Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22902, 29.9.2010]

Oslobođenje [broj 22902, 29.9.2010]

Ratings: (0)|Views: 384 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
D`evad Hod`i}
 Ste`e se obru~ oko zlo~ina~keorganizaci jeZi jadaTurko vi}a
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 29. 9. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.902Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Uhap{ene jo{
~etiri osobe
3. strana
VI[E INFORMACIJA NA
15. STRANI
Hap{enjeplasirao
sara jevskihero j
Foto: Amer KAJMOVI]
 
GeneralJo vanDi vjak se vra tio u BiH
2. str.
 SDA je naAli jinom pu tu
5. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 29. septembar 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
 SindikatKlasa
Po vodomtestako ji je objav ljen u Dne-  vnomavazu28. septembra2010. godine, ju~er se oglasio i SindikatKlasasvo jimsaop}enjem za ja vnost. “Na stranicamaDne vnogavaza iza{ao je tek st pod naslo vom‘Selimo vi}i su nas pre varili, {trajko vat}emogla|u do kra-  ja’, u ko jem se, uz bezo~nela`i na ko je smo u  Avazuna vikli, na jav lju jeblokadana{ekapi-  je i na{ihproizvodnihpogona. Klasu se spo~ita va jupra vaosamradnika, za ko je~ak  i Avazprizna je da su s na{omkompani jom raskinuliugo vor o radu jo{ 2007. godine. [ta danasho}e od Klasa? O~ito, zaradne~ijihpo- liti~kihcilje va, poku{a va jublokirati rad kom- pani je od ko je`ivi1.300 radnika. Klas je i to- komagresi je na Bosnu i Hercego vinuuspi-  je vaope}ihljebnarodu i borcimaopsjednu- togSara je va, a danas- 15 godinanakonra- ta- kada je na{akompani japokazala da mo`e sa svo jimproizvodimakonkurisati ne samo na doma}em ve}i na svjetskom tr`i{tu, `eli nam se onemogu}iti da do|eno na svo jaradnamjesta i radimosvojposao. SindikatKlasaskre}epa`njuja vnosti na la`i i podmetanjaDne vnogavaza i pozi vain- stituci jedr`ave da kona~nozausta veata- ke na doma}upri vredu, na radni~kukoru hljebako ju mi pra vimo i pe~emo i da ve}  jednomstaneukrajpoliti~kimnasrta jima na radni~kuegzistenci ju.” Narednesedmice na zvani~noj  web straniciederalnogMinistar- stva za pitanjaboracatrebao bi bi- tiobjav ljenprvitromjese~niiz vje- {taj o re vizi jikorisnikabora~ko-in-  validskeza{tite u FBiH. FederalnoMinistarstvo za pita- njaboracaprikupljainormaci je od timo va za re vizi juko ji se nala- ze na terenu i do petka bi one tre- balebitikompletirane i pregleda- ne u koordinacionomtimu za re-  vizi ju, kazao je ju~er za Oslo- bo|enjeederalnibora~kiminis- tarZahidCrnki}.
Ubrza tikon trolu
- Mi smo dosadimali i Vladi FBiHprezentiralimjese~neiz vje- {ta je o pro vedenojre vizi jikori- snikasvihvido vabora~ko-in va- lidskeza{tite. Tiiz vje{ta ji su se odnosili na rezultaterada za ju- li i august ove godine, a sad poZakonu o kontrolikorisnikabo- ra~ko-in validskeza{tite i u skla- du sa re vidiranimpismomna- mjereMe|unarodnommone- tarnomonduimamooba vezu da obja vimotromjese~niiz vje- {taj, kazao je Crnki}.On je napomenuo da na ovom poslutrenutnoradi15 timo va za re vizi ju u FBiH. No, ederalnaVla- da je na jednoj od posljednjih sjednicaodlu~ila da po ve}abrojti- mo va za re vizi jukako bi se ovaj procesubrzao. Po re vidiranom pismunamjere MMF-u, Federaci-  ja BiH se ob vezala da }e usposta-  viti jo{pet timo va. Crnki} je pot vrdio da njego vo ministarstvoradi na tome, ali i da  je potrebnovremena dok od svih kantonadobi jepri jedloge~lano-  va za no vetimo veusagla{ene od kantona i bora~kihudru`enja. - Upra vojutrosimali smo sasta- nak o toj temi. Ide ja je, kako je za- klju~eno i na posljednjojsjednici  Vlade, da se ormiraposeban tim za re vizi jukorisnikako jiima ju prinadle`nosti po osno vuZakona o pra vimdobitnikanaj vi{ihratnih priznanja i ~lano vanji ho vihporo- dica. Posao tog tima bio bi veoma specif~an, ka`eCrnki}.Premanjego vimri je~ima, timo-  vi za re vizi ju su tokomjula i augus- taobradili oko 2.300 korisnika. Od tog bro ja, za 468 rje{enjazatra`eni su iz vje{ta ji izvojniharhi va. - Tu se morapostupativeoma oprezno, prvo{to se pro vjera va je pripadnostjedinicama, a onda uvjetiranja vanja, pogibi je i sli~no. Trebauvi jekimati na umu da svakaobusta vaprimanja ili ukida- njerje{enjamo`ezna~iti i pokre- tanjeupra vnog ili sudskogpostup- ka, stoganasto jimo da pro vjerimo sve okolnostiko je se odnose na svakopo jedina~norje{enje, na veo  je ministar.
