Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
282816 EG White Tragedia Veacurilor

282816 EG White Tragedia Veacurilor

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by Nunvailer

More info:

Published by: Nunvailer on Sep 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2012

pdf

text

original

 
Introducere .................................................................................................................. 1Cap. 1 - Distrugerea Ierusalimului .............................................................................5Cap. 2 - Persecuţiile din primele veacuri .................................................................16Cap. 3 - O epocă de întuneric spiritual ....................................................................20Cap. 4 - Valdenzii ....................................................................................................26Cap. 5 - John Wycliffe ............................................................................................. 36Cap. 6 - Huss şi Ieronim ..........................................................................................45Cap. 7 - Despărţirea lui Luther de Roma ................................................................. 56Cap. 8 Luther înaintea Dietei ................................................................................... 68Cap. 9 Reformatorul elveţian ...................................................................................81Cap. 10. Înaintarea Reformei în Germania ..............................................................87Cap. 11 Protestul prinţilor ........................................................................................93Cap. 12 Reformaţiunea în Franţa ...........................................................................100Cap. 13 În Ţările de Jos şi Scandinavia .................................................................113Cap. 14 Reformatorii englezi de mai târziu ...........................................................117Cap. 15 Biblia şi Revoluţia Franceză .....................................................................126Cap. 16 Părinţii peregrini .......................................................................................138Cap. 17 Vestitorii dimineţii ....................................................................................143Cap. 18 Un reformator american ........................................................................... 151Cap. 19 Lumină prin întuneric ...............................................................................164Cap. 20 O mare redeşteptare religioasă ................................................................. 169Cap. 21 Avertizarea respinsă ................................................................................. 179Cap. 22 Profeţii împlinite ........................................................................................187Cap. 23 Ce este sanctuarul? .................................................................................... 195Cap. 24 În Sfânta Sfintelor .................................................................................... 202Cap. 25 Legea lui Dumnezeu de neschimbat .........................................................206Cap. 26 O lucrare de reformă .................................................................................215Cap. 27 Redeşteptări moderne ............................................................................... 219Cap. 28 În faţa raportului vieţii ..............................................................................228Cap. 29 Originea răului ..........................................................................................234Cap. 30 Vrăjmăşia dintre om şi Satana ..................................................................240Cap. 31 Lucrarea duhurilor rele .............................................................................243Cap. 32 Cursele Satanei ......................................................................................... 247Cap. 33 Prima mare amăgire ..................................................................................253Cap. 34 Pot oare morţii să ne vorbească? ............................................................... 262Cap. 35 Ameninţarea libertăţii de conştiinţă ..........................................................268Cap. 36 Conflictul care se apropie .........................................................................277Cap. 37 Scripturile o apărare sigură .......................................................................282Cap. 38 Ultima avertizare ...................................................................................... 287Cap. 39 Timpul strâmtorării ...................................................................................292Cap. 40 Poporul lui Dumnezeu salvat ....................................................................302Cap. 41 Pustiirea pământului ................................................................................. 310Cap. 42 Sfârşitul luptei .......................................................................................... 314
TRAGEDIA VEACURILOR 
Introducere
Înainte de intrarea păcatului în lume, Adam se bucura de o comunicare liberă cuFăcătorul său, dar după ce omul s-a despărţit de Dumnezeu prin neascultare, neamulomenesc a pierdut acest înalt privilegiu. Prin Planul de Mântuire, însă, a fost deschisă ocale prin care locuitorii pământului să poată avea iarăşi legătură cu cerul. Dumnezeu a
 
