Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DeHoaACt M605

DeHoaACt M605

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by tranhunghuy

More info:

Published by: tranhunghuy on Jul 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
 
Trang 1/5 - Mã
đề
thi 605
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
O
ĐỀ
CHÍNH TH
Ứ 
C
 Đề 
thi có 05 trang)
ĐỀ
THI TUY
N SINH
ĐẠ
I H
C, CAO
ĐẲ
NG N
Ă
M 2008Môn thi: HOÁ H
C, kh
i A
Th
ờ 
i gian làm bài: 90 phút.
đề
thi 605
H
, tên thí sinh
:.......................................................................
...
 
S
báo danh
:............................................................................
Cho bi
ế
t kh
i l
ượ 
ng nguyên t
(theo
đ
vC) c
a các nguyên t
:H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
PH
N CHUNG CHO T
T C
THÍ SINH
(44 câu, t 
ừ 
câu 1
đế 
n câu 44):
Câu 1:
Dãy g
m các ch
t
đượ 
c x
ế
 p theo chi
u nhi
t
độ
sôi t
ă
ng d
n t
trái sang ph
i là:
A.
CH
3
COOH, C
2
H
6
, CH
3
CHO, C
2
H
5
OH.
B.
C
2
H
6
, C
2
H
5
OH, CH
3
CHO, CH
3
COOH.
C.
CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, C
2
H
6
, CH
3
COOH.
D.
C
2
H
6
, CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, CH
3
COOH.
Câu 2:
X là kim lo
i ph
n
ng
đượ 
c v
ớ 
i dung d
ch H
2
SO
4
loãng, Y là kim lo
i tác d
ng
đượ 
c v
ớ 
idung d
ch Fe(NO
3
)
3
. Hai kim lo
i X, Y l
n l
ượ 
t là (bi
ế
t th
t
trong dãy th
ế
 
đ
i
n hoá: Fe
3+
/Fe
2+
 
đứ
ngtr 
ướ 
c Ag
+
/Ag)
A.
Ag, Mg.
B.
Cu, Fe.
C.
Mg, Ag.
D.
Fe, Cu.
Câu 3:
Gluxit (cacbohi
đ
rat) ch
ch
a hai g
c glucoz
ơ 
trong phân t
A.
xenluloz
ơ 
.
B.
mantoz
ơ 
.
C.
saccaroz
ơ 
.
D.
tinh b
t.
Câu 4:
Cho V lít h
n h
ợ 
 p khí (
ở 
 
đ
ktc) g
m CO và H
2
ph
n
ng v
ớ 
i m
t l
ượ 
ng d
ư
h
n h
ợ 
 p r 
n g
mCuO và Fe
3
O
4
nung nóng. Sau khi các ph
n
ng x
y ra hoàn toàn, kh
i l
ượ 
ng h
n h
ợ 
 p r 
n gi
m 0,32gam. Giá tr 
c
a V là
A.
0,560.
B.
0,224.
C.
0,112.
D.
0,448.
Câu 5:
Cho các ph
n
ng sau:(1)
 
)Cu(NO
ot
23
 ⎯ 
(2) NO NH
ot
24
 ⎯ 
 (3)O NH
PtC,o850
23
⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯ +
(4) Cl NH
ot
23
 ⎯ +
 (5) Cl NH
ot
4
 ⎯ 
(6) CuO NH
ot
3
 ⎯ +
 Các ph
n
ng
đề
u t
o khí N
2
là:
A.
(3), (5), (6).
B.
(1), (3), (4).
C.
(1), (2), (5).
D.
(2), (4), (6).
Câu 6:
Cho các ph
n
ng sau:4HCl + MnO
2
 
MnCl
2
+ Cl
2
+ 2H
2
O.2HCl + Fe
FeCl
2
+ H
2
.14HCl + K 
2
Cr 
2
O
7
 
2KCl + 2CrCl
3
+ 3Cl
2
+ 7H
2
O.6HCl + 2Al
2AlCl
3
+ 3H
2
.16HCl + 2KMnO
4
 
2KCl + 2MnCl
2
+ 5Cl
2
+ 8H
2
O.S
ph
n
ng trong
đ
ó HCl th
hi
n tính oxi hóa là
A.
3.
B.
4.
C.
1.
D.
2.
Câu 7:
Kh
i l
ượ 
ng c
a m
t
đ
o
n m
ch t
ơ 
nilon-6,6 là 27346
đ
vC và c
a m
t
đ
o
n m
ch t
ơ 
capron là17176
đ
vC. S
l
ượ 
ng m
t xích trong
đ
o
n m
ch nilon-6,6 và capron nêu trên l
n l
ượ 
t là
A.
113 và 152.
B.
113 và 114.
C.
121 và 152.
D.
121 và 114.
Câu 8:
Trung hoà 5,48 gam h
n h
ợ 
 p g
m axit axetic, phenol và axit benzoic, c
n dùng 600 ml dungd
ch NaOH 0,1M. Cô c
n dung d
ch sau ph
n
ng, thu
đượ 
c h
n h
ợ 
 p ch
t r 
n khan có kh
i l
ượ 
ng là
A.
8,64 gam.
B.
6,80 gam.
C.
6,84 gam.
D.
4,90 gam.
 
