Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DeVatlyACt M905

DeVatlyACt M905

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by tranhunghuy

More info:

Published by: tranhunghuy on Jul 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2011

pdf

text

original

 
 
Trang 1/8 - Mã
đề
thi 905
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
O
ĐỀ
CHÍNH TH
Ứ 
C
 Đề 
thi có 08 trang)
ĐỀ
THI TUY
N SINH
ĐẠ
I H
C, CAO
ĐẲ
NG N
Ă
M 2008Môn thi: V
T LÍ, kh
i A
Th
ờ 
i gian làm bài: 90 phút.
đề
thi 905
H
, tên thí sinh
:.......................................................................
...
 
S
báo danh
:............................................................................
PH
N CHUNG CHO T
T C
THÍ SINH
(40 câu, t 
ừ 
câu 1
đế 
n câu 40):
Câu 1:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
đ
úng khi nói v
dòng
đ
i
n xoay chi
u ba pha?
A.
Ch
có dòng
đ
i
n xoay chi
u ba pha m
ớ 
i t
o
đượ 
c t
tr 
ườ 
ng quay.
B.
Khi c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong m
t pha c
c
đạ
i thì c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong hai pha còn l
i c
cti
u.
C.
Dòng
đ
i
n xoay chi
u ba pha là h
th
ng g
m ba dòng
đ
i
n xoay chi
u m
t pha, l
ch pha nhaugóc
π
3.
D.
Khi c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong m
t pha b
ng không thì c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong hai pha cònl
i khác không.
Câu 2:
M
t khung dây d
n hình ch
nh
t có 100 vòng, di
n tích m
i vòng 600 cm
2
, quay
đề
u quanhtr 
c
đố
i x
ng c
a khung v
ớ 
i v
n t
c góc 120 vòng/phút trong m
t t
tr 
ườ 
ng
đề
u có c
m
ng t
b
ng0,2 T. Tr 
c quay vuông góc v
ớ 
i các
đườ 
ng c
m
ng t
. Ch
n g
c th
ờ 
i gian lúc vect
ơ 
pháp tuy
ế
n c
am
t ph
ng khung dây ng
ượ 
c h
ướ 
ng v
ớ 
i vect
ơ 
c
m
ng t
. Bi
u th
c su
t
đ
i
n
độ
ng c
m
ng trongkhung là
A.
π
e = 4,8
π
sin(40
π
t - ) (V)2.
B.
e = 4,8
π
sin(4
π
t +
π
) (V).
C.
π
e = 48
π
sin(40
π
t - ) (V)2.
D.
e = 48
π
sin(4
π
t +
π
) (V).
Câu 3:
Trong m
ch dao
độ
ng LC có dao
độ
ng
đ
i
n t
t
do (dao
độ
ng riêng) v
ớ 
i t
n s
góc 10
4
rad/s.
Đ
i
n tích c
c
đạ
i trên t
 
đ
i
n là 10
-9
C. Khi c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong m
ch b
ng 6.10
-6
A thì
đ
i
ntích trên t
 
đ
i
n là
A.
2.10
-10
C.
B.
4.10
-10
C.
C.
8.10
-10
C.
D.
6.10
-10
C.
Câu 4:
Theo thuy
ế
t l
ượ 
ng t
ánh sáng thì n
ă
ng l
ượ 
ng c
a
A.
m
t phôtôn t
l
thu
n v
ớ 
i b
ướ 
c sóng ánh sáng t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i phôtôn
đ
ó.
B.
các phôtôn trong chùm sáng
đơ 
n s
c b
ng nhau.
C.
m
t phôtôn ph
thu
c vào kho
ng cách t
phôtôn
đ
ó t
ớ 
i ngu
n phát ra nó.
D.
m
t phôtôn b
ng n
ă
ng l
ượ 
ng ngh
c
a m
t êlectrôn (êlectron).
Câu 5:
C
ơ 
n
ă
ng c
a m
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa
A.
 bi
ế
n thiên tu
n hoàn theo th
ờ 
i gian v
ớ 
i chu k 
b
ng m
t n
a chu k 
dao
độ
ng c
a v
t.
B.
 bi
ế
n thiên tu
n hoàn theo th
ờ 
i gian v
ớ 
i chu k 
b
ng chu k 
dao
độ
ng c
a v
t.
C.
t
ă
ng g
 p
đ
ôi khi biên
độ
dao
độ
ng c
a v
t t
ă
ng g
 p
đ
ôi.
D.
 b
ng
độ
ng n
ă
ng c
a v
t khi v
t t
ớ 
i v
trí cân b
ng.
Câu 6:
Cho
đ
o
n m
ch
đ
i
n xoay chi
u g
m cu
n dây có
đ
i
n tr 
ở 
thu
n R, m
c n
i ti
ế
 p v
ớ 
i t
 
đ
i
n.Bi
ế
t hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai
đầ
u cu
n dây l
ch pha
π
2so v
ớ 
i hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai
đầ
u
đ
o
n m
ch.M
i liên h
gi
a
đ
i
n tr 
ở 
thu
n R v
ớ 
i c
m kháng
L
Zc
a cu
n dây và dung kháng
C
Zc
a t
 
đ
i
n là
A.
2LCL
R = Z(Z- Z).
B.
2CCL
R = Z(Z- Z).
C.
2LLC
R = Z(Z- Z).
D.
2CLC
R = Z(Z- Z).
 
