Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
الموجات الصوتية : دروس وتمارين مصححة

الموجات الصوتية : دروس وتمارين مصححة

Ratings:

4.64

(14)
|Views: 16,773|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2014

pdf

text

original

 
 
324
 
لﺎﺠﻤﻟا
 IV 
 
ةﺪﺣﻮﻟا
 :3
Jaí
1
ﻪﻔﻳﺮﻌﺗ
 :
 
ةرﺎﺒﻋ
 
ﻮه
 
لﻮﻘﻧ
 
وأ
 
ﻊﻤﺴﻟا
 
ﺔﺳﺎﺣ
 
ﻲﻓ
 
ﺮﺛﺆﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﻴﺋﺎﻳﺰﻴﻔﻟا
 
ةﺮهﺎﻈﻟا
 
ﻚﻠﺗ
 
ﻮهﻦﻋﺔآﺮﺣ
 
يدﺎﻤﻟا
 
ﻢﺴﺠﻟا
 
زاﺰﺘها
 
ﻦﻋ
 
ﺔﺠﺗﺎﻧ
 
ﺔﻋﻮﻤﺴﻡ
 
ﺔﻳزاﺰﺘها
.
2 – 
ﺔﻳدﺎﻤﻟا
 
 طﺎﺳوﻷا
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
رﺎﺸﺘﻧا
 
ﺔﻌﻴﺒﻃ
 :
 ﻨﻳ
 
ﻻ
 
تﻮﺼﻟا
 
نإﻞﺏ
 
،
 
ﻖﻠﻄﻤﻟا
 
غاﺮﻔﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺮﺸﺘ
 
ﺔﻔﻠﺘﺨﻡ
 
 طﺎﺳوأ
 
ﻰﻟإ
 
ﻩرﺎﺸﺘﻧﻻ
 
جﺎﺘﺤﻳ
)
ﻞﺋاﻮﺴﻟا
 
،
 
ﺔﺒﻠﺼﻟا
 
مﺎﺴﺝﻷا
 
،
 
تازﺎﻐﻟا
(
،
 
ﺔﻔﻠﺘﺨﻡ
 
تﺎﻋﺮﺴﺏ
 
ﻲﻓ
 
ﻩرﺎﺸﺘﻧا
 
ﻦﻡ
 
ﺮﺒآأ
 
ﺔﺒﻠﺼﻟا
 
ﺔﻳدﺎﻤﻟا
 
 طﺎﺳوﻷا
 
ﻲﻓ
 
ﻩرﺎﺸﺘﻧﺎﻓﺔﻋﺮﺳ
 
ﻦﻡ
 
ﺮﺒآأ
 
ﻞﺋاﻮﺴﻟا
 
ﻲﻓ
 
و
 
ﻞﺋاﻮﺴﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻩرﺎﺸﺘﻧا ﺝﻮﻡ
 
ﺔﻌﻴﺒﻃ
 
وذ
 
رﺎﺸﺘﻧﻻا
 
اﺬه
 
نﻮﻜﻳ
 
و
 
،
 
تازﺎﻐﻟا ﻴﺔﻮﻃ
 
 ﻴﻟﺔﻴﺿﺮﻋ
 
ﺖﺴﻴﻟ
 
و
 
ﺔ
. 3 – 
ّ ﻴﻤﻡ
 
ﺰا ﻟا
 
ﺔﺝﻮﻤﻟا
 
ت ﺼﻮ ﺗﺔﻴ
:
ﻲﻠﻳ
 
ﺎﻤﺏ
 
ﺔﻴﺗﻮﺼﻟا
 
ﺔﺝﻮﻤﻟا
 
ﺰﻴﻤﺘﺗ
: 
أ
/
روﺪﻟا
:
يﺬﻟا
 
ﺖﺏﺎﺜﻟا
 
ﻦﻡﺰﻟا
 
ﻮه
 
وأ
 
ةﺪﺣاو
 
ﺔﻳزاﺰﺘها
 
ةﺪﻡ
 
ﻮه ﻳ ﻔ ﺼو
 
ﻦﻴﻠﺛﺎﻤﺘﻡ
 
ﻦﻴﻌﺿو
 
ﻞ
 
ﻦﻴﺒﻗﺎﻌﺘﻡ ﻳ ـﺏ
 
ﻪﻟ
 
ﺰﻡﺮ
( T )
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
 
ﻪﺗﺪﺣو
 
 s
. 
ب
/
ﺮﺗاﻮﺘﻟا
:
ا
 
ﻲﻓ
 
تازاﺰﺘهﻻا
 
دﺪﻋ
 
ﻮهةﺪﺣاﻮﻟا
 
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟ
)
روﺪﻟا
 
بﻮﻠﻘﻡ
 
ﻮه
 
و ﻳﺰﻡﺮﻟﺎﺏ
 
ﻪﻟ
 
ﺰﻡﺮ
 f 
 
ﺰﺗﺮﻬﻟا
 
ﻪﺗﺪﺣو
( HZ )
وأ
 
- 1
( S )
:
11T =
وأ  
f
 f
 
 ـﺝ
/
ﺔﺝﻮﻤﻟا
 
لﻮﻃ
:
