Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E- Koinonia Politon No 7_ Η Δημοσιογραφία στην Ψηφιακή Εποχή

E- Koinonia Politon No 7_ Η Δημοσιογραφία στην Ψηφιακή Εποχή

Ratings: (0)|Views: 267 |Likes:
Στα πλαίσια του προγράμματος ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2021 της Ένωσης Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, η ηλεκτρονική έκδοση e- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ στο 7ο και ανανεωμένο τεύχος της παρουσιάζει σημαντικά και επίκαιρα άρθρα που αφορούν τον ψηφιακό κόσμο. Aφιέρωμα αυτού του τεύχους είναι η Δημοσιογραφία στην Ψηφιακή Εποχή. Διαβάστε στο e- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: για τα blogs ως νέα ιντερνετική δύναμη, τον Κώδικα Δεοντολογίας Ιστολογίων όπως προτείνεται από το e-lawyer, για τα δημοψηφίσματα του ίντερνετ, για τα νέα «τείχη» του διαδικτύου, την απάντηση των New York Τimes στο πολυσυζητημένο “Web is Dead” του περιοδικού Wired.Ακόμα, για τη δύναμη των νέων μέσων και το WikiLeaks.
Περιηγηθείτε στις νέες σελίδες της Ένωσης Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ www.koinoniapoliton.gr και του www.ekoinoniapoliton.gr για να βρείτε παλαιότερα τεύχη του e- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ και να ενημερώνεστε για τις δράσεις της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.
Στα πλαίσια του προγράμματος ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2021 της Ένωσης Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, η ηλεκτρονική έκδοση e- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ στο 7ο και ανανεωμένο τεύχος της παρουσιάζει σημαντικά και επίκαιρα άρθρα που αφορούν τον ψηφιακό κόσμο. Aφιέρωμα αυτού του τεύχους είναι η Δημοσιογραφία στην Ψηφιακή Εποχή. Διαβάστε στο e- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: για τα blogs ως νέα ιντερνετική δύναμη, τον Κώδικα Δεοντολογίας Ιστολογίων όπως προτείνεται από το e-lawyer, για τα δημοψηφίσματα του ίντερνετ, για τα νέα «τείχη» του διαδικτύου, την απάντηση των New York Τimes στο πολυσυζητημένο “Web is Dead” του περιοδικού Wired.Ακόμα, για τη δύναμη των νέων μέσων και το WikiLeaks.
Περιηγηθείτε στις νέες σελίδες της Ένωσης Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ www.koinoniapoliton.gr και του www.ekoinoniapoliton.gr για να βρείτε παλαιότερα τεύχη του e- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ και να ενημερώνεστε για τις δράσεις της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2012

pdf

text

original

 
 
GREEK REVIEW IN DIGITAL CIVIL SOCIETY AND DIGITAL RIGHTS
ee
-- 
ΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ
 
ΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣΩΩΝΝ
 
Περεχόμενα
 
e-ditorial 2
α νζα Ε΢Τ «ρυόσ άςςοσ» γα μα νζαΕλλάδα το 2020
3
Δεάλογοσ τθσ Ψθαισονωνίασ Ρολτν
6
Συμμετοι δθμοςογραία
 
Να ςτθν ελεφκερθ ριςθ α ςυμμετοι,ό ςτθν ατάρθςθ του δαδτφου
6
Χαμζνο ςτθν πλθροορία;
8Media -
blogs: Σφμμαο ι εκροί;
9
Ανωνυμία α Blogs: ο δαδαςίεσυπάρουν, αλλά παραμζνουναναποτελεςματζσ
11
Κζςεσ τθσ Ζνωςθσ Ρολτν γα τθνΡΑ΢ΕΒΑΣΘ ςετά με τθν Συγζντρωςθ
-
Αδεοδότθςθ των ..Ε.
13
δασ Δεοντολογίασ Λςτολογίων
16e- news: e-Government
: Από το... παραβάνςτσ θλετρονζσ ψθοορίεσ
18
Τα δθμοψθίςματα του Μντερνετ
20
Στροι των νζων ςε επεριςεσανοτομίασ
21What is the value of networked journalism? 23The web's new walls 26Now Playing: Night of the Living Tech 28
Στα κρανία του
Facebook 30
Εξαίρεςθ
 
