Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ecocardiografie

Ecocardiografie

Ratings:
(0)
|Views: 1,648|Likes:
Published by maryanne_bb895
heart, cardiology, eco
heart, cardiology, eco

More info:

Published by: maryanne_bb895 on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
Revista Română de Cardiologie |
Vol. XXIV, Nr. 4, 2009

Recomandările Asociaţiei Europene de Ecocardiografieprivind standardizarea efectuării, stocării digitale şi raportăriiecocardiografiilor
Arturo Evangelista
1
, Frank Flachskamp 
2
, Patrizio Lancellotti
3
, Luigi Badano
4
, Rio Aguilar
1
, Mark Monaghan
5
,Jose Zamorano
6
, Petros Nihoyannopoulos
7
1. Servei de Cardiologia, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona, Spain2. University o Erlanguen, Erlanguen, Germany 3. Univerity Hospital, Liege, Belgium4. IRCAB, Udine, Italy 5. King’s College Hospital, London, UK6. Hospital Clinico de Madrid, Madrid, Spain7. Hammersmith Hospital, London, UK
Cuvinte cheie:
ghiduri; ecocardiografe; digitalizare; reproductibilitate; raportare.
 Traducere efectuată de Aurora Vlădaia şi Oana Savu, sub coordonarea Bogdan A. Popescu şi Dragoş Cozma.
 
Revista Română de Cardiologie
Vol. XXIV, Nr. 4, 2009

Standardizarea ecocardiogra
ilor
progresele și aplicaţiile recente nu sunt destinate utili-zării sistematice în evaluările de rutină.Progresele înregistrate în tehnologia inormatică auăcut posibile achiziţia, stocarea și prelucrarea digitalăa datelor ecocardiografce, cu prezentarea lor ulterioa-ră într-un raport computerizat
9-10
. Asociaţia Europeanăde Ecocardiografe (creată în 2003, cu rolul de continu-ator al activităţii Grupului de Lucru de Ecocardiografeondat în 1978) este reprezentată de 50 de ţări cu posi-bilităţi dierite de lucru, variate nivele ale tehnologiei șisistemelor de sănătate, ceea ce determină o heterogeni-tate semnifcativă în practica ecocardiografcă.În concordanţă cu deviza Asociaţiei Europene deEcocardiografe (EAE) de a “promova excelenţa în di-agnosticul clinic, cercetare, dezvoltare tehnică și edu-caţie în ultrasonografa cardiovasculară europeană” șinecesitatea de standardizare și control al calităţii, EAEa elaborat recomandări și ghiduri de standardizare aevaluărilor ecocardiografce, a modalităţii de achiziţie adatelor (imagistică, criterii de măsurare și de descrieremorologică), a stocării digitale și raportării examină-rilor.Scopul acestei lucrări este de a stabili un consens eu-ropean privind evaluarea ecocardiografcă minimalănecesară pentru practica zilnică și creșterea calităţii șiconsistenţei examinării ecocardiografce în Europa.
EVALUAREA ECOCARDIOGRAFIC
 Ă 
COMPLET
 Ă 
Un examen ecocardiografc transtoracic complet inclu-de evaluarea bidimensională (2D) și mod–M precumși tehnicile Doppler spectral și color. Ecocardiografabidimensională este metoda imagistică principală deapreciere a caracteristicilor anatomice și uncţionalecardiace, pentru ca modul–M să aducă inormaţii su-plimentare atunci când este necesar. De asemenea, estenecesară experienţă din partea examinatorului în sco-pul obţinerii unor secţiuni anatomice multiple și astel,a evaluării corecte a cordului.Modul-M