ﻩرﺪﻗ
 
ﻦﻡز
 
لﻼﺥ
 
ﺔﺝﻮﻤﻟا
 
ﺎﻬﻌﻄﻘﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﻓﺎﺴﻤﻟا
 
ﻲه
 
و
ﺰﻡﺮﻟﺎﺏ
 
ﺎﻬﻟ
 
ﺰﻡﺮﻧ
 
و
 λ
 
ﺎﻬﺗﺪﺣوﺮﺘﻤﻟا
( m )
ﺚﻴﺣ
 :
v
 λ
= v . T = f 
 
د
/
تﻮﺼﻟا
 
رﺎﺸﺘﻧا
 
ﺔﻋﺮﺳ
:
ﻰﻟإ
 
 ﻂﺳو
 
ﻦﻡ
 
ﻒﻠﺘﺨﺗ
 
ﻲه
 
و
 
ﺎهرﺎﺸﺘﻧا
 
ﺔﻋﺮﺴﺏ
 
ﺔﻴﺗﻮﺼﻟا
 
ﺔﺝﻮﻤﻟا
 
ﺰﻴﻤﺘﺗ
 
ﻚﻟذ
 
ﺢﺿﻮﻧ
 
ﺎﻤآ
 
ﺮﺥﺁ
:*
ﺪﻡاﻮﺠﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
ﺔﻋﺮﺳ
:
ﺔﻋﺮﺳ
 
ﻰﻠﻋ
 
دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺏ
 
ﺪﻡاﻮﺠﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
ﺔﻋﺮﺳ
 
سﺎﻴﻗ
 
ﻢﺘﻳ
 
ءاﻮﻬﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
. 
لﺎﺜﻡ
:
ﺬﺥﺄﻧبﻮﺒﻧأﻪﻟﻮﻃ
 
ﺪﻳﺪﺤﻟا
 
ﻦﻡ
 
= 30 m
  
 ﺗﻮﺹ
 
ثﺪﺤﻧ
 
ﻢﺛ
 
ﺎﻊﻤﺴﻧ
 
ﻢﺛ
 
،
 
ﻪﻴﻓﺮﻃ
 
ىﺪﺣإ
 
ﻲﻓ
 
عﺮﺳﻷا
 
ﻮه
 
و
 
ﺪﻳﺪﺤﻟا
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻋ
 
ﺎﻤهﺪﺣأ
 
نﺎﺗﻮﺹ
1
t = 0,01 s
ءاﻮﻬﻟا
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻴﺥﻷا
 
و
 
2
t= 0,09 s
ﺪﺠﻧ
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
و
 : 
ﺪﻳﺪﺤﻟا 
1
30V = = = 3000 m/st0,01
  
 
ءاﻮ ﻬﻟا 
2
30V = = = 340 m/st0,09
  
 
 
 y(t)
 
 
325
*
ﻞﺋاﻮﺴﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
ﺔﻋﺮﺳ
:
ﺪﺝﻮﻓ
 
،
 
ﻒﻴﻨﺝ
 
ةﺮﻴﺤﺏ
 
ﻲﻓ
 
ﻞﺋاﻮﺴﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
سﺎﻴﻘﻟ
 
ﺔﺏﺮﺠﺗ
 
ﺖﻳﺮﺝأ
 
ﺪﻨﻋ
 
ﻲﻘﻨﻟا
 
ءﺎﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
نأ
8°c
و
 
ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ
 
يوﺎﺴﻳ
 
1450m/s
ﺮﺤﺒﻟا
 
ءﺎﻡ
 
ﻲﻓ
 
ﻪﺘﻋﺮﺳ
 
ﺎﻡأ
 
و
 
ﺔﺝرﺪﻟا
 
ﺪﻨﻋ
15° c
 ـﺏ
 
رﺪﻘﻳ
 
1500 m/s
.*
تازﺎﻐﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
ﺔﻋﺮﺳ
:
ءاﻮﻬﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
ﺔﻋﺮﺳ
 
