Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pootha Merungulun Pasaru Poopa

Pootha Merungulun Pasaru Poopa

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by outsider

More info:

Published by: outsider on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

సంసృకతంధర
ముల యందు
సమము గవనము
చపన
అల

ద
అల

ద
ృషణ
వయల
ఆథ
నమున
ల
ండ మం సభు
.
ఒృషణ
యలు
డళ
మున
(
 ం
మును

స
నమున డంసృకతంధర
ముల యందు
సమము
వనము
జ
న 
(
ై
న నుహ
లనగ
సభులు
నండయు

ృషణ
యలు
.
ముదు
ంండము నుంు
బహంగ

సంుమ కు
 ు

అ
సము
దము
నయు
(
ద
ుదంట

,
పద
లు
ండతులు
ృధ

వుం
పద
దలంచన ను

ృషణ
రృణ
అం
,
(
ుంులుం
బసు
ంులు
(
న
లు
ు
ు
నగవ
మున
(
మనన
యుం
బవ
మ

య
చ
ం


లంబను
లన
(
దలం
న
(

(
ై
ననను
ై ద
ు

ల
(
లనన
సు
ుకలు
వ
లంన

లం
(
(
టను
న
య


ూ
(
ల
ను

ముటవ
(
బ
ూన

నున
నుల
ముదు
ుమ
మ

ంం
వ

గవ
బంట నూ
(
న
గల
(
 ూ

ై
వసం
వ


యుబుం బుబు

ుబ
ం
బూ
(
ల
నున
య
సడ

ట
బం
గ
సన
బం
బయ
(
న
ంు

తనతనల
సం

టటు
బ
(
లునుమ
ు
ల
ము గవ న
ను

,
సంసృకంబు
ంన
టు

వధూ
య


భవన న



ట




సమ

శనగ

ఖ
శ
మయూఖ

ు 

బభం
ఘు మంఘు మ
ఘు ంఘు


తయు
లయ
సం
ుంు
ం
మృదం
గ



దంధు
ు
ం

ల
నుల
ద
ద
 
ం
నూన
ఘల

నూ
ఝు 
మంద
సం

యదు

ల

సం

ంధ
వ
సుంధ
స
యు
ము
ల
యవ
లు
ల
వ
న


స
మధుదర

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->