Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DeVatlyACt M230

DeVatlyACt M230

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by tranhunghuy

More info:

Published by: tranhunghuy on Jul 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
 
Trang 1/8 - Mã
đề
thi 230
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
O
ĐỀ
CHÍNH TH
Ứ 
C
 Đề 
thi có 08 trang)
ĐỀ
THI TUY
N SINH
ĐẠ
I H
C, CAO
ĐẲ
NG N
Ă
M 2008Môn thi: V
T LÍ, kh
i A
Th
ờ 
i gian làm bài: 90 phút.
đề
thi 230
H
, tên thí sinh
:.......................................................................
...
 
S
báo danh
:............................................................................
PH
N CHUNG CHO T
T C
THÍ SINH
(40 câu, t 
ừ 
câu 1
đế 
n câu 40):
Câu 1:
M
t sóng c
ơ 
lan truy
n trên m
t
đườ 
ng th
ng t
 
đ
i
m O
đế
n
đ
i
m M cách O m
t
đ
o
n d. Bi
ế
tt
n s
f, b
ướ 
c sóng
λ 
và biên
độ
a c
a sóng không
đổ
i trong quá trình sóng truy
n. N
ế
u ph
ươ 
ng trìnhdao
độ
ng c
a ph
n t
v
t ch
t t
i
đ
i
m M có d
ng
M
u(t) = asin2
π
ftthì ph
ươ 
ng trình dao
độ
ng c
a ph
n t
v
t ch
t t
i O là
A.
O
du(t) = asin
π
(ft + )
λ 
.
B.
O
du(t) = asin
π
(ft - )
λ 
.
C.
O
du(t) = asin2
π
(ft + )
λ 
.
D.
O
du(t) = asin2
π
(ft - )
λ 
.
Câu 2:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
đ
úng khi nói v
dòng
đ
i
n xoay chi
u ba pha?
A.
Dòng
đ
i
n xoay chi
u ba pha là h
th
ng g
m ba dòng
đ
i
n xoay chi
u m
t pha, l
ch pha nhaugóc
π
3.
B.
Ch
có dòng
đ
i
n xoay chi
u ba pha m
ớ 
i t
o
đượ 
c t
tr 
ườ 
ng quay.
C.
Khi c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong m
t pha c
c
đạ
i thì c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong hai pha còn l
i c
cti
u.
D.
Khi c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong m
t pha b
ng không thì c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong hai pha cònl
i khác không.
Câu 3:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
sai
khi nói v
 
độ
phóng x
(ho
t
độ
phóng x
)?
A.
Độ
phóng x
c
a m
t l
ượ 
ng ch
t phóng x
ph
thu
c nhi
t
độ
c
a l
ượ 
ng ch
t
đ
ó.
B.
Độ
phóng x
đạ
i l
ượ 
ng
đặ
c tr 
ư
ng cho tính phóng x
m
nh hay y
ế
u c
a m
t l
ượ 
ng ch
t phóngx
.
C.
Đơ 
n v
 
đ
o
độ
phóng x
là bec
ơ 
ren.
D.
V
ớ 
i m
i l
ượ 
ng ch
t phóng x
xác
đị
nh thì
độ
phóng x
t
l
v
ớ 
i s
nguyên t
c
a l
ượ 
ng ch
t
đ
ó.
Câu 4:
Khi có hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
n x
y ra trong t
ế
bào quang
đ
i
n, phát bi
u nào sau
đ
ây là
sai
?
A.
Gi
nguyên chùm sáng kích thích, thay
đổ
i kim lo
i làm cat
t thì
độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
ic
a êlectrôn (êlectron) quang
đ
i
n thay
đổ
i.
B.
Gi
nguyên c
ườ 
ng
độ
chùm sáng kích thích và kim lo
i dùng làm cat
t, gi
m b
ướ 
c sóng c
aánh sáng kích thích thì
độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
i c
a êlectrôn (êlectron) quang
đ
i
n t
ă
ng.
C.
Gi
nguyên t
n s
c
a ánh sáng kích thích và kim lo
i làm cat
t, t
ă
ng c
ườ 
ng
độ
chùm sáng kíchthích thì
độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
i c
a êlectrôn (êlectron) quang
đ
i
n t
ă
ng.
D.
Gi
nguyên c
ườ 
ng
độ
chùm sáng kích thích và kim lo
i dùng làm cat
t, gi
m t
n s
c
a ánhsáng kích thích thì
độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
i c
a êlectrôn (êlectron) quang
đ
i
n gi
m.
Câu 5:
Cho
đ
o
n m
ch g
m
đ
i
n tr 
ở 
thu
n R n
i ti
ế
 p v
ớ 
i t
 