comunicat cu oamenii prin Duhul Său, iar prin descoperirile date slujitorilor Săi aleşi afost dată lumii lumina divină. "Oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânaţi de DuhulSfânt" (2 Petru 1,21). Timp de 2500 de ani din istoria omenirii, n-a existat nici o revelaţie scrisă. Aceiacare fuseseră învăţaţi de Dumnezeu transmiteau cunoştinţa lor altora, şi aceasta eramoştenită din tată în fiu, de la o generaţie la alta. Pregătirea Cuvântului scris a începutpe vremea lui Moise. Revelaţiile inspirate au devenit atunci o carte inspirată. Aceastălucrare a continuat într-o perioadă de timp lungă de 16 veacuri - de la Moise, istoriculcreaţiunii şi al Legii, la Ioan, raportorul celor mai sublime adevăruri aleEvangheliei.Biblia arată către Dumnezeu ca autor al ei; cu toate acestea, a fost scrisă de mâiniomeneşti şi, în variatele stiluri ale diferitelor ei rţi, ea prezintă caracteristicilenumeroşilor ei scriitori. Adevărurile descoperite sunt toate "insuflate de Dumnezeu" (2 Tim. 3,16); cu toate acestea, sunt exprimate în cuvinte omeneşti. Cel Infinit, prin DuhulSfânt, a revărsat lumina care trebuia să lumineze mintea şi inima slujitorilor Săi. El a datvise, vedenii, simboluri şi înfăţişări. Iar aceia cărora adevărul le-a fost astfel revelat au îmbrăcat gândul în limbaj o
menesc.
Cele Zece Porunci au fost rostite de Însuşi Dumnezeu şi au fost scrise cu propriaSa mână. Ele sunt o alcătuire divină şi nu omenească. Dar Biblia cu adevărurile ei datede Dumnezeu, exprimate în limbajul oamenilor, ne prezintă o unire a divinului cuomenescul. O astfel de unire a existat şi în natura lui Hristos, care era Fiul lui Dumnezeuşi Fiul omului. Acest lucru este adevărat cu privire la Biblie, tot aşa cum a fost adevăratşi cu Hristos Ă "Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi" (Io
an 1,14).
Scrise în veacuri diferite, de oameni care se deosebeau foarte mult în ceea cepriveşte rangul şi ocupaţia, înzestrarea intelectuală şi spirituală, cărţile Bibliei prezintăun contrast izbitor în ceea ce priveşte stilul, ca şi o diversitate de subiecte descoperite.Sunt folosite diverse forme de exprimare de către diferiţii ei scriitori; adesea, acelaşiadevăr este mai clar prezentat de unul decât de altul. Deoarece totalitatea scriitorilor eiprezintă un subiect sub diferite aspecte şi relaţii, pentru cititorul superficial, neglijentsau cu prejudecăţi, poate părea o nepotrivire sau o contradicţie, acolo unde cercetătorulevlavios, cu o pătrundere mai clară, vede armonia care există în profunzime.Când este prezentat prin persoane diferite, adevărul este descoperit în variatelelui forme. Un scriitor este mai puternic impresionat de o anumită faţă a subiectului; elprinde acele puncte care sunt în armonie cu experienţa lui sau cu puterea lui de înţelegere şi de apreciere; altul sesizează o altă faţă; şi fiecare dintre ei, sub călăuzireaDuhului Sfânt, prezintă ceea ce i-a impresionat mai puternic mintea - un aspect diferit aladevărului în fiecare carte, dar o armonie desăvârşită în toate. Iar adevărurile revelate în felul acesta se unesc pentru a forma un întreg desăvârşit, adaptat pentru a face faţănevoilor oamenilor în toate împrejurările şi experienţele vieţii.I-a plăcut lui Dumnezeu să facă cunoscut lumii adevărul Său prin intermediuloamenilor şi El Însuşi, prin Duhul Său cel Sfânt, i-a pregătit pe oameni şi i-a înzestrat săfacă lucrarea aceasta. El le-a călăuzit mintea ca să aleagă ce să vorbească şi ce săscrie. Comoara a fost încredinţată vaselor omeneşti şi, cu toate acestea, nu este maipuţin din ceruri. Mărturia este transmisă prin exprimarea nedesăvârşită a limbajuluiomenesc, dar este rturia lui Dumnezeu; iar copilul lui Dumnezeu, ascultător şicredincios, vede în ea slava unei puteri divine, pline de har şi de adevăr.În Cuvântul Său, Dumnezeu a încredinţat oamenilor cunoştinţa necesară pentrumântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca o revelaţie autoritară, infailibilă avoinţei Sale. Ele sunt sura caracterului, descoperitorul doctrinelor şi dovadaexperienţei. "Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, sămustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeusă fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună" (2 Tim. 3,16.17).
 
