Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan loai DT _DH_ 2007-2008-2009(Hoa)

Phan loai DT _DH_ 2007-2008-2009(Hoa)

Ratings: (0)|Views: 2,573|Likes:
Published by bi_hpu2
http://ngocbinh.webdayhoc.net
http://ngocbinh.webdayhoc.net

More info:

Published by: bi_hpu2 on Sep 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

pdf

text

original

 
PHÂNNLOẠI ĐỀ THI DẠI HỌC 2007-2008-2009A. HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG1. Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – liên kết hóa học: 2- Tp nguyên tử Câu 1:
Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là
A.
18.
B.
23.
C.
17.
D.
15.
Đề thi TSCĐ 2009Câu 2:
Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electroncủa anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duynhất. Công thức XY làA. MgOB. AlNC. NaFD. LiF
Đề thi TSĐHCĐ khối B 2007Câu 3:
 Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mangđiện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố X
 
Y lần lượt là (biết số hiệu nguyên tử của nguyên tố: Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe = 26)
A.
Fe và Cl.
B.
 Na và Cl.
C.
Al và Cl.
D.
Al và P.
Đề thi TSCĐ 2008- Đồng vịCâu 4:
Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là
6329
Cu
6529
Cu
. Nguyên tử khối trung bình củađồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị
6529
Cu
A. 27%B. 50C. 54%D. 73%.
Đề thi TSCĐ 2007- Cấu hình, vị trí, biến thiên tính chấtCâu 5:
Dãy gồm các ion X
+
, Y
-
 và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s
2
2s
2
2p
6
 là:
A.
 Na
+
, Cl
-
, Ar.
B.
Li
+
, F
-
, Ne.
C.
 Na
+
, F
-
, Ne.
D.
+
, Cl
-
, Ar.
Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007Câu 6:
Anion X
-
 và cation Y
2+
 đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s
2
3p
6
. Vị trícủa các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:
A.
X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4,nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).
B.
X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhómIIA (phân nhóm chính nhóm II).
C.
X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4,nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).
D.
X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3,nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).
Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007Câu 7:
Cấu hình electron của ion X
2+
 là 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
. Trong bảng tuần hoàn các nguyêntố
 
hoá học, nguyên tố X thuộc
A.
chu kì 4, nhóm VIIIA.
B.
chu kì 4, nhóm IIA.
C.
chu kì 3, nhóm VIB.
D.
chu kì 4, nhóm VIIIB.
Đề thi TSĐHCĐ khối A 2009Câu 8:
 Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử củanguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử
 
Xvà Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là
A.
kim loại và kim loại.
B.
 phi kim và kim loại.
C.
kim loại và khí hiếm.
D.
khí hiếm và kim loại.
Đề thi TSCĐ 2009Câu 9:
Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theochiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì1
 
PHÂNNLOẠI ĐỀ THI DẠI HỌC 2007-2008-2009A.
độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.
B.
tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.
C.
tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần.
D.
tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.
Đề thi TSĐHCĐ khối B 2007Câu 10:
Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của cácnguyên tố tăng dần theo thứ tự
A.
Y < M < X < R.
B.
R < M < X < Y.
C.
M < X < Y < R.
D.
M < X < R < Y.
Đề thi TSCĐ 2007Câu 11:
Bán kính nguyên tử của các nguyên tố:
3
Li,
8
O,
9
F,
11
 Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ tráisang phải là
A.
F, Na, O, Li.
B.
F, Li, O, Na.
C.
F, O, Li, Na.
D.
Li, Na, O, F.
Đề thi TSĐHCĐ khối A 2008Câu 12:
Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tốđược sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:
A.
 N, Si, Mg, K.
B.
K, Mg, Si, N.
C.
K, Mg, N, Si.
D.
Mg, K, Si, N.
Đề thi TSĐHCĐ khối B 2009Câu 13:
Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là:
A.
P, N, O, F.
B.
P, N, F, O.
C.
 N, P, O, F.
D.
 N, P, F, O.
Đề thi TSĐHCĐ khối B 2008- Hóa trị cao nhất với oxi, trong hợp chất khí với HCâu 14:
Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH
3
. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là
A.
As.
B.
 N.
C.
S.
D.
P.
Đề thi TSĐHCĐ khối B 2008Câu 15:
 Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns
2
np
4
. Trong hợp chấtkhí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố Xtrong oxit cao nhất là
A.
50,00%.
B.
27,27%.
C.
60,00%.
D.
40,00%.
Đề thi TSĐHCĐ khối A 2009- Dự đoán liên kết, xđ số liên kết, độ phân cực liên kết, mạng tinh thểCâu 16:
Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là
A.
 NH
4
Cl.
B.
HCl.
C.
H
2
O.
D.
 NH
3
.
Đề thi TSĐHCĐ khối A 2008Câu 17:
Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là:
A.
O
2
, H
2
O, NH
3
.
B.
H
2
O, HF, H
2
S.
C.
HCl, O
3
, H
2
S.
D.
HF, Cl
2
, H
2
O.
Đề thi TSCĐ 2009Câu 18:
Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
, nguyên tử của nguyên
 