 
Trang 2/5 - Mã
đề
thi 605
Câu 9:
Cho cân b
ng hoá h
c: 2SO
2
(k) + O
2
(k)

2SO
3
(k); ph
n
ng thu
n là ph
n
ng to
 nhi
t. Phát bi
u
đ
úng là:
A.
Cân b
ng chuy
n d
ch theo chi
u ngh
ch khi gi
m n
ng
độ
O
2
.
B.
Cân b
ng chuy
n d
ch theo chi
u thu
n khi gi
m áp su
t h
ph
n
ng.
C.
Cân b
ng chuy
n d
ch theo chi
u ngh
ch khi gi
m n
ng
độ
SO
3
.
D.
Cân b
ng chuy
n d
ch theo chi
u thu
n khi t
ă
ng nhi
t
độ
.
Câu 10:
Có các dung d
ch riêng bi
t sau:C
6
H
5
-NH
3
Cl (phenylamoni clorua), H
2
 N-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH, ClH
3
 N-CH
2
-COOH,HOOC-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH, H
2
 N-CH
2
-COONa.S
l
ượ 
ng các dung d
ch có pH < 7 là
A.
4.
B.
5.
C.
3.
D.
2.
Câu 11:
Phát bi
u
không
đ
úng là:
A.
H
ợ 
 p ch
t H
2
 N-CH
2
-COOH
3
 N-CH
3
là este c
a glyxin (hay glixin).
B.
Aminoaxit là h
ợ 
 p ch
t h
u c
ơ 
t
 p ch
c, phân t
ch
a
đồ
ng th
ờ 
i nhóm amino và nhóm cacboxyl.
C.
Aminoaxit là nh
ng ch
t r 
n, k 
ế
t tinh, tan t
t trong n
ướ 
c và có v
ng
t.
D.
Trong dung d
ch, H
2
 N-CH
2
-COOH còn t
n t
i
ở 
d
ng ion l
ưỡ 
ng c
c H
3
 N
+
-CH
2
-COO
-
.
Câu 12:
Phát bi
u
đ
úng là:
A.
T
t c
các este ph
n
ng v
ớ 
i dung d
ch ki
m luôn thu
đượ 
c s
n ph
m cu
i cùng là mu
i và
ượ 
u (ancol).
B.
Khi th
y phân ch
t béo luôn thu
đượ 
c C
2
H
4
(OH)
2
.
C.
Ph
n
ng gi
a axit và r 
ượ 
u khi có H
2
SO
4
 
đặ
c là ph
n
ng m
t chi
u.
D.
Ph
n
ng th
y phân este trong môi tr 
ườ 
ng axit là ph
n
ng thu
n ngh
ch.
Câu 13:
Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol h
n h
ợ 
 p g
m Al và Al
4
C
3
vào dung d
ch KOH (d
ư
), thu
đượ 
c amol h
n h
ợ 
 p khí và dung d
ch X. S
c khí CO
2
(d
ư
) vào dung d
ch X, l
ượ 
ng k 
ế
t t
a thu
đượ 
c là 46,8gam. Giá tr 
c
a a là
A.
0,40.
B.
0,45.
C.
0,55.
D.
0,60.
Câu 14:
 
Đ
un nóng h
n h
ợ 
 p khí g
m 0,06 mol C
2
H
2
và 0,04 mol H
2
v
ớ 
i xúc tác Ni, sau m
t th
ờ 
i gianthu
đượ 
c h
n h
ợ 
 p khí Y. D
n toàn b
h
n h
ợ 
 p Y l
i t
t
qua bình
đự
ng dung d
ch brom (d
ư
) thì cònl
i 0,448 lít h
n h
ợ 
 p khí Z (
ở 
 
