Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
17Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giang Ly Thuyet Mon Tin Hoc Dai Cuong

Bai Giang Ly Thuyet Mon Tin Hoc Dai Cuong

Ratings: (0)|Views: 6,366|Likes:
Published by Chu Văn Huy

More info:

Published by: Chu Văn Huy on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
 
BỘ MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG
 
KHOA:CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
BÀI GIẢNGTIN HỌC ĐẠI CƢƠ 
NG
 HẢI PHÒNG – 
2009
TÊN HỌC PHẦN
:
TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG
 
MÃ HỌC PHẦN
:
17101
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
:
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
 DÙNG CHO SV NGÀNH :
TẤT CẢ CÁC NGÀNH
 
 
 
2
MỤC LỤC
 
STT
NỘI DUNG
TRANG
CHƢƠNG I
 
NHẬP MÔN TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG
 
1.1
Một vài nét về tin học và máy tính
1
1.2
Thông tin và xử lý thông tin
1
1.3
Thành phần của máy tính
2
1.4
Các hệ đếm
7
1.5
Phân loại máy tính
8
1.6
Các bộ phận chính của máy tính PC
CHƢƠNG II
 
TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH
 
2.1
Vấn đề giải quyết bài toán bằng máy tính
10
2.2
Một số ví dụ
11
BÀI TẬP
18
CHƢƠNG III
 
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC
 
3.1
Khởi động Visual Basic
19
3.2
Thoát khỏi Visual Basic
19
3.3
Tạo, mở và lƣu một dự án (Project)
19
3.4
Các bƣớc xây dựng chƣơng trình
20
3.5
Một số đối tƣợng cơ bản trong Visual Basic
24
3.6
Một số ví dụ về thiết kế giao diện và lập bảng thuôc tính
35
BÀI TẬP
40
CH
ƢƠ 
NG IV
CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ 
 
SỞ TRONG VISUAL BASIC
 
4.1
Một số qui ƣớc trong ngôn ngữ
42
4.2
Các kiểu dữ liệu
42
4.3
Kiểu dữ liệu do ngƣời lập trình tự định nghĩa
49
4.4
Các hằng trong Visual Basic
49
4.5
Biến
50
4.6
Biểu thức
50
CH
ƢƠ 
NG V
CÁC LỆNH TRONG VISUAL BASIC
 
5.1
Quy định về viết dòng lệnh trong Visual Basic
51
5.2
Cách viết dòng chú thích trong chƣơng trình
51
 
 
3
5.3
Một số câu lệnh của Visual Basic
51
5.4
Chuyển đi kiểu DL trong quá trình tính giá trị biểu thức
54
5.5
Các lệnh có cấu trúc
54
BÀI TẬP
66
CH
ƢƠ 
NG VI
HÀM VÀ THỦ TỤC
 
6.1
Khái niệm chƣơng trình con
71
6.2
Hàm và thủ tục
71
6.3
Truyền tham số cho chƣơng trình con
73
6.4
Biến toàn cục, biến địa phƣơng, khái niệm tầm tác dụng
76
BÀI TẬP
78
CH
ƢƠ 
NG VII
 
DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC KIỂU MẢNG
 
7.1
Khái niệm về mảng
80
7.2
Khai báo mảng tĩnh
80
7.3
Khai báo mảng động (Dynamic Array)
82
7.4
Mảng các đối tƣợng
83
7.5
Một số thuật toán về mảng
84
BÀI TẬP
89
PHẦN ĐỌC THÊM
 
CH
ƢƠ 
NG XIII
QUẢN LÝ HỆ THÓNG TỆP (FILE)
 
8.1
Khái niệm phân loại file
94
8.2
File tuần tự
94
8.3
File ngẫu nhiên
96
8.4
Điều khiển DriveListBox (Danh sách  đĩa)
98
8.5
Điều khiển DirListBox (Cấu trúc cây thƣ mục)
99
8.6
Điều khiển FileListBox (Danh sách File)
99
8.7
Kết hợp ba điều khiển
100
BÀI TẬP
102
CH
ƢƠ 
NG IX
TRUY XUẤT CƠ 
 
SỞ DỮ LIỆU
 
9.1
Một số khái niệm cơ bản
104
9.2
Một số câu lệnh SQL cơ bản trong truy xuất cơ sở dữ liệu
105
9.3
Kết nối cơ sở dữ liệu với chƣơng trình Visual Basic
111

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ebookcdtbk liked this
Luat Vu liked this
Hong Do liked this
congtuech_800 liked this
Phi Long Trần liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->