τα
 
ςοτενά
blogs 31The Power of the new media 32The Power of the internet 34Wikileaks 36Journalism in Crisis 38
Θ
 
ανάδυςθ
 
του
 
ψθαοφ
 
ββλίου
41
ΡΑ΢ΕΒΑΣΘ 2021
43
Στα πλαίςα του προγράμματοσ
ΠΑΡΕΜΒΑ΢Θ 2021
 
τθσ Ζνωςθσ Ρολτνγα τθν ΡΑ΢ΕΒΑΣΘ, θ θλετρονι ζδοςθ
e
-
ΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΩΝ
ςτο
7
ο
 
α ανανεωμζνο τεφοσ τθσ παρουςάηε ςθμαντά α επίαραάρκρα που αοροφν τον ψθαό όςμο.
A
ζρωμα αυτοφ του τεφουσείνα θ Δθμοςογραία ςτθν Ψθαι Εποι.
 
Δαβάςτε ςτο
e
-
ΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΩΝ
: γα τα
blogs
ωσ νζα ντερνετι δφναμθ, τονδα Δεοντολογίασ Λςτολογίων όπωσ προτείνετα από το
e-lawyer,
γατα δθμοψθίςματα του ίντερνετ, γα τα νζα «τείθ» του δαδτφου, τθναπάντθςθ των
New York
Τ
imes
ςτο πολυςυηθτθμζνο “
Web is Dead
” τουπεροδοφ
Wired
.Αόμα, γα τθ δφναμθ των νζων μζςων α το
WikiLeaks.
Ρερθγθκείτε ςτσ
 
νζεσ ςελίδεσ τθσ Ζνωςθσ Ρολτν γα τθν ΡΑ΢ΕΒΑΣΘ
α του 
γα να βρείτεπαλαότερα τεφθ του
e
-
ΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΩΝ
 
α
 
να ενθμερνεςτε γατσ δράςεσ τθσ ΡΑ΢ΕΒΑΣΘΣ.
 
[
Σεφχοσ 7
ο
,
΢επτζμβροσ
2010]
Θ Δθμοςογραία ςτθν Ψθαι Εποχι
 
 
 
ee
-- 
ΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ
 
ΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣΩΩΝΝ
 
© 2010 Ζνωςθ
 
Πολτϊν γα τθν ΠΑΡΕΜΒΑ΢Θ
 
2
e-
 
ditorial
“Σο μζλλον τθσ ποοτισ Δθμοςογραίασ ςτθν εποχι του Δαδτφου”
 
του Περλι Βαςλόπουλου
 
Χωρίσ ποοτια αμερόλθπτθδθμοςογραίαμε ετεταμζνθεπρροι
,
οςφγρονεσπλουραλςτζσδθμορατίεσδεν μποροφν ναλετουργιςουν.Γίνετα αυτόπου ο Γάλλοονομάηουν
“sociétébloquées”
. “πλοαρςμζνεσ» δθλαδιονωνίεσ που δυςλετουργοφν. λαςόπαράδεγμα θ ρα μασ. Αν λετουργοφςεομαλά
 
ο δθμόςοσ ροσ Δθμοςότθτασ καείε τυπιςε αμπανά θθρό ςτθν ραγδαίααφξθςθ
 
των δθμοςίων ελλεμάτων προσ το13,6% α του ρζουσ ςτο 120% του ΑΕΡ.Υπιρξαν βεβαίωσ εξαρζςεσ ετόσ τουακερωμζνου ομματοφ ανταγωνςμοφαλλά παρζμεναν περκωραζσ. Ο ροσ τθσδθμοςότθτασ είνα ςτρεβλόσ, ο ρτζσωνζσ παραμζνουν εγλωβςμζνεσ ςε“νθςίδεσ”
 