Mjese~no po 27 miliona
Crnki} je kazao da in validnine po bora~komzakonutrenutno prima102.640 korisnika i da je za isplatuin validninamjese~nopo- trebnoosigurati oko 27 miliona KM iz ederalnogbud`eta. On tvrdi da je brojkorisnika u odno- su na januar ove godinesad ne{to manji, ali i da varira iz mjeseca u mjesec.- Posto jenaznake da }e dio sredsta va, ako ostaneovajni vo isplata, nedosta jati. Vlada ima zakonskemehanizmeda to pre-  vazi|e, kao {to je uvo|enjeispla- tnogkoeici jenta. Zasad, ~inimo sve da do toga ne do|e, kazao jeCrnki}.
 S. [e.
VladaFBiHpo ve}avabrojtimo va za kon trolekorisnikabora~kihnaknada
Bo a~kenaknadetrenu noprima102.640 ko isnika
Tromjese~niiz vje{tajje zakonska i oba veza premapismunamjere MMF-u
Da li }e bitiformiran tim za pro vjerukorisnika po Zakonu o dobitnicimanaj vi{ihratnihpriznanja
Rezul ta tire vizi je
idu}esedmice
Avaz nam brani da pe~emo hljeb
Premda ga je dio sara jev skih medi ja u ponedjeljakna ve~er uhapsio u Londonu, Jo vanDi-  vjak, najpopularni jigeneralAr- mi jeRBiH i iz vr{nidirektor Fondaci jeObrazo vanjegradi BiH, vratio se ju~erredo vnom avionskomlini jom iz Berlina u Sara je vo. “Najpri je, nisam bio u Lon- donunego u Berlinu. I to sam rekaono vinarimako ji su me u ponedjeljakzvali iz Sara je va. Dakle, objasnio sam i za{to sam u Berlinu, te da sam `iv izdrav. Inormaci ju o mom ha- p{enjuplasirao je jedan od sa- ra jev skihnazo vihero ja. ^ak je zvao i HarisaSilajd`i}a, pred- sjeda va ju}egPredsjedni{tva BiH i oba vi jestio ga o mom hap{enju“, objasnio je general Di vjakno vinarima po po vrat- ku u Sara je vo.
 Slu~ajGani}
U Berlinu je, ka`egeneralDi-  vjak, bio na sahraniBerber Bolej, njema~ke`andarkeko-  ja se prva u isto~nojNjema~kojsuprotsta vilateroru, u~estvo-  vala u ru{enjuBerlinskogzida, a nakonrata se punihdesetgo- dina u BiH ba vilapo vratkom i uspjela da s partnerimapopra-  vipreko1.600 ku}a.“Dobio sam poziv da pri- sustvu jemsahrani, oti{ao. I to  je sve”, veliDi vjak, ina~ero|eniBeogra|anin, bosanskiprvo- borac, heroj, ofcirko ji je sim- boliziraoborbu za Bosnu i Hercego vinu, onakvukakva bi ona trebalabiti. Podsjetimo, generalaDi vja- kasrbi janskoTu`ila{tvo za ra- tnezlo~inetereti da je, za jedno s 18 dr`av ljana BiH, 3. ma ja 1992. godine, odgo voran za na- pad na kolonuvozila JNA u sa- ra jev skojDobro volja~kojulici. Zbogistogslu~aja je pri jeneko- likomjeseci u Londonu, a po potjernici iz Srbi je, uhap{en EjupGani}, ~lanratnogPredsje- dni{tva BiH. Sud za ek stradici-  je u Londonuodbio je da Ga- ni}aizru~iSrbi ji.NakonGani}evahap{enja u Londonu, generalDi vjak je izja vio da se on ne bo jihap{e- nja,jer ni je“u~inioni{tazbog~ega bi ga trebalosudskipro- ganjati“, niti se osje}augro- `enim,te da se ne bo ji i imanamjeruputo vati.