đ
ktc) có t
kh
i so v
ớ 
i O
2
là 0,5. Kh
i l
ượ 
ng bình dung d
ch brom t
ă
ng
A.
1,64 gam.
B.
1,20 gam.
C.
1,04 gam.
D.
1,32 gam.
Câu 15:
Cho Cu và dung d
ch H
2
SO
4
loãng tác d
ng v
ớ 
i ch
t X (m
t lo
i phân bón hóa h
c), th
ythoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. M
t khác, khi X tác d
ng v
ớ 
i dung d
ch NaOH thìcó khí mùi khai thoát ra. Ch
t X là
A.
ure.
B.
natri nitrat.
C.
amoni nitrat.
D.
amophot.
Câu 16:
H
n h
ợ 
 p X có t
kh
i so v
ớ 
i H
2
là 21,2 g
m propan, propen và propin. Khi
đố
t cháy hoàntoàn 0,1 mol X, t
ng kh
i l
ượ 
ng c
a CO
2
và H
2
O thu
đượ 
c là
A.
16,80 gam.
B.
18,60 gam.
C.
20,40 gam.
D.
18,96 gam.
Câu 17:
Cho V lít dung d
ch NaOH 2M vào dung d
ch ch
a 0,1 mol Al
2
(SO
4
)
3
và 0,1 mol H
2
SO
4
 
đế
nkhi ph
n
ng hoàn toàn, thu
đượ 
c 7,8 gam k 
ế
t t
a. Giá tr 
l
ớ 
n nh
t c
a V
để
thu
đượ 
c l
ượ 
ng k 
ế
t t
atrên là
A.
0,05.
B.
0,45.
C.
0,25.
D.
0,35.
Câu 18:
Cho 3,2 gam b
t Cu tác d
ng v
ớ 
i 100 ml dung d
ch h
n h
ợ 
 p g
m HNO
3
0,8M và H
2
SO
4
 0,2M. Sau khi các ph
n
ng x
y ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (s
n ph
m kh
duy nh
t,
ở 
 
đ
ktc).Giá tr 
c
a V là
A.
0,448.
B.
1,792.
C.
0,672.
D.
0,746.
Câu 19:
T
hai mu
i X và Y th
c hi
n các ph
n
ng sau:
21
COX X
ot
+ ⎯ ⎯ 
 
221
X OHX
 ⎯ +
 
OHYX Y X
212
++ ⎯ ⎯ +
OH2YX 2Y X
222
++ ⎯ ⎯ +
 Hai mu
i X, Y t
ươ 
ng
ng là
 
 
Trang 3/5 - Mã
đề
thi 605
A.
BaCO
3
, Na
2
CO
3
.
B.
MgCO
3
, NaHCO
3
.
C.
CaCO
3,
NaHCO
3
.
D.
CaCO
3,
 NaHSO
4
.
Câu 20:
Cho glixerin trioleat (hay triolein) l
n l
ượ 
t vào m
i
ng nghi
m ch
a riêng bi
t: Na,Cu(OH)
2
, CH
3
OH, dung d
ch Br 
2
, dung d
ch NaOH. Trong
đ
i
u ki
n thích h
ợ 
 p, s
ph
n
ng x
y ra là
A.
5.
B.
3.
C.
2.
D.
4.
Câu 21:
Cho 3,6 gam an
đ
ehit
đơ 
n ch
c X ph
n
ng hoàn toàn v
ớ 
i m
t l
ượ 
ng d
ư
Ag
2
O (ho
c AgNO
3
)trong dung d
ch NH
3
 
đ
un nóng, thu
đượ 
c m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag b
ng dung d
chHNO
3
 
đặ
c, sinh ra 2,24 lít NO
2
(s
n ph
m kh
duy nh
t,
ở 
 
đ
ktc). Công th
c c
a X là
A.
C
3
H
7
CHO.
B.
HCHO.
C.
C
4
H
9
CHO.
D.
C
2
H
5
CHO.
Câu 22:
Este X có các
đặ
c
đ
i
m sau:-
Đố
t cháy hoàn toàn X t
o thành CO
2
và H
2
O có s
mol b
ng nhau;- Thu
phân X trong môi tr 
ườ 
ng axit
đượ 
c ch
t Y (tham gia ph
n
ng tráng g
ươ 
ng) và ch
t Z (cós
nguyên t
cacbon b
ng m
t n
a s
nguyên t
cacbon trong X).Phát bi
u
không
 
đ
úng là:
A.
Đ
un Z v
ớ 
i dung d
ch H
2
SO
4
 
đặ
c
ở 
170
o
C thu
đượ 
c anken.
B.
Đố
t cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra s
n ph
m g
m 2 mol CO
2
và 2 mol H
2
O.
C.
Ch
t Y tan vô h
n trong n
ướ 
c.
D.
Ch
t X thu
c lo
i este no,
đơ 
n ch
c.
Câu 23:
H
 p th
hoàn toàn 4,48 lít khí CO
2
(
ở 
 
