Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
56Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Test pentru inteligenţa emoţională

Test pentru inteligenţa emoţională

Ratings: (0)|Views: 1,884 |Likes:
Published by Vikusik Chiperi

More info:

Published by: Vikusik Chiperi on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2014

 
1
Test pentru inteligena emoional (variant pentru copii)
adaptat de
 Mihaela Roco
mo
dificat de Chiperi Vict
o
ria
m
ai 2010
 
Alege rspunsul care descrie cel
m
ai bine reacia ta la ur 
m
at
o
arele scenarii. Rspunde pe baza a ceea ce ai fi vrut s faci în realitae, nu cu
m
crezi tu c trebuie s fie rspunsul.
1.
 
I
m
agineaz-i c te afli la
o
ra de curs i dintr-
o
dat p
m
întul începe s se cutre
m
ure
o
arte puternic, cu un zg
omo
t înspi
ntt
o
.
(
 
 În
cazul 
n
ostru î 
n
sala de joc la grdi
n
i,di
n
tr-o dat afar î 
n
cepe o ploaie foarte puter 
n
ic, cu u
n
tu
n
et î 
n
 spimî 
n
ttor 
 )
.
Ce faci
?
 
a)
 
C
o
ntinui s stai linitit în banc i s citeti lecia din
m
anual
(
 s
 stai li
n
itit s joci mai departe
)
 ,
d
â
nd puin atenie eveni
m
entului, atept
â
nd ca acesta sînceteze cur 
â
nd;
b
)
 
D
evii plin de grij fa de peric
o
l ur 
m
rind învt
o
rul/pr 
o
fes
o
rul
(
educatorul 
)
iasculi cu atenie instruciunile date de acesta ;
c)
 
C
â
te puin din
a)
i
b
)
 
d)
 
 N
-a
m
 
o
 bservat ni
m
ic
(
 M-am ascu
n
 s î 
n
tr-u
n
locuor 
)
.
 
2
.
 
Eti în curtea c
o
lii
(
 grdi
n
iei
)
în ti
m
 pul recreaiei
(
 plimbrii
)
.
 
U
nul dintre c
o
legii ti
(
copii
)
nu este acceptat în j
o
cul cel
o
rlali i începe s pl
â
ng. Ce faci
?
 a)
 
 N
u te bagi, îl lai în pace.
b
)
 
V
o
rbeti cu el i încerci s-l ajui pe c
o
leg
(
copil 
)
;
c)
 
T
e duci la el i îi spui s nu
m
ai pl
â
ng;
d)
 
Î
i dai
o
b
om
 b
o
an sau altceva care s-l fac s uite.
3
.
 
I
m
agineaz-i c te afli la
m
ijl
o
cul ulti
m
ului tri
m
estru i speri s
o
 bii un pre
m
iu, dar ai desc
o
 perit c nu ai n
o
ta d
o
rit la
o
 
m
aterie, ci una
m
ai
m
ic dec
â
t cea la care te ateptai
(
te afli la sfîrit de a
n
la grdi
n
i i vreai s obii premiu la dese
n
ul familiei, dar aidescoperit c
n
u i se primete s-l schiezi la fel de bi
n
e cum te ateptai
)
.
Ce faci?
a)
 
Î
i faci un plan special pentru a î
m
 bunti n
o
ta
(
dese
n
ul 
)
, h
o
trîndu-te s-iur 
m
ezi planul;
b
)
 
T
e h
o
tarti s învei
m
ai bine anul ur 
m
t
o
(
te hotrti s dese
n
ezi mai bi
n
ecî 
n
d vei fi la coal
)
;
c)
 
Î
i spui c nu te intereseaz
m
ateria respectiv
(
dese
n
ul dat 
 )
 
i te c
o
ncentreziasupra alt
o
r discipline unde n
o
tele tale sunt i p
o
t fi
m
ai
m
ari
(
te co
n
ce
n
treziasupra altor pasiu
n
i u
n
de tu eti mai capabil, cum ar fi adu
n
area cifrelor 
)
.
 d)
 
M
ergeti la învt
o
r/pr 
o
fes
o
(
educator 
)
i încerci s discui cu el în sc
o
 pul
o
 binerii unei n
o
te
m
ai bune
(
u
n
ui dese
n
mai origi
n
al 
)
.
4
.
 
