Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Udaseen Ate Sikh Mat (Punjabi)

Udaseen Ate Sikh Mat (Punjabi)

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by Singh1430
By Bhai Gurbachan Singh, Chairman of Gobind Sadan USA
By Bhai Gurbachan Singh, Chairman of Gobind Sadan USA

More info:

Published by: Singh1430 on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2010

pdf

text

original

 
1
 lyKk:-gurbcn isMG, cyAr mYn, goibMd sdn XU :AYs:ey,134/,gryvz rof, sYNtrl sukyAr,nIaU Xwrk-13036
 Po n:- (315)668-9155
  no t:- au dwsI mq nUMis`  K mq dw iek   AM g hI AnM d pu r swihb dymqyivc   is`  K jgq vo lo N pR vwn kIqw jw cu kw hY   ijs dyADwr qy pM jwb dI AkwlI  srkwr ipClyswlW qo N bwbw sR I cM d jI   mhwrwj dypRkwS idhwVydI Cu`  tI dw   AY lwn krdI Aw rhI hY[ ies ly K   ivc bwbw jI dw is`  K gu rUswihbwn   nwl sbM D bwryivcwr kIqw igAw hY   qW ik swfymnW AM dro N ieqhwsk Bu ly Ky   dU r hoskx [(ly Kk)
 
2
 pihlypwiqSwh swihb sR I gu rUnwnk dy v jI nysM swr dymM c qyAwpxI AwKrI   au dwsI AQvw cOQI au dwsI ArM B kIqI qW AwpxyvloN vrsweykrqwr pu r ngr   dI swrI sM gq dw pR bM D au nH W nyAwpxyAwigAwkwrI pu qr bR ihmigAwnI bwbw sR I   cM d jI mhwrwj dyspu rd kIqw [ bwbw sR I cMd jI nyAwpxygu r ipqw dypY r   icM nW qyclidAW ho ieAW AwpxysMswrk bwxydI QW qyAwpxyipqw dI rIs qy  au dwsI dw By s Dwrn kr ilAw [ jd au nH W dygu r ipqw au dwsI smwpq kr ky   vwps krqwr pu r pu jyqW is`  K sM gqW nybwbw sR I cMd jI dI bVI pRsMsw au nH W dy  ipqw gu rUnwnk dyv jI pws kIqI ik au nH W nyswrypRbM D nU Mgu rmq Anu swr   bVIAW sucjIAW zu my NvwrIAW nwl inBwieAw hY[ gu ripqw nypR sM n ic`  q hoky  Awpxyho nhwr spu qr qyAwpxI my hr BrI dirStI pweI qW bwbw jI nybVI   inmrqw nwl Awpxygu r ipqw dycrnW ivc byNnqI kIqI ik au nH W nU M iesyhI   au dwsI bwxyivc is`K sM gqW dI syvw kridAW ho ieAW swrI AwXUleI Awpdy   imSn dw prcwr audwsI rIq Anu swr hI krn dI AwigAw idqI jwvy[ gu rU  nwnk dyv jI AwpxybRhm igAwnI spu qr dI ieCw pU rI kridAW ho ieAW au nH W nU M  keI vrW dI dwq dI bKiSS kIqI ik au h is`K jgq ivc prcwrk pY dw kIqw  krn gy ,is`  KW AMdr nwm ismrn dw AiBAws krvwieAw krn gy,v`f v`fy rwjy   bwdSwh au nH W dycrnW 'c nmsqk ho ieAw krn gyqyau h PkIrW dyvI SihnSwh   dI pdvI Dwrn krn gy[ gu rUnwnk dy v jI dyieh bcn Aj qk pU ryhorhyhn   jd ik is`K Aqy ismrn dyAiBlwSI bwbw sR I cMd jI dy smyqo N hu x qk audwsI   AsQwnW qyjw kynwm ismrn kIqw krdyAw rhyhn [ au dwsI By K,  iqAwg,ismrn qyvY rwg dw By K smiJAw jWdw hY[ ies By K bwryig:igAwn   isM G jI ilKdyhn ik "pR wq nhweygu r iDAwn lgwvY]  tIkw kM dn aU rD lwvY] KPnI co lw sy lI mwlw] pihr isM Gwsn iDryikrpwlw ]"
 
