Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nuoc Nong Nuoc Nguoi

Nuoc Nong Nuoc Nguoi

Ratings:
(0)
|Views: 456|Likes:
Published by dinhkhoadhkt

More info:

Published by: dinhkhoadhkt on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2010

pdf

text

original

 
 
N
ƯỚ 
C NÓNG N
ƯỚ 
C NGU
I
 CÂU CHUY
 N S
91 TRONG 117CHUY
 N K 
V
T
M G
ƯƠ
 NG
ĐẠ
O
ĐỨ 
C H
CHÍ MINH
---------oOo---------
Bu
i
đầ
u kháng chi
ế
n ch
ng Pháp, có m
t
đồ
ng chí cán b
trung
đ
oàn th
ườ 
nghay quát m
ng,
đ
ôi khi còn b
ợ 
 p tai chi
ế
n s
.
Đồ
ng chí này
đ
ã t
ng là giao thông, b
o v
Bác
đ
i ra n
ướ 
c ngoài tr 
ướ 
c Cách m
ng Tháng Tám.
Đượ 
c tin nhân dân “d
ư
lu
n” v
 
đồ
ng chí này, m
t hôm, Bác cho g
i lên Vi
tB
c. Bác d
n tr 
m
đ
ón ti
ế
 p khu ATK là “dù có
đế
n s
ớ 
m thì c
ũ
ng
để
gi
a tr 
ư
am
ớ 
i cho
đồ
ng chí
y vào g
 p Bác”.Tr 
ờ 
i mùa hè, n
ng chang chang,
đ
i b
 
đ
úng ng
đồ
ng chí Trung
đ
oàn” vã c
m
 hôi, ng
ườ 
i nh
ư
b
c l
a.
Đế
n n
ơ 
i, Bác
đ
ã ch
ờ 
s
n. Trên bàn
đặ
t hai c
c n
ướ 
c, m
t c
c n
ướ 
c sôi ý ch
ngnh
ư
v
a m
ớ 
i rót t
phích ra, b
c h
ơ 
i nghi ngút; còn c
c kia là n
ướ 
c mát l
nh.Sau khi chào h
i xong, Bác ch
vào c
c n
ướ 
c nóng nói:- Chú u
ng
đ
i.
Đồ
ng chí cán b
kêu lên:- Tr 
ờ 
i! N
ng th
ế
này mà Bác l
i cho n
ướ 
c nóng, làm sao cháu u
ng
đượ 
c
.Bác m
m c
ườ 
i:- À ra th
ế
. Th
ế
chú thích u
ng n
ướ 
c ngu
i, n
ướ 
c mát không?- D
!Lúc này Bác nghiêm nét m
t và nói:- N
ướ 
c nóng, c
chú và tôi
đề
u không u
ng
đượ 
c. Khi chú nóng, c
chi
ế
n s
 ĩ 
c
achú và c
tôi c
ũ
ng không ti
ế
 p thu
đượ 
c. Hòa nhã,
đ
i
m
đạ
m c
ũ
ng nh
ư
c
c n
ướ 
cngu
i d
u
ng, d
ti
ế
 p thu h
ơ 
n.Hi
u ý Bác giáo d
c,
đồ
ng chí cán b
nh
n l
i và xin h
a s
s
a ch
a.
 
 BÀI C
M NH
N C
A
ĐẢ
NG VIÊN TR 
ƯƠ 
NG TH
 
Đ
ÀMGIÁM
ĐỐ
C BAN
ĐẦ
U T
Ư 
V
CÂU CHUY
N NÊU TRÊN
Đ
ây là bài c
m nh
n hay nh
ấ 
t do Ban Tuyên giáo Qu
n
 y 1 bình ch
n)
Trong cu
c s
ng hi
n nay, t
t c
m
i ng
ườ 
i chúng ta h
u nh
ư
 
đề
u b
n
n. Cùng m
tlúc chúng ta ph
i gi
i quy
ế
t các m
i quan h
phát sinh trong công vi
c c
ơ 
quan, gia
đ
ình, thân quy
ế
n, b
n bè, làng xóm, vân vân…Ngòai ra,
để
kh
i ph
i t
t h
u chúng tac
ũ
ng ph
i dành th
ờ 
i gian h
c t
 p, nâng cao trình
độ
chuyên môn. T
t c
nh
ng m
iquan h
 
y
đ
ã l
y
đ
i h
ế
t th
ờ 
i gian c
a chúng ta. V
trí càng cao, m
i quan h
phát sinhcàng nhi
u.
Để
gi
i quy
ế
t t
t m
i th
đ
i
u khó
đạ
t
đượ 
c. Do v
y, cùng v
ớ 
i vi
c c
ă
ngth
ng v
th
ờ 
i gian, áp l
c công vi
c
đ
ôi lúc làm chúng ta b
c d
c, nóng n
y khi nh
ư
 
