Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DeVatlyACt M457

DeVatlyACt M457

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by tranhunghuy

More info:

Published by: tranhunghuy on Jul 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
 
Trang 1/8 - Mã
đề
thi 457
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
O
ĐỀ
CHÍNH TH
Ứ 
C
 Đề 
thi có 08 trang)
ĐỀ
THI TUY
N SINH
ĐẠ
I H
C, CAO
ĐẲ
NG N
Ă
M 2008Môn thi: V
T LÍ, kh
i A
Th
ờ 
i gian làm bài: 90 phút.
đề
thi 457
H
, tên thí sinh
:.......................................................................
...
 
S
báo danh
:............................................................................
PH
N CHUNG CHO T
T C
THÍ SINH
(40 câu, t 
ừ 
câu 1
đế 
n câu 40):
Câu 1:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
 
đ
úng
 
khi nói
 
v
quang ph
?
A.
Quang ph
h
 p th
là quang ph
c
a ánh sáng do m
t v
t r 
n phát ra khi v
t
đ
ó
đượ 
c nungnóng.
B.
M
i nguyên t
hoá h
c
ở 
tr 
ng thái khí hay h
ơ 
i nóng sáng d
ướ 
i áp su
t th
 p cho m
t quang ph
 v
ch riêng,
đặ
c tr 
ư
ng cho nguyên t
 
đ
ó.
C.
Quang ph
liên t
c c
a ngu
n sáng nào thì ph
thu
c thành ph
n c
u t
o c
a ngu
n sáng
y.
D.
Để
thu
đượ 
c quang ph
h
 p th
thì nhi
t
độ
c
a
đ
ám khí hay h
ơ 
i h
 p th
ph
i cao h
ơ 
n nhi
t
độ
 c
a ngu
n sáng phát ra quang ph
liên t
c.
Câu 2:
 
Đ
o
n m
ch
đ
i
n xoay chi
u g
m bi
ế
n tr 
ở 
R, cu
n dây thu
n c
m có
độ
t
c
m L và t
 
đ
i
n có
đ
i
n dung C m
c n
i ti
ế
 p. Bi
ế
t hi
u
đ
i
n th
ế
hi
u d
ng hai
đầ
u
đ
o
n m
ch là U, c
m kháng
L
Z, dungkháng
C
Z (v
ớ 
i
CL
ZZ
) và t
n s
dòng
đ
i
n trong m
ch không
đổ
i. Thay
đổ
i
đế
n giá tr 
 
0
R thìcông su
t tiêu th
c
a
đ
o
n m
ch
đạ
t giá tr 
c
c
đạ
i
m
P, khi
đ
ó
A.
0LC
R = Z+ Z.
B.
LC0
R= Z- Z.
C.
2L0C
ZR=Z.
D.
2m0
UP=.
Câu 3:
M
t con l
c lò xo treo th
ng
đứ
ng. Kích thích cho con l
c dao
độ
ng
đ
i
u hòa theo ph
ươ 
ngth
ng
đứ
ng. Chu kì và biên
độ
dao
độ
ng c
a con l
c l
n l
ượ 
t là 0,4 s và 8 cm. Ch
n tr 
c x’x th
ng
đứ
ng chi
u d
ươ 
ng h
ướ 
ng xu
ng, g
c to
 
độ
t
i v
trí cân b
ng, g
c th
ờ 
i gian t = 0 khi v
t qua v
trícân b
ng theo chi
u d
ươ 
ng. L
y gia t
c r 
ơ 
i t
do g = 10 m/s
2
2
π
= 10. Th
ờ 
i gian ng
n nh
t k 
t
 khi t = 0
đế
n khi l
c
đ
àn h
i c
a lò xo có
độ
l
ớ 
n c
c ti
u là
A.
730s.
B.
310s.
C.
415s.
D.
130s.
Câu 4:
Cho hai dao
độ
ng
đ
i
u hòa cùng ph
ươ 
ng, cùng t
n s
, cùng biên
độ
và có các pha ban
đầ
u là
π
3
π
6
. Pha ban
đầ
u c
a dao
độ
ng t
ng h
ợ 
 p hai dao
độ
ng trên b
ng
A.
π
6.
B.
π
4.
C.
π
-2.
D.
π
12.
Câu 5:
M
t ch
t
đ
i
m dao
độ
ng
đ
i
u hòa theo ph
ươ 
ng trình
π
x = 3sin5
π
t +6
(x tính b
ng cm và ttính b
ng giây). Trong m
t giây
đầ
u tiên t
th
ờ 
i
đ
i
m t = 0, ch
t
đ
i
m
đ
i qua v
trí có li
độ
x = + 1 cm
A.
7 l
n.
B.
6 l
n.
C.
4 l
n.
D.
5 l
n.
Câu 6:
Trong m
t m
ch dao
độ
ng LC không có
đ
i
n tr 
ở 
thu
n, có dao
độ
ng
đ
i
n t
t
do (dao
độ
ngriêng). Hi
u
đ
i
n th
ế
c
c
đạ
i gi
a hai b
n t
và c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n c
c
đạ
i qua m
ch l
n l
ượ 
t là
0
U
0
I. T
i th
ờ 
i
đ
i
m c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong m
ch có giá tr 
 
0
I2thì
độ
l
ớ 
n hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai b
n t
 
đ
i
n là
A.
0
1U2.
B.
0
3U4.
C.
0
3U4.
D.
0
3U2.
 
