Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5413, 29.9.2010]

Dnevni avaz [broj 5413, 29.9.2010]

Ratings: (0)|Views: 816|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
   2 .  s   t  r .
UHAP[ENA PRIBOJKA
U vaginikrilaheroin
DRAMA BH. LJEPOTICE
Gdje je nestalaMirsadaSmajlovi}
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 29. 9. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5413
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
   2   7 .  s   t  r  a  n  a
 
SKANDALI
Revizori razotkrili la`i
Za{to kadrovi SBiH tvrde da nemaju novac zainvesticije
Jerlagi} podijelio 1,8 miliona KM
U
red za reviziju institu-cija FBiH otkrio je nizskandaloznih pokaza-telja poslovanja „Elek-troprivrede BiH“ (EPBiH), kojupotpuno kontrolira SBiH HarisaSilajd`i}a posredstvom VahidaHe}e i Amera Jerlagi}a.I dok SBiH nezakonito poku{-ava dodijeliti gradnju novih ele-ktrana raznim prevarantima, uzobrazlo`enje da EPBiH nema sre-dstava za te investicije, istovreme-no na svojim ra~unima kompani-ja krije 254 miliona KM!
 3. strana
ELEKTROPRIVREDASAKRILA 254MILIONA KM
4. str.
Sa spektakularnog skupa: Takvo skandiranje Tuzlaci nisu nekome priredili ve} desetlje}ima kao {to su sino} Radon~i}u
Sna`na podr{ka gra|ana SBB BiH i Radon~i}u i dalje
raste
I z bor i 2010.
I u Tuzli skup od 10.000 ljudi
Protesti:O~aj „Feroelektra“ pred Vladom
PREVARENI RADNICIUZVIKIVALI: „TIHI]U,GDJE SI SADA?“
Ambulante:Smanjene liste ~ekanja
OD 1. OKTOBRAKOD PRIVATNIKAS KNJI@ICOM
Nesposobnost:Stagniramo, a novac stoji
NEISKORI[TENO900 MILIONA KMZA AUTOPUTEVE
Slu~aj „Turkovi}“:Istra`ni tim o velikoj akciji
0#,8'# <.1+0#-#14)#0+<#%+,#
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
   1   6 .  s   t  r  a  n  a   6 .  s   t  r .   5 .  s   t  r .   1   5 .  s   t  r  a  n  a
 
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Silajd`i} poku{ava osigurati sestri Sad`idi monopol nad distribucijomnafte u BiH!
- Nije mi nikako jasno kako to prolazifilter Tu`ila{tva BiH. Zar ono ne posto-ji u ovoj zemlji? Ili je u rukama politi~kih mo}nika koji vedrei obla~e. Ovaj Haris i njegove strana~ke kolege ve} su dodijalii Bogu i narodu sa svojim marifetlucima. Dajte, ljudi, vi{e, pr-obudite se i mijenjajte stanje! Sada je prilika da kona~no ne{topromijenimo!
(apavlovi)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,29. septembar/rujan 2010.
2
LOTO
JOKER933819903038
81923293341
Orlovi}: Je li izgubljen rat sa SPC-om i pravosu|em RS
Okru`ni sud Bijeljina odbio `albu
SPC-u dozvoljeno daotme imovinu Orlovi}
Nana Fata tu`ila Zvorni~ko-tuzlansku eparhiju zbogcrkve bespravno izgra|ene na njenom zemlji{tu
Okru`ni sud u Bijeljini donioje rje{enje kojim se odbija `albaFate Orlovi} i drugih u predmetuprotiv Eparhije zvorni~ko-tuzla-nske, odnosno crkvenih op{tinaBratunac i Konjevi}-Polje.Kako je poznato, Fata Orlovi}tu`ila je Eparhiju zvorni~ko-tuzla-nsku zbog otimanja njene privatneimovine, odnosno dvori{nog pro-stora njene ku}e na kojem je bespr-avno izgra|ena pravoslavna crkva.Saznajemo da je tokom postu-pka, koji se vodio u Osnovnom su-du u Srebrenici, advokat Fate Orlo-vi} Fahrija Karkin promijeniotu`beni zahtjev. On je tra`io da bu-de utvr|ena ~injenica da je, ume|uvremenu, izme|u njega, pre-mijera RS Milorada Dodika, njego-vog savjetnika Miladina Dra-gi~evi}a te episkopa zvorni~ko-tu-zlanskog Vasilija Ka~avende posti-gnut sporazum o izmje{tanju crkve.Rje{enjem Osnovnog suda uSrebrenici, ovaj zahtjev je odbi-jen. Na prvostepenu presudu, pu-tem svog advokata, Fata Orlovi}ulo`ila je `albu, ~iji je epilogobjelodanjen 17. septembra ovegodine. Time se, po svoj prilici,zatvara desetogodi{nja pravnamu}ka u vezi s otimanjem Orlo-vi}a imovine u re`iji Srpske pra-voslavne crkve (SPC) i pravosu|aRS.
