Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
119Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PENGENALAN KONSEP SDP

PENGENALAN KONSEP SDP

Ratings:
(0)
|Views: 16,212|Likes:
Published by shaf@dila_4eva

More info:

Published by: shaf@dila_4eva on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

 
PENGENALAN KONSEP SDP
Seni Dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting ke arah perkembangankanak- kanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativitinya.Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkanpertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yangtinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual, seni muzik dan senipergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik danmenyeluruh. Terdapat beberapa pandangan yang menyokong bahawa Seni DalamPendidikan memberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut adalah teori danpandangan daripada tokoh-tokoh:
(a)
Teori konstruktivisme
menyatakan bahawa kanak-kanak tidak berolehpengetahuan secara pasif tetapi mereka membina pengetahuan secara aktif.Pembelajaran secara aktif dan interaksi sosial digalakkan dalam persekitaranyang selamat dan kondusif di mana pembelajaran dicapai melalui aktivitimeneroka, bereksperimen dan mengolah objek atau bahan. Oleh itu Seni DalamPendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan muridmengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.
(b)
Teori Kecerdasan Manusia
(1983) oleh Howard Gardner mengesyorkanbahawa terdapat sekurang-kurangnya tujuh jenis kecerdasan yang seharusnyadisuburkan di kalangan murid melalui pengenalan pelbagai mata pelajaran disekolah. Realitinya kebanyakan sekolah hanya memberi penekanan kecerdasanlinguistik dan matematik logik sahaja. Secara tidak langsung kecerdasan lainakan hilang. Teori Kecerdasan Manusia ini menyokong kesepaduan subjek yangdigabungseperti dalam matapalajaran Seni Dalam Pendidikan. Pengabungan inidapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak. Selaindaripada itu dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.Terutamanya apabila strategi pembelajaran dan pengajaran yang dirancangdapat dilaksana dengan baik dan berkesan.(c)
Howard Gardner 
(1983), jika hanya satu sahaja pendekatan digunakandi dalam pengajaran, murid tertentu sahaja akan mendapat bahan yangdisampaikan. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menakul danmenanggap dalam keadaan yang berbeza. Pendekatan yang berintegrasiterhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiranmurid kepada yang lebih kreatif.
KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN
(d)
Hermann
(1991) di dalam
“Quadrant Concept”
yang mengkaji perkembanganotak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional danintiutif seseorang individu.(e)
Einstein
pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untukmemahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanak-kanak. Gabungandari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik, kecerdasan
 
yang berkaitan dengan kecerdasan intutif, personal dan intrapersonal, praktik danestetika, holistik dan analitik, emosional dan fi zikal dan intelektual.(f)
Leonardo da Vinci
merupakan model manusia dalam kajian Seni DalamPendidikan. Beliau adalah seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis. Beliaumenggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diridalam kehidupannya.Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannyadengan keselesaan hidup.• Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa.• Mengintegrasi Seni Dalam Pendidikan dengan mata pelajaran lain melalui aktivitiyang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan.• Membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual,seni muzik dan seni pergerakan.
LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN
Seni Dalam Pendidikan meletakkan Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh HowardGardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan.Teori ini amat jelas menyokong seni yang mengambil peranan penting dalamkurikulum. Oleh itu guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal danmenggunakan kelebihan diri mereka. Selain itu guru perlu merancang aktivitipembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyaigaya belajar, mencuba idea, pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaranyang memberi inspirasi.
Teori Kecerdasan Manusia
• Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri sebagaisubjek teoripembelajaran.• Hermann (1991) menghasilkan “Quadrant Concept” yang membentuk peranan otakkanan dan otak kiri yang sama.• Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama dimana peranan otakseharusnya dimantapkan untuk pembentukan sahsiah diri.
Seni Muzik
Tokoh-tokoh seni muzik seperti Emile Jacques Dalcroze, Carl Orff, Shinuchi Suzuki,Zoltan Kodaly dan Erwin Gordon juga mengenengahkan teori pembelajaranberasaskan otak kanan dan otak kiri. Walaupun setiap pengkaedahan muzikmempunyai latar belakang yang berbeza tetapi setiap daripada mereka banyakmemberi perhatian kepada penghayatan kepada murid. Secara yang tersirat,pengertian ini menunjukkan bahawa murid-murid akan belajar menggunakankemahiran berfi kir dan penghayatan secara berperingkat atau “sequential”.
 
Seni Pergerakan
Einstein
mengatakan bahawa setiap pergerakan mendapat kawalan yang dipantauoleh otak kiri dan kanan melalui proses mengimaginasi. Seterusnya, pergerakan-pergerakan kreatif sebenarnya berlaku melalui proses menakkul dan pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai apa yang kita ingin lakukan.
Torrance
(1969) menyatakan bahawa otak yang kreatif seringkali mempamerkankebolehan murid mengatasi pelbagai masalahnya.
Seni Visual
Bersoon
(1982) mendapati bahawa kanak-kanak menggunakan deria dan responemosinya dalam memperoleh pengalaman yang disediakan. Menerusi kegiatan senikanak-kanak meningkatkan keupayaannya untuk membuat pengamatan danpenaksiran. Apabila kanak-kanak melakukan aktiviti yang sedemikian, otak kanandan otak kirinya difungsikan.
Eisner 
(1980) juga mendapati bahawa kanak-kanak sering berhadapan denganmasalah membina kemampuannya dalam membuat huraian dan seterusnya cubamembina suatu konsep yang sempurna. Fenomena ini terjadi ketika kanak-kanakmembuat pengamatan, membuat taksiran dan tanggapan dan seterusnya membinakonsep.
Feldman
(1976) mendapati bahawa kegiatan seni dapat meningkatkan kesedarankanak-kanak tentang berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa kesemasa.
Brown
(1980) mendapati bahawa pengalaman kanak-kanak dalam memerhatiketika melukis atau membuat lakaran dapat meningkatkan kebolehan mereka dalampengamatan dan memperkaya pengetahuannya tentang perbezaan-perbezaansetiap objek atau omej tampak di sekeliling mereka. Jika kanak-kanak diberipendedahan kaedah dan teknik yang sempurna, mereka akan berkeupayaanmengembangkan pemikiran yang kritis.
Teori Pembelajaran
Teori penting yang perlu diketahui dalam Seni Dalam Pendidikan adalah sepertiberikut:(a)
Teori Konstruktivisme
Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuanatau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.Dalam proses ini murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima denganpengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Mereka membentukperaturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea.Pembelajaran secara konstruktivisme menggalakkan murid menciptapenyelesaianmereka sendiri bertolak daripada teori pembelajaran behaviorisme kepadakognitivisme dan seterusnya konstruktivisme. Pembelajaran ini menggalakkan muridmenacri idea, buat kajian, yakin diri dan dapat beriteraksi yang akhirnya prosesinkuiri akan terhasil.

Activity (119)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ik Sewlin liked this
Lan_X liked this
Kleynton Deklyn liked this
Evelyne Orai William Tam liked this
Maiy Pic Cencer liked this
Anjelica Liow liked this
yenying liked this
Razinah Ramli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->