 
Trang 2/8 - Mã
đề
thi 457
Câu 7:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
sai
khi nói v
 
độ
phóng x
(ho
t
độ
phóng x
)?
A.
Độ
phóng x
đạ
i l
ượ 
ng
đặ
c tr 
ư
ng cho tính phóng x
m
nh hay y
ế
u c
a m
t l
ượ 
ng ch
t phóngx
.
B.
Độ
phóng x
c
a m
t l
ượ 
ng ch
t phóng x
ph
thu
c nhi
t
độ
c
a l
ượ 
ng ch
t
đ
ó.
C.
V
ớ 
i m
i l
ượ 
ng ch
t phóng x
xác
đị
nh thì
độ
phóng x
t
l
v
ớ 
i s
nguyên t
c
a l
ượ 
ng ch
t
đ
ó.
D.
Đơ 
n v
 
đ
o
độ
phóng x
là bec
ơ 
ren.
Câu 8:
Trong thí nghi
m giao thoa ánh sáng v
ớ 
i khe Iâng (Y-âng), kho
ng cách gi
a hai khe là 2mm, kho
ng cách t
m
t ph
ng ch
a hai khe
đế
n màn quan sát là 1,2 m. Chi
ế
u sáng hai khe b
ng ánhsáng h
n h
ợ 
 p g
m hai ánh sáng
đơ 
n s
c có b
ướ 
c sóng 500 nm và 660 nm thì thu
đượ 
c h
vân giaothoa trên màn. Bi
ế
t vân sáng chính gi
a (trung tâm)
ng v
ớ 
i hai b
c x
trên trùng nhau. Kho
ng cácht
vân chính gi
a
đế
n vân g
n nh
t cùng màu v
ớ 
i vân chính gi
a là
A.
9,9 mm.
B.
4,9 mm.
C.
19,8 mm.
D.
29,7 mm.
Câu 9:
 
Đố
i v
ớ 
i s
lan truy
n sóng
đ
i
n t
thì
A.
vect
ơ 
c
m
ng t
B
cùng ph
ươ 
ng v
ớ 
i ph
ươ 
ng truy
n sóng còn vect
ơ 
c
ườ 
ng
độ
 
đ
i
n tr 
ườ 
ng E
 vuông góc v
ớ 
i vect
ơ 
c
m
ng t
B
.
B.
vect
ơ 
c
ườ 
ng
độ
 
đ
i
n tr 
ườ 
ng E
cùng ph
ươ 
ng v
ớ 
i ph
ươ 
ng truy
n sóng còn vect
ơ 
c
m
ng t
B
 vuông góc v
ớ 
i vect
ơ 
c
ườ 
ng
độ
 
đ
i
n tr 
ườ 
ng E
.
C.
vect
ơ 
c
ườ 
ng
độ
 
đ
i
n tr 
ườ 
ngE
và vect
ơ 
c
m
ng t
 B
luôn cùng ph
ươ 
ng v
ớ 
i ph
ươ 
ng truy
nsóng.
D.
vect
ơ 
c
ườ 
ng
độ
 
đ
i
n tr 
ườ 
ng E
và vect
ơ 
c
m
ng t
B
luôn vuông góc v
ớ 
i ph
ươ 
ng truy
nsóng.
Câu 10:
H
t nhân A
đ
ang
đứ
ng yên thì phân rã thành h
t nhân B có kh
i l
ượ 
ng
B
mvà h
t
α
có kh
il
ượ 
ng m
α
. T
s
gi
a
độ
ng n
ă
ng c
a h
t nhân B và
độ
ng n
ă
ng c
a h
t
α
ngay sau phân rã b
ng
A.
B
mm
α
.
B.
B
m
α
m.
C.
2B
mm
α
.
D.
2B
m
α
m
.
Câu 11:
C
ơ 
n
ă
ng c
a m
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa
A.
 bi
ế
n thiên tu
n hoàn theo th
ờ 
i gian v
ớ 
i chu k 
b
ng chu k 
dao
độ
ng c
a v
t.
B.
t
ă
ng g
 p
đ
ôi khi biên
độ
dao
độ
ng c
a v
t t
ă
ng g
 p
đ
ôi.
C.
 bi
ế
n thiên tu
n hoàn theo th
ờ 
i gian v
ớ 
i chu k 
b
ng m
t n
a chu k 
dao
độ
ng c
a v
t.
D.
 b
ng
độ
ng n
ă
ng c
a v
t khi v
t t
ớ 
i v
trí cân b
ng.
Câu 12:
Tia R 
ơ 
nghen có
A.
cùng b
n ch
t v
ớ 
i sóng âm.
B.
cùng b
n ch
t v
ớ 
i sóng vô tuy
ế
n.
C.
đ
i
n tích âm.
D.
 b
ướ 
c sóng l
ớ 
n h
ơ 
n b
ướ 
c sóng c
a tia h
ng ngo
i.
Câu 13:
 
