Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Näringsliv i Norr, nr 3 - maj 2010

Näringsliv i Norr, nr 3 - maj 2010

Ratings: (0)|Views: 800 |Likes:
Published by Björn Palovaara
Innehåll:
Massaved fraktas på inlandsbanan
Förtroendet är viktigt vid en virkesaffär med billerud
När din leasade skogsmaskin krånglar
Segt virke förgås ej så lätt
Vänd punkt 2010: Kiruna - en naturlig mötesplats
Elektronikindustrin samverkar med universiteten
Det pekar uppåt för Setra
Lägre arbetsgivaravgifter för småföretag
Företagarna har tagit tempen på småföretagarna
Robinson-Hans siktar mot nya utmaningar
Unika möjligheter
Nya moderna tåg i norr
Innehåll:
Massaved fraktas på inlandsbanan
Förtroendet är viktigt vid en virkesaffär med billerud
När din leasade skogsmaskin krånglar
Segt virke förgås ej så lätt
Vänd punkt 2010: Kiruna - en naturlig mötesplats
Elektronikindustrin samverkar med universiteten
Det pekar uppåt för Setra
Lägre arbetsgivaravgifter för småföretag
Företagarna har tagit tempen på småföretagarna
Robinson-Hans siktar mot nya utmaningar
Unika möjligheter
Nya moderna tåg i norr

More info:

Published by: Björn Palovaara on Sep 28, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2010

pdf

 
   N   R   3   M   A   J   2   0   1   0
TEMA: SKOG & TRÄ VÄNDPUNKT 2010 KiRUNA
 
”Lägre arbets-givaravgifter”
 
 Virkesköparenbjörn lämnar intemarkägaren i sticket
 
Arbetet med projekt Nya Gällivare, vars mål är att skapaett långsiktigt samhälle som tar fasta på våra medborgareskänslor och behov, pågår för fullt. Just nu skapar vi dengemensamma bilden av vårt framtida samhälle där befolk-ningsökning och näringslivsutveckling går hand i handmed klimatsmarta lösningar och attraktiva stadsdelar.Delegationen för Hållbara städer, som tillsattes av reger-ingen hösten 2008 och som skall verka för att stimulerahållbar stadsutveckling, har bidragit med ekonomisktstöd. LKAB bygger 200 nya lägenheter som kommer attstå klara under de kommande åren. Nya områden, medgenerösa grönytor planeras. Gällivare står inför storaförändringar där hållbarhet och attraktivitet är två avde viktigaste ledorden. Tillsammans ska vi bli den mestexpansiva och attraktiva kommunen i Norrland. Vi skagöra människors längtan till verklighet.
har länets bästa tillväxtutveckling.Nu ska vi bli bäst på samhällsutveckling också.
     f    a    v    o    r    r    e     k     l    a    m     b    y    r    a .    s    e
Samfnaniseras av:
Gällivarekommun
 
Näringsliv i Norr
ägs och ges ut av Arctic Försäning i NorrbottenBox 180, Backgatan 2B, 952 22 Kaix.www.naringsivinorr.se
 Ansvarig utgivare:
Magnus Söberg,0923-107 00, magnus@naringsivinorr.se
Redaktion. Grask orm, layout:
 Börn Paovaara, 070-282 07 60,born@naringsivinorr.se
Medarbetare:
Eiert Isaksson, Ke Hem/Företa-garna, Anders Hettinger Öhrings PricewaterhouseCoopers, Reinhod Andeors, P-O Södin/Mediema-keriet, Matts Bidström, Börn Nordqvist/nordqvist-design, Henrik Engman.
Marknad:
0923-107 00.
Omslagsoto:
Börn Paovaara
Tryck:
VTT Graska.
Upplaga:
ca 13 000 ex.
 Adresskälla:
Statistiska Centrabyrån (SCB)
 Adressändring:
ino@naringsivinorr.se
Distribution:
Gratis ti öretagi Norrbotten och Västerbotten. Annonsrekamationer ska ör att beaktasgöras inom tio dagar rån utgivningsdagen.Redaktionen ansvarar inte ör icke bestätmateria. Citera oss gärna men ange käan.
NÄRINGSLIV I NORR
INNehåLL NR 3 - 2010
4 MASSAVeD fRAktAS INLANDSbANAN6 föRtROeNDet ÄR VIktIGt VID eN VIRkeSAffÄRMeD bILLeRuD8 NÄR DIN LeASADeSkOGSMASkIN kRåNGLAR10 SeGt VIRke föRGåSeJ Så LÄtt12 VÄNDpuNkt 2010:kIRuNA - eN NAtuRLIGMöteSpLAtS16 eLektRONIkINDuStRINSAMVeRkAR MeDuNIVeRSIteteN18 Det pekAR uppåt föR SetRA20 LÄGRe ARbetSGIVARAVGIfteRföR SMåföRetAG21 föRetAGARNA hARtAGIt teMpeN påSMåföRetAGARNA22 RObINSON-hANS SIktAR MOtNyA utMANINGAR24 uNIkA MöJLIGheteR28 NyA MODeRNAtåG I NORR
1222616
 www.naringslivinorr.s
NÄRINGSLIV I NORR
maj 2010
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->