Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
deklinabide taulak

deklinabide taulak

Ratings: (0)|Views: 16,544|Likes:
Published by nbarbajero
Izen arruntak, izen bereziak, erakusleak, galdetzaileak, bat / batzuk, hiru / lau, aditzondoak, ...
Izen arruntak, izen bereziak, erakusleak, galdetzaileak, bat / batzuk, hiru / lau, aditzondoak, ...

More info:

Published by: nbarbajero on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
DEKLINABIDE TAULAK KASUASINGULARRAPLURALAMUGAGABEAIzen arruntak Izen bereziak 
NOR NORK NORINORENNOREKINNORENTZATZERTAZ (zerez)-A-AK -ARI-AREN-AREKIN-ARENTZAT-AZ-AK -EK -EI-EN-EKIN-ENTZAT-EZ-(E)K -(R)I-(R)EN-(R)EKIN-(R)ENTZAT-(E)Z-(E)K -(R)I-(R)EN-(R)EKIN-(R)ENTZAT-(E)ZNONNONDIK NORANORAINONORANTZNONGONORAKOPARTITIBOANORTZAT-(E)AN-(E)TIK -(E)RA-(E)RAINO-(E)RANTZ-(E)KO-(E)RAKO-------------ETAN-ETATIK -ETARA-ETARAINO-ETARANTZ-ETAKO-ETARAKO--------------(E)TAN-(E)TATIK -(E)TARA-(E)TARAINO-(E)TARANTZ-(E)TAKO-(E)TARAKO-(R)IK -TZAT-(E)N-(E)TIK -(E)RA-(E)RAINO-(E)RANTZ-(E)KO-(E)RAKO-(R)IK -TZATNORENGANNORENGANDIK NORENGANANORENGANAINONORENGANANTZNORENGANAKONORENGATIK -ARENGAN-ARENGANDIK -ARENGANA-ARENGANAINO-ARENGANANTZ-ARENGANAKO-ARENGATIK -ENGAN-ENGANDIK -ENGANA-ENGANAINO-ENGANANTZ-ENGANAKO-ENGATIK -(R)ENGAN-(R)ENGANDIK -(R)ENGANA-(R)ENGANAINO-(R)ENGANANTZ-(R)ENGANAKO-(R)ENGATIK -(R)ENGAN-(R)ENGANDIK -(R)ENGANA-(R)ENGANAINO-(R)ENGANANTZ-(R)ENGANAKO-(R)ENGATIK 1. A + A = A : neskaren, arbolan, anaiari,... A + E = E : nesken, arboletan, anaiei,...E + A = EA : umeari, etxearen,...E + E = EE : umeentzat, etxeetatik,...2. (e) : kontsonantez amaitutako hitzekin: mutilek, sudurretik,...(r) : bokalez amaitutako hitzekin: umeri, ikaslerekin,...3.
NON
kasutik eratorrietakoek zenbait irregulartasun dituzte:a) Leku-izen bereziek mugagabean “ta” galdu egiten dute. Adibidez: Bilbon, Gasteizko, Baionatik,...b) Singularrean, NON kasua salbuespena da: “-(e)an”. Gainerako kasuek ez dute artikulurik (-a)hartzen: mendiko, mendira, menditik,...4.
 “a” organikoaz bukaturiko leku-izenek 
(Azkoitia, Bizkaia, Basaburua, Iruñea, Azpeitia, BritaniaHandia, Deustua, Ermua, etab.) partitiboan (Azkoitirik), leku-genitiboan (Azkoitiko), Adlatiboetan(Azkoitirantz, Azkoitira, Azkoitiraino) eta ablatiboetan (Azkoititik) azken “a” galdu egiten dute, izen arruntendeklinabidea baitute eredu (mendian/Azkoitian, baina mendiko/Azkoitiko eta ez *Azkoitiako).5. Mugatu pluralean
plural hurbila
izenenkoa erabiltzen da, batez ere bizkaieraz, hurbiltasuna adierazteko;bizigabe nahiz bizidunekin erabiltzen da. Deklinabide hurbilean -a-ren ordez -o- erabiltzen da mugatzaile gisa(mendiok/haranok, mendioi/haranoi, mendion/haranon,...)
 
