje- secaodpodno{ewazahtjeva. Po~etakradova, istakao je Dodik, za hti jevaulagawaod 20.000.000 dolara. Dodao je da sevri jednostukupnogpro je- ktakre}eod130.000.000 do150.000.000 dolara.- Sa radwadvi jeruskedr`avnekompani jepo~iwe ovimmemorandumomiuvjeren samda}esepotvrditirani ja saznawadaovdjeposto jeodre- |enekoli~inesirovenafte, {tozna~idabiSrpskamogladabudejedanodva`nihpros- torazaenergetskustabilnost regiona- kazao jeDodik. Naglasioje dabiovotre- balodabudedovoqanrazlogza to daorganiBiHdonesuodlu- kuko japodrazumi jevadasena  jo{ nekovri jemedozvolipro- metovawenaftnimderivati- masada{wegkvaliteta. Dodik je rekao da smatra dabibiloboqedajeprona -|enoza jedni~korje{ewesa FBiHzaovoistra`ivawe i dodao da jo{ imavremenaza eventualnidogovor. - Saruskimpartneromu tokusu razgovoriozavr{etku pro jektagasovoda, a kra jemav- gustamoglo bi da budemogu}e raditinaprotokoluko jibi potvrdiosaradwusa“Gas- promweftom“ - dodao je pre- mi jer RS.Ministarrudarstvai energetikeSrbi jePetar [kundri}kazaojedajeovakav obliksaradweveomava `an, teda je bitno{to seuoblastiistra`ivawastvaramogu}nost dasevlastitiresursikoriste nanajracionalni jina~in. - O~eku jemoda}eseovaj pro jekatuSrpskojpro{iriti inaregion. Sli~nerazgovo- reimalismoiuAlbani ji, gdjeposto jiraspolo`eweda namsepru`imogu}nostzais - tra`ivawenaftnihpoqa, ai  udrugimzemqamagdjeimaiz-gledazadobi jawekoncesi ja- ka`e[kundri}. AmbasadorRusi jeuBiH AleksandarBocan-Har~enko ka`edajeovodokazdasepo- ve}avaprisutnostRusi jeuRS, zbogsaradweko ja}ebitinas- tavqenanabaziovogmemo- randumadvi jenajve}eina ju- gledni jekompani je. - PrisutnostRusi jeu Srpskojime|uso bnasaradwa podi`usenavi{inivo, {to  jeuinteresuiRusi jeiRS. Ovajaran`manni jeva`ansa- mo za RS, ve} i zaci jeluregi-  juiBiH- rekaojeHar~enko i dodaodaVladaRSimanajve- }upodr{kuVladeRusi je. Krav~enkoje izrazionadu da}epodru~jako jajeovakom- pani jaistra`ivalabitinova nalazi{tanafte. Generalnidirektor“Za- rube`weftaNikolajBruni~ o~eku jeda}edokra ja2011. go- dinebitizavr{enaprvais- tra`ivawa, ada}e2021.godinenalazi{tadavatioko 21.000.000 tonaunov~anom ekvivalentusirovenafte. Bruni~ je dodao da je pre- dvi|enodaukupneinvestici-  jeiznose280.000.000 dolara. Dodik, Bruni~idirektor Rafineri jeBrodSergej Kra{~uku petak suuRafine- ri jisve~anootvorilinajmo- derni julaboratori juna Balkanu, uko jujeulo`eno15,6 milionamaraka. Otvarawemlaboratori je, Rafineri ja}eunapri jediti kontrolukvalitetaproizvoda  utokuproizvodnogprocesa, kaoikontrolukvalitetago- tovihproizvoda. - Izgradwaovelaborato- ri jejepe~atnaukupneakti- vnosti, jerbezwenebismomoglidaidemodaqe. Sre}an sam{to“Zarube`weft“ iwihoviposlovnipartneriov- djeula`uudinamicikakoje toipredvi|enoprivatizaci- onimprogramomRafineri je- istakaojeDodik i izrazioza- dovoqstvo{tosurukovodstvo ivlasnik“Zarube`weftaiskazalivisokstepensoci-  jalneodgovornosti, budu}ida suuRafineri jiBrodo~uvana