C
o
nsideri c în lipsa învt
o
rului/pr 
o
fes
o
rului
(
educatorului
)
eti elevul
(
copilul 
)
resp
o
nsabil cu disciplina în clas
(
î 
n
sala grdi
n
iei
)
.
Î
n ur 
m
a un
o
r acte de indisciplinzece elevi
(
doi copii
)
au
o
st deja avertizai cu scderea n
o
tei la purtare
(
cucomportame
n
tul foarte obraz
n
ic
)
i eti descurajat din cauza acestei situaii. Ce faci
?
 
a)
 
 N
o
tezi nu
m
ele elevil
o
r indisciplinai i predai lista învt
o
rului a d
o
ua zi
(
 spui pre
n
umele copiilor obraz
n
ici educatorilor 
);
b
)
 
C
o
nsideri c nu-i p
o
i asu
m
a aceast resp
o
nsabilitate
(
crezi c eti preamic pe
n
tru aa ceva i c toi copiii se comport la fel 
);
 
 
2
c)
 
Î
ncerci s discui cu elevii
(
copiii
)
 pr 
o
 punînd s
o
luii pentru pstrareadisciplinei i pentru îndreptarea situaiei create
(
î 
n
trei
n
î 
n
d relaii bu
n
e, cu
 
compromisuri, astfel fcî 
n
du-i i pe ceilali s fie empatici
);
 
d)
 
D
o
reti s devii resp
o
nsabil cu altceva
(
 J 
ocul te impresio
n
eaz mai mult 
)
.
 
5
.
 
Eti anunat c de
m
îine
o
s avei un n
o
u c
o
leg
(
copil 
)
rr 
om
/igan. Surprinzi pe cineva
(
 pe priete
n
ul tu
)
spun
â
nd cuvinte ur 
â
te i rutci
o
ase
 
în adresa lui. Ce faci?
a)
 
 N
u-l iei în sea
m
 c
o
nsiderînd c este nu
m
ai
o
glu
m
;
b
)
 
Î
l che
m
i afar pe c
o
legul rutci
o
s
(
chemi priete
n
ul rutcios
)
i îl ceri pentru fapta fcut;
c)
 
Î
i v
o
rbeti în prezena cel
o
rlali spun
â
nd c ase
m
enea fapte suntnep
o
trivite i nu v
o
r fi acceptate în clasa v
o
astr
(
î 
n
grdi
n
i, cum a spuseducatorul 
);d)
 
Î
i sftuieti c
o
legul
(
 priete
n
ul 
)
s fie
m
ai bun i îngduit
o
r cu t
o
i c
o
legii
(
copii
)
.
 
6
.
 
T
e afli în recreaia
m
are
(
î 
n
curtea grdi
n
iei
)
i încerci s cal
m
ezi un c
o
leg de clasînfuriat pe alt c
o
leg
(
u
n
copil di
n
grup î 
n
 furiat pe alt copil 
)
care i-a pus piedic pe h
o
l,risc
â
nd astfel s-i fractureze braul. Ce faci
?
 a)
 
Î
i spui s-l ierte pentru c ceea ce s-a înt
âm
 plat a f 
o
st
o
glu
m
.
b
)
 
Î
i p
o
vesteti
o
întî
m
 plare hazlie i încerci s-l distrezi.
c)
 
Î
i dai dreptate c
o
nsider 
â
nd, ase
m
enea lui, c cellalt c
o
leg
(
copil 
)
s-a datîn spectac
o
l;
d)
 
Î
i spui c i s-a înt
âm
 plat i ie ceva ase
m
nt
o
r i c te-ai si
m
it la fel defuri
o
s, dar dup aceea i-ai dat sea
m
a c cel vin
o
vat putea la r 
â
ndul su scad i s-i sparg capul.
7
.
 
T
u i prietenul tu cel
m
ai bun v certai i apr 
o
ape c ai ajuns s v luai la btaie.Care este cel
m
ai bun lucru de fcut
?
 a)
 
F
acei
o
pauz de 20 de
m
inute i ap
o
i începei s discutai din n
o
u;
b
)
 
T
e
o
 preti din ceart i taci;
c)
 
Spui c-i pare ru i îi ceri i prietenului tu s-i cear scuze;
d)
 
V
o
 prii puin pentru a v liniti i ap
o
i fiecare pe rînd spune ceea ceg
â
ndete despre pr 
o
 ble
m
.
8
.
 
La sfîrit de an c
o
lar 
(
î 
n
ultimul a
n
la grdi
n
i
)
se
o
rganizeaz
o
serbare
(
o srbtoare
)
.
 