tốY có cấu hình electron 1s
2
2s
2
2p
5
. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết
A.
kim loại.
B.
cộng hoá trị.
C.
ion.
D.
cho nhận.
Đề thi TSCĐ 2008Câu 19:
Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A.
Photpho trắng có cấu trúc tinh thể nguyên tử.
B.
Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dạng tinh thể phân tử.
C.
 Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử.
D.
Kim cương có cấu trúc tinh thể phân tử.
Đề thi TSĐHCĐ khối B 20092. Phản ứng oxi hóa – khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học: 2 + 0,5- Vai trò oxh – khử, cân bằng PTCâu 20:
Cho các phản ứng sau:a) FeO + HNO
3
 
(đặc,
 
nóng)
 b) FeS + H
2
SO
4
 
(đặc,
 
nóng)
 2
 
PHÂNNLOẠI ĐỀ THI DẠI HỌC 2007-2008-2009
c) Al
2
O
3
 + HNO
3
 
(đặc,
 
nóng)
 d) Cu + dung dịch FeCl
3
 e) CH
3
CHO + H
2
 
f) glucozơ + AgNO
3
 trong dung dịch NH
3
 g) C
2
H
4
 + Br 
2
 h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)
2
 Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là:
A.
a, b, d, e, f, h.
B.
a, b, d, e, f, g.
C.
a, b, c, d, e, h.
D.
a, b, c, d, e, g.
Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007Câu 21:
Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)
2
, Fe(OH)
3
, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, Fe(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
3
, FeSO
4
,Fe
2
(SO
4
)
3
, FeCO
3
 lần lượt phản ứng với HNO
3
 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá -khử là
A.
8.
B.
5.
C.
7.
D.
6.
Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007Câu 22:
Cho các phản ứng:Ca(OH)
2
+ Cl
2
 
 
CaOCl
2
2H
2
S+SO
2
 
 
3S + 2H
2
O2NO
2
+ 2NaOH
 
 NaNO
3
+ NaNO
2
+ H
2
O 4KClO
3
+SO
2
 
 
3S + 2H
2
OO
3
 → O
2
 + OSố phản ứng oxi hoá khử là
A.
5.
B.
4.
C.
2.
D.
3.
Đề thi TSĐHCĐ khối B 2008Câu 23:
Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữaCu với dung dịch HNO
3
 đặc, nóng là
A.
10.
B.
11.
C.
8.
D.
9.
Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007Câu 24:
Cho phương trình hoá học: Fe
3
O
4
+ HNO
3
 
 
Fe(NO
3
)
3
+ N
x
O
y
+ H
2
OSau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì
 
hệ số của HNO
3
A.
13x - 9y.
B.
46x - 18y.
C.
45x - 18y.
D.
23x - 9y.
Đề thi TSĐHCĐ khối A 2009Câu 25:
Trong phản ứng đốt cháy CuFeS
2
 tạo ra sản phẩm CuO, Fe
2
O
3
 và SO
2
 thì một phân tử CuFeS
2
 sẽ
A.
nhận 12 electron.
B.
nhận 13 electron.
C.
nhường 12 electron.
D.
nhường 13 electron.
Đề thi TSĐHCĐ khối B 2007Câu 26:
Cho biết các phản ứng xảy ra sau:2FeBr 
2
 + Br 
2
→ 2FeBr 
3
2NaBr + Cl
2
 → 2NaCl + Br 
2
Phát biểu đúng là:
A.
Tính khử của Br 
-
 mạnh hơn của Fe
2+
.
B.
Tính oxi hóa của Cl
2
 mạnh hơn của Fe
3+
.
C.
Tính khử của Cl
-
 mạnh hơn của Br 
-
.
D.
Tính oxi hóa của Br 
2
 mạnh hơn của Cl
2
.
Đề thi TSĐHCĐ khối B 2008Câu 27:
Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO
2
, N
2
, HCl, Cu
2+
, Cl
-
. Số chất và ion có cả tính oxihóa và tính khử là
A.
7.
B.
5.
C.
4.
D.
6.
Đề thi TSĐHCĐ khối A 2009Câu 28:
Cho dãy các chất và ion: Cl
2
, F
2
, SO
2
, Na
+
, Ca
2+
, Fe
2+
, Al
3+
, Mn
2+
, S
2-
, Cl
-
. Số chất vàion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là
A.
5.
B.
4.
C.
3.
D.
6.
Đề thi TSĐHCĐ khối B 2008- Tốc độ phản ứngCâu 29:
Cho chất xúc tác MnO
2
 vào 100 ml dung dịch H
2
O
2
, sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O
2
3

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Trương Pham liked this
diep71tn liked this
Oxybx Oxnbxnl liked this
Oxybx Oxnbxnl liked this
dayhoahoc liked this
Tam Duong Tran liked this
vulatoi liked this
ncvan161087 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->