 
Trang 2/8 - Mã
đề
thi 905
Câu 7:
M
t con l
c lò xo g
m lò xo có
độ
c
ng 20 N/m và viên bi có kh
i l
ượ 
ng 0,2 kg dao
độ
ng
đ
i
u hòa. T
i th
ờ 
i
đ
i
m t, v
n t
c và gia t
c c
a viên bi l
n l
ượ 
t là 20 cm/s và 23 m/s
2
. Biên
độ
dao
độ
ng c
a viên bi là
A.
4 cm.
B.
16 cm.
C.
103cm.
D.
43 cm.
Câu 8:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
sai
khi nói v
n
ă
ng l
ượ 
ng dao
độ
ng
đ
i
n t
t
do (dao
độ
ng riêng)trong m
ch dao
độ
ng
đ
i
n t
LC không có
đ
i
n tr 
ở 
thu
n?
A.
Khi n
ă
ng l
ượ 
ng
đ
i
n tr 
ườ 
ng gi
m thì n
ă
ng l
ượ 
ng t
tr 
ườ 
ng t
ă
ng.
B.
 N
ă
ng l
ượ 
ng t
tr 
ườ 
ng c
c
đạ
i b
ng n
ă
ng l
ượ 
ng
đ
i
n t
c
a m
ch dao
độ
ng.
C.
 N
ă
ng l
ượ 
ng
đ
i
n tr 
ườ 
ng và n
ă
ng l
ượ 
ng t
tr 
ườ 
ng bi
ế
n thiên
đ
i
u hòa v
ớ 
i t
n s
b
ng m
t n
at
n s
c
a c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong m
ch.
D.
 N
ă
ng l
ượ 
ng
đ
i
n t
c
a m
ch dao
độ
ng b
ng t
ng n
ă
ng l
ượ 
ng
đ
i
n tr 
ườ 
ng t
 p trung
ở 
t
 
đ
i
nvà n
ă
ng l
ượ 
ng t
tr 
ườ 
ng t
 p trung
ở 
cu
n c
m.
Câu 9:
Trong thí nghi
m v
sóng d
ng, trên m
t s
ợ 
i dây
đ
àn h
i dài 1,2 m v
ớ 
i hai
đầ
u c
 
đị
nh, ng
ườ 
ita quan sát th
y ngoài hai
đầ
u dây c
 
đị
nh còn có hai
đ
i
m khác trên dây không dao
độ
ng. Bi
ế
tkho
ng th
ờ 
i gian gi
a hai l
n liên ti
ế
 p s
ợ 
i dây du
i th
ng là 0,05 s. V
n t
c truy
n sóng trên dây là
A.
16 m/s.
B.
4 m/s.
C.
12 m/s.
D.
8 m/s.
Câu 10:
Cho
đ
o
n m
ch
đ
i
n xoay chi
u g
m cu
n dây m
c n
i ti
ế
 p v
ớ 
i t
 
đ
i
n.
Độ
l
ch pha c
ahi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai
đầ
u cu
n dây so v
ớ 
i c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong m
ch là
π
3. Hi
u
đ
i
n th
ế
hi
ud
ng gi
a hai
đầ
u t
 
đ
i
n b
ng3l
n hi
u
đ
i
n th
ế
hi
u d
ng gi
a hai
đầ
u cu
n dây.
Độ
l
ch phac
a hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai
đầ
u cu
n dây so v
ớ 
i hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai
đầ
u
đ
o
n m
ch trên là
A.
2
π
3.
B.
0.
C.
π
-3.
D.
π
2.
Câu 11:
H
t nhân
22688
Ra bi
ế
n
đổ
i thành h
t nhân
22286
Rn do phóng x
 
