Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5412, 28.9.2010]

Dnevni avaz [broj 5412, 28.9.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 792|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
AFERE
 Vlast u pani~nom strahu
Uvezena ve}a koli~ina prstenja s mastilom iz Kine
Priprema sedobro poznati „bugarski voz“
Manipulacije i glasovima iz odsustva
 Prepun gradski trg: Zeni~ani su horskim pjevanjem „Volimo te, Fahro“ prekidali Radon~i}ev govor 
(Foto: B. Nizi})
P
ojedine vladaju}e stra-nke u Federaciji BiH, upani~nom strahu zboggubitka podr{ke bira~a,na razne na~in spremaju kra|uglasova, saznaje „Dnevni avaz“. Jedan od na~ina je upotrebaprstenja s mastilom, koje se mo`ekoristiti kao skrivena olovka.Prilikom brojanja glasova, ~la-novi bira~kih odbora iz pojedinihvladaju}ih stranaka u FBiH mo-gu tim prstenom dodati po jednucrtu na glasa~ki listi} i na taj na-~in ga u~initi neva`e}im.
9. str.
Saznajemo:Poku{aj smjene direktora NTF-a
SILAJD@I] @ELI DANJEGOVA SESTRAIMA MONOPOL NADPRODAJOM NAFTE
Projekti:Po~inje snimanje filma
PRVA KLAPAPADA SUTRA UBUDIMPE[TI
Skandali:Majka Irme Nici u te{koj depresiji
NADIJA NEZIROVI]MISLILA DA JOJ JEK]ERKA DADILJA
Opasnost:Upozorenje iz sarajevske bolnice
GLJIVAMA SEOTROVALO12 LJUDI
I z bor i 2010.
Nevi|eno odu{evljenje SBB BiH i Radon~i}em
   2 .  s   t  r .   7 .  s   t  r .   4   6 .  s   t  r .   6 .  s   t  r .
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 28. 9. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5412
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
524'/#.+5'
-4#=#
+<$14#
   4 .  s   t  r  a  n  a
 
REPREZENTACIJA
Su{i} izostavioneoporavljenogMuslimovi}a
 Vi{e od 10.000ljudi
na skupu u Zenici!
65. str.
KOSOVO
Sejdiupodnioostavku
PREMIJER LIGA
Kolo ipak uo~iizbora
   6   5 .  s   t  r  a  n  a   2   1 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,28. septembar/rujan 2010.
2
    w    w    w  .      d    n     e    v    n      i    a    v    a    z  .      b    a
 Kapid`i} za devastiranubh. vilu nudi rezidenciju namoru
- Ideja je dobra, ali seuvijek pojavi ono „ali“.Te{ko da se mo`e posti}idogovor s ovakvim poli-ti~arima na vlasti, jer da suponudili „tal“ u ovoj tra-nsakciji, u roku „odmah“ bi se rije{ila ta situacija.Te{ko je danas biti po{ten i na po{ten na~in reali-zovati dobre ideje. Samo da ih kona~no |avo odne-se i da se nikad vi{e ne vrate!
(TARIK [E[I])
PORTAL - komentar dana
Smjenom direktora Ibr-ahima Be}irbegovi}a i po-jedinih ~lanova Uprave„Naftnih terminala FBiH“(NTF) te instaliranjem po-dobnih kadrova, me|u ko-jima i njegov sestri} VehidFrljak, predsjednik SBiHHaris Silajd`i} uz pomo}svog ministra Vahida He}ete dvojice ~lanova Nadzor-nog odbora NTF-a `eliovladati ovom vrijednomdr`avnom kompanijom.Kako „Avaz“ saznaje izpouzdanih izvora, cilj je daposao skladi{tenja i distri-bucije nafte u BiH u ko-na~nici bude prepu{ten fir-mi „Bosna-S Oil ServicesCompany“, ~iji je jedan odvlasnika Silajd`i}eva sestraSad`ida, biv{a ambasadori-ca BiH u Pakistanu.