đ
i
n có
đ
i
n dung C. Khi dòng
đ
i
n xoaychi
u có t
n s
góc
ω
ch
y qua thì t
ng tr 
ở 
c
a
đ
o
n m
ch là
A.
( )
22
R-
ω
C.
B.
22
1R-
ω
C
.
C.
22
1R+
ω
C
.
D.
( )
22
R+
ω
C
.
Câu 6:
M
t lá thép m
ng, m
t
đầ
u c
 
đị
nh,
đầ
u còn l
i
đượ 
c kích thích
để
dao
độ
ng v
ớ 
i chu kì không
đổ
i và b
ng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là
A.
âm mà tai ng
ườ 
i nghe
đượ 
c.
B.
nh
c âm.
C.
siêu âm.
D.
h
âm.
 
 
Trang 2/8 - Mã
đề
thi 230
Câu 7:
Khi chi
ế
u l
n l
ượ 
t hai b
c x
có t
n s
là f 
1
, f 
2
(v
ớ 
i f 
1
< f 
2
) vào m
t qu
c
u kim lo
i
đặ
t côl
 p thì
đề
u x
y ra hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
n v
ớ 
i
đ
i
n th
ế
c
c
đạ
i c
a qu
c
u l
n l
ượ 
t là V
1
, V
2
. N
ế
uchi
ế
u
đồ
ng th
ờ 
i hai b
c x
trên vào qu
c
u này thì
đ
i
n th
ế
c
c
đạ
i c
a nó là
A.
V
2
.
B.
|V
1
-V
2
|.
C.
V
1
.
D.
(V
1
+ V
2
).
Câu 8:
Cho
đ
o
n m
ch
đ
i
n xoay chi
u g
m cu
n dây m
c n
i ti
ế
 p v
ớ 
i t
 
đ
i
n.
Độ
l
ch pha c
a hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai
đầ
u cu
n dây so v
ớ 
i c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong m
ch là
π
3. Hi
u
đ
i
n th
ế
hi
u d
nggi
a hai
đầ
u t
 
đ
i
n b
ng 3 l
n hi
u
đ
i
n th
ế
hi
u d
ng gi
a hai
đầ
u cu
n dây.
Độ
l
ch pha c
a hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai
đầ
u cu
n dây so v
ớ 
i hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai
đầ
u
đ
o
n m
ch trên là
A.
2
π
3.
B.
π
-3.
C.
π
2.
D.
0.
Câu 9:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
sai
khi nói v
n
ă
ng l
ượ 
ng dao
độ
ng
đ
i
n t
t
do (dao
độ
ng riêng)trong m
ch dao
độ
ng
đ
i
n t
LC không có
đ
i
n tr 
ở 
thu
n?
A.
 N
ă
ng l
ượ 
ng
đ
i
n t
c
a m
ch dao
độ
ng b
ng t
ng n
ă
ng l
ượ 
ng
đ
i
n tr 
ườ 
ng t
 p trung
ở 
t
 
đ
i
nvà n
ă
ng l
ượ 
ng t
tr 
ườ 
ng t
 p trung
ở 
cu
n c
m.
B.
 N
ă
ng l
ượ 
ng
đ
i
n tr 
ườ 
ng và n
ă
ng l
ượ 
ng t
tr 
ườ 
ng bi
ế
n thiên
đ
i
u hòa v
ớ 
i t
n s
b
ng m
t n
at
n s
c
a c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong m
ch.
C.
 N
ă
ng l
ượ 
ng t
tr 
ườ 
ng c
c
đạ
i b
ng n
ă
ng l
ượ 
ng
đ
i
n t
c
a m
ch dao
độ
ng.
D.
Khi n
ă
ng l
ượ 
ng
đ
i
n tr 
ườ 
ng gi
m thì n
ă
ng l
ượ 
ng t
tr 
ườ 
ng t
ă
ng.
Câu 10:
H
t nhân
22688
Ra bi
ế
n
đổ
i thành h
t nhân
22286
Rn do phóng x
 
A.
-
β
.
B.
+
β
.
C.
α
.
D.
α
-
β
.
Câu 11:
N
ế
u trong m
t
đ
o
n m
ch
đ
i
n xoay chi
u không phân nhánh, c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n tr 
phaso v
ớ 
i hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai
đầ
u
đ
o
n m
ch, thì
đ
o
n m
ch này g
m
A.
t
 