Dobro volja~ka
Podsjetimo, Tu`ila{tvo BiH  vodipostupakprotivlicako ja su na srbi janskojpotjernici jo{od 2007. I generalDi vjak je kao osumnji~eni daoizja vu. Ha{ki tribunalni jeut vrdio da posto-  jibilokakvasumnja o iz vr{e- nomratnomzlo~inu.Ina~e, po vod za presi jecanje kolone JNA u Dobro volja~koj ulici(3. ma ja) zapra vo su zbi-  vanja od 2. ma ja, kada je JNA ranoujutro s polo`aja oko Sa- ra je vagranatiralaElek tropri-  vredu, Energoin vest, @elje- zni~kustanicu, zgraduPredsje- dni{tvai kada je iz vr{enadi ver- zi ja u gla vnojpo{ti. Sa dva pincgauera JNA je do{la na200 metara od zgradePredsje- dni{tva za ko jima su se kreta- la dva oklopnatransportera, nekolikotenko va,od ko jih je  jedando{ao do Je vrejskoggro- blja, a transporter do kaf}a Estrada. Pincgaueri i transpor- ter (kod Estrade) uni{teni su dejstvomproti voklopnihgru- pa, a ostalamehanizo vanavo- zilavratila su se premaLuka-  vici i Ned`ari}ima. U popo- dne vnimsatima JNA je zaro- bilapredsjednikaPredsjedni{- tvaRBiHAli juIzetbego vi}a na sara jev skomaerodromu. Tre}egma jadolazi do raz- mjenegeneralaMilutinaKu- kanjca i Ali jeIze tbego vi}a.
A. B.
Hap{enjeplasirao
sara jevskihero j
GeneralJo vanDi vjak se vra tio u BiH
U Berlinu je, ka`egeneralDi vjak, bio na sahraniBerberBolej, ko ja je u BiH sa partnerimapopra vilapreko1.600 ku}a
Gene alJovan Divjak: @iv zdravi slobodan
Foto: A. KAJMOVI]
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 29. septembar 2010. godine
3
BiH - Ku vajtKuzmano vi}- Tadi} Evropskiparlament OmerBranko vi}
Kredi tiranje ekonomskog razvo ja
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}primio je ju~ervisokudelegaci juKu-  vajtskogonda za razvoj s predsjednikom FondaAbdulwahabom al-Baderom na ~elu. Dolazakdelegaci je u Sara je vousli jedio je na- konsusretaSilajd`i}a s premi jeromKu vaj- ta{eikomNasserom al-Mohammedomal-  Ahmedom al-Jaberomal-Sabahom u New   Yorkupro{lesedmice, a tom prilikom je za- klju~eno da }e Ku vajtnasta vitikreditiratieko- nomskirazvoj BiH. Al-Bader je naglasio da u Fonduposto jispremnost da se razmotre svi pri jedlozipro jekatako jido|u iz BiH te da  je to i razlognjego vogdolaska.
Pro tiv no vih oblika ure|enja BiH
Predsjednik RS-aRajkoKuzmano vi}upo- znao je ju~er u BeogradupredsjednikaSrbi-  jeBorisaTadi}a da se u BiH nakonop{tih izborapono vopriprema jupri jedlozi za ra- dikalnomi jenjanjeUsta va i stvaranjedru- ga~ijegoblikadr`a vnog i dru{tvenogure- |enja. “Smatramo da ne mo`ebitinikakvih no vih i druga~ijihoblikadr`a vnogure|enja, niti se mo`eprihvatitiunitaristi~kikoncept BiH”, rekao je Kuzmano vi}ko jem je ovo bi- lajednavrstaopro{tajneposjete, s obzirom na to da nakonizboraodlazi sa ove du`nos- ti. Kuzmano vi} je dodao da BiH moraosta- tislo`enadr`ava sa dva entiteta.