Însă, faptul că Dumnezeu a descoperit voia Sa oamenilor prin Cuvântul Său n-afăcut inutilă prezenţa şi călăuzirea continuă a Duhului Sfânt. Din contră, Duhul a fostfăgăduit de Mântuitorul nostru ca să descopere Cuvântul slujitorilor Săi, să lumineze şisă aplice învăţăturile lui. Şi pentru că Duhul lui Dumnezeu a fost Acela care a inspiratBiblia, este cu neputinţă ca învăţătura Duhului fie vreodată contrară aceleia aCuvântului.Duhul n-a fost dat - şi nici nu va fi revărsat vreodată - ca să dea la o parte Biblia,căci Scripturile declară lămurit că Cuvântul lui Dumnezeu este măsura prin care va fipusă la probă toată învăţătura şi experienţa. Apostolul Ioan spune: "Prea iubiţilor, să nudaţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci înlume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi" (1 Ioan 4,1). Iar Isaia declară: "La lege şi lamărturie! Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta" (Is.8,20).O mare ocară a fost aruncată asupra lucrării Duhului Sfânt, prin rătăcirile aceleicategorii de oameni care, pretinzând că sunt iluminaţi de El, susţin că nu mai au nevoiede lăuzirea Cuvântului lui Dumnezeu. Ei se lacondi de impresii pe care lesocotesc ca fiind glasul lui Dumnezeu în suflet. Dar duhul care îi stăpâneşte nu esteDuhul lui Dumnezeu. Această urmare a impresiilor, cu neglijarea Scripturilor, poateduce numai la încurcătură, la amăgire şi ruină. Ea slujeşte numai pentru a promovascopurile celui rău. Deoarece lucrarea Duhului Sfânt este vitală pentru biserica luiHristos, unul dintre planurile Satanei este ca, prin cirile extremtilor şi alefanaticilor, să arunce ocară asupra lucrării Duhului şi să aducă pe poporul lui Dumnezeusă neglijeze acest izvor al puterii pe care Însuşi Domnul l-a prevăzut.În armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Său avea să-Şi continue lucrarea înperioada dispensaţiunii Evangheliei. De-a lungul veacurilor, când au fost date ScripturileNoului şi Vechiului Testament, Duhul Sfânt n-a încetat transmită lumină unorpersoane individuale, în afară de descoperirile care aveau să fie încorporate în Canonulsacru. Însăşi Biblia ne descrie cum, prin Duhul Sfânt, oamenii au primit avertizări, sfaturişi îndrumări în probleme care nu aveau nici o legătură cu darea Scripturilor. Şi semenţionează prooroci în diferite veacuri, ale căror rostiri n-au fost scrise niciodată. Înacelaşi fel, duîncheierea canonului Scripturii, Duhul Sfânt avea i continuelucrarea ca să ilumineze, să avertizeze şi să mângâie pe copiii lui Dumnezeu.Isus a făgăduit ucenicilor Săi: "Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L vatrimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de totce v-am spus Eu"" "Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă vadescoperi lucrurile viitoare" (Ioan 14,26; 16,13). Scriptura învaţă lămurit acestefăgăduinţe, departe de a fi limitate la zilele apostolilor, aparţin bisericii lui Hristos dintoate veacurile. Mântuitorul îi asigură pe urmaşii Săi: "Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin"(Mat. 28,20). Iar Pavel declară că darurile şi manifestările Duhului au fost aşezate înbiserică "pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidireatrupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului luiDumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos" (Efes.4,12.13).
Pen
tru credincioşii din Efes apostolul Pavel se ruga: "Şi mă rog ca DumnezeulDomnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi dedescoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care estenădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi, şi care este faţăde noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui"(Efes. 1,17-19). Lucrarea Duhului divin, pentru luminarea înţelegerii şi pentru

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->