Nelegalna smjena
O mutnim radnjama kojese ve} mjesecima doga|aju uovoj kompaniji, uposleniciNTF-a obavijestili su i Vla-du Federacije, ali jo{ nikoni{ta nije poduzeo.U pismu koje su poslalipremijeru Mustafi Mujezi-novi}u upozorili su da gru-pa ljudi okupljena okoD`evada Parad`ika, pre-dsjednika NO NTF-a, ka-dra SBiH, odr`ava sastankekrnjeg NO van slu`benihprostorija.Radnici upozoravaju daova grupa poku{ava ozako-niti nelegalnu smjenu dire-ktora Be}irbegovi}a, koji jeponi{tio ugovor s Turcima,raspisao me|unarodni te-nder i otpustio Silajd`i}evogsestri}a Frljka zbog brojnihmahinacija.- Na tim sastancima do-nose se odluke kojima seBiH o{te}uje za milionemaraka. Jedna od njih je ida se preko nelegalnih i ne-legitimnih ~lanova UpraveDavora Mati}a i Vehida Fr-ljka te direktora AdnanaMu{ovi}a prihvati obavezada se Josipu Tomi}u isplatinekoliko miliona kuna -ka`e se, izme|u ostalog, upismu.Pona{anje Parad`ika, po-sebno odr`avanje krnje sje-dnice NO 23. septembra uprostorijama „Energoinve-sta“ u prisustvu notara, upo-zoravaju radnici, poku{aj jeda se stvore paralelni termi-nali Federacije.Uklanjanjem direktoraBe}irbegovi}a, s malezi-jskom kompanijom „SuriaGroup“ bio bi raskinut je-dnogodi{nji ugovor o na-jmu skladi{nog prostoraNTF-a Plo~e veli~ine40.000 kubnih metara, vri-jedan 4,2 miliona eura. Na-kon toga bio bi potpisanugovor s turskom kompa-nijom „Turk Oil“, iako jeod malezijskog nepovoljni-ji za 28.320.000 eura.Predugovor s Turcima,bez ikakvog tendera, potpi-san je 8. jula, nakon sasta-nka u Silajd`i}evom kabi-netu, kojem su prisustvova-li predstavnici „Turk Oila“i „Bosna-S Oil Services Co-mpanyja“.
Misteriozni sastanak
No, kako tvrdi na{ izvorkoji je prisustvovao mister-ioznom sastanku, ugovorsadr`i i klauzulu da turskakompanija mo`e dati skla-di{ni prostor u podzakup.Plan je, naime, da Turci na-kon {to dobiju ugovor, po-sao prepuste firmi koja je usuvlasni{tvu Silajd`i}evesestre Sad`ide.Iako „Bosna-S Oil Ser-vices Company“ urede imau Engleskoj, Njema~koj, naMalti, u Kataru, Ujedinje-nim Arapskim Emiratima,a najvi{e poslova obavlja uLibiji, na{ sagovornik tvrdida uveliko teku planovi daposlovi budu preba~eni uBiH, gdje je registriran„Bosna-S Consulting“, je-dan od ogranaka firme, tebi im na ovaj na~in bio osi-guran monopol nad distri-bucijom i skladi{tenjemnafte u BiH.
 F. KARALI]
Silajd`i}: Dogovor s Turcima Faksimil upozorenja radnika: O{te}uju dr`avu za milione
Ono {to se de{ava uNTF-u, tvrdi na{ sagovor-nik, posljedica je potkusu-rivanje SDA i SBiH, jer jepoznato da su ove dvijestranke u ve}ini dr`avnihkompanija me|usobnopodijelile kotrolu nad na-dzornim odborima i upra-vama. Tako je i s NTF-om,a prilikom prodaje „Ener-gopetrola“, SBiH je ostalakratkih rukava.- Kriminalnom proda-jom „Energopetrola“ profi-tirala je SDA, koja je ubra-la cijeli plijen. Sada je pre-pu{teno Harisu Silajd`i}ui SBiH da putem NTF-aPlo~e namire ono {to nisudobili prije tri godine - tvr-di na{ sagovornik.
Potkusurivanja SDA i SBiH
Zanimljivo je da je Ha-ris Silajd`i} 2002. godine uimovinskom kartonu pri-javio da je 1. januara 2000.od Ismeta Hrnjice poza-jmio 200.000 maraka.Ni{ta neobi~no da Hr-njica nije direktor firme„Bosna-S Oil Services Co-mpany“, {to zna~i da je Sila-jd`i} pozajmio novac od di-rektora kompanije koja je usuvlasni{tvu njegove sestre.O kakvim je kalkulacijamarije~, nikada nije otkriveno.