 A. HAD@I]
Ameri~ka ambasada u BiH sa-op}ila je ju~er da prijava za lutriju zadobivanje useljeni~kih viza 2012.,koja se popularno naziva lutrija zazelenu kartu, po~inje 5. oktobra u18 sati po lokalnom vremenu.Datum prijave je 3. novembar2010. u 18 sati po lokalnom vre-menu, ali iz Ameri~ke ambasadeapeliraju na zainteresirane kandi-date da prijavu podnesu {to ranije.Prijava za ovogodi{nju lutrijumora biti popunjena na interne-tu, a prijave popunjene na papirune}e biti prihva}ene. Kako je sa-op}ila Ambasada SAD u BiH,Stejt department uspostavilo jeposebnu web-stranicu za po-dno{enje prijava za DV lutriju:www.dvlottery.state.gov i to je je-dina zvani~na web-stranica zau~estvovanje u lutriji za dobiva-nje useljeni~ke vize.- Prijava za lutriju ne garanti-ra da }ete biti izabrani i da }etedobiti vizu - navode u Ambasadi,prenosi Fena.Advokat Fahrija Karkin za„Dnevni avaz“ je kazao da ne znaza odluku Okru`nog suda u Bije-ljini, jer mu jo{ nije dostavljenapresuda. No, kako saznajemo, pr-esuda je ve} stigla na adresu advo-kata Sini{e \or|evi}a, pravnogzastupnika Eparhije zvorni~ko-tuzlanske, kao i na adresu Osno-vnog suda u Srebrenici.
Advokat Karkin nije dobio presudu
PROTESTI
Novo okupljanje pred Vladom FBiH
Radnici „Feroelektra“ uzaludnouzvikivali: „Tihi}u, gdje si sada?“
Tra`e poni{tenje kupoprodajnog ugovora
Dogovoren sastanak za sljede}u sedmicu
Uranila je samohrana majkaMunevera Drugovac ju~er, kao ibezbroj puta u posljednjih {est go-dina, da se s ostalim prevarenimradnicima „Feroelektra“ protesti-ma izbori za svoj minimalac.Drugog na~ina nema. Od mini-malca, koji dobije svaka ~etiri mje-seca, `ive ona i sin, invalid. Mu` jeumro, drugih primanja nema.