svaradnamjesta.Kra{~ukje naglasio da je ovo veomazna~a jandoga|aj, pod sjetiv{idajepri jegodi- nuzapo ~etarekonstrukci ja laboratori je. - Danasimamonoviobje- kat, novuopremuimo`emo kontrolisatiivoditiproces  uskladusame|unarodnim normamaipravilima,ikva- litetomko jijepotrebanzatu vrstuproizvodwe- istakaoje Kra{~uk.Bruni~je napomenuo da }e do 2015. godinesamo u Rafi- neri junafteBrodbitiulo- `eno500 milionaevra. - Sa pove}awemproizvodwe od 2011. godinepo javi}e se po- treba i za novimradnimmjes- tima- kazao je Bruni~. Petar[kundri}rekao je da se radi o kapitalnojinves- tici ji,jer podrazumi jevako- ri{}eweznawaqudiko jivodeRafineri ju. Bocan-Har~enkoporu~io  jeonimako ji“izmi{qajupri~uuvezi skvalitetom naftnihderivatauRafine- ri jiBroddado|uuRafine- ri ju, unovootvorenulabo- ratori juiuvjereseubri- `qivprilazkompani je ’Zarube`weft’kvalitetu naftnihderivata“.
PREDVI\ENO
da ukupneinvesticije iznose 280.000.000 dolara
Generalni direktor “Zarube`wefta” o~ekuje da }e do kraja 2011. godine biti zavr{ena prva istra`ivawa. Srpska bi mogla da bude jedan od va`nih prostora za energetsku stabilnost regiona, naglasio Dodik. U Rafineriji nafte u Brodu otvorena najmodernija laboratorija na Balkanu, u koju je ulo`eno 15,6 miliona maraka
Otvarawe laboratorije u Rafineriji u Brodu 
FOTO: S. ILI]
Nikolaj Bruni~ je rekao da je Rafinerija u Brodu lider me|u rafinerijama biv{e Jugoslavije po kvalitetu svo- jih proizvoda, istakav{i da Rafinerija treba da dobije dozvolu za ispuwewe ekolo- {kih zahtjeva standarda “evro 4” i “evro 5”.Predsjednik Udru`ewa trgo- vaca naftnih derivata FBiH Izudin Ahmetli} ivlasnik firme “Hifa oil” rekao je da proizvode Rafi- nerije plasiraju od Albani- je do Austrije.- U dosada{wem periodu “Hifa oil” plasirala je vi- {e od 50 vozova bitumena vrhunskog kvaliteta iz Rafi- nerije. Povjerewe u proi- zvode ove rafinerije iz dana u dan je sve ve}e. Vje- rujem da }e pitawe odluke o kvalitetu goriva biti rije- {eno - kazao je Ahmetli}.
KVALITET
Potpisan Memorandum o saradwi Naftne industrije Srbije i Optima grupe
Saradwa na nala zi{tima naf te u  RS vri je dna 150 mi liona dolara
Rekonstru kcija
Premijer Srpske je izrazio zadovoqstvo {to je u Rafi- neriji nafte u Brodu za- vr{ena rekonstrukcija i {to je otvorena najsavreme- nija laboratorija za naf- tne derivate na Balkanu. - Rafinerija nafte Brod bi po okon~awu rekonstru- kcije trebalo da proizvodi 4,2 miliona tona nafte - rekao je Dodik.
Stipendije
Dodik je rekao da je, uskladu sa ranijim dogovo- rom, potrebno obezbije- diti da se nekoliko studenata sa stipendija- ma “Zarube`wefta“ {ko-luje na tehnolo{kim fakultetima u Rusiji, {to }e biti realizovano po- sredstvom Ministarstva prosvjete i kulture RS.
Laboratorija najmodernija na Balkanu  Potpisivawe Memorandu ma o saradwi

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
saulas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->