ωρίσ ουςαςτι επρροι αρίςμθ ποςότθτα. Λςτορά θ ποοτιΔθμοςογραία
 
του Στοαςμοφ
-
είνα ζνασριςμοσ όροσ που προτμ
-
αναπτφκθεςτον ρο του γραπτοφ Τφπου μαρά ιμάλλον «απζναντ» ςτο ράτοσ γ’ αυτό πιρεα το προςωνφμο «Τζταρτθ Εξουςία».
 
Ο ερομόσ τθσ Τθλεόραςθσ α των άλλωνΕ που επβλικθαν ςε όλεσ τσ πτυζσ τθσακθμερνότθτάσ μασ
,
άλλαξε άρδθν ταπράγματα. Ετόσ των άλλων ζερε α τοράτοσ
 
δαμζςου των ΢αδοτθλεοπτν
M
ονοπωλίων ςτθν αρδά του ρουδθμοςότθτασ. Θ ποοτι δθμοςογραία
 
άλλαξε αρατιρα, πζςτθε αλλά επζηθςε. Θδεαετία του ’90 με τθν απελευκζρωςθ τουοπτο
-
αουςτοφ ρου α τθν ορμθτιείςοδο των δωτν επεριςεωνμεταμόρωςε το ςθνό. εγάλο μζροσ τθσΤζταρτθσ Εξουςίασ πζραςε ςτουσ αναλάρεσα τουσ επερθματίεσ ςε ςυνδυαςμό με μαμρι ομάδα τθλεγενν ςταρ
-
δθμοςογράων.
Ο ερχομόσ του Δαδτφου α τθσ ΨθαισΕποχισ μπερδεφε ανεπανόρκωτα τθν τάξθτων πραγμάτων.
 
Ρροςζρε πρωτοανείσευαρίεσ ταυτόρονα με πρωτοανείσαπελζσ. Ο τζςςερσ εξουςίεσ αρίηουν νααςκάνοντα τθ ςφγςθ των πραγμάτων. Θεξουςία τθσ δθμοςότθτασ άνε υρολετάβόλτα ανάμεςα ςε παλά α νζα μζςααρνοφμενθ όπωσ θ μπίλα ςτθν ρουλζτα ναακιςε τελεωτά άπου. ζςα ς’ αυτι τθνατάςταςθ τθσ γενευμζνθσ α αβζβαθσεπτάυνςθσ
,
θ ποοτι Δθμοςογραία τουΣτοαςμοφ, μα ατεξοιν αρβι επζνδυςθμαροπρόκεςμθσ απόδοςθσ γ’ αυτοφσ πουτθν αςοφν α γα τθν ονωνία ολόλθρθ,νδυνεφε. Ππωσ αναζρε α ο
Todd Gitlin
ςτο “Journalism in Crisis”
 
(βλ. Άρκρο ςτθςυνζεα), θ ρίςθ τθσ δθμοςογραίασ δενείνα μία, αλλά πζντε.Τ να άνουμε λοπόν που ςιμερα
 
ζουμεπερςςότερο ανάγθ από ποτζ τθν αλι,ανεξάρτθτθ, αμερόλθπτθ δθμοςογραία;Ρσ να αξοποιςουμε τσ ευαρίεσ που μασπροςζρε ο νζοσ Ψθαόσ όςμοσ τωνονωνν δτφων; Αυτό είνα το κζμα του
e-
ΟΛΝΩΝΛΑ ΡΟΛΤΩΝ. Κα ςασ ανείπερίεργο, αλλά μα πρτθ δζξοδοσ μπορεί ναδαανεί
 