Î
nchipuie-i c tu eti c
o
nduct
o
rul unui grup de elevi
 
(
 perso
n
ajul pri
n
cipal di
n
tr-u
n
grup de copii
)
i vrei s c
om
 pui
o
scen hazlie. Cu
m
faci
?
 
a)
 
Î
i faci un
o
rar i ac
o
rzi un ti
m
 p pentru fiecare a
m
nunt
(
e ocupi u
n
timp pe
n
tru a putea deve
n
i acest perso
n
aj comic
)
 
b
)
 
P
o
 pui s v întîlnii i s v cun
o
atei
m
ai bine
(
 F 
aci pregtire cueducatorul i cu ceilali copii
)c)
 
Î
i ceri separat fiecrui c
o
 pil s vin cu idei
(
 F 
iecare copil poate juca ceeace i se primete mai bi
n
e
)
 
3
d)
 
V str 
â
ngei t
o
i în grup i tu îi încurajezi pe ceilali s pr 
o
 pun diversevariante
(
el mai bi
n
e s jucai mai multe perso
n
aje hazlii i la sfîrit toi s deve
n
ii priete
n
i bu
n
i
)
 
9
.
 
I
m
agineaz-i c ai un frate de 3 ani care înt
o
tdeauna a f 
o
st
o
arte ti
m
id i puinînfric
o
at de l
o
curile i
o
a
m
enii strini. Ce atitudine ai fa de el?
a)
 
Accepi ca are un c
om
 p
o
rta
m
ent ti
m
id i caui s-l pr 
o
tejezi de situaii care p
o
t s-l tulbure;
b
)
 
Î
l prezini unui
m
edic cerîndu-i un sfat;
c)
 
(
 P 
ri
n
tele i tu
)
Î
l duci în bun tiin în faa
o
a
m
enil
o
r strini i în l
o
curinecun
o
scute astfel înc
â
t s-i p
o
at înfrînge frica;
d)
 
F
aci cu el
o
serie per 
m
anent de j
o
curi i c
om
 petiii u
o
r de realizat care îlv
o
r înva c p
o
ate intra în legtur cu
o
a
m
enii i p
o
ate u
m
 bla din n
o
u prin l
o
curi n
o
i.
10.
 
I
m
agineaz-i c-i place f 
o
arte
m
ult desenul.
Î
ncepi s te pregteti pentru a desenaîn ti
m
 pul tu liber 
(
la grdi
n
i/acas
)
. Cu
m
faci?
a)
 
T
e li
m
itezi s desenezi d
o
ar 
o
 
o
r pe zi;
b
)
 
Alegi subiecte de desen
m
ai grele care s-i sti
m
uleze i
m
aginaia;
c)
 
D
esenezi d
o
ar cînd ai chef 
(
 sau cî 
n
d îi spu
n
e educatorul/pri
n
tele
);d)
 
Alegi subiecte de desenat pe care tii s le faci.
MODUL DE NOTARE I INTERPRETARE A RSPUNSURILOR 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 a
.
 
2
0
p
0
2
0
p
0 0 0
2
0
p
0 0 0
b
.
 
2
0
p
2
0
p
0 0 0
5
p
0
2
0
p
5
p
2
0
pc
.
 
2
0
p
0 0
2
0
p
2
0
p
 
5
p
0 0 0 0
d
.
 
0 0 0 0 0
 
2
0
p
0 0
2
0
p
0
y
 
P
ana la
100
p ± 
 punctaj
su
b
medie
y
 
100
p-
1
5
0
p -
 punctaj
mediu
y
 
1
5
0
p-
1
99
p ± 
 punctaj
peste medie
y
 
2
00
p ± exceptional
.
 DESCRIEREA TESTULUI DE INTELIGENTA EMOTIONALAELABORAT DE
 DANIEL GOLEMAN 
T
estul este elab
o
rat de
Daniel Goleman,
aut
o
rul cartii
 Ä
 Intelegenta emotionala´ 
,aparuta in 1995.
T
estul este adaptat de
Mihaela Rocco
si c
o
nsta in 10 intrebari ce prezinta unele situatii (ecenarii
)
in care se p
o
ate afla
o
pers
o
ana.C
om
 pletarea testului are in vedere, pe de
o
parte, asigurarea pe cat p
o
sibil a transpuneriiindividului in situatia respectiva, iar pe alta parte, alegerea uneia dintre variantele deraspuns din cele patru p
o
sibile, care reprezinta unele
mo
dalitati c
o
ncrete de a reacti
o
na insituatiile indicate de intrebari.

Activity (56)

You've already reviewed this. Edit your review.
crindelumina liked this
roxanne89 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
alinavoinea8 liked this
Daniela Preda liked this
bianca_stanescu liked this
greblandnetul liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->