poate f util în cuantifcarea dimensiunilorliniare ale cavităţilor cardiace și ale pereţilor, sub ghidaj2D corect al direcţiei cursorului. Principalul avantajal modului-M este rezoluţia temporală mare. Deza- vantajele metodei sunt legate de alinierea deectuoasăși de prezumţiile geometrice eronate. Echipamentelemoderne, prin îmbunătăţirea rezoluţiei și perecţiona-rea capacităţilor tehnice, permit în momentul actualeectuarea unor măsurători cu acurateţe din 2D sauprin aplicarea modului–M anatomic (ceea ce permiteo aliniere corectă, perpendiculară, necesară măsurăriistructurilor intracardiace).În concordanţă cu deviza Asociaţiei Europene de Eco-cardiografe (EAE) de a “promova excelenţa în diag-nosticul clinic, cercetare, dezvoltare tehnică și educa-ţie în ultrasonografa cardiovasculară europeană” și cunecesitatea de standardizare și control al calităţii, EAEa elaborat recomandări și ghiduri de standardizare aevaluărilor ecocardiografce, a modalităţii de achizitiea datelor (imagistică, criterii de măsurare și de descri-ere morologică), stocării digitale și raportării exami-nărilor.Scopul acestei lucrări este de a stabili un consenseuropean privind evaluarea ecocardiografcă minima-lă necesară pentru practica zilnică, creșterea calităţii șiconsistenţei examinării ecocardiografce în Europa.
INTRODUCERE
Ecocardiografa este cea mai utilizată tehnică imagis-tică în practica clinică cardiologică, ea aducând inor-maţii utile reeritoare la structura și uncţia cardiacă și vasculară. În plus, această tehnică are inuenţă directăasupra diagnosticului și managementului terapeutic alpacientului evaluat, putând dicta deciziile terapeutice,evalua răspunsul la terapia iniţiată și nu în ultimul rândurniza date predictive privind evoluţia pacientului.Avantajele pe care le prezintă ecocardiografa (po-sibilitatea evaluării în timp real, portabilitatea și cos-turile relativ mici, cantitatea și calitatea importantă ainormaţiilor aduse) o recomandă ca tehnică imagisticăde ales pentru diagnosticarea și urmărirea majorităţiiaecţiunilor cardiovasculare
1-3
.Imagistica ecocardiografcă bidimensională (2D) șitridimensională (3D) poate aprecia cu acurateţe dimen-siunea cavităţilor cardiace și a marilor vase, grosimeapereţilor, uncţia ventriculară și anatomia valvulară.Tehnicile ecocardiografce Doppler (color, continuu,pulsat) aduc inormaţii legate de velocităţile uxuluisangvin, presiunile intracardiace și caracteristicile he-modinamice, detectând și cuantifcând astel stenozele,regurgitările și alte anomalii ale uxurilor sangvine.Astel, de-a lungul timpului, ecocardiografa a înlo-cuit multe alte tehnologii cu rol în stabilirea deciziilorclinice, dar și în aprecierea modifcărilor structurale șiuncţionale ulterioare intervenţiilor terapeutice.Dezvoltările recente în tehnica ecocardiografcă, pre-cum: imagistica armonică, transductori cu bandă largăde recvenţă, Doppler-ul tisular, tehnicile imagistice dedeormare miocardică, ecocardiografa tridimensiona-lă și apariţia generaţiei a doua de agenţi de contrast cuadministrare intravenoasă au mărit oarte mult spec-trul utilizării acestei tehnici
4-8
. Bineînţeles, multe din
 