Silajd`i} od Hrnjice pozajmio 200.000 KM
 Incko i Mur sa ~lanovima CIK-a: Pohvale za rad 
Visoki pre-dstavnik u BiHValentin Incko(Inzko), u pra-tnji novoime-novanog prvogzamjenika viso-kog predstavni-ka i supervizo-ra za Br~ko Di-strikt BiH Ro-derika Mura(Roderick Mo-or), razgovarao je ju~er spredsjednicom i ~lanovimaCentralne izborne komisije(CIK), te dao punu po-dr{ku njenom radu.Incko je istakao da jeCIK jedna od rijetkihdr`avnih institucija kojazaslu`uje pohvale za rad, dadobro radi svoj posao i nijemu potrebna podr{kame|unarodne zajednice.Predsjednica CIK-a Ire-na Had`iabdi} istakla je za-dovoljstvo {to je prva zva-ni~na posjeta novoimeno-vanog ambasadora Muranekoj dr`avnoj institucijibila upravo posjeta CIK-u.Incko je i zvani~no po-dnio zahtjev za izdavanjeakreditacije me|unarodnogizbornog posmatra~a za se-be i svoje saradnike, saop}ioje CIK, prenijela je Fena. Ju~er je CIK posjetio iambasador SAD u BiH Pa-trik Mun (Patrick Moon),koji je, tako|er, podr`aorad ove institucije.Ambasador Mun je na-javio da }e obi}i neka bi-ra~ka mjesta u Sarajevu,kao i da }e op}e izbore, uime SAD, posmatrati 12 ti-mova u cijeloj BiH. Amba-sador je podsjetio da suizborni posmatra~i iz SADprisutni u BiH i u okvirumisije OSCE/ODIHR-a.
Isplata poranila zbog izbora
I povla{tene penzije 1. oktobra
Federalno ministarstvofinansija uplatilo je ju~er13 miliona KM ZavoduPIO FBiH za isplatu po-vla{tenih penzija za septe-mbar.- Tako su se stekli uvjetida i povla{tene penzije kor-isnicima budu ispla}ene sredovnim 1. oktobra - ka-zao je pomo}nik ministraza trezor Pero Ivo{evi}.To je presedan jer su pe-nzije posljednjih mjeseciuglavnom ispla}ivane pe-tog u mjesecu, ali su ovogputa vlastodr{ci poranili saisplatom kako bi pred sa-me izbore pridobili naklo-nost penzionera.
 E. Ha.
Otvoren Klub za tra`enje posla
U Banjoj Luci ju~er je otvoren Klub za tra`enje po-sla, koji je prva ustanova tog tipa u BiH. Direktor Za-voda za zapo{ljavanje RS Bo{ko Tomi} izjavio je da }emladi ljudi do 30 godina {est mjeseci u~iti kako se pi{ebiografija, kako se tra`i posao i kako se sara|uje s po-slodavcima, javila je Srna.
 Mun i Had`iabdi}: Dvanaest timova iz SAD Faksimil predugovora s „Turk Oilom“: Turci }e skladi{ta dati u podzakup
„Avaz“ saznaje
[ta stoji iza poku{aja smjene direktora NTF-a
Silajd`i} poku{ava osiguratisestri Sad`idi monopol naddistribucijom nafte u BiH!
Raskidom ugovora s firmom „Suria“, bio bi potpisan ugovor s „Turk Oilom“, a posaoprepu{ten firmi „Bosna-S Oil Services Company“, koja je u suvlasni{tvu Silajd`i}eve sestre
Posjeta me|unarodnih zvani~nika
Incko i Mun dalipunu podr{ku CIK-u
Visoki predstavnik podnio zahtjev zaizdavanje akreditacije za sebe i saradnike
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,28. septembar/rujan 2010.