A.
α
-
β
.
B.
-
β
.
C.
α
.
D.
+
β
.
Câu 12:
T
i hai
đ
i
m A và B trong m
t môi tr 
ườ 
ng truy
n sóng có hai ngu
n sóng k 
ế
t h
ợ 
 p, dao
độ
ngcùng ph
ươ 
ng v
ớ 
i ph
ươ 
ng trình l
n l
ượ 
t là
A
u= asin
ω
t
( )
B
u= asin
ω
t +
π
. Bi
ế
t v
n t
c và biên
độ
 sóng do m
i ngu
n t
o ra không
đổ
i trong quá trình sóng truy
n. Trong kho
ng gi
a A và B có giaothoa sóng do hai ngu
n trên gây ra. Ph
n t
v
t ch
t t
i trung
đ
i
m c
a
đ
o
n AB dao
độ
ng v
ớ 
i biên
độ
  b
ng
A.
a.
B.
2a.
C.
0.
D.
a2.
Câu 13:
 
Đặ
t vào hai
đầ
u
đ
o
n m
ch
đ
i
n RLC không phân nhánh m
t hi
u
đ
i
n th
ế
 
π
u = 2202cos
ω
t -2
(V) thì c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n qua
đ
o
n m
ch có bi
u th
c
π
i = 22cos
ω
t -4
(A). Công su
t tiêu th
c
a
đ
o
n m
ch này là
A.
440 W.
B.
220 W.
C.
4402
W.
D.
2202
 
W.
Câu 14:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
sai
khi nói v
ánh sáng
đơ 
n s
c?
A.
Trong cùng m
t môi tr 
ườ 
ng truy
n, v
n t
c ánh sáng tím nh
h
ơ 
n v
n t
c ánh sáng
đỏ
.
B.
Ánh sáng
đơ 
n s
c là ánh sáng không b
tán s
c khi
đ
i qua l
ă
ng kính.
C.
Chi
ế
t su
t c
a m
t môi tr 
ườ 
ng trong su
t
đố
i v
ớ 
i ánh sáng
đỏ
l
ớ 
n h
ơ 
n chi
ế
t su
t c
a môi tr 
ườ 
ng
đ
ó
đố
i v
ớ 
i ánh sáng tím.
D.
Trong chân không, các ánh sáng
đơ 
n s
c khác nhau truy
n
đ
i v
ớ 
i cùng v
n t
c.
Câu 15:
Trong quang ph
c
a nguyên t
hi
đ
rô, n
ế
u bi
ế
t b
ướ 
c sóng dài nh
t c
a v
ch quang ph
 trong dãy Laiman là
1
λ 
và b
ướ 
c sóng c
a v
ch k 
v
ớ 
i nó trong dãy này là
2
λ 
thì b
ướ 
c sóng
λ α
c
av
ch quang ph
H
α
trong dãy Banme là
 
 
Trang 3/8 - Mã
đề
thi 905
A.
22
11
λ λ λ 
-
λ 
.
B.
2
1
(
λ 
+
λ 
).
C.
22
11
λ λ λ 
+
λ 
.
D.
2
1
(
λ 
-
λ 
).
Câu 16:
 
Đ
o
n m
ch
đ
i
n xoay chi
u không phân nhánh g
m cu
n dây có
độ
t
c
m L,
đ
i
n tr 
ở 
thu
nR và t
 
đ
i
n có
đ
i
n dung C. Khi dòng
đ
i
n có t
n s
góc1LCch
y qua
đ
o
n m
ch thì h
s
côngsu
t c
a
đ
o
n m
ch này
A.
 b
ng 1.
B.
 b
ng 0.
C.
 ph
thu
c
đ
i
n tr 
ở 
thu
n c
a
đ
o
n m
ch.
D.
 ph
thu
c t
ng tr 
ở 
c
a
đ
o
n m
ch.
Câu 17:
Khi chi
ế
u l
n l
ượ 
t hai b
c x
có t
n s
là f 
1
, f 
2
(v
ớ 
i f 
1
< f 
2
) vào m
t qu
c
u kim lo
i
đặ
t côl
 p thì
đề
u x
y ra hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
n v
ớ 
i
đ
i
n th
ế
c
c
đạ
i c
a qu
c
u l
n l
ượ 
t là V
1
, V
2
. N
ế
uchi
ế
u
đồ
ng th
ờ 
i hai b
c x
trên vào qu
c
u này thì
đ
i
n th
ế
c
c
đạ
i c
a nó là
A.
V
2
.
B.
(V
1
+ V
2
).
C.
|V
1
-V
2
|.
D.
V
1
.
Câu 18:
Khi có hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
n x
y ra trong t
ế
bào quang
đ
i
n, phát bi
u nào sau
đ
ây là
sai
?
A.
Gi
nguyên c
ườ 
ng
độ
chùm sáng kích thích và kim lo
i dùng làm cat
t, gi
m b
ướ 
c sóng c
aánh sáng kích thích thì
độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
i c
a êlectrôn (êlectron) quang
đ
i
n t
ă
ng.
B.
Gi
nguyên t
n s
c
a ánh sáng kích thích và kim lo
i làm cat
t, t
ă
ng c
ườ 
ng
độ
chùm sáng kíchthích thì
độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
i c
a êlectrôn (êlectron) quang
đ
i
n t
ă
ng.
C.
Gi
nguyên chùm sáng kích thích, thay
đổ
i kim lo
i làm cat
t thì
độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
ic
a êlectrôn (êlectron) quang
đ
i
n thay
đổ
i.
D.
Gi
nguyên c
ườ 
ng
độ
chùm sáng kích thích và kim lo
i dùng làm cat
t, gi
m t
n s
c
a ánhsáng kích thích thì
độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
i c
a êlectrôn (êlectron) quang
đ
i
n gi
m.
Câu 19:
N
ế
u trong m
t
đ
o
n m
ch
đ
i
n xoay chi
u không phân nhánh, c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n tr 
phaso v
ớ 
i hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai
đầ
u
đ
o
n m
ch, thì
đ
o
n m
ch này g
m
A.
t
 
