Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ecocardiografie

Ecocardiografie

Ratings: (0)|Views: 1,638|Likes:
Published by maryanne_bb895
heart, cardiology, eco
heart, cardiology, eco

More info:

Published by: maryanne_bb895 on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
Revista Română de Cardiologie |
Vol. XXIV, Nr. 4, 2009

Recomandările Asociaţiei Europene de Ecocardiografieprivind standardizarea efectuării, stocării digitale şi raportăriiecocardiografiilor
Arturo Evangelista
1
, Frank Flachskamp 
2
, Patrizio Lancellotti
3
, Luigi Badano
4
, Rio Aguilar
1
, Mark Monaghan
5
,Jose Zamorano
6
, Petros Nihoyannopoulos
7
1. Servei de Cardiologia, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona, Spain2. University o Erlanguen, Erlanguen, Germany 3. Univerity Hospital, Liege, Belgium4. IRCAB, Udine, Italy 5. King’s College Hospital, London, UK6. Hospital Clinico de Madrid, Madrid, Spain7. Hammersmith Hospital, London, UK
Cuvinte cheie:
ghiduri; ecocardiografe; digitalizare; reproductibilitate; raportare.
 Traducere efectuată de Aurora Vlădaia şi Oana Savu, sub coordonarea Bogdan A. Popescu şi Dragoş Cozma.
 
Revista Română de Cardiologie
Vol. XXIV, Nr. 4, 2009

Standardizarea ecocardiogra
ilor
progresele și aplicaţiile recente nu sunt destinate utili-zării sistematice în evaluările de rutină.Progresele înregistrate în tehnologia inormatică auăcut posibile achiziţia, stocarea și prelucrarea digitalăa datelor ecocardiografce, cu prezentarea lor ulterioa-ră într-un raport computerizat
9-10
. Asociaţia Europeanăde Ecocardiografe (creată în 2003, cu rolul de continu-ator al activităţii Grupului de Lucru de Ecocardiografeondat în 1978) este reprezentată de 50 de ţări cu posi-bilităţi dierite de lucru, variate nivele ale tehnologiei șisistemelor de sănătate, ceea ce determină o heterogeni-tate semnifcativă în practica ecocardiografcă.În concordanţă cu deviza Asociaţiei Europene deEcocardiografe (EAE) de a “promova excelenţa în di-agnosticul clinic, cercetare, dezvoltare tehnică și edu-caţie în ultrasonografa cardiovasculară europeană” șinecesitatea de standardizare și control al calităţii, EAEa elaborat recomandări și ghiduri de standardizare aevaluărilor ecocardiografce, a modalităţii de achiziţie adatelor (imagistică, criterii de măsurare și de descrieremorologică), a stocării digitale și raportării examină-rilor.Scopul acestei lucrări este de a stabili un consens eu-ropean privind evaluarea ecocardiografcă minimalănecesară pentru practica zilnică și creșterea calităţii șiconsistenţei examinării ecocardiografce în Europa.
EVALUAREA ECOCARDIOGRAFIC
 Ă 
COMPLET
 Ă 
Un examen ecocardiografc transtoracic complet inclu-de evaluarea bidimensională (2D) și mod–M precumși tehnicile Doppler spectral și color. Ecocardiografabidimensională este metoda imagistică principală deapreciere a caracteristicilor anatomice și uncţionalecardiace, pentru ca modul–M să aducă inormaţii su-plimentare atunci când este necesar. De asemenea, estenecesară experienţă din partea examinatorului în sco-pul obţinerii unor secţiuni anatomice multiple și astel,a evaluării corecte a cordului.Modul-M