Standardizarea ecocardiogra
ilor
Revista Română de Cardiologie
Vol. XXIV, Nr. 4, 2009

stocare a datelor este obligatorie pentru comparaţia șireevaluarea examinărilor.Echipamentele care nu dispun de aceste caracteris-tici pot f utilizate pentru examinări limitate sau ţintite,specifcându-se ca atare acest lucru.Oricum, în fecare laborator de ecocardiografe artrebui să existe echipamente care îndeplinesc condiţi-ile obligatorii de eectuare a unei examinări complete.Fiecare ecocardiogra ar trebui să dispună de un mo-nitor video de dimensiune și calitate corespunzătoare,astel încât imaginea să fe clară atât pentru operatorcât și pentru observatorii din preajma sa. De asemenea,sistemul trebuie să posede un design ergonomic, cuposibilitatea de reglare a înălţimii și rotaţia ecranuluiprecum și un panou de utilizare (
control panel 
). Proble-mele legate de poziţii vicioase și de aecţiuni ale spateluisunt destul de recvente printre ecocardiografști, toateaceste patologii ducând la limitarea timpului eectiv demuncă, dar și la litigii legate de patologii proesionale.Sistemele ultrasonografce cu display exibil acili-tează adoptarea unor posturi ergonomice, care permitutilizarea prietenoasă a sistemului chiar și în locurile încare spaţiul și accesul sunt limitate.
Indica
ţ
ia de ecocardiogra
e
Cu excepţia situaţiilor de urgenţă, ameninţătoare de viaţă, ecocardiografa nu ar trebui eectuată ără o soli-citare scrisă. Aceasta se va regăsi în oaia de observaţiesau în fșa de prezentare a persoanei pentru care se do-rește eectuarea investigaţiei și trebuie să conţină men-ţiunea exactă a indicaţiei precum și suspiciunea clinicăla care se solicită răspuns.
Achizi
ţ
ia
ş
i interpretarea datelor ecocardiogra
ce
Protocolul standard de achiziţie minimală pentruecocardiografa transtoracică este prezentat în
Tabelul2
. Acesta conţine datele obligatorii ce trebuie obţinuteîntr-o evaluare ecocardiografcă completă la fecare pa-cient (chiar dacă subiectul examinat este normal).Utilizarea “zoom-ului” este opţională, dar devine dedorit atunci când este necesară o examinare mai deta-liată a unei structuri particulare. Atât pentru imaginileîn mișcare cât și pentru cele fxe este necesară înregis-trarea a cel puţin unui ciclu cardiac (preerabil trei),cu atenţie ca ciclurile înregistrate să fe reprezentati- ve (evitându-se achiziţiile postextrasistolice). În cazulexistenţei unor anomalii, este recomandabilă obţinereași achiziţionarea unor secţiuni suplimentare (2D și/sauDoppler).În toate examinările ecocardiografce este necesarămăsurarea dimensiunilor celor patru camere ale cor-dului și ale marilor vase, aprecierea uncţiei sistolice șidiastolice a ventriculului stâng, uncţiei valvulare, esti-Modalităţile imagistice Doppler completează ecocar-diografa 2D prin urnizarea de inormaţii uncţionaleasupra caracteristicilor hemodinamice ale uxurilorintracardiace: măsurători ale velocităţilor sangvine sis-tolice și diastolice, ale volumelor, aprecierea severităţiileziunilor valvulare, localizarea și severitatea șunturilorintracardiace. Doppler-ul pulsat este util în analizareauxului sangvin (localizare și timing) raportat la in-tervalul fziologic al velocităţilor. Doppler-ul continuu,lipsit de rezoluţie spaţială, este util pentru măsurareacu acurateţe a velocităţilor sangvine maxime și astelpentru estimarea gradienţilor transvalvulari sau a de-ectelor interventriculare.Doppler-ul color, prin estimarea velocităţii mediide-a lungul fecărui sector liniar al imaginii 2D și pre-zentarea inormaţiei sub orma pixelilor codaţi color,aduce inormaţii utile screeningului valvular pentru re-gurgitări și stenoze, dar și pentru detectarea prezenţeișunturilor intracardiace. În plus, modul–M color supli-mentează inormaţiile de timing ale uxului sangvin.O evaluare completă ecocardiografcă presupuneexaminarea morologiei și uncţiei tuturor cavităţilorcardiace, a valvelor și marilor vase din multiple secţi-uni (
Tabelul 1
).
Tabelul 1. Structurile cardiace
ş
i vasculare evaluate de rutin
ă
în cadrulraportului ecocardiogra
c complet al adultului
1. Ventricul stâng2. Valva mitral
ă
3. Atriul stâng4. Valva aortic
ă
5. Aorta6. Ventricul drept7. Valva tricuspid
ă
8. Atriul drept9. Valva pulmonar
ă
10. Artera pulmonar
ă
 11. Pericard12. Vena cav
ă
inferioar
ă
13. Venele pulmonare
ASPECTEELEMENTAREALEECOCARDIOGRAFIEI
Ecocardiografele
Caracteristicile tehnice ale ecocardiograelor utiliza-te în diagnosticul ecocardiografc sunt defnite în re-cent publicatul document al EAE privind standardelede laborator și acreditare
11
. Dotarea minimă a ecocar-diograelor trebuie să conţină următoarele: imagistică2D multirecvenţă, imagistică prin mod-M, Dopplerpulsat, continuu și color (sau alte orme de imagistică auxului), precum și capacitatea obligatorie de înregis-trare a datelor pe CD, DVD sau server. Capacitatea de

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
george liked this
AdiM1 liked this
Miruna Sweet liked this
Radu Daniela liked this
Vladicescu Cristina liked this
Abuzdea Alex liked this
Oana Sav liked this
Oana Sav liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->