سﺎﻴﻘﻟ
 
ﺖﻳﺮﺝأ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻰﻟوﻷا
 
تﺎﺳﺎﻴﻘﻟا
 
نإ
 
مﺎﻋ
 
تﺮﺝ
 
و
 
ةﺮﺵﺎﺒﻡ
 
ﺖﻧﺎآ
1738
ﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻟا
 
ﻦﻴﺏ
 
م
 
 Montmantre
و
 
 Monthez 
ﻰﻟإ
 
ﻞﺹﻮﺗ
 
ّذإ
 
 ـﺏ
 
رﺪﻘﺗ
 
تﻮﺼﻟا
 
ﺔﻋﺮﺳ
 
نأ
332m/s
ﺔﻨﺳ
 
ﻲﻓ
 
و
1923
ءاﻮﻬﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
ﺔﻋﺮﺳ
 
نأ
 
ﺪﺝو
 
 ﺗرﺪﻘ
 
 ـﺏ
v= 330,75 0,1 m/s
ﺔﺝرﺪﻟا
 
ﺪﻨﻋ
 
0°c
.
ﺎهﺪﻳﺪﺤﺗ
 
ﻢﺘﻳ
 
تازﺎﻐﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
رﺎﺸﺘﻧا
 
ﺔﻋﺮﺳ
 
ﺎﻡأا
 
و
 
سﻼﺏﻻ
 
نﻮﻧﺎﻗ
 
ﻰﻠﻋ
 
دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺏ
 
ﺎﻡ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺺﻨﻳ
 
يﺬﻟﻲﻠﻳ
: 
أ
/
ﺮﻴﻐﺘﺗ
 
ﻻيأ
 
زﺎﻐﻟا
 
 ﻂﻐﺿ
 
ﻊﻡ
 
زﺎﻐﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
رﺎﺸﺘﻧا
 
ﺔﻋﺮﺳ
:
 povo
c . P . v =c . a . d . 273
 
ﺚﻴﺣ
:
 pv
C / C 
:
زﺎﻐﻠﻟ
 
ﺔﻴﻠﺘﻜﻟا
 
ﺔﻴﻋﻮﻨﻟا
 
ةراﺮﺤﻟا
. 
0
 P 
:
ﻲﻡﺎﻈﻨﻟا
 
 ﻂﻐﻀﻟا
3
( N/ m )
وأ
 )
لﺎﻜﺳﺎﺏ
(
5oa
 P = 1,013 10
 
:
ةراﺮﺤﻟا
 
ﺔﺝرد
)
ﻦﻔﻟﺎآ
(
( k = 273 + )
 