Đ
o
n m
ch
đ
i
n xoay chi
u không phân nhánh g
m cu
n dây có
độ
t
c
m L,
đ
i
n tr 
ở 
thu
nR và t
 
đ
i
n có
đ
i
n dung C. Khi dòng
đ
i
n có t
n s
góc1LCch
y qua
đ
o
n m
ch thì h
s
côngsu
t c
a
đ
o
n m
ch này
A.
 ph
thu
c
đ
i
n tr 
ở 
thu
n c
a
đ
o
n m
ch.
B.
 b
ng 1.
C.
 ph
thu
c t
ng tr 
ở 
c
a
đ
o
n m
ch.
D.
 b
ng 0.
Câu 14:
Hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a an
t và cat
t c
a m
t
ng R 
ơ 
nghen là U = 25 kV. Coi v
n t
c ban
đầ
uc
a chùm êlectrôn (êlectron) phát ra t
cat
t b
ng không. Bi
ế
t h
ng s
Pl
ă
ng
-34
h = 6,625.10 J.s,
đ
i
ntích nguyên t
b
ng 1,6.10
-19
C. T
n s
l
ớ 
n nh
t c
a tia R 
ơ 
nghen do
ng này có th
phát ra là
A.
6,038.10
15
Hz.
B.
60,380.10
18
Hz.
C.
6,038.10
18
Hz.
D.
60,380.10
15
Hz.
Câu 15:
N
ế
u trong m
t
đ
o
n m
ch
đ
i
n xoay chi
u không phân nhánh, c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n tr 
phaso v
ớ 
i hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai
đầ
u
đ
o
n m
ch, thì
đ
o
n m
ch này g
m
A.
đ
i
n tr 
ở 
thu
n và cu
n c
m.
B.
đ
i
n tr 
ở 
thu
n và t
 
đ
i
n.
 
 
Trang 3/8 - Mã
đề
thi 457
C.
cu
n dây thu
n c
m và t
 
đ
i
n v
ớ 
i c
m kháng nh
h
ơ 
n dung kháng.
D.
t
 
đ
i
n và bi
ế
n tr 
ở 
.
Câu 16:
Khi chi
ế
u l
n l
ượ 
t hai b
c x
có t
n s
là f 
1
, f 
2
(v
ớ 
i f 
1
< f 
2
) vào m
t qu
c
u kim lo
i
đặ
t côl
 p thì
đề
u x
y ra hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
n v
ớ 
i
đ
i
n th
ế
c
c
đạ
i c
a qu
c
u l
n l
ượ 
t là V
1
, V
2
. N
ế
uchi
ế
u
đồ
ng th
ờ 
i hai b
c x
trên vào qu
c
u này thì
đ
i
n th
ế
c
c
đạ
i c
a nó là
A.
V
1
.
B.
V
2
.
C.
|V
1
-V
2
|.
D.
(V
1
+ V
2
).
Câu 17:
Cho
đ
o
n m
ch
đ
i
n xoay chi
u g
m cu
n dây có
đ
i
n tr 
ở 
thu
n R, m
c n
i ti
ế
 p v
ớ 
i t
 
đ
i
n.Bi
ế
t hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai
đầ
u cu
n dây l
ch pha
π
2so v
ớ 
i hi
u
đ
i
n th
ế
gi
a hai
đầ
u
đ
o
n m
ch.M
i liên h
gi
a
đ
i
n tr 
ở 
thu
n R v
ớ 
i c
m kháng
L
Zc
a cu
n dây và dung kháng
C
Zc
a t
 
đ
i
n là
A.
2CCL
R = Z(Z- Z).
B.
2LCL
R = Z(Z- Z).
C.
2CLC
R = Z(Z- Z).
D.
2LLC
R = Z(Z- Z).
Câu 18:
H
t nhân
11
AZ
X phóng x
và bi
ế
n thành m
t h
t nhân
22
AZ
Yb
n. Coi kh
i l
ượ 
ng c
a h
t nhânX, Y b
ng s
kh
i c
a chúng tính theo
đơ 
n v
u. Bi
ế
t ch
t phóng x
 