đ
ktc) vào 500 ml dung d
ch h
n h
ợ 
 p g
m NaOH 0,1Mvà Ba(OH)
2
0,2M, sinh ra m gam k 
ế
t t
a. Giá tr 
c
a m là
A.
19,70.
B.
9,85.
C.
17,73.
D.
11,82.
Câu 24:
Phát bi
u
đ
úng là:
A.
Cao su thiên nhiên là s
n ph
m trùng h
ợ 
 p c
a isopren.
B.
Các ch
t etilen, toluen và stiren
đề
u tham gia ph
n
ng trùng h
ợ 
 p.
C.
Tính axit c
a phenol y
ế
u h
ơ 
n c
a r 
ượ 
u (ancol).
D.
Tính baz
ơ 
c
a anilin m
nh h
ơ 
n c
a amoniac.
Câu 25:
Cho s
ơ 
 
đồ
chuy
n hóa: CH
4
 
C
2
H
2
 
C
2
H
3
Cl
PVC.
Để
t
ng h
ợ 
 p 250 kg PVC theo s
ơ 
 
đồ
trên thì c
n V m
3
khí thiên nhiên (
ở 
 
đ
ktc). Giá tr 
c
a V là (bi
ế
t CH
4
chi
ế
m 80% th
tích khí thiênnhiên và hi
u su
t c
a c
quá trình là 50%)
A.
286,7.
B.
358,4.
C.
224,0.
D.
448,0.
Câu 26:
Khi
đ
i
n phân NaCl nóng ch
y (
đ
i
n c
c tr 
ơ 
), t
i catôt x
y ra
A.
s
kh
ion Na
+
.
B.
s
oxi hoá ion Cl
-
.
C.
s
oxi hoá ion Na
+
.
D.
s
kh
ion Cl
-
.
Câu 27:
Bán kính nguyên t
c
a các nguyên t
:
3
Li,
8
O,
9
F,
11
 Na
đượ 
c x
ế
 p theo th
t
t
ă
ng d
n t
tráisang ph
i là
A.
Li, Na, O, F.
B.
F, Na, O, Li.
C.
F, O, Li, Na.
D.
F, Li, O, Na.
Câu 28:
Cho h
n h
ợ 
 p g
m Na và Al có t
l
s
mol t
ươ 
ng
ng là 1 : 2 vào n
ướ 
c (d
ư
). Sau khi các ph
n
ng x
y ra hoàn toàn, thu
đượ 
c 8,96 lít khí H
2
(
ở 
 
đ
ktc) và m gam ch
t r 
n không tan. Giá tr 
c
am là
A.
5,4.
B.
7,8.
C.
10,8.
D.
43,2.
Câu 29:
Cho h
n h
ợ 
 p b
t g
m 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung d
ch AgNO
3
1M. Sau khicác ph
n
ng x
y ra hoàn toàn, thu
đượ 
c m gam ch
t r 
n. Giá tr 
c
a m là (bi
ế
t th
t
trong dãy th
ế
 
đ
i
n hoá: Fe
3+
/Fe
2+
 
đứ
ng tr 
ướ 
c Ag
+
/Ag)
A.
59,4.
B.
54,0.
C.
64,8.
D.
32,4.
Câu 30:
Tinh b
t, xenluloz
ơ 
, saccaroz
ơ 
, mantoz
ơ 
 
đề
u có kh
n
ă
ng tham gia ph
n
ng
A.
hoà tan Cu(OH)
2
.
B.
trùng ng
ư
ng.
C.
th
y phân.
D.
tráng g
ươ 
ng.
Câu 31:
S
 
đồ
ng phân este
ng v
ớ 
i công th
c phân t
C
4
H
8
O
2
A.
4.
B.
5.
C.
6.
D.
2.
Câu 32:
 
Đ
un nóng V lít h
ơ 
i an
đ
ehit X v
ớ 
i 3V lít khí H
2
(xúc tác Ni)
đế
n khi ph
n
ng x
y ra hoàntoàn ch
thu
đượ 
c m
t h
n h
ợ 
 p khí Y có th
tích 2V lít (các th
tích khí
đ
o
ở 
cùng
đ
i
u ki
n nhi
t
độ
,áp su
t). Ng
ư
ng t
Y thu
đượ 
c ch
t Z; cho Z tác d
ng v
ớ 
i Na sinh ra H
2
có s
mol b
ng s
mol Z
đ
ã ph
n
ng. Ch
t X là an
đ
ehit
A.
không no (ch
a m
t n
i
đ
ôi C=C),
đơ 
n ch
c.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->