đ
i
n và bi
ế
n tr 
ở 
.
B.
đ
i
n tr 
ở 
thu
n và cu
n c
m.
C.
cu
n dây thu
n c
m và t
 
đ
i
n v
ớ 
i c
m kháng nh
h
ơ 
n dung kháng.
D.
đ
i
n tr 
ở 
thu
n và t
 
đ
i
n.
Câu 20:
Trong thí nghi
m giao thoa ánh sáng v
ớ 
i khe Iâng (Y-âng), kho
ng cách gi
a hai khe là 2mm, kho
ng cách t
m
t ph
ng ch
a hai khe
đế
n màn quan sát là 1,2 m. Chi
ế
u sáng hai khe b
ng ánhsáng h
n h
ợ 
 p g
m hai ánh sáng
đơ 
n s
c có b
ướ 
c sóng 500 nm và 660 nm thì thu
đượ 
c h
vân giaothoa trên màn. Bi
ế
t vân sáng chính gi
a (trung tâm)
ng v
ớ 
i hai b
c x
trên trùng nhau. Kho
ng cácht
vân chính gi
a
đế
n vân g
n nh
t cùng màu v
ớ 
i vân chính gi
a là
A.
4,9 mm.
B.
29,7 mm.
C.
9,9 mm.
D.
19,8 mm.
Câu 21:
Trong m
t m
ch dao
độ
ng LC không có
đ
i
n tr 
ở 
thu
n, có dao
độ
ng
đ
i
n t
t
do (dao
độ
ngriêng). Hi
u
đ
i
n th
ế
c
c
đạ
i gi
a hai b
n t
và c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n c
c
đạ
i qua m
ch l
n l
ượ 
t là
0
U
0
I. T
i th
ờ 
i
đ
i
m c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong m
ch có giá tr 
 
0
I2thì
độ
l
ớ 
n hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai b
n t
 
đ
i
n là
A.
0
1U2.
B.
0
3U4.
C.
0
3U4.
D.
0
3U2.
Câu 22:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
sai
khi nói v
 
độ
phóng x
(ho
t
độ
phóng x
)?
A.
Độ
phóng x
c
a m
t l
ượ 
ng ch
t phóng x
ph
thu
c nhi
t
độ
c
a l
ượ 
ng ch
t
đ
ó.
B.
V
ớ 
i m
i l
ượ 
ng ch
t phóng x
xác
đị
nh thì
độ
phóng x
t
l
v
ớ 
i s
nguyên t
c
a l
ượ 
ng ch
t
đ
ó.
C.
Đơ 
n v
 
đ
o
độ
phóng x
là bec
ơ 
ren.
D.
Độ
phóng x
đạ
i l
ượ 
ng
đặ
c tr 
ư
ng cho tính phóng x
m
nh hay y
ế
u c
a m
t l
ượ 
ng ch
t phóngx
.
Câu 23:
 
Đ
o
n m
ch
đ
i
n xoay chi
u g
m bi
ế
n tr 
ở 
R, cu
n dây thu
n c
m có
độ
t
c
m L và t
 
đ
i
n
đ
i
n dung C m
c n
i ti
ế
 p. Bi
ế
t hi
u
đ
i
n th
ế
hi
u d
ng hai
đầ
u
đ
o
n m
ch là U, c
m kháng
L
Z,dung kháng
C
Z (v
ớ 
i
CL
ZZ
) và t
n s
dòng
đ
i
n trong m
ch không
đổ
i. Thay
đổ
i R 
đế
n giá tr 
 
0
thì công su
t tiêu th
c
a
đ
o
n m
ch
đạ
t giá tr 
c
c
đạ
i
m
P, khi
đ
ó

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->