από εεί που δεν το περμζνετε. Τθνπολφπακθ, αταταλαπωρθμζνθ από τονομματςμό Ε΢Τ. Ρου όμωσ όπωσ ςυρίηομαςτο άρκρο
«Μα νζα ΕΡΣ ρυόσ άςςοσ γα μα νζα Ελλάδα το 2020»
μπορεί να γίνεάμεςα εργαλείο εξόδου
 
από τθν ρίςθ. εμα μρι αλλά ρίςμθ προχπόκεςθ. Θ
 
υβζρνθςθ α όλα τα πολτά όμματα νααταλάβουν τρα τθ μεγάλθ ευαρία. Πνερα γλυά, κα πείτε. Μςωσ
,
αλλά γα ναδοφμε.
 
*Ο Περλισ Βαςλόπουλοσ είνα Δθμοςογράοσ – 
 
 Αντπρόεδροσ 
 
τθσ Ζνωςθσ Πολτν γα τθν Π 
 A
ΡΕΜΒΑ΢Η.
 
 
 
ee
-- 
ΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ
 
ΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣΩΩΝΝ
 
© 2010 Ζνωςθ
 
Πολτϊν γα τθν ΠΑΡΕΜΒΑ΢Θ
 
3
“Μα νζα ΕΡΣ «ρυόσ άςςοσ» γα μα νζα Ελλάδα το 2020”
 
Σου Περλι Βαςλόπουλου
 
Θ Ε΢Τ δζτθε το 2009 ζνα ςυρό πλιγμα ςτθναξοπςτία α τθν ςζςθ εμπςτοςφνθσ με τουσζλλθνεσ πολίτεσ που είνα α ο τελοίρθματοδότεσ τθσ. Τα παράπονα α ο ρτζσιταν ςε μεγάλο βακμό δίαα α ςωςτά αλλά καπρζπε επτζλουσ ωσ ονωνία α ονι γνμθ ναπάψουμε να ταυτίηουμε τσ Δθμόςεσ Επεριςεσμε τσ εάςτοτε εντρζσ Δοιςεσ τουσ πουζροντα α εφγουν μαηί με τσ υβερνιςεσ πουτσ δορίηουν. Αν δεν το άνουμε, κα οδθγθκοφμεςε μα ςοπεδωτι αταςτροι α τωντελευταίων δθμόςων επεριςεων που ςτθνπερίπτωςθ τθσ Ε΢Τ κα ςθμάνε ραγδαίαυποβάκμςθ του εππζδου πλθροόρθςθσ αψυαγωγίασ των ελλινων πολτν τθν ίδα ςτγμιπου θ Ψθαι Εποι του Δαδτφου ανοίγεαπίςτευτεσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ. Λδίωσ ςιμεραςε εποι ρίςθσ
 
θ
 
Ε΢Τ παρόλα τα βακάπροβλιματά τθσ υρίωσ
 
ςτον τομζα τθσαδαάνεασ α τθσ απόλυτθσ ζλλεψθσλογοδοςίασ α αξολόγθςθσ του παραγόμενουζργου α των ανκρπων τθσ, παραμζνε ζνααναξοποίθτο ενεργθτό απόκεμα. Ζνασ «ρυόσάςςοσ»
 
που περμζνε, επτζλουσ, άποτε ναδοθκεί με μα ςαι α ζξυπνθ ςτρατθγι, ζναγριγορο α ευζλτο εςωτερό
management
αμα γνςθ των ευρωπαϊν περορςμν α τουονοτοφ Δαίου μζςα ςτθν ςθμερνιανατρεπτι Ψθαι Εποι του Δαδτφου ατων πολλαπλν Θλετρονν Υπθρεςν. Τ καμποροφςε λοπόν να ςθμαίνε ςαισ α ζξυπνθςτρατθγι ςτθν ςθμερνι άςθ όπου το φροακιον τθσ ρασ είνα θ αποτροπι τθσρεοοπίασ α θ ζξοδοσ από τθν ρίςθ;ατ’ αριν θ Ε΢Τ πρζπε να μπε ςε ατάςταςθζτατθσ ανάγθσ α ςε επονωναό ςυναγερμόόπωσ αρβσ απατεί θ ρςμότθτα τθσατάςταςθσ. Θ λετουργία με τθ λογι “
businessas usual
με τθν παραγωγι εδιςεων αενθμερωτν ηωνν
 