11
AZ
Xcó chu kì bán rã là T. Ban
đầ
u có m
t kh
i l
ượ 
ng ch
t
11
AZ
X
, sau 2 chu kì bán rã thì t
s
gi
a kh
i l
ượ 
ng c
a ch
t Y và kh
il
ượ 
ng c
a ch
t X là
A.
4
21
AA.
B.
4
12
AA.
C.
3
21
AA.
D.
3
12
AA.
Câu 19:
Trong nguyên t
hi
đ
rô, bán kính Bo là r 
o
= 5,3.10
-11
m. Bán kính qu
 
đạ
o d
ng N là
A.
132,5.10
-11
m.
B.
47,7.10
-11
m.
C.
84,8.10
-11
m.
D.
21,2.10
-11
m.
Câu 20:
T
i hai
đ
i
m A và B trong m
t môi tr 
ườ 
ng truy
n sóng có hai ngu
n sóng k 
ế
t h
ợ 
 p, dao
độ
ngcùng ph
ươ 
ng v
ớ 
i ph
ươ 
ng trình l
n l
ượ 
t là
A
u= asin
ω
t
( )
B
u= asin
ω
t +
π
. Bi
ế
t v
n t
c và biên
độ
 sóng do m
i ngu
n t
o ra không
đổ
i trong quá trình sóng truy
n. Trong kho
ng gi
a A và B có giaothoa sóng do hai ngu
n trên gây ra. Ph
n t
v
t ch
t t
i trung
đ
i
m c
a
đ
o
n AB dao
độ
ng v
ớ 
i biên
độ
  b
ng
A.
a.
B.
a2.
C.
0.
D.
2a.
Câu 21:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
sai
khi nói v
dao
độ
ng c
a con l
c
đơ 
n (b
qua l
c c
n c
a môitr 
ườ 
ng)?
A.
Chuy
n
độ
ng c
a con l
c t
v
trí biên v
v
trí cân b
ng là nhanh d
n.
B.
V
ớ 
i dao
độ
ng nh
thì dao
độ
ng c
a con l
c là dao
độ
ng
đ
i
u hòa.
C.
Khi v
t n
ng
ở 
v
trí biên, c
ơ 
n
ă
ng c
a con l
c b
ng th
ế
n
ă
ng c
a nó.
D.
Khi v
t n
ng
đ
i qua v
trí cân b
ng, thì tr 
ng l
c tác d
ng lên nó cân b
ng v
ớ 
i l
c c
ă
ng c
a dây.
Câu 22:
M
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa có chu kì là T. N
ế
u ch
n g
c th
ờ 
i gian t = 0 lúc v
t qua v
trí cân b
ng, thì trong n
a chu kì
đầ
u tiên, v
n t
c c
a v
t b
ng không
ở 
th
ờ 
i
đ
i
m
A.
t =T2.
B.
t =T6.
C.
t =T8.
D.
t =T4.
Câu 23:
Khi có hi
n t
ượ 
ng quang
đ
i
n x
y ra trong t
ế
bào quang
đ
i
n, phát bi
u nào sau
đ
ây là
sai
?
A.
Gi
nguyên chùm sáng kích thích, thay
đổ
i kim lo
i làm cat
t thì
độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
ic
a êlectrôn (êlectron) quang
đ
i
n thay
đổ
i.
B.
Gi
nguyên c
ườ 
ng
độ
chùm sáng kích thích và kim lo
i dùng làm cat
t, gi
m t
n s
c
a ánhsáng kích thích thì
độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
i c
a êlectrôn (êlectron) quang
đ
i
n gi
m.
C.
Gi
nguyên c
ườ 
ng
độ
chùm sáng kích thích và kim lo
i dùng làm cat
t, gi
m b
ướ 
c sóng c
aánh sáng kích thích thì
độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
i c
a êlectrôn (êlectron) quang
đ
i
n t
ă
ng.
D.
Gi
nguyên t
n s
c
a ánh sáng kích thích và kim lo
i làm cat
t, t
ă
ng c
ườ 
ng
độ
chùm sáng kíchthích thì
độ
ng n
ă
ng ban
đầ
u c
c
đạ
i c
a êlectrôn (êlectron) quang
đ
i
n t
ă
ng.
Câu 24:
Phát bi
u nào sau
đ
ây là
đ
úng khi nói v
dòng
đ
i
n xoay chi
u ba pha?
A.
Ch
có dòng
đ
i
n xoay chi
u ba pha m
ớ 
i t
o
đượ 
c t
tr 
ườ 
ng quay.
B.
Khi c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong m
t pha b
ng không thì c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n trong hai pha cònl
i khác không.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->