ế
t qu
không
đạ
t nh
ư
ý mu
n. N
ế
u m
i ng
ườ 
i trong chúng ta không t
h
c cách kìmch
ế
b
n thân, thì b
u không khí xung quanh càng n
ng n
và nó l
i ti
ế
 p t
c gây ranh
ng h
u qu
x
u h
ơ 
n.Ai c
ũ
ng thích
đượ 
c u
ng n
ướ 
c mát, ai c
ũ
ng thích
đượ 
c nghe nh
ng gi
ng nói hòa nhã,nh
nhàng nh
ư
ng m
y ai làm
đượ 
c nh
ư
Bác. M
y ai hi
u
đượ 
c r 
ng nóng n
y s
làm
đổ
 v
ỡ 
nhi
u chuy
n,
đ
ôi khi x
y ra
đ
i
u
đ
áng ti
ế
c mà có h
i h
n c
ũ
ng mu
n màng r 
i. Nh
t là nh
ng ng
ườ 
i có quy
n hành
đề
u t
cho h
có quy
n quát n
t ng
ườ 
i khác, nh
ư
 
đồ
ng chí cán b
trung 
đ 
òan th
ườ 
ng hay quát m
ắ 
ng,
đ 
ôi khi còn b
ợ 
 p tai chi
ế 
n s
 ỹ 
”.
  Nh
ng ng
ườ 
i d
ướ 
i quy
n c
a
đồ
ng chí trung
đ
òan này có l
t b
c xúc, nh
ư
ng tôi ngh
 ĩ 
 h
không dám lên ti
ế
ng, vì c
 p trên c
a mình có thái
độ
nh
ư
v
y thì ch
c ch
n s
ng
ườ 
i
t b
o th
. Nh
ng ng
ườ 
i lãnh
đạ
o nh
ư
v
y không d
dàng ch
u ti
ế
 p thu ý ki
ế
nng
ườ 
i khác, nh
t là ng
ườ 
i khác
đấ
y l
i là ng
ườ 
i d
ướ 
i quy
n mình. Ph
i làm vi
c d
ướ 
iquy
n nh
ng lãnh
đạ
o nh
ư
v
y, tôi ch
c
ng hi
u qu
công vi
c c
a t
 p th
 
y s
 không cao. Tình c
m con ng
ườ 
i, th
quý giá nh
t c
a cu
c s
ng s
không hi
n di
n
ở 
 m
t b
u không khí n
ng n
.Bác
đ
ã nh
n th
c
đượ 
c
đ
i
u
y. Tôi vô cùng c
m ph
c Bác. M
t v
lãnh t
cao nh
t,ng
ườ 
i gánh vác trên vai trách nhi
m n
ng n
c
a c
dân t
c Vi
t Nam, l
i quan tâm
đế
n
“n
ỗ 
i lòng”
c
a anh chi
ế
n s
 
đ
áng th
ươ 
ng.
Đ
úng là ch
có Bác, b
ng m
t s
vi
c
t c
th
, Bác
đ
ã c
m hóa
đượ 
c ng
ườ 
i cán b
trung
đ
òan nóng tính kia. Tôi c
ũ
ng vuim
ng vì k 
t
sau câu chuy
n
đ
ó, trên cu
c
đờ 
i này s
có thêm m
t t
 p th
th
ươ 
ng yêug
n bó nhau.Câu chuy
n
đ
ã cho ta hi
u s
quan tâm c
a Bác
đế
n cách qu
n lý con ng
ườ 
i, m
t bàih
c v
tâm lý sâu s
c và hi
u qu
cho t
t c
m
i ng
ườ 
i chúng ta. Không k 
 
ở 
v
trí nào,trong gia
đ
ình hay ngòai xã h
i, ng
ườ 
i có ch
c quy
n càng cao thì câu chuy
n càng cóý ngh
 ĩ 
a h
ơ 
n. Vì nh
ng thái
độ
c
a h
nh h
ưở 
ng lan r 
ng
đế
n c
t
 p th
nhi
u ng
ườ 
i
ế
t qu
c
a m
i hành
độ
ng c
a h
 
đề
u có tác
độ
ng tr 
c ti
ế
 p hay gián ti
ế
 p
đế
n
ế
tq
a chung c
a t
 p th
.Thông qua câu chuy
n
y, tôi ngh
 ĩ 
m
i ng
ườ 
i chúng ta
đề
u rút ra
đượ 
c bài h
c choriêng mình.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->