0
a
:
 ـﺏ
 
رﺪﻘﻳ
 
و
 
ءاﻮﻬﻠﻟ
 
ﺔﻴﻤﺠﺤﻟا
 
ﺔﻠﺘﻜﻟا
3
1,293Kg/m
 
،
 
:
زﺎﻐﻟا
 
ﺔﻓﺎﺜآ
 
لﺎﺜﻡ
1:
ﺪﻨﻋ
 
ءاﻮﻬﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
ﺔﻋﺮﺳ
 
ﺐﺴﺣأ
O
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا
 
تﺎﻴﻄﻌﻤﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
اًءﺎﻨﺏ
 :
 pv
= 1,4 
 
،
 
T = 273 ° k 
،
 
d = 1
 
ﻞﺤﻟا
:
5
1,4 1,013 10V = = 331 m/s1,293
××
 
ب
/
ﻲﻌﻴﺏﺮﺘﻟا
 
رﺬﺠﻟا
 
ﻊﻡ
 
ًﺎﺴﻜﻋ
 
ﻦﻴﻔﻠﺘﺨﻡ
 
ﻦﻴﻳزﺎﻏ
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
ﺔﻋﺮﺳ
 
ﺐﺳﺎﻨﺘﺗ ﻜﻟﺎﻤﻬﻴﺘﻓﺎﺜو
 
نﺎآ
 
اذإ
 
اﺬهازﺎﻐﻟان ﻬﻟ
 
و
 
ةﺪﺣاو
 
ةراﺮﺣ
 
ﺔﺝرد
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻳرذ
 
ﺔﺒﺗر
 
ﺎﻤيأ
 
ةﺪﺣاو
 :
v' = vd
 
لﺎﺜﻡ
:
ﻦﻴﺝورﺪﻴﻬﻟا
 
زﺎﻏ
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
ﺔﻋﺮﺳ
 
ﺐﺴﺣأ
2
 H 
ﺔﺝرﺪﻟا
 
ﺪﻨﻋ
 
15° C 
ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺏ
 
ﻚﻟﺬآ
 
و
 
ﻦﻴﺠﺴآﻷا
 
زﺎﻐﻟ
2
O
. 
ﻞﺤﻟا
:
ﺎﻨﻳﺪﻟءاﻮﻬﻟا
 
ﺔﻓﺎﺜآ
d = 1
ءاﻮﻬﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
ﺔﻋﺮﺳو
 
v = 340 m/s
ﺔﻴﻟﻮﻤﻟا
 
ﺔﻠﺘﻜﻟاو
 
ﻦﻴﺝورﺪﻴﻬﻟا
 
زﺎﻐﻟ
2
 H 
= 2 g/mol 
 ﻟا
 
و
 
 ﻜﻦﻴﺠﺴآﻷا
 
زﺎﻐﻟ
 
ﺔﻴﻟﻮﻤﻟا
 
ﺔﻠﺘ
2
O
= 32 g/mol 
-
نأ
 
ﻢﻠﻌﻧ
 
ﻦﺤﻧ
 
و
 
= 29
ﻪﻨﻡو
 :
22
 H  H 
 M d = = 0,06929
،
 
22
OO
 M d = =29
 
ﺔﻗﻼﻌﻟا
 
ﺐﺴﺣ
 
و
( ** )
ﺪﺠﻧ
:
2
 H 
ءاﻮﻬﻟا 
 
1v' = v = 340 = 1290 m/sd'0,069
 
2
O
1V = 340 = 323 m/s32/29
 
 
326
 
 ـﺝ
/
ﺮﺘﻟا
 
رﺬﺠﻟا
 
ﻊﻡ
 
ًادﺮﻃ
 
ﻦﻴﻌﻡ
 
زﺎﻏ
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
رﺎﺸﺘﻧا
 
ﺔﻋﺮﺳ
 
ﺐﺳﺎﻨﺘﺗﺔﻘﻠﻄﻤﻟا
 
ﻪﺗراﺮﺣ
 
ﺔﺝرﺪﻟ
 
ﻲﻌﻴﺏ
 
يأ
:
0
v = v273
،
 
0
v
:
ﺔﺝرﺪﻟا
 
ﺪﻨﻋ
 
ءاﻮﻬﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
ﺔﻋﺮﺳ
( 15 C )( 273 + 15 )V( 15 C ) = 331 = 340 m/s273
 
د
/
ﺔﺝرﺪﻟا
 
ﺪﻨﻋ
 
مﺎﺴﺝﻷا
 
ﺾﻌﺏ
 
ﻲﻓ
 
تﻮﺼﻟا
 
ﺔﻋﺮﺳ
(25 C)
ﻢﺴﺠﻟاءاﻮﻬﻟاءﺎﻤﻟاﺐﺸﺨﻟاسﺎﺤﻨﻟامﻮﻴﻨﻤﻟﻷاﺪﻳﺪﺤﻟاجﺎﺝﺰﻟا ﺔﻋﺮﺴﻟا
(m/s)340150039003560500052005540
 