poate f util în cuantifcarea dimensiunilorliniare ale cavităţilor cardiace și ale pereţilor, sub ghidaj2D corect al direcţiei cursorului. Principalul avantajal modului-M este rezoluţia temporală mare. Deza- vantajele metodei sunt legate de alinierea deectuoasăși de prezumţiile geometrice eronate. Echipamentelemoderne, prin îmbunătăţirea rezoluţiei și perecţiona-rea capacităţilor tehnice, permit în momentul actualeectuarea unor măsurători cu acurateţe din 2D sauprin aplicarea modului–M anatomic (ceea ce permiteo aliniere corectă, perpendiculară, necesară măsurăriistructurilor intracardiace).În concordanţă cu deviza Asociaţiei Europene de Eco-cardiografe (EAE) de a “promova excelenţa în diag-nosticul clinic, cercetare, dezvoltare tehnică și educa-ţie în ultrasonografa cardiovasculară europeană” și cunecesitatea de standardizare și control al calităţii, EAEa elaborat recomandări și ghiduri de standardizare aevaluărilor ecocardiografce, a modalităţii de achizitiea datelor (imagistică, criterii de măsurare și de descri-ere morologică), stocării digitale și raportării exami-nărilor.Scopul acestei lucrări este de a stabili un consenseuropean privind evaluarea ecocardiografcă minima-lă necesară pentru practica zilnică, creșterea calităţii șiconsistenţei examinării ecocardiografce în Europa.
INTRODUCERE
Ecocardiografa este cea mai utilizată tehnică imagis-tică în practica clinică cardiologică, ea aducând inor-maţii utile reeritoare la structura și uncţia cardiacă și vasculară. În plus, această tehnică are inuenţă directăasupra diagnosticului și managementului terapeutic alpacientului evaluat, putând dicta deciziile terapeutice,evalua răspunsul la terapia iniţiată și nu în ultimul rândurniza date predictive privind evoluţia pacientului.Avantajele pe care le prezintă ecocardiografa (po-sibilitatea evaluării în timp real, portabilitatea și cos-turile relativ mici, cantitatea și calitatea importantă ainormaţiilor aduse) o recomandă ca tehnică imagisticăde ales pentru diagnosticarea și urmărirea majorităţiiaecţiunilor cardiovasculare
1-3
.Imagistica ecocardiografcă bidimensională (2D) șitridimensională (3D) poate aprecia cu acurateţe dimen-siunea cavităţilor cardiace și a marilor vase, grosimeapereţilor, uncţia ventriculară și anatomia valvulară.Tehnicile ecocardiografce Doppler (color, continuu,pulsat) aduc inormaţii legate de velocităţile uxuluisangvin, presiunile intracardiace și caracteristicile he-modinamice, detectând și cuantifcând astel stenozele,regurgitările și alte anomalii ale uxurilor sangvine.Astel, de-a lungul timpului, ecocardiografa a înlo-cuit multe alte tehnologii cu rol în stabilirea deciziilorclinice, dar și în aprecierea modifcărilor structurale șiuncţionale ulterioare intervenţiilor terapeutice.Dezvoltările recente în tehnica ecocardiografcă, pre-cum: imagistica armonică, transductori cu bandă largăde recvenţă, Doppler-ul tisular, tehnicile imagistice dedeormare miocardică, ecocardiografa tridimensiona-lă și apariţia generaţiei a doua de agenţi de contrast cuadministrare intravenoasă au mărit oarte mult spec-trul utilizării acestei tehnici
4-8
. Bineînţeles, multe din
 