đ
i
n và bi
ế
n tr 
ở 
.
B.
đ
i
n tr 
ở 
thu
n và cu
n c
m.
C.
đ
i
n tr 
ở 
thu
n và t
 
đ
i
n.
D.
cu
n dây thu
n c
m và t
 
đ
i
n v
ớ 
i c
m kháng nh
h
ơ 
n dung kháng.
Câu 12:
Trong m
t m
ch dao
độ
ng LC không có
đ
i
n tr 
ở 
thu
n, có dao
độ
ng
đ
i
n t
t
do (dao
độ
ngriêng). Hi
u
đ
i
n th
ế
c
c
đạ
i gi
a hai b
n t
và c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n c
c
đạ
i qua m
ch l
n l
ượ 
t là
0
U
0
I. T
i th
ờ 
i
đ
i
m c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong m
ch có giá tr 
 
0
I2thì
độ
l
ớ 
n hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai b
n t
 
đ
i
n là
A.
0
1U2.
B.
0
3U4.
C.
0
3U2.
D.
0
3U4.
Câu 13:
Trong nguyên t
hi
đ
rô, bán kính Bo là r 
o
= 5,3.10
-11
m. Bán kính qu
 
đạ
o d
ng N là
A.
132,5.10
-11
m.
B.
21,2.10
-11
m.
C.
84,8.10
-11
m.
D.
47,7.10
-11
m.
Câu 14:
 
Đ
o
n m
ch
đ
i
n xoay chi
u không phân nhánh g
m cu
n dây có
độ
t
c
m L,
đ
i
n tr 
ở 
thu
nR và t
 
đ
i
n có
đ
i
n dung C. Khi dòng
đ
i
n có t
n s
góc1LCch
y qua
đ
o
n m
ch thì h
s
côngsu
t c
a
đ
o
n m
ch này
A.
 b
ng 0.
B.
 ph
thu
c t
ng tr 
ở 
c
a
đ
o
n m
ch.
C.
 b
ng 1.
D.
 ph
thu
c
đ
i
n tr 
ở 
thu
n c
a
đ
o
n m
ch.
Câu 15:
H
t nhân
104
Be kh
i l
ượ 
ng 10,0135u. Kh
i l
ượ 
ng c
a n
ơ 
trôn (n
ơ 
tron) m
n
= 1,0087u, kh
il
ượ 
ng c
a prôtôn (prôton) m
 p
= 1,0073u, 1u = 931 MeV/c
2
. N
ă
ng l
ượ 
ng liên k 
ế
t riêng c
a h
t nhân
104
Be là
A.
6,3215 MeV.
B.
632,1531 MeV.
C.
63,2152 MeV.
D.
0,6321 MeV.
 
 
Trang 3/8 - Mã
đề
thi 230
Câu 16:
Cho
đ
o
n m
ch
đ
i
n xoay chi
u g
m cu
n dây có
đ
i
n tr 
ở 
thu
n R, m
c n
i ti
ế
 p v
ớ 
i t
 
đ
i
n.Bi
ế
t hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai
đầ
u cu
n dây l
ch pha
π
2so v
ớ 
i hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai
đầ
u
đ
o
n m
ch.M
i liên h
gi
a
đ
i
n tr 
ở 
thu
n R v
ớ 
i c
m kháng
L
Zc
a cu
n dây và dung kháng
C
Zc
a t
 
đ
i
n là
A.
2LLC
R = Z(Z- Z).
B.
2LCL
R = Z(Z- Z).
C.
2CLC
R = Z(Z- Z).
D.
2CCL
R = Z(Z- Z).
Câu 17:
M
t ch
t
đ
i
m dao
độ
ng
đ
i
u hòa theo ph
ươ 
ng trình
π
x = 3sin5
π
t +6
(x tính b
ng cm vàt tính b
ng giây). Trong m
t giây
đầ
u tiên t
th
ờ 
i
đ
i
m t = 0, ch
t
đ
i
m
đ
i qua v
trí có li
độ
x = + 1cm
A.
7 l
n.
B.
6 l
n.
C.
4 l
n.
D.
5 l
n.
Câu 18:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
 