Raskid ugovora
- Ki~mu sam pro{le godineoperisala, ~itav rat radila. Sadami je gore nego u ratu. Pa, Ti-hi}u, gdje si sada? Nikada ni onni premijer nisuprimili radnike,borce... Ovo je sr-amota, i od Boga iod naroda! [taoni misle, ko }esutra glasati zanjih - poru~ujeogor~ena Drugo-vac.Uzaludno jepedesetak radnika „Feroelektra“iz Sarajeva, Zenice i Mostara pro-testiralo ju~er pred zgradom Vla-de FBiH. Uzalud su pozivali daim se obrati neko iz vlasti. Iako jepremijer Mustafa Mujezinovi}bio u zgradi, kako su radnicimakazali u Vladi, nije im se obratio,niti je primio njihove predstavni-ke.Kulminaciju nezadovoljstvaradnika izazvao je federalni mini-star energije, industrije i rudar-stva Vahid He}o. Nakon {to su garadnici primijetili u luksuznomautomobilu ispred zgrade Vlade ipozvali ga da im pomogne, He}ose samo nasmije{io i pro{ao poredradnika.Oko podneva predstavnici ra-dnika odr`ali su sastanak s dire-ktorom Agencije za privatizaciju uFBiH (APF) Enesom Gani}em,nakon ~ega su se preselili u upra-vnu zgradu „Feroelektra“. EminKadi}, predsjednik Sindikata ra-dnika „Feroelektra“, kazao nam jeda Agencija ide prema raskidu ku-poprodajnog ugovora, ali je pro-blem {to to mo`e trajati godina-ma, a radnici vi{e ne mogu ~ekati.- Mi `elimo hitan sastanak spremijerom Mujezinovi}em i re-sornim ministrom Desnicom Ra-divojevi}em. Zahtjevi su da od-mah bude raskinut kupoprodajniugovor s firmom „Stani} Invest“,uvedena prinudna uprava i da seprovedu za{titne mjere. To je je-dina {ansa za spas „Feroelektra“ -kazao je Kadi}.
Revizorski izvje{taj
Kao glavnog krivca {to se pro-blem „Feroelektra“ ne rje{ava i{to se ova ta~ka nije na{la na sje-dnici Vlade, ozna~io je SDA mi-nistra Desnicu Radivojevi}a, kojise, kako ka`e, nije udostojio nidati svoje mi{ljenje o revizorsk-om izvje{taju, iako su u njemukonstatirani kriminal i plja~ka.Tokom poslijepodnevnih satidogovoren je sastanak, koji }e bitiodr`an u utorak, 5. oktobra, a prisu-stvovat }e mu, osim predstavnikaradnika, i premijer Mujezinovi} teministar Radivojevi}. Radnici }edo tada biti u totalnom {trajku, na-daju}i se da vlast ovime ne kupujevrijeme te da ne}e biti ponovo za-boravljeni nakon izbora.
 F. KARALI]
S protesta: Radnici uzalud ~ekali da im se neko obrati 
(Foto: J. Brutus)
 Ministar He}o samo se nasmije{io i pro{ao pored radnika
 Jedini rekviziti koje su radni-ci imali pred zgradom Vlade bi-le su trube i pi{taljke. No} prijeprotesta, po naredbi \oke Oku-ke, izvr{nog direktora firme,no}ni ~uvar uni{tio je sve tra-nsparente, pa ~ak je uklonio iodluke o {trajku.Tako je radnicima preostalosamo da se nadvikuju parolama,me|u kojima je naj~e{}e pona-vljana: „Lopovi, napolje!“
Uni{tili im transparente
Ameri~ka ambasada u BiH
Prijave za lutriju za zelenu kartu od 5. oktobra
 Drugovac: Ovo je sramota
Akcija policije u Drinovcima kod Gruda
Uhap{en Branimir Glava{
Sudska policija Suda BiHju~er oko 19 sati uhapsila je Bra-nimira Glava{a u njegovoj ku}i uDrinovcima kod Gruda. Budu}ida je uz potvr|ivanje presudeodbjeglom generalu odre|en i pr-itvor, on je smje{ten u pritvorskujedinicu Suda BiH u Sarajevu.Vijest o hap{enju za „Dnevniavaz“ je potvrdio Glava{ev najbo-lji prijatelj, saborski zastupnikIvan Drmi}, kao i njegov advokatAnte Maduni}.- Glava{ ima tri dana za po-dno{enje `albe na odre|ivanje pri-tvora i trideset dana za `albu naodluku o potvr|ivanju presude - ka-zao je Maduni}.