Standardizarea ecocardiogra
ilor
Revista Română de Cardiologie
Vol. XXIV, Nr. 4, 2009

stocare a datelor este obligatorie pentru comparaţia șireevaluarea examinărilor.Echipamentele care nu dispun de aceste caracteris-tici pot f utilizate pentru examinări limitate sau ţintite,specifcându-se ca atare acest lucru.Oricum, în fecare laborator de ecocardiografe artrebui să existe echipamente care îndeplinesc condiţi-ile obligatorii de eectuare a unei examinări complete.Fiecare ecocardiogra ar trebui să dispună de un mo-nitor video de dimensiune și calitate corespunzătoare,astel încât imaginea să fe clară atât pentru operatorcât și pentru observatorii din preajma sa. De asemenea,sistemul trebuie să posede un design ergonomic, cuposibilitatea de reglare a înălţimii și rotaţia ecranuluiprecum și un panou de utilizare (
control panel 
). Proble-mele legate de poziţii vicioase și de aecţiuni ale spateluisunt destul de recvente printre ecocardiografști, toateaceste patologii ducând la limitarea timpului eectiv demuncă, dar și la litigii legate de patologii proesionale.Sistemele ultrasonografce cu display exibil acili-tează adoptarea unor posturi ergonomice, care permitutilizarea prietenoasă a sistemului chiar și în locurile încare spaţiul și accesul sunt limitate.
Indica
ţ
ia de ecocardiogra
e
Cu excepţia situaţiilor de urgenţă, ameninţătoare de viaţă, ecocardiografa nu ar trebui eectuată ără o soli-citare scrisă. Aceasta se va regăsi în oaia de observaţiesau în fșa de prezentare a persoanei pentru care se do-rește eectuarea investigaţiei și trebuie să conţină men-ţiunea exactă a indicaţiei precum și suspiciunea clinicăla care se solicită răspuns.
Achizi
ţ
ia
ş
i interpretarea datelor ecocardiogra
ce
Protocolul standard de achiziţie minimală pentruecocardiografa transtoracică este prezentat în
Tabelul2
. Acesta conţine datele obligatorii ce trebuie obţinuteîntr-o evaluare ecocardiografcă completă la fecare pa-cient (chiar dacă subiectul examinat este normal).Utilizarea “zoom-ului” este opţională, dar devine dedorit atunci când este necesară o examinare mai deta-liată a unei structuri particulare. Atât pentru imaginileîn mișcare cât și pentru cele fxe este necesară înregis-trarea a cel puţin unui ciclu cardiac (preerabil trei),cu atenţie ca ciclurile înregistrate să fe reprezentati- ve (evitându-se achiziţiile postextrasistolice). În cazulexistenţei unor anomalii, este recomandabilă obţinereași achiziţionarea unor secţiuni suplimentare (2D și/sauDoppler).În toate examinările ecocardiografce este necesarămăsurarea dimensiunilor celor patru camere ale cor-dului și ale marilor vase, aprecierea uncţiei sistolice șidiastolice a ventriculului stâng, uncţiei valvulare, esti-Modalităţile imagistice Doppler completează ecocar-diografa 2D prin urnizarea de inormaţii uncţionaleasupra caracteristicilor hemodinamice ale uxurilorintracardiace: măsurători ale velocităţilor sangvine sis-tolice și diastolice, ale volumelor, aprecierea severităţiileziunilor valvulare, localizarea și severitatea șunturilorintracardiace. Doppler-ul pulsat este util în analizareauxului sangvin (localizare și timing) raportat la in-tervalul fziologic al velocităţilor. Doppler-ul continuu,lipsit de rezoluţie spaţială, este util pentru măsurareacu acurateţe a velocităţilor sangvine maxime și astelpentru estimarea gradienţilor transvalvulari sau a de-ectelor interventriculare.Doppler-ul color, prin estimarea velocităţii mediide-a lungul fecărui sector liniar al imaginii 2D și pre-zentarea inormaţiei sub orma pixelilor codaţi color,aduce inormaţii utile screeningului valvular pentru re-gurgitări și stenoze, dar și pentru detectarea prezenţeișunturilor intracardiace. În plus, modul–M color supli-mentează inormaţiile de timing ale uxului sangvin.O evaluare completă ecocardiografcă presupuneexaminarea morologiei și uncţiei tuturor cavităţilorcardiace, a valvelor și marilor vase din multiple secţi-uni (
Tabelul 1
).
Tabelul 1. Structurile cardiace
ş
i vasculare evaluate de rutin
ă
în cadrulraportului ecocardiogra
c complet al adultului
1. Ventricul stâng2. Valva mitral
ă
3. Atriul stâng4. Valva aortic
ă
5. Aorta6. Ventricul drept7. Valva tricuspid
ă
8. Atriul drept9. Valva pulmonar
ă
10. Artera pulmonar
ă
 11. Pericard12. Vena cav
ă
inferioar
ă
13. Venele pulmonare
ASPECTEELEMENTAREALEECOCARDIOGRAFIEI
Ecocardiografele
Caracteristicile tehnice ale ecocardiograelor utiliza-te în diagnosticul ecocardiografc sunt defnite în re-cent publicatul document al EAE privind standardelede laborator și acreditare
11
. Dotarea minimă a ecocar-diograelor trebuie să conţină următoarele: imagistică2D multirecvenţă, imagistică prin mod-M, Dopplerpulsat, continuu și color (sau alte orme de imagistică auxului), precum și capacitatea obligatorie de înregis-trare a datelor pe CD, DVD sau server. Capacitatea de

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
george liked this
AdiM1 liked this
Miruna Sweet liked this
Radu Daniela liked this
Abuzdea Alex liked this
Oana Sav liked this
Oana Sav liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->