 ـه
/
تﻮﺼﻟا
 
ﺔﻌﺳ
:
ﺔﻴﺗﻮﺼﻟا
 
ﺔﺝﻮﻤﻟا
 
ﺎﻬﻐﻠﺒﺗ
 
ﺔﻤﻴﻗ
 
ﻰﺼﻗأ
 
ﻲه
 
و
5 – 
تﻮﺼﻠﻟ
 
ﺔﻴﺝﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻔﻟا
 
تﺎﻔﺼﻟا
:
 ﺗ
 
ﺔﻳروﺪﻟا
 
تاﻮﺹﻷا
 
ﻦﻴﺏ
 
نذﻷا
 
ﺰﻴﻤ
-
 ﻟ ﺹﻸﺔﻳرود
 
ﺔآﺮﺣ
 
ﻦﻋ
 
ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا
 
تاﻮ
 – 
ﻲه
 
و
 
ﺔﻴﺝﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ
 
تﺎﻔﺹ
 
ثﻼﺛ
 : 
أ
 – 
تﻮﺼﻟا
 
ةﺪﺵ
:
ﻦﻡ
 
يﻮﻘﻟا
 
ﺪﻳﺪﺸﻟا
 
تﻮﺼﻟا
 
نذﻷا
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
ﺰﻴﻤﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﻴﺝﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻔﻟا
 
ﺔﻔﺼﻟا
 
ﻲه
 
و
 
 ﻠﻋ
 
ﻞﺜﻤﺘﺗ
 
و
 
،
 
ﺖﻓﺎﺨﻟا
 
ﻒﻴﻌﻀﻟا
 
تﻮﺼﻟا ﺘزاﺰﺘها
 
ﺔﻌﺳ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻴﺋﺎﻳﺰﻴﻔﻟا
 
ﺎﻬءاﻮﻬﻟا
 
ﺔﻘﺒﻃ
 
ﻲه
 
ﻞﻡاﻮﻌﺏ
 
ﺮﺛﺄﺘﺗ
 
ﺎﻬﻧأ
 
ﺎﻤآ
 
،
 
نذﻷا
 
راﻮﺠﺏ
:
-
ا
 
ﺔﻌﺳ هدﺎﻳدزﺎﺏ
 
تﻮﺼﻟا
 
ةﺪﺵ
 
دادﺰﺗ
 
يأ
 
ﻊﺒﻨﻤﻟا
 
زاﺰﺘﻊﺒﻨﻤﻟا
 
زاﺰﺘها
 
ﺔﻌﺳ
 .
-
ﻦﻋ
 
ﺞﺘﻨﻳ
 
و
 
تﻮﺼﻤﻟا
 
ﻊﺒﻨﻤﻟا
 
ﺢﻄﺳ
 
ﺔﺣﺎﺴﻡ
 
ﺎﻬﻋﺎﺴﺗا ﻳ
 
ﻲﺘﻟا
 
ءاﻮﻬﻟا
 
ﺔﻠﺘآ
 
ﻲﻓ
 
ةدﺎﻳز
 
ﺰﻬﻊﺒﻨﻤﻟا
 
ﺎه
.
-
رﺎﺸﺘﻧﻻا
 
 ﻂﺳو
 
ﺔﻌﻴﺒﻃ
 :
 ﻂﺳﻮﻟا
 
ﺔﻧوﺮﻡ
 
تدادزا
 
ﺎﻤﻠآ
 
تﻮﺼﻟا
 
ةﺪﺵ
 
دادﺰﺗ
.
-
ﻮﺼﻟا
 
ةﺪﺵ
 
ﺐﺳﺎﻨﺘﺗ
 
ﻊﺒﻨﻤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﻊﻡﺎﺴﻟا
 
ﺪﻌﺏ
 
ﻊﺒﻨﻤﻟا
 
و
 
ﻊﻡﺎﺴﻟا
 
ﻦﻴﺏ
 
ﺪﻌﺒﻟا
 
ﻊﺏﺮﻡ
 
ﻊﻡ
 
ًﺎﺴﻜﻋ
 
ت
. 
ب
/
تﻮﺼﻟا
 
عﺎﻔﺗرا
: 
ﻦﻡ
 
ﻊﻴﻓﺮﻟا
 
دﺎﺤﻟا
 
تﻮﺼﻟا
 
نذﻷا
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
ﺰﻴﻤﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﻴﺝﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻔﻟا
 