 F. V.
Glava{: Pravo `albe
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,29. septembar/rujan 2010.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic
 avaz.ba)
Za{ti}eneubice
Svi u Mostaru znaju ko je ubio MagdijaDizdarevi}a i svi ve} punu godinu kukavi~ki {ute
Za ubistvo Magdija Dizdarevi}a, koje se prije vi{e od godinudogodilo pred jednom mostarskom d`amijom, niko ne}e odgo-varati! Tako je odlu~ila tu`iteljica Kantonalnog tu`ila{tva Mo-star Gordana Knezovi} nakon podu`eg „studiranja“ Dizdare-vi}eve smrti, procijeniv{i da za njegovo ubistvo „nema dovoljnodokaza“!Prema tu`iteljicinoj odluci, tako, proizlazi da oni koji su ubilinesretnog Dizdarevi}a i nisu ga ubili i da njegova nasilna smrt nepovla~i nikakve pravne posljedice, jer ubice su niko drugi do„ugledni“ mostarski kriminalci koje, po davno inauguriranompravilu u ovom gradu, nije red plaho uznemiravati.Smrt mirnog mladi}a Magdija Dizdarevi}a, za kojeg ka`u danikada nikoga krivo okom pogledao nije, koji je redovno i{ao ud`amiju i, na njegovu nesre}u, nosio bradu, u vrijeme kada je br-utalno umla}en pred mostarskom d`amijom i nije izazvala pose-bnu reakciju javnosti.Osim blagih, uglavnom pojedina~nih reakcija gra|ana,ogla{avanja poneke nevladine organizacije i medijskih napisa ko-ji su s danom njegove d`enaze prerasli u „staru vijest“, za ubistvoMagdija Dizdarevi}a malo koga vi{e da je bilo briga. „Jedan bra-donja manje i nije neka {teta“, moglo se ~uti ne samo u Mostarunego i u drugim gradovima. Stra{no!Niti protesta, niti cipelarenja, niti prozivki gradona~elnika,kantonalnog premijera, komesara i ministara policije, niti potpi-sivanja peticija za bilo ~iju smjenu u zemlji u kojoj se, eto, u stra-hu za vlastiti `ivot, vi{e ni u d`amiju ne}e smjeti odlaziti... Ni{ta!Svi u Mostaru znaju ko je ubio Magdija Dizdarevi}a i svi ve}punu godinu kukavi~ki {ute, ~ekaju}i da njihov vlastiti zlo~in{utnje i skrivanja ubice svojim potpisom potvrdi dr`ava. A i ko bidrugi?!Zato, ako u Mostaru postoji i mrva gra|anske svijesti i po{te-nja, a sigurni smo da postoji, onda nakon potvr|ivanja optu`niceza masovnu tu~u lokalnih giliptera, u kojoj nema odgovornosti zasmrt Magdija Dizdarevi}a, ovaj grad treba biti na nogama. Nevi{e zbog toga {to }e, eto, Magdijev ubica ostati van doma{aja pr-avde, ve} iz objektivnog straha ko je to sljede}a `rtva koja }e, izla-ze}i iz d`amije, biti na ni{anu za{ti}enih kriminalaca.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
B
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 148.862 posjetioca.
 Pitanje: Treba li sprije~iti zahtjev RS da se fondovi Evropske unije podijele na entitete umjesto da njima upravlja dr`ava?
A) DA 70,62%B) NE 27,32%C) Ne znam 2,06%
Sprije~iti podjelufondova EU na entitete
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
C
Ured za reviziju institucijaFBiH otkrio je niz skandaloznihpokazatelja poslovanja najve}edr`avne kompanije „Elektropri-vreda BiH“ (EPBiH), koju potpu-no kontrolira Stranka za BiH Ha-risa Silajd`i}a posredstvom feder-alnog ministra energije VahidaHe}e i generalnog direktora Ame-ra Jerlagi}a.
