Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Buharijina Zbirka Hadisa 3 Dio

Buharijina Zbirka Hadisa 3 Dio

Ratings: (0)|Views: 134|Likes:
Published by Bosnjak10

More info:

Published by: Bosnjak10 on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2015

pdf

text

original

 
Tre
ć
i dio od Sahiha Ebu Abdullaha Muhameda, sina Ismaila sina Ibrahima sina Mugireta sinaBerdizbeha, Buharije Džu'fije - bio zadovoljan Allah, uzvišen je, od njega i ukori
č
io ga saSvojom miloš
ć
u i nastanio ga u sredinu Svoga raja!Amin Uslišaj !
SAHIH BUHARIJEU IME ALLAHA MILOSRDNOGA MILOSTIVOGAKNJIGA KUPOPRODAJA KNJIGA TRGOVINA
i govora Allaha, mo
ć
an je i veli
č
ajan je: ".... i dozvolio je Allah kupoprodaju, a zabranio jekamatu...", i Njegova govora: "..... osim da bude trgovina prisutnom gotovom trgovinomšto kolate opti
č
ete nju me
đ
u vama me
đ
u sobom ....".Misli se na trgovinu iz ruke u ruku, gdje se predmeti i njegova cijena, protuvrijednost daje izruke u ruku, gdje je opticaj i razmjena dobara neposredna.GLAVAonoga što je došlo o govoru Allaha, uzvišen je: "Pa kada se izvršila molitva, pa raširiterazi
đ
ite se u zemlju po zemlji , i sebi tražite od dobrote Allaha, i spominjite Allaha mnogomožda ne bi li vi da se spasite. I kada su vidjeli trgovinu ili igru zabavu , razbili su serazišli su se, raspršali su se k njoj, a ostavili su tebe stoje
ć
i u molitvi, tj. klanjaju
ć
i ; reci:ono što je kod Allaha, bolje je od igre i od trgovine, i Allah je bolji od svih drugihopskrbljiva
č
a najbolji davalac, opskrbljiva
č
.", i GLAVA o Njegovu govoru: "..... ne jeditevaša imanja me
đ
u vama sa pokvarenim neispravnim na
č
inom zarade - nikako druk
č
ije osimtako da bude trgovina trgovinom od me
đ
usobnog zadovoljstva od vas....".PRI
Č
AO NAM JE Ebul-Jeman, rekao je: pri
č
ao nam je Šuajb od Zuhrije, rekao je:izvijestio me Seid, sin Musejjeba, i Ebu Selemete, sin Abdurahmana, da je Ebu Hurejrete, biozadovoljan Allah od njega, rekao:"Zaista vi govorite: "Zaista Ebu Hurejrete umnožava tj. mnogo pri
č
a hadis pri
č
anjeod poslanika Allaha, pomilovao ga Allah i spasio." I govorite: "Šta je umu Iseljenika iPomaga
č
a Muhadžira i Ensarija da ne pri
č
aju od poslanika Allaha, pomilovao ga Allah ispasio, sa sli
č
noš
ć
u pri
č
anja Ebu Hurejreta tj. kao što pri
č
a Ebu Hurejrete, koliko što onpri
č
a?" A zaista moja bra
ć
a od Iseljenika bili su u takvom položaju da zapošljavaše njihudaranje u trgovima rukom, dlanom po dlanu, tj. trgovanje, trgovina, jer je bio obi
č
aj da sepri zaklju
č
enju kupoprodaje udari dlanom o dlan , a slije
đ
ah ja, tj. ne odvajah se odposlanika Allaha, pomilovao Allah njega i spasio, na puno
ć
i napunjenosti moga stomaka tj.zadovoljivši se sa zara
đ
ivanjem svakodnevne hrane u koli
č
ini koja
ć
e mi napuniti mojstomak, pa prisustvovah kada su odsustvovali, i pamtijah i pamtih, i pamtio sam kada suzaboravljali. A zapošljavaše moju bra
ć
u od Pomaga
č
a rad obrada njihovih imanja, a ja sambio jedan
č
ovjek bijednik od bijednika Natkrivenoga prostora uz Bogomolju koji je bio stanbesku
ć
nika - u daljem tekstu prevodi
ć
e se rije
č
"Essuffetu" sa Natkriv , zapam
ć
ivah pamtijah,pamtio sam kada zaboravljaju kada oni zaboravljaše ." A ve
ć
je jedanput rekao poslanikAllaha, pomilovao ga Allah i spasio, u jednom pri
č
anju što pri
č
a pri
č
aše, što je pri
č
ao
 