όπωσ
 
άκε ρόνο α τθνπροςκιθ αταερματςμζνων α αςφνδετωνμεταξφ τουσ επομπν
-
με τον γνωςτό βζβααυπεφκυνο α ποοτό τρόπο τθσ Ε΢Τ
-
ζεςθμαςία αλλά ςιμερα δεν αρεί. Ο Ζλλθνεσπολίτεσ περμζνουν πλζον πολφ περςςότερα απότθ Δθμόςα ΢αδοτθλεόραςθ. Ζνα εντρό ακιον α τζςςερεσ πρωτοβουλίεσπανεκνισ εμβζλεασ που μποροφν να ξενιςουνάμεςα με ελάςτο όςτοσ προχποκζτουν απλάμα δαορετι ςτρατθγι αντμετπςθ τθσ Ε΢Τ.
 
αταφγο Ποοτισ Δθμοςογραίασ
 
Σε μα εποι που θ
 
ποοτι Δθμοςογραία ςεόλεσ τσ μορζσ τθσ (γραπτόσ τφποσ, Ε,δαδίτυο) δζετα πζςεσ από παντοφ, εντρόακιον α αποςτολι τθσ
 
Ε΢Τ είνα θ ανάπτυξθεξςορροπθτν μθανςμν υπζρ του δθμοςίουςυμζροντοσ με τθν προοπτι μασ ποοτισαμερόλθπτθσ, ψφραμθσ α πολυπρςματισπλθροόρθςθσ των πολτν. Θ δθμόςα΢αδοτθλεόραςθ απελευκερωμζνθ από τθν ανάγθτθσ άμεςθσ ερδοορίασ α τθν πίεςθ τουανταγωνςμοφ των ποςοςτν οείλε ςεανταπόδοςθ προσ τθν ονωνία ναπραγματοποιςε επτζλουσ ζνα ποοτό άλμα,ςτθν αμερολθψία α τθν ποοτι πλαςίωςθ τωνεδιςεων α τθσ ενθμζρωςθσ. Τθν ψυραμία ατθν ςτοεδθ ποότθτα θ Ε΢Τ τθν ζε ιδθατουρςε. Τα υπόλοπα ερεμοφν. ερζσδζεσ που κα μποροφςαν να βοθκιςουν ς’ αυτό
 
α μάλςτα
 
ωρίσ δαίτερο όςτοσ είνα οπαραάτω:
 
Α) Ρλαςίωςθ όλων των εντρν δελτίων μεπάνελ εδν που κα εξθγοφν ςυνοπτά ακα πλαςνουν τσ εδιςεσ. Στα «παράκυρα»των ωναςοφντων ςυνά ωρίσ νόθμα θ Ε΢Τπρζπε να αντπαρακζςε μα ελαϊευμζνθ –α τθλεοπτά βςμθ
-
ποοτιΔθμοςογραία του Στοαςμοφ. Ρ.. ζετε δεποτζ άποον εδό να παρουςάηε μεγραιματα το τί περλαμβάνε το ελλθνόΔθμόςο Χρζοσ, πωσ εξελίκθε α ςε τδαζρε από το δωτό ρζοσ ι πωσακροίηετα γα να δςε
 
το ςυνολό εξωτερόρζοσ; άλλον ό. ασ. Αυτι είνα θδουλεά τθσ Ε΢Τ. Στθν
France Televisions
α το
BBC
κα το είατε δε.
 
 
Β)
 
Τθν κζςπςθ ςτθν Δθμόςα Τθλεόραςθ μασωραίασ, ακθμερνισ, βραδνισ ι μεςονφτασ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->