3
 gu rU nwnk swihb jI dw ieh audwsI By K sI ijs nUMau nH W dy AwigAwkwrI spu qr   bwbw sR I cM d jI mhwrwj nyAwpxI swrI aumr Br bydwg rU p ivc inBwieAw qy  nwm ismrn dyAiBAws krn dI ijhVI rIq au nH W nyAwpxygu r ipqw qoN Awpxy  bcpn qo N hI isKI ho eI sI au s nU MAmlI rUp io vc prcwridAW ho ieAW is`  KI dy  bu ty dI sM cweI kIqI qy keI mhWn is`  K prcwrk pY dw kIqy [  bwbw sR I cM d jI mhwrwj jI dw gu rUGr vloN hmy SW hI siqkwr kIqw jWdw   irhw hY[ gu rUAM gd dy v jI,gu rUAmr dws jI,gu rUrwm dws jI,gu rUArjn dyv   jI qygu rUhir go ibMd swihb jI hmy SW hI aunH W dw mwn siqkwr kIqw krdy  sn [ pM jwbI dypris`  D ilKwrI s. nrieMdr isMG so c Anu swr gu rUAMgd dyv jI   nyvI Awpxyiek spu qr nUMbwbw jI dycVH wieAw ho ieAw sI [ iesyqrW du sry   gu rUswihbwn gu rUAmrdws jI ,gu rUrwm dws jI,qygu rUhirgo ibM d swihb jI ny   vI Awpxw iek iek sihbzwdw bwbw jI dycVH wieAw ho ieAw sI [ ies qo N ibnw   gu rU Gr vlo N hr swl bwbw jI nUMiek Go Vw qy pM j sOrupYBy tw kIqw jWdw sI [  gu rUrwm dws jI nyAM imRqsr dw nwm bwbw jI dysu Jw qy rwmdws pu r qo N bdl ky  AM imRqsr riKAw sI [ iesyqrW rwm sr srovr dw nwm vI AM imRqsr bwbw jI   dysu Jw Anuswr hI riKAw igAw sI [ gu rUrwmdws jI jd bwbw jI dydrSn   krn vwsqyngr bwrT pujyqW gu rU mhwrwj jI ny AM imRq vy ly Awsw dI vwr dy  kIrqn qo N pihlw gu rUrwm dws jI nyAwsw rwg ivc au cwryhoeY Awpxy CyCM d   kIrqn dyrU p ivc bwbw jI nUMsu xwey[ ieh gl ilKn qypVH x smyzrw Awpxy  AM dr iDAwn mwrIeyik au h ikhoijhw pivqr qyrmnIk smw ho vygw jd ik   gu rUrwm dws jI kIrqn krdyho x gyqybwbw sR I cM d jI srvx kr rhyho x   gy[ bwbw sR I cM d jI nykIrqn dyBo g auprMq gu rUmwhwrwj jI nU Mieh su Jw idqw   ik au nH W dyCyCM d ijnH W dIAW cO bIs pauVIAW hn [ Awsw dI vwr dIAW vI cObIs   pau VIAW hn [ jykr Awsw rwg dIAW CyCM dW dIAW pau VIAW nU MAwsw dI vwr   dIAW pau VIAW qoN pihlW kIrqn rwhIN gwieAw jwvyqW ieh bhuq su Mdr lgy  gw [ gu rUmhwrwj jI ny Aglyidn iesy hI qrqIb rwhIN kIrqn kIqw [ Awsw   dI vwr dy kIrqn dI ieh mrXwdw Aj qk kwiem hYBwvy N ieh CMd gu rU gR MQ   swihb ivc Awsw dI vwr dynwl drj nhIN hn [ gu rU Arjn dy v jI nyjd 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->