Korak bli`eukidanju viza
KomitetEvropskogparlamenta za gra|an- skapra vaLIBEpoziti vno je ju~erglasao o iz-  vje{ta juEvropskekomisi je u ko jem se kon- statu je da je BiH ispunilakriteri je za libera- lizaci juviznogre`ima, ja vlja Srna. Poziti van glasdalo je 49 poslanikaEP-a, a samo su dva biliprotiv. Na istina~inglasao je 6. septem- bra na sjednici u Strasbourgu i Komitet za spoljnupolitiku. Glasanje na plenarnojsje- dniciEP-a, zakazano za 7. oktobar, bit }e or- malnost, ali politi~kivrlova`no. Osta je jo{ po- sljednjastepenica, a to je odlukaSa vjeta, ko-  ji}e odluku o liberalizaci jivizasta viti na dne-  vni red u oktobru ili no vembru.
Zadu`enjepa po vra tak 
Ministar za izbjeglice i raseljenalica RS-a OmerBranko vi}smatra da procespo vratka u BiH ni jemogu}eokon~ati do kra ja2014, ukoliko se BiH kreditno ne zadu`i za 400 do 500 miliona KM. Branko vi} je rekao da se na ni vou BiH za rje{a vanjeproblemaizbjeglih i raseljenihlicatrenutnoizdva ja oko 80 mi- liona KM, {to je nedo voljno za rje{a vanjeovog pitanja u BiH. “Jedini je izlaz da se BiH idu}e godinekreditnozadu`ikako bi procespo vrat- ka bio okon~an2014. godine, {to je predvi- |enore vidiranomstrategi jomaneksa7 Dej- tonskogsporazumako ju je neda vnousvo-  jioParlament BiH”, istakao je Branko vi}.
U @I@I
PripadniciSIPA u no}i izme|uponedjeljka i utorka uhapsili su jo{ ~etiriosobeko-  je se do vode u vezu sa Zi ja- domTurko vi}em i zlo~ina~komorganizaci jomko joj je na ~elu, ko ja je na podru~ju BiH po~ini- lavi{ete{kihkri vi~nihdjela, re~eno je ju~er na konerenci-  ji u Sudu BiH.Nezvani~no se moglosazna- ti da su po dvi jeosobeuhap{e- ne u Zenici i Bi jeljini, te da se je- dan od uhap{enih, ko jeg sa pri- padniciSIPAuhapsili u Bi jeljini, zo veSamirAlagi}(44), ko ji je polici jipoznat po dilanjudroge. Na ju~era{njojkonerenci jiza {tampupo ja vili su se svi tu`ioci i policajciko ji su uklju~eni u ovu akci ju. Me|utim, zboginteresa istrageniko od njihni je`elio iznositipo jedinostiko je ve} ni- subilepoznate.
Visoke kazne
“Za jedni~kiistra`ni tim or- miran je 17. septembra s ciljem ras vjetlja vanjaozbiljnihkri-  vi~nihdjela u vezi s organizo-  vanomkriminalnomgrupom. Posljedicedjelo vanja ove orga- nizo vanekriminalnegrupe se`uizvangranicakantona, entiteta i dr`ave i evidentirane su i u zemljamaregiona“, ista- kao je gla vnidr`a vnitu`ilacMiloradBara{in. DianaKajmako vi}, tu`iteljica dr`a vnogTu`ila{tva, preuzela je predmetod njenogkolegeOle- ga^ake, ko ji je pro{lesedmi- cedo`iviote`akinarkt. Ona jerekla da su ju~ernakonhap{e- njapolicajcivr{ilipretrese na vi- {elokaci ja. “Prema mom iskustvu, a mi- slim da ga imam, radi se o naj- ve}ojzlo~ina~kojorganizaci ji na podru~ju BiHko jasvo je ogranke ima u regionu, ta~ni-  je na podru~juSrbi je, CrneGore, Hrvatske i Makedoni je, a ti ograncivodedalje ka zapa- dnojEvropi. U okviru ove istra- gezatra`ena je i me|unarodna pra vnapomo}. Mislim da }emouspje{nopodi}ioptu`ni- cuko ja}e za produktimativi- sokekazneko je, kao gra|anin mislim, ove osobezaslu`uju“, istakla je tu`iteljicaDianaKaj- mako vi}.Ni vesKanev~ev, gla vnatu`ite- ljicaKantonalnogtu`ila{tvaSa- ra je vo, po jasnila je da ovo tu`ila{tvo od po~etka~et vrtog mjesecaistra`ujepri jav ljene nestankenekolikoosoba. Doda- la je da su dvi jeosobeli{eneslo- bode i da se nalaze u pritvoru. Protiv tih osobaotvorena je istra- ga za pomaganje u okrutnim ubistvima i sau~esni{tvo u iz-  vr{enju tih kri vi~nihdjela. Istra- ga je, kako je na velatu`iteljica, otvorenaprotiv jo{ jednogosu- mnji~enog.