ﺔﻔﺼﻟا
 
ﻮه
 
و
 
تﻮﺼﻟاﺶﺝﻷا
 
 ﻆﻴﻠﻐﻟاﺔﻴﺋﺎﻳﺰﻴﻓ
 
ﺔﻠﻋ
 
ﻪﻟ
 
و
 
ﻞﺝر
 
و
 
ةأﺮﻡا
 
ﻲﺗﻮﺹ
 
ﻦﻴﺏ
 
فﻼﺘﺥﻻﺎآ
 
دﺎﻳﺰﺏ
 
ةﺪﺣ
 
تاﻮﺹﻷا
 
دادﺰﺗ
 
ذإ
 
ﺎهﺮﺗاﻮﺗ
 
ﻲﻓ
 
فﻼﺘﺥﻻا
 
ﻲﻓ
 
ﻞﺜﻤﺘﺗﺮﺗاﻮﺘﻟا
 
ة
. 
ﻦﻴﺏ
 
ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا
 
تاﻮﺹﻷا
 
ﺮﺼﺤﻨﺗ
 
و
75 Hz 
و
 
1400 Hz 
ةرﻮﺼﺤﻡ
 
ﻲﻬﻓ
 
ﺔﻋﻮﻤﺴﻤﻟا
 
تاﺮﺗاﻮﺘﻟا
 
ﺎﻡأ
 
ﻦﻴﺏ
16 Hz 
و
 
20000 Hz 
نود
 
ﻲه
 
ﻲﺘﻟا
 
تاﺮﺗاﻮﺘﻟا
 
ﺎﻡأ
 
،
 
16 Hz 
ﺎهﻮﻋﺪﻧ
 
و
 
ﺔﻋﻮﻤﺴﻡ
 
ﺖﺴﻴﻠﻓ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﻳﺰﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
تاﺮﺗاﻮﺘﻟا
 
ﻒﻟﺆﺗ
 
ﺎﻤﻨﻴﺏ
 
،
 
تاﻮﺹﻷا
 
ﺖﺤﺘﺏ
20000 Hz 
ﺐﺒﺴﺗ
 
ﻲه
 
و
 
تاﻮﺹﻷا
 
قﻮﻓ
 
رﺎﺤﺒﻟا
 
قﺎﻤﻋأ
 
ﺲﻳرﺎﻀﺗ
 
ﺔﺳارد
 
ﻲﻓ
 
ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ
 
ﻲه
 
و
 
ﻢﺴﺠﻟا
 
ءﺎﺤﻧأ
 
ﻊﻴﻤﺝ
 
ﻲﻓ
 
ﻢﻟأ
( 50000 Hz )16Hz 20 000Hz  f (Hz)
 
تﻮﺼﻟا
 
قﻮﻓ
 
لﺎﺠﻡ
 
 ﻡ
 
عﻮﻤﺴﻤﻟا
 
تﻮﺼﻟا
 
لﺎﺠ
 
تﻮﺼﻟا
 
ﺖﺤﺗ
 
-
ﺔﻴﺗﻮﺼﻟا
 
ﺔﻓﺎﺴﻤﻟا
 :
ﺎﻤهﺮﺗاﻮﺗ
 
ﻦﻴﻟﺎﺘﺘﻡ
 
ﻦﻴﺗﻮﺹ
 
ﺎﻧرﺪﺹأ
 
اذإ
200 Hz 
و
 
250 Hz 
ﺎﻧرﺪﺹأ
 
ﻢﺛ
 
ﻰﻠﻋﻲﻟاﻮﺘﻟاﺎﻀﻳأﻦﻴﺗﻮﺹ
300 Hz 
و
 
350 Hz 
و
 
،
 
ﻪﺴﻔﻧ
 
عﺎﺒﻄﻧﻻا
 
ﻦﻴﺘﻟﺎﺤﻟا
 
ﻲﻓ
 
نذﻷا
 
ﻲﻓ
 
ﺪﻟﻮﺗ
 
نأ
 
ﻲﻨﻌﻳ
 
اﺬه ﺴﺣﻹاسﺎتاﻮﺹﻷا
 
ﻲﻟاﻮﺗ
 
ﻩﺪﻟﻮﻳ
 
يﺬﻟا
 
نذﻷا
 
ﻲﻓ
 
ﻖﻠﻌﺘﻳﻻ
 
ﺎهﺮﺗاﻮﺗ
 
ﺐﺴﻨﺏ
 
 ﺏﻩﺬه
 
ﻢﻴﻘ

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
mjidox added this note
(y)
mjidox liked this
mnnioui liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nadin Bouzidi liked this
Ikramita Chayma liked this
Taher Ghrib liked this
Nour Al Houda liked this
aboayoub liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->