Penali na kredite
I dok SBiH ve} godinama ne-zakonito poku{ava dodijeliti gra-dnju novih elektrana bjelosvje-tskim prevarantima u bankrotira-nom „KazTransGasu“, firmicamas jednim uposlenim poput nepo-stoje}e APET grupe ili insistirana dodjeli posla {vicarskom „Al-piqu“ mimo zakonskih procedu-ra, sve uz obrazlo`enje da EPBiHnema sredstava za te investicije,istovremeno na svojim ra~unimakompanija od javnosti krije nevje-rovatna 254 miliona maraka!Revizori, naime, isti~u da je„Elektroprivreda BiH“ na krajupro{le godine u ovda{njim banka-ma oro~ila ~ak 78,23 miliona KMi da je akumulirana dobit iz rani-jih godina iznosila 175.733.579KM. No, umjesto investiranja,~elnici EPBiH, odani SBiH i Har-isu Silajd`i}u, i dalje tra`e „str-ate{ke partnere“ od kojih, nara-vno, o~ekuju milionske provizijeza rasprodaju nacionalnog blaga.Kao primjer lo{eg poslovanjarevizori navode i pla}anje kazne-nih penala u iznosu od skoro184.000 KM tokom pro{le godinena ime odobrenih, a neiskori{te-nih kredita.
Nezaslu`ene pla}e
Uz sve to, aktuleni ~elnici EP-BiH, s direktorom Jerlagi}em na~elu, na ionako enormne neza-slu`ene pla}e sebi su isplatili i sti-mulacije u ukupnom iznosu od1,8 miliona maraka!?Kada je u pitanju sistem ja-vnih nabavki, Ured za reviziju na-vodi da on pro{le godine nijepo{tovan prilikom dodjele radovaukupne vrijednosti ~ak 15,2 mili-ona KM. No, i ta suma sigurno jeve}a, jer revizori isti~u da su pro-vjerili samo 57 od 1.897 skloplje-nih ugovora!
 A. HAD@IARAPOVI]
SKANDALOZNO
Revizori razotkrili la`i najve}e dr`avne firme
EPBiH sakrio ~ak254 miliona maraka!
Za{to kadrovi SBiH tvrde da nemaju novac za investicije
Kome je Jerlagi}podijelio 1,8 miliona KM
Mimo zakona nabavke vrijedne 15,2 miliona KM
Federalni revizori jasno sunaveli da ne mogu potvrditi isti-nitost iskazane dobiti u poslova-nju za 2009. godinu od 61,9 mili-ona KM.Da o~ito ne{to ne {tima s fina-nsijama u EPBiH ili da se ti rezu-ltati {timaju kako bi se javno hva-lila politika SBiH, dokazuje i stavrevizorske ku}e KPMG B-H, ko-ja je dala EPBiH uvjetno mi{lje-nje o finansijskom polo`aju, a su-zdr`ano o rezultatima poslovanjai gotovinskim tokovima.
Je li dobit la`irana?!
Razotkrivena je jo{ jedna pre-dizborna prevara Harisa Sila-jd`i}a, koji je nedavno „pokrenuoprojekt vrijedan 100 milionaKM“ pritisnuv{i dugme na ma-{ini za dubinsko ispitivanje tla namjestu budu}e hidroelektraneVranduk.Da je cijela „predstava“ upri-li~ena kao predizborni trik, vidise po tome {to smo dvije sedmicenakon „po~etka radova“ na radi-li{tu zatekli samo metalnu plo~ukoja „najavljuje radove“ i ni{ta inikog vi{e.- Ma, vrzmali su se radnici tadva-tri sata kada su bile kamere,ali od tada vi{e nikada niko nijedo{ao - ka`u nam radnici obli`nje{ljunkare.I mje{tani obli`njih naselja Ko-privna i Vranduk ka`u da su jedinema{ine koje su bile u tom rejonuvidjeli kilometrima daleko, podnoza{ti}enog historijskog objekta kr-aljevskog grada Vranduka, ali ninjih nema vi{e.
 A. D`.
 He}o i Jerlagi}: Dvojac za rasprodaju nacionalnog blagaSilajd`i} „pokre}e“ radove za medije Ista lokacija 15 dana kasnije
A
Dvije sedmice nakon „predstave“ za medije
Silajd`i}evo gradili{teu Vranduku zjapi prazno

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Amer Cerkez liked this
Amer Klico liked this
rferra liked this
Elvir Duranović liked this
suki4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->