3
 Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino
 avaz.ba)
Dodik gubivrijeme
Nesporno je da je i pri~a o markiranju entitetske linijerazgrani~enja {to je plasira premijer RS u cijelosti nafonu imaginarnoga projekta o nestajanju dr`ave BiH
Dok Europa poodavno toliko radi na brisanju granica tako da jeme|ugrani~ni promet dovela do stadija da ljudi vi{e uop}e ne zna-ju gdje izlaze iz jedne, a ulaze u drugu dr`avu, dotle bi Milorad Do-dik „udarao“ granice i tamo gdje im apsolutno nije mjesto. Rije~ jeo me|uentitetskoj liniji razdvajanja.Iznosi Dodik, a nakon njega se u isti posao upregnuo i direktorUprave za geodetske i imovinskopravne poslove Tihomir Gligori},da se entitetska linija mora markirati, jer ovakva kakva je sadastvara silne pote{ko}e ljudima koji svoju imovinu imaju du` ili sobje strane te linije.Mo`e predsjednik Vlade RS pravdati ~im god ho}e zvoju zabri-nutost zbog toga {to entitetska linija nije markirana na na~in kojion smatra prihvatljivim, ali posve je jasno da iza njegovoga zahtje-va stoje drugi razlozi. Uostalom, sam je Dodik sebi izgradio imid`jednog od najgorljivijih politi~ara koji se direktno zala`u za nesta-janje dr`ave Bosne i Hercegovine. Pa javnosti plasira svoja nova„na~ertanija“ opravdavaju}i ih ~isto `ivotnim pote{ko}ama ljudikoji `ive blizu me|uentitetske linije razgrani~enja.Te{ko je razumjeti kako srpski politi~ki predstavnici ne vide je-dnu veliku istinu: {to oni vi{e govore o nestajanju dr`ave BiH, todr`ave BiH ima sve vi{e.Nesporno je da je i Dodikova pri~a o markiranju entitetske linije ra-zgrani~enja u cijelosti na fonu imaginarnoga projekta o nestajanjudr`ave BiH. Ali, koliko se u BiH vi{e govori o njenom nestanku, to Eur-opa svojim - nekada i banalnim - potezima vra}a u `ivot na{u domovinu.Evo jednog takvog primjera: nekada se u RS nije mogao dobitiniti rodni list, niti uvjerenje o dr`avljanstvu na kojemu je, poredRepublika Srpska, pisalo i Bosna i Hercegovina. Upravo u vrijemevladavine mo`da i `e{}ih protivnika dr`ave BiH negoli je danasDodik, na tim se dokumentima vra}a ime Bosne i Hercegovine.Naravno, ne zbog toga {to su naprasno zavoljeli BiH, ve} zbog toga{to Srbi s prostora RS koji danas `ive u nekoj od europskih dr`avanisu ama ba{ ni{ta mogli zavr{iti s dokumentima na kojima nije pi-salo koja ih je to dr`ava izdala.Stoga, iznala`enje novih metoda kojima bi se na{tetilo opsto-jnosti dr`ave BiH - a jedna u nizu jeste i ova pri~a o markiranjuentitetske linije razdvajanja - ~isto je gubljenje vremena za one kojito rade. Na njihovu `alost.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Udru`enje „Tender“ o javnim nabavkama
Korupcija godi{njepojede 400 miliona KM
Korupcija u javnim nabavka-ma godi{nje na nezakonit na~inprelije u privatne d`epove vi{eod 400 miliona KM, izjavio jeju~er sekretar Udru`enja gra|a-na „Tender“ Igor Vukajlovi}, ja-vila je Srna.- Od tih sredstava godi{nje bise moglo izgraditi oko 40 kilome-tara autoputa, sanirati sve osno-vne i srednje {kole u BiH ili ri-je{iti stambeno pitanje za 7.000mladih bra~nih parova - rekao jeVukajlovi} novinarima u BanjojLuci, gdje je Udru`enje „Tender“dijelilo letke gra|anima.Vukajlovi} je pozvao gra|aneda iza|u na izbore, jer je od izuze-tnog zna~aja da budu izabrani na-jbolji predstavnici koji bi osigur-ali uspje{niji ekonomski razvoj,prije svega racionalnim i odgovo-rnim odnosom prema raspo-lo`ivim javnim sredstvima.
