Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kakanjske novine [broj 126, 1.10.2009]

Kakanjske novine [broj 126, 1.10.2009]

Ratings:
(0)
|Views: 607|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
Godina VI, broj 126 - 01.10.2009. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM
(bez PDV-a)
Blokada
Esna Buza, komandir PS Kakanj
NE MOŽEMO REĆI DA IMAMO KRIVIČNA DJELA VEĆIHRAZMJERA 
NASLOV NASLOV NASLOV 
 
NASLOV NASLOV NASLOV NASLOV 
Alija Banji: Pria iz prošlosti
Tvornica cementa Kakanj
“PRObIJANJE” PutA PREMA tRšĆu I KAKOSE NEKADA RADILODObRI REZuLtAtIPOSLOVANJA I POREDPADA PROMEtA 
 
REKONStRuKcIJEDALJINSKOg gRIJANJA u KAKNJu VRšENEI bEZ NOVČANIHPOtPORA 
 
broj 126, 01.10.2009.2
uVODNIK 
Izdavač:
 
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
 
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
 
Faris Sikirić
Redakcija:
 
Ivica Pekić
 
Eldin Omeragić
 
Azerin Salihbegović
 
Darko Jurić
 
Emerin Ahmetašević
 
Amina Kulović
 
Nedžma Bjelopoljak
Saradnici:
 
Adib Zekić
 Maid Goralija
Almir Imamović
 
Sanela Smajić
 Zukan Abdurahman
Emina Dedić
 
Nađa Kovačević
 
Ahmed Kovač
List izlazi svakih 15 dana.
Adresa redakcije:
 Šehida br. 5Kakanj
Telefon/fax:
 032 554-878
E-mail:
 kakanjske@gmail.com
Fotograje:
 Redakcija
Tehnički urednik:
 
Fuad Dedić
Gračka obrada i DTP:
 
Grački studio
Štampa:
 
ŠtamparijaRukopisi, fotograje i diskete se nevraćaju.List je 08.07.2004. godine, u skladu saZakonom o informisanju, a na osnovurješenja broj 10-40-14367/04 upisan uevidenciju javnih glasila Bosne i Herce
-
govine pod rednim brojem 41.
Na osnovu mišljenja Federalnog mini-starstva obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine "Kakan-
 jske novine" su proizvod na koji se neplaća porez na promet proizvoda.Žiro račun:
 134-020-00000083244 kodIK banke Zenica
KAKANJSKENOVINE
Informativni list općine Kakanj
www.kakanjske.com
Komercijalizacija Bajrama
bAJRAM SA šEJtANOM
Do kad trebamo bespomono pratiti vijesti iz crne hronike poslije bajramskihpraznika? Je li naš grad postao opasan za život?
Svi smo, nažalost, svjedoci vremena u kome živimo, kada je komercijalizacijasvih stvari pa čak i vjerskih praznika uzela maha. Pred sami Bajram naši gradoviosvanu obljepljeni raznim plakatima koja nas pozivaju na nezaboravne bajramskepartije, lude provode uz jeftinije konzumiranje alkoholnih pića, koncerte turbofolkpjevača „prvu, drugu ili treću noć Bajrama“.
Suvišno je govoriti o tome da se takve stvari kose sa vjerskim shvatanjima i da
skrnave sveti i najveći islamski praznik. Šta očekivati poslije votka partija za Bajramosim tuču, pucnjavu, saobraćajne nesreće i u najgorem slučaju ubistva!Kada je riječ o svim tim nemilim događajima, koji se na našu najveću sramotudešavaju za vrijeme Bajrama, ni naš grad nimalo ne zaostaje za većim gradovima unašoj zemlji gdje se iz godine u godinu povećava bilans povrijeđenih i nastradalihu vrijeme Bajrama.Bar ne zaostajemo u tom pogledu! U našem gradu Bajram nije na sva zvonanajavljen partijima ili koncertima osim nekoliko njih koji su se trebali desiti ususjednom nam Visokom ili Zenici (koncert Dragana Kojića Kebe i sl.). Međutim, upoznatim okupljalištima mladih nije prošlo bez incidenata. Zabilježeno je nekolikotuča, jedna pucnjava i ovaj put bez smrtno stradalih, na sreću. Jedino što svi prateposlije praznika su crne hronike, koje se svaki dan, nažalost, sve više i više pune.Poslije svega trebamo se zapitati da li i naš grad postaje opasan za život? Dali postoje mjesta gdje se normalno obilježavaju praznici bez incidenata? Jesmo lisigurni da možemo normalno prošetati gradom, a da nas ne pogodi kakav zalutalimetak rezultat neriješenih okršaja?Trebamo li slijediti primjer mladića iz Bihaća koji su kao ironiju na plakatiranjenjihovog grada napravili plakat „Bajram party“ na kojem pozivaju sve ljude da umiru i rahatluku provedu praznik u krugu svojih najmilijih porodice i prijatelja.Treba li takva incijativa da se sprovede i u našem gradu? Je li Bajram praznik mira,blagostanja, Božije milosti ili praznik derneka, partija, uživanja u alkoholu i ostