Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evropski Kodeks Ponasanja Lokalnih i Regionalnih Izabranih Predstavnika

Evropski Kodeks Ponasanja Lokalnih i Regionalnih Izabranih Predstavnika

Ratings: (0)|Views: 45|Likes:
Published by Ljiljana Tatic
izabrani lokalni i regionalni predstavnici obavljaju svoje dužnosti u okviru prava i u skladu sa mandatom koji su dobili od svojih birača i da su odgovorni lokalnom i regionalnom stanovništvu u celini, uključujući i one birače koji nisu za njih glasali. U smislu ovog kodeksa, termin "izabrani predstavnik" označava bilo kojeg političara koji ima mandat lokalne ili regionalne vlasti dobijen putem neposrednog izbora (izbor direktnim glasanjem) ili posrednim izborom (izbor od strane lokalnog ili regionalnog saveta na izvršnu funkciju). (nije provereno da li je u celosti usvojen)
izabrani lokalni i regionalni predstavnici obavljaju svoje dužnosti u okviru prava i u skladu sa mandatom koji su dobili od svojih birača i da su odgovorni lokalnom i regionalnom stanovništvu u celini, uključujući i one birače koji nisu za njih glasali. U smislu ovog kodeksa, termin "izabrani predstavnik" označava bilo kojeg političara koji ima mandat lokalne ili regionalne vlasti dobijen putem neposrednog izbora (izbor direktnim glasanjem) ili posrednim izborom (izbor od strane lokalnog ili regionalnog saveta na izvršnu funkciju). (nije provereno da li je u celosti usvojen)

More info:

Published by: Ljiljana Tatic on Sep 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2010

pdf

text

original

 
EVROPSKI KODEKS PONAŠANJA LOKALNIH I REGIONALNIHIZABRANIH PREDSTAVNIKA
 
PREAMBULA
 
KONGRES LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE,
- naglašavaju 
ć 
i da izabrani lokalni i regionalni predstavnici obavljaju svoje dužnosti u okviru prava i u skladu sa mandatom koji su dobili od svojih bira
č 
a i da su odgovorni lokalnom i regionalnom stanovništvu u celini, uklju 
č 
uju 
ć 
i i one bira
č 
e koji nisu za njihglasali;- imaju 
ć 
i u vidu to da uvažavanje poverenja bira
č 
a ide ruku pod ruku sa poštovanjemeti 
č 
kih standarda;- duboko zabrinut zbog sve ve
ć 
eg broja pravnih skandala u koje su umešani politi 
č 
ki  predstavnici, koji su te prestupe u 
č 
inili pri obavljanju svojih funkcija, a zapažaju 
ć 
i da ni izabrani lokalni i regionalni predstavnici nisu imuni na takve prestupe;- u uverenju da
ć 
e donošenje Kodeksa ponašanja izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika stvoriti uslove za izgradnju poverenja izmedju lokalnih i regionalnih politi 
č 
ara i gradjana;- ubedjen da izgradnja poverenja predstavlja neophodan uslov za uspešno obavljanjefunkcija izabranih predstavnika;- prime
ć 
uju 
ć 
i da se zakonodavstvo sve više i sve u 
č 
estalije dopunjuje pravilima ponašanja u razli 
č 
itim oblastima, kao što su trgova
č 
ki odnosi, bankarski odnosi,administracija;- veruju 
ć 
i da je dužnost izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika da i u razli 
č 
itimsferama svoje odgovornosti preduzimaju sli 
č 
ne korake;- u uverenju da
ć 
e definisanje eti 
č 
kih obaveza lokalnih i regionalnih izabranih predstavnika, u formi kodeksa ponašanja, razjasniti njihovu ulogu i odgovornosti i reafirmisati zna
č 
aj ovih odgovornosti - u uverenju da takav kodeks mora da obuhvati, u najve
ć 
oj mogu 
ć 
oj meri, sve segmenterada izabranih predstavnika;- naglašavaju 
ć 
i da pravila ponašanja koja u sebi sadrže takve eti 
č 
ke imperative moraju da se poštuju;- ukazuju 
ć 
i na to da celokupno gradjansko društvo mora biti uklju 
č 
eno u ponovnouspostavljanje klime poverenja, a i naglašavaju 
ć 
i ulogu samih gradjana i medija u ovom pogledu;
 
 - potvrdjuju 
ć 
i princip da izabranim lokalnim i regionalnim predstavnicima ne mogu biti nametnute nikakve obaveze i odgovornosti a da im se pritom ne garantuju uslovi koji 
ć 
eim omogu 
ć 
iti da te odgovornosti obavljaju i pozivaju 
ć 
i se, u tom pogledu, na relevantneodredbe Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i na Nacrt evropske povelje oregionalnoj samoupravi;- imaju 
ć 
i u vidu zakonodavstvo koje je trenutno na snazi u državama
č 
lanicama, kao i zna
č 
ajnu aktivnost koja se u ovom trenutku odvija na medjunarodnom planu,
 
PREDLAŽE SLEDE 
Ć 
I KODEKS PONAŠANJA, KAO OSNOV POLITI 
Č 
KOG INTEGRITETA IZABRANIH LOKALNIH I REGIONALNIH PREDSTAVNIKA:
POGLAVLJE I - PREDMET
Č
lan 1 - Definicija izabranog predstavnika
U smislu ovog kodeksa, termin "izabrani predstavnik" ozna
č
ava bilo kojeg politi
č
ara kojiima mandat lokalne ili regionalne vlasti dobijen putem neposrednog izbora (izbor direktnim glasanjem) ili posrednim izborom (izbor od strane lokalnog ili regionalnogsaveta na izvršnu funkciju).
Č
lan 2 - Definicija funkcije
U smislu ovog kodeksa, termin "funkcija" ozna
č
ava neposredni ili posredni izbornimandat i sve odgovornosti koje obavlja izabrani predstavnik sa takvim mandatom.
Č
lan 3 - Predmet Kodeksa
Predmet ovog kodeksa je da precizira standarde ponašanja koji se o
č
ekuju od izabranihpredstavnika u obavljanju njihovih dužnosti i da obavesti gradjane o standardimaponašanja koje oni imaju pravo da o
č
ekuju od svojih izabranih predstavnika.POGLAVLJE II - OPŠTI PRINCIPI
Č
lan 4 - Primat zakona i opšteg interesa
Izabrani predstavnici obavljaju dužnost po zakonu i u svim slu
č
ajevima moraju postupatiu skladu sa zakonom.U obavljanju svojih funkcija, izabrani predstavnici
ć
e služiti opštem interesu, a neisklju
č
ivo svom direktnom ili indirektnom li
č
nom interesu ili privatnom interesupojedinaca ili grupa pojedinaca, sa ciljem postizanja direktne ili indirektne li
č
ne koristi.
Č
lan 5 - Ciljevi obavljanja funkcije
Izabrani predstavnici
ć
e obavljati svoje funkcije savesno, uz otvorenost i spremnost daodgovaraju za svoje odluke.
 
Č
lan 6 - Ograni
č
enja u vršenju funkcije
U vršenju svojih funkcija, izabrani predstavnici
ć
e poštovati prava i ovlaš
ć
enja svihdrugih izabranih politi
č
kih predstavnika i svih državnih službenika. Oni ne
ć
e ohrabrivati,niti pomagati drugim politi
č
kim predstavnicima ili bilo kom drzavnom službeniku daprilikom vršenja svojih funkcija krši principe uspostavljene ovim kodeksom.POGLAVLJE III - POSEBNE OBAVEZEG l a v a 1. Stupanje na dužnost
Č
lan 7 - Pravila koja vladaju u izbornoj kampanji
Izborna kampanja kandidata ima
ć
e za cilj da pruži informacije i objašnjenja o njihovimpoliti
č
kim programima.Kandidati ne
ć
e težiti da pribave glasove bira
č
a na bilo koji drugi na
č
in osim ubedljivomargumentacijom i diskusijom.Posebno, oni ne
ć
e pokušavati da pribave glasove time što
ć
e klevetati druge kandidate,koristiti nasilje i/ili pretnje, zloupotrebljavati bira
č
ke spiskove i/ili rezultate glasanja ipružati i obe
ć
avati usluge.G l a v a 2. Obavljanje dužnosti
Č
lan 8 - Zabrana favorizovanja
Izabrani predstavnici ne
ć
e vršiti svoje funkcije odnosno koristiti ovlaš
ć
enja svog položajau cilju ostvarivanja privatnog interesa pojedinaca ili grupa pojedinaca, a radi postizanjasvoje direktne ili indirektne li
č
ne koristi.
Č
lan 9 - Zabrana vršenja vlasti u sopstvenu korist
Izabrani predstavnici ne
ć
e vršiti svoje funkcije odnosno koristiti ovlaš
ć
enja svog položajau cilju ostvarivanja svojih sopstvenih, direktnih ili indirektnih privatnih ili li
č
nih interesa.
Č
lan 10 - Sukob interesa
Kada izabrani predstavnici imaju direktan ili indirektan li
č
ni interes u materiji koju ispitujulokalni ili regionalni saveti ili izvršna tela, oni
ć
e objaviti te interese pre ve
ć
anja iglasanja.Izabrani predstavnici
ć
e se uzdržati od bilo kakve izjave ili glasanja o pitanjima u vezi skojima imaju neposredan ili posredan li
č
ni interes.
Č
lan 11 - Ograni
č
enje istovremenog obavljanja dve ili više funkcija
Izabrani predstavnici
ć
e se povinovati svim važe
ć
im propisima koji ograni
č
avajuistovremeno obavljanje dve ili više politi
č
kih funkcija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->