njega: "Zaista ono ne
ć
e prostrijeti ni jedan
č
ovjek svoju odje
ć
u ostavivši je tako dokizvršim tj. završim ovu svoju besjedu govor , zatim
ć
e da skupi k sebi svoju odje
ć
u a da
ć
edruk
č
ije da pro
đ
e osim tako da je zapamtio zapamti
ć
e što govorim." Pa sam prostrotigrovinu odje
ć
u šarenu kao tigar, koja je bila na meni. Te kada je izvršio završio poslanikAllaha, pomilovao ga Allah i spasio, svoju besjedu, skupio sam nju k svojim prsima, pa nisamzaboravio od besjede poslanika Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, te tj. od te besjedenimalo od cijele stvari tj. nisam zaboravio od te besjede ništa .PRI
Č
AO NAM JE Abdul-Aziz, sin Abdullaha, pri
č
ao nam je Ibrahim, sin Sa'da, odsvoga oca, od svoga djeda, rekao je: rekao je Abdurahman, sin Avfa, bio zadovoljan Allah odnjega:Pošto smo stigli Medini u Medinu , pobratio je poslanik Allaha, pomilovao ga Allah ispasio, sklopio je pobratimstvo izme
đ
u mene i izme
đ
u Sa'da, sina Rebi'a. Pa je rekao Sa'd,sin Rebi'a: "Zaista ja sam najmnogobrojniji od Pomaga
č
a imanjem tj. najimu
ć
niji sam , padijelim tj. razdjeljujem tebi polovinu moga svoga imanja. I pogledaj koju od moje dviježene želiš voliš , odsješ
ć
u zbog tebe od nje tj. razvjen
č
a
ć
u je radi tebe , pa kada se riješilaodriješila, tj. kada se riješi braka sa mnom izvršivši iddet - o
č
ekavši, sa
č
ekavši propisani brojdana poslije razvoda , oženi
ć
eš nju oženi
ć
eš se sa njom ." Rekao je: pa je rekao Abdurahman:"Nema nikakve potrebe meni u tome. Da li je od trga Da li ima ikakav trg što je u njemutrgovina?" Rekao je: "Trg Kajnuka'a Kajnuka'ovi
ć
a trg ." Rekao je: Pa je podranio poranio,otišao jutrom k njemu Abdurahman. Pa je došao sa sirom i maslom tj. donio je sira mladogai masla kupivši to od zarade trguju
ć
i na trgu . Rekao je: Zatim je slijedio podranjivanje tj.produžio je odlaženje jutrom na trg . Pa nije ostao tj. nije oduljio taj postupak, a ve
ć
je doniozaradu tako da je došao Abdurahman, na njemu je trag žutila žute pomasti koja seupotrebljavala prilikom ženidbe . Pa je rekao poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio:"Oženio si se?" Rekao je: "Da." Rekao je: "A koga?" Rekao je: "Ženu jednu od Pomaga
č
a."Rekao je: "Koliko si potjerao tj. dao vjen
č
anoga dara ženi na vjen
č
anju ?" Rekao je: "Mjerutj. Težinu špice od zlata." Ili: "Špicu od zlata." Pa je rekao njemu Vjerovijesnik, pomilovaoga Allah i spasio: "Piruj, i da bi sa ovcom to u
č
inio, tj. Napravi svadbenu gozbu, pir, pamakar ovcu da zakolješ !"PRI
Č
AO NAM JE Ahmed, sin Junusa, pri
č
ao nam je Zuhejr, pri
č
ao nam je Humejdod Enesa, bio zadovoljan Allah od njega, rekao je:Stigao je Abdurahman, sin Avfa, u Medinu, pa je pobratio tj. izvršio je pobratimstvoVjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio, izme
đ
u njega i izme
đ
u Sa'da, sina Rebi'a,Ensarije. A bio je Sa'd imu
ć
an bogat pa je rekao Abdurahmanu:"Razdijeli
ć
u tebi moje svoje imanje na dvije polovine i oženi
ć
u te." Rekao je:"Blagoslovio tj. Dao blagoslov Allah tebi u tvojoj porodici tj. u tvojim ženama i tvomeimanju! Pokažite mi na trg." Pa se nije vratio sa trga druk
č
ije nego dok je zavrijedio
ć
ario,našao višak za koji je kupio mladoga neslanoga sira i masla, pa je došao s njim donio gaporodici svoga stana. Pa smo ostali malo doslovno: lako, tj. malo vremena , ili šta tj. koliko je htio Allah, pa je došao, a na njemu mrlja pjega od žutila od mirodije žute boje . Pa jerekao njemu Vjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio: "Šta je ona, šta?" Tj.: "Šta je stanje?Šta se novo desilo?" Rekao je: "O poslani
č
e Allaha, oženio sam jednu ženu od Pomaga
č
a."Rekao je: "Šta si potjerao darovao vjen
č
anoga dara k njoj?" Rekao je: "Špicu Košpicu odzlata." Ili: "Mjeru težinu špice od zlata." Rekao je: "Piruj, i da bi to bilo sa ovcom!"

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->