DNA analiza
Kantonalnotu`ila{tvoSara je-  voruko vodilo je ek shumaci-  jom dva ti jela. Pretpostav lja se da je ri je~ o MidhatuMeki}u i Mari jiSalas- Kortez. U ponedje- ljak je obav ljenaobdukci jako-  ja je pot vrdila da se radi o mu- {karcu i `eni. Nezvani~no, mu- {karac i `enausmr}eni su hici- ma u lobanju i srce, a prilikom obdukci jena|ena su zrna u nji- ho vomti jelu. Prilikomobdukci jeizuzeti su uzorci iz butnekosti i zubi radi DNA analizekako bi se identiiko vale`rtve. Problemje {to je Salas- Kortezro|ena uBoli vi ji, te se vjero vatnoputem me|unarodnepra vnepomo}i o~eku jepo vratnainormaci ja o identiikaci ji. EdinVranj, {e Odjela za orga- nizo vanikriminal u FUP-u, na pres-konerenci ji je istakao da polici japoku{a vadokumento va- tiiz vr{ioceko ji su bilibeskrupu- lozni, dobroorganizo vani, ko ji su itekakovodilira~una o pripre- mite{kihkri vi~nihdjelako ja su ~inili,kao i o planiranju, pri- premialibi ja. “Bila im je dostupnastru~na kriminalisti~kaliteratura i svi oni, ovi ko ji su u pritvoru, kao i oniko ji}e tek biti, uklju~uju}i inestaleosobe, iza sebeima juso- lidnukriminalnubiograf ju“, do- dao je Vranj.Podsjetimo, akci jahap{enja po~ela je 21. septembrakada su “pali“ Zi jadTurko vi} injegov  “sa vjetnik“, ina~ediplomirani kriminalistaSa{aStjepano vi}. Potom su uhap{eniMilenkoLa- ki} iz Bi jeljine i MirzaDrini} iz Zenice. NakonTurko vi}evog hap{enja,na zapadnojstrani Bjela{nicena|eni su le{e vimu- {karca i `ene, a za ti jelimaMa- ri jaToli}a i VerneraAjdari ja se  jo{ traga.
D. PAVLOVI]
Uhap{ene jo{
~etiriosobe
Radi se o naj ve}ojzlo~ina~kojorganizaci ji na podru~ju BiH ko jasvo jeogranke ima u regionu, istakla je tu`iteljicaDianaKajmako vi}
Vranj:
Vodilira~una o pripremite{kihkrivi~nihdjela
Ni je predizborna politi~ka igra
“Akti vnostiko jeTu`ila{tvo BiH i Kantonalnotu`ila{tvo u Sa- ra je vu, u saradnji sa svimpolicijskimagenci jama u BiH, tre- nutnopro vodenisunikakvapoliti~kaigrapredizbore, kako se nasto jipokazati u ja vnosti. Ove na{eakti vnosti su plodvi- {emjese~nogza jedni~kograda. Samo je kulminiralo u ovom trenutku.Mi, tu`ioci i istra`itelji, moramoimatii malosre}e. Sre}a se okrenula u na{ukorist, neke~injenice smo ut vrdili, zato je i do{lo i do odmota vanjaovogklupka“, rekao je gla vni dr`a vnitu`ilacMiloradBara{in.
Planirali nove atentate
Premapisanjuhrvatskog sedmi~nikaNacional, Tur- ko vi}evagrupatrebala je iz vr{itiatentat u Zagrebu, te da je za iz vr{enjeaten- tataTurko vi} ve} primio no vac. Kada su saznali za te plano ve, hrvatskipoli- cajci su po~eli~uvatioso- bepo vezane sa su|enjem atentatorima na Ivu Pu- kani}a i NikuFranji}a. Po- lici ja je tako|erdoznala da  je premaZagrebuoti{la grupakriminalaca sa So- kocako ja je imalazadatak  izvi|anjaterenaradipri- premeno vogatentata. Na-  vodno je potenci jalne atentatoreposlalaistagru- paosobako je se ve} spo- minju kao naru~iociaten- tata na Ivu Pukani}a.
 Ste`e se obru~ oko zlo~ina~keorganizaci jeZi jadaTurko vi}a

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
adibosnian liked this
rferra liked this
rferra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->