Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Näringsliv i Norr, nr 4 - juni 2010

Näringsliv i Norr, nr 4 - juni 2010

Ratings: (0)|Views: 822 |Likes:
Published by Björn Palovaara
Innehåll:
Samarbete ökar tillväxten
Värm huset med energi från tomten
När industriell verksamhet ger skador på miljön
Sprit är bra
Klamydia.se vann miljonupphandling
Nu gäller det att blicka framåt för att ta initiativ
Det gröna kylsystemet som ingen trodde på
Vi västlänningar måste nischa oss
Resa: Plötsligt befann jag mig på ett flyg till Peking
Ge oss möjligheter att skapa fler jobb
Skurkarnas förlovade tid
Riktat stöd till företagare med utländsk bakgrund
LKAB mer än halverade energibehovet
Innehåll:
Samarbete ökar tillväxten
Värm huset med energi från tomten
När industriell verksamhet ger skador på miljön
Sprit är bra
Klamydia.se vann miljonupphandling
Nu gäller det att blicka framåt för att ta initiativ
Det gröna kylsystemet som ingen trodde på
Vi västlänningar måste nischa oss
Resa: Plötsligt befann jag mig på ett flyg till Peking
Ge oss möjligheter att skapa fler jobb
Skurkarnas förlovade tid
Riktat stöd till företagare med utländsk bakgrund
LKAB mer än halverade energibehovet

More info:

Published by: Björn Palovaara on Sep 28, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2010

pdf

 
   N   R    4    J   U   N   I   2   0   1   0
TEMA: ENERGI & MILJÖ
”Skurkarnasförlovade tid”
 
”MITTENS RIKE” ÄR PÅ  VÄG ATT ÅTERIGEN BLI VÄRLDENS HANDELSCENTRUM
 
Arbetet med projekt Nya Gällivare, vars mål är att skapaett långsiktigt samhälle som tar fasta på våra medborgareskänslor och behov, pågår för fullt. Just nu skapar vi dengemensamma bilden av vårt framtida samhälle där befolk-ningsökning och näringslivsutveckling går hand i handmed klimatsmarta lösningar och attraktiva stadsdelar.Delegationen för Hållbara städer, som tillsattes av reger-ingen hösten 2008 och som skall verka för att stimulerahållbar stadsutveckling, har bidragit med ekonomisktstöd. LKAB bygger 200 nya lägenheter som kommer attstå klara under de kommande åren. Nya områden, medgenerösa grönytor planeras. Gällivare står inför storaförändringar där hållbarhet och attraktivitet är två avde viktigaste ledorden. Tillsammans ska vi bli den mestexpansiva och attraktiva kommunen i Norrland. Vi skagöra människors längtan till verklighet.
har länets bästa tillväxtutveckling.Nu ska vi bli bäst på samhällsutveckling också.
     f    a    v    o    r    r    e     k     l    a    m     b    y    r    a .    s    e
Samfnaniseras av:
Gällivarekommun
 
Näringsliv i Norr
ägs och ges ut av Arctic Försälning i NorrbottenBackgatan 2, 952 22 Kali.www.naringslivinorr.se
 Ansvarig utgivare:
Magnus Söberg,0923-107 00, magnus@naringslivinorr.se
Redaktion. Grafsk orm, layout:
 Börn Palovaara, 070-282 07 60,born@naringslivinorr.se
Medarbetare:
Eilert Isaksson, Kell Helm/Företagar-na, Aners Hettinger Öhrlings Pricewaterhouse Coo-pers, Reinhol Aneors, Irene Lunström, Batrck,Urban Rönnblom Avokatbrån Kaiing.
Marknad:
0923-107 00.
Omslagsoto:
Börn Palovaara. (Kinesiska muren viBaaling, Peking)
Tryck:
VTT Grafska.
Upplaga:
ca 13 000 e.
 Adresskälla:
Statistiska Centralbrån (SCB)
 Adressändring:
ino@naringslivinorr.se
Distribution:
Gratis till öretagi Norrbotten och Västerbotten. Annonsreklamationer ska ör att beaktasgöras inom tio agar rån utgivningsagen.Reaktionen ansvarar inte ör icke beställtmaterial. Citera oss gärna men ange källan.
NÄRINGSLIV I NORR
INNehåLL NR 4 - 2010
4 SamaRbete ökaR tILLVÄxteN6 VÄRm hUSet medeNeRGI fRåN tOmteN8 NÄR INdUStRIeLL VeRkSamhetGeR SkadOR på mILJöN10 SpRIt ÄR bRa11 kLamydIa.Se VaNNmILJONUpphaNdLING12 NU GÄLLeR det att bLIckafRamåt föR att ta INItIatIV13 det GRöNa kyLSyStemetSOm INGeN tROdde på14 VI VÄStLÄNNINGaR måSteNIScha OSS16 ReSa: pLötSLIGt befaNN JaGmIG på ett fLyG tILL pekING20 Ge OSS möJLIGheteR attSkapa fLeR JObb21 SkURkaRNaS föRLOVade tId22 RIktat Stöd tILL föRetaGaRemed UtLÄNdSk bakGRUNd26 Lkab meR ÄN haLVeRadeeNeRGIbehOVet
2622616
 www.nringslivinorr.s
NÄRINGSLIV I NORR
JUNI 2010
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->