đ
úng
 
khi nói
 
v
quang ph
?
A.
Quang ph
liên t
c c
a ngu
n sáng nào thì ph
thu
c thành ph
n c
u t
o c
a ngu
n sáng
y.
B.
Để
thu
đượ 
c quang ph
h
 p th
thì nhi
t
độ
c
a
đ
ám khí hay h
ơ 
i h
 p th
ph
i cao h
ơ 
n nhi
t
độ
 c
a ngu
n sáng phát ra quang ph
liên t
c.
C.
M
i nguyên t
hoá h
c
ở 
tr 
ng thái khí hay h
ơ 
i nóng sáng d
ướ 
i áp su
t th
 p cho m
t quang ph
 v
ch riêng,
đặ
c tr 
ư
ng cho nguyên t
 
đ
ó.
D.
Quang ph
h
 p th
là quang ph
c
a ánh sáng do m
t v
t
n phát ra khi v
t
đ
ó
đượ 
c nungnóng.
Câu 19:
Cho hai dao
độ
ng
đ
i
u hòa cùng ph
ươ 
ng, cùng t
n s
, cùng biên
độ
và có các pha ban
đầ
u là
π
3
π
6
. Pha ban
đầ
u c
a dao
độ
ng t
ng h
ợ 
 p hai dao
độ
ng trên b
ng
A.
π
12.
B.
π
6.
C.
π
4.
D.
π
-2.
Câu 20:
Hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a an
t và cat
t c
a m
t
ng R 
ơ 
nghen là U = 25 kV. Coi v
n t
c ban
đầ
uc
a chùm êlectrôn (êlectron) phát ra t
cat
t b
ng không. Bi
ế
t h
ng s
Pl
ă
ng
-34
h = 6,625.10 J.s,
đ
i
ntích nguyên t
b
ng 1,6.10
-19
C. T
n s
l
ớ 
n nh
t c
a tia R 
ơ 
nghen do
ng này có th
phát ra là
A.
60,380.10
18
Hz.
B.
60,380.10
15
Hz.
C.
6,038.10
15
Hz.
D.
6,038.10
18
Hz.
Câu 21:
M
t ch
t phóng x
có chu k 
bán rã là 3,8 ngày. Sau th
ờ 
i gian 11,4 ngày thì
độ
phóng x
 (ho
t
độ
phóng x
) c
a l
ượ 
ng ch
t phóng x
còn l
i b
ng bao nhiêu ph
n tr 
ă
m so v
ớ 
i
độ
phóng x
c
al
ượ 
ng ch
t phóng x
ban
đầ
u?
A.
87,5%.
B.
25%.
C.
75%.
D.
12,5%.
Câu 22:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
sai
khi nói v
dao
độ
ng c
a con l
c
đơ 
n (b
qua l
c c
n c
a môitr 
ườ 
ng)?
A.
Khi v
t n
ng
đ
i qua v
trí cân b
ng, thì tr 
ng l
c tác d
ng lên nó cân b
ng v
ớ 
i l
c c
ă
ng c
a dây.
B.
Chuy
n
độ
ng c
a con l
c t
v
trí biên v
v
trí cân b
ng là nhanh d
n.
C.
V
ớ 
i dao
độ
ng nh
thì dao
độ
ng c
a con l
c là dao
độ
ng
đ
i
u hòa.
D.
Khi v
t n
ng
ở 
v
trí biên, c
ơ 
n
ă
ng c
a con l
c b
ng th
ế
n
ă
ng c
a nó.
Câu 23:
Theo thuy
ế
t l
ượ 
ng t
ánh sáng thì n
ă
ng l
ượ 
ng c
a
A.
m
t phôtôn t
l
thu
n v
ớ 
i b
ướ 
c sóng ánh sáng t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i phôtôn
đ
ó.
B.
m
t phôtôn b
ng n
ă
ng l
ượ 
ng ngh
c
a m
t êlectrôn (êlectron).
C.
các phôtôn trong chùm sáng
đơ 
n s
c b
ng nhau.
D.
m
t phôtôn ph
thu
c vào kho
ng cách t
phôtôn
đ
ó t
ớ 
i ngu
n phát ra nó.
Câu 24:
H
t nhân A
đ
ang
đứ
ng yên thì phân rã thành h
t nhân B có kh
i l
ượ 
ng
B
mvà h
t
α
có kh
il
ượ 
ng m
α
. T
s
gi
a
độ
ng n
ă
ng c
a h
t nhân B và
độ
ng n
ă
ng c
a h
t
α
ngay sau phân rã b
ng
A.
B
mm
α
.
B.
B
m
α
m.
C.
2B
mm
α
.
D.
2B
m
α
m
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->