 Banja Luka: Gra|ani pozvani da iza|u na izbore
RECESIJA
Kriza se osjeti i na u~eni~kim putovanjima
Roditelji di`u krediteza dje~ije ekskurzije
Neke {kole odustaju od organizacije, jer je interesiranje u~enika slabo
U BiH je veoma slabo finansi-jsko stanje gra|ana, pa roditelji zaodlazak djece na ekskurzije ~akdi`u kredite. Kada odu na eksku-rziju, kupovna mo} djece je ta-ko|er mala, sve se uglavnom svo-di na aran`man, djeca jedu u ho-telu, veoma je malo vanpansio-nske potro{nje.
Te{ka situacija
Ovo nam je kazao [a}ir Ja{are-vi}, menad`er za ekskurzije turi-sti~ke agencije „Biss Tours“, kojase organizacijom takvih aran`ma-na bavi na podru~ju cijele BiH,odgovaraju}i na na{e pitanje koli-ko roditelja u dr`avi mo`e djecipriu{titi odlazak na takvu vrstuputovanja.Govore}i o zainteresiranosti iobimu posla, Ja{arevi} ka`e da je„Biss Tours“ realizirao 60 postoplana, te da su, u pore|enju s dru-gim agencijama, zadovoljni.Prema njegovim rije~ima,[panija je trenutno najpopularni-ja destinacija, a aran`man ko{ta425 maraka. Osim toga, pla}a sejo{ i viza koja iznosi 69 KM, teputni~ko zdravstveno osiguranjeod 15 maraka.Svjetlana Babi}, direktoricaSrednje medicinske {kole u Sara-jevu, kazala nam je da je ove godi-ne broj u~enika koji su i{li naekskurziju (Prag, Budimpe{ta iBe~) znatno manji nego u ranijimgodinama, kada nije bilo ekono-mske krize, te da su ~ak i ra-zmi{ljali o potpunom odustaja-nju.- Obra}ala sam se resornomministarstvu s pitanjem ima liuop}e smisla organizirati ekskur-ziju za tako mali broj u~enika, aodgovor je bio da te koji mogu i}ine treba kazniti - rekla nam je Ba-bi}, obja{njavaju}i da je ekono-mska situacija roditelja veomate{ka, da mnogim u~enicima radijedan ili nijedan roditelj.Sli~na situacija je i u Republi-ci Srpskoj, a nekoliko {kola izovog entiteta je i odustalo od or-ganizacije maturskih ekskurzija,jer je interesiranje u~enika biloslabo uglavnom zbog lo{e finansi-jske situacije.
Gr~ka i [panija
Cijene zavise od destinacije nakoju se ide, a srednjo{kolci se na-jvi{e odlu~uju za [paniju. Za tajaran`man potrebno je izdvojitioko 850 maraka.- U septembru i oktobru 32 sr-ednje {kole idu na ekskurziju, ave}ina ih se opredijelila za Gr~kuili [paniju. Kada je rije~ o osno-vnim {kolama, 19 ih ide naekskurziju u ovom periodu, od~ega njih 18 organizira odlazak uCrnu Goru i jedna u Srbiju - ka-zali su nam u resornom entite-tskom ministarstvu.Roditelji osnovaca su pro{line{to jeftinije jer ovi aran`maniko{taju oko 500 maraka.
 B. S. - B. T.
 Na{a djeca sve manje idu na ekskurzije
Odlazak na maturske eks-kurzije roditelje u~enika iz RSko{tat }e oko dvije prosje~nepla}e u ovom entitetu, odno-sno oko 1.500 maraka, jer os-im pla}anja putovanja kojeko{ta u prosjeku 800 maraka,moraju izdvojiti novac i zad`eparac, odje}u i higijenskepotrep{tine.
Odlazak ko{ta dvije pla}e
- Generalno, kod nas semo`e izdvojiti kategorija djecekoja idu u gimnazije i kojimaroditelji mogu omogu}itiodlazak na ekskurziju, dok suu ostalim {kolama, u koje spa-da i na{a, djeca uglavnomlo{ijeg imovinskog stanja - ka-zala nam je Svjetlana Babi}.
U gimnazijamabolje stanje

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
rferra liked this
Amer Cerkez liked this
suki4 liked this
Amer Klico liked this
Elvir Duranović liked this
Mirsad Durmisevic liked this
Mirsad Durmisevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->