DEKLINABIDE TAULAK ERAKUSLEAK 
NOR NORK NORINORENNOREKINNORENTZATZERTAZhauhonek honihonenhonekinhonentzathonetazhorihorrek horrihorrenhorrekinhorrentzathorretazhurahark hariharenharekinharentzathartazhauek hauek haueihauenhauekinhauentzathauetazhoriek horiek horieihorienhoriekinhorientzathorietazhaiek haiek haieihaienhaiekinhaientzathaietazNONNONDIK NORANORAINONORANTZNONGONORAKOhonetanhonetatik honetarahonetarainohonetarantzhonetakohonetarakohorretanhorretatik horretarahorretarainohorretarantzhorretakohorretarakohartanhartatik hartarahartarainohartarantzhartakohartarakohauetanhauetatik hauetarahauetarainohauetarantzhauetakohauetarakohorietanhorietatik horietarahorietarainohorietarantzhorietakohorietarakohaietanhaietatik haietarahaietarainohaietarantzhaietakohaietarakoNORENGANNORENGANDIK NORENGANANORENGANAINONORENGANANTZNORENGANAKONORENGATIK honenganhonengandik honenganahonenganainohonenganantzhonenganakohone(n)gatik horrenganhorrengandik horrenganahorrenganainohorreganantzhorrenganakohorre(n)gatik harenganharengandik harenganaharenganainoharenganantzharenganakohar(en)gatik hauenganhauengandik hauenganahauenganainohauenganantzhauenganakohauengatik horienganhoriengandik horienganahorienganainohorienganantzhorienganakohoriengatik haienganhaiengandik haienganahaienganainohaienganantzhaienganakohaiengatik 
PERTSONA IZENORDAINAK 
NOR NORK NORINORENNOREKINNORENTZATZERTAZninik nirinirenirekinniretzatnitazhihik hirihirehirekinhiretzathitazzuzuk zurizurezurekinzuretzatzutazhurahark hariharenharekinharentzathartazguguk guriguregurekinguretzatgutazzuek zuek zueizuenzuekinzuentzatzuetazhaiek haiek haieihaienhaiekinhaientzathaietazNORENGANNORENGANDIK NORENGANANORENGANAINONORENGANANTZNORENGANAKONORENGATIK ni
(re)
ganni
(re)
gandik ni
(re)
ganani
(re)
ganainoni
(re)
ganantzni
(re)
ganakoni
(re)
gatik hi
(re)
ganhi
(re)
gandik hi
(re)
ganahi
(re)
ganainohi
(re)
ganantzhi
(re)
ganakohi
(re)
gatik zu
(re)
ganzu
(re)
gandik zu
(re)
ganazu
(re)
ganainozu
(re)
ganantzzu
(re)
ganakozu
(re)
gatik harenganharengandik harenganaharenganainoharenganantzharenganakoharengatik gu
(re)
gangu
(re)
gandik gu
(re)
ganagu
(re)
ganainogu
(re)
ganantzgu
(re)
ganakogu
(re)
gatik zuenganzuengandik zuenganazuenganainozuenganantzzuenganakozuengatik haienganhaiengandik haienganahaienganainohaienganantzhaienganakohaiengatik 
 
DEKLINABIDE TAULAK GALDETZAILEAK 
NOR NORK NORINORENNOREKINNORENTZATZERTAZnortzuk nortzuek nortzueinortzuennortzuekinnortzuentzatnortzuetaz------zerzerk zerizerenzerekinzerentzatzertazzerezzeinzeinek zeinizeinenzeinekinzeinentzatzeinetazzeinezzeintzuk zeintzuek zeintzueizeintzuenzeintzuekinzeintzuentzatzeintzuetazzeintzuezzenbatzenbatek zenbateizenbatenzenbatekinzenbatentzatzenbatetazzenbatezNONNONDIK NORANORAINONORANTZNONGONORAKO------------------------------------------zertanzertatik zertarazertarainozertarantzzerekozertarakozeinetanzeinetatik zeinetarazeinetarainozeinetarantzzeinetakozeinetarakozeintzuetanzeintzuetatik zeintzuetarazeintzuetarainozeintzuetarantzzeintzuetakozeintzuetarakozenbate(t)anzenbatetatik zenbatetarazenbatetarainozenbatetarantzzenbate(ta)kozenbatetarakoNORENGANNORENGANDIK NORENGANANORENGANAINONORENGANANTZNORENGANAKONORENGATIK nortzuengannortzuengandik nortzuengananortzuenganainonortzuenganantznortzuenganakonortzuengatik ------------------------------------zergatik zeinenganzeinengandik zeinenganazeinenganainozeinenganantzzeinenganakozeinengatik zeintzuenganzeintzuengandik zeintzuenganazeintzuenganainozeintzuenganantzzeintzuenganakozeintzuengatik zengatenganzenbatengandik zenbatenganazenbatenganainozenbatenganantzzenbatenganakozenbatengatik 
GALDETZAILEETATIK ERATORRITAKO FORMAK 
ezerezeinezertarakoezelanezergatik ------zerbait------zerbaitetarakozelanbaitzerbaitengatik ------zer edo zer------zer edo zertarakozer edo zelanzer edo zergatik ------edozeredozeinedozertarakoedozelanedozergatik edozenbatzernahizein-nahizernahitarakozelan-nahizernahirengatik zenbati-nahiinorinork inoriinorennorbaitnorbaitek norbaitinorbaitennor edo nornor edo nork nor edo norinor edo norenedonoredonork edonoriedonorennornahinornahik nornahirinornahireninoninongoinorainondik inoizinolanonbaitnonbaitekonorabaitnonbaitetik noizbaitnolabaitnon edo nonnon edo nongonora edo noranondik edo nondik noiz edo noiznola edo nolaedononedonongoedonoraedonondik edonoizedonolanon-nahinon-nahikonoranahinondik-nahinoiznahinolanahi

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
eukeneblanco liked this
Ricardo Gómez liked this
larrosarantza liked this
goreiza liked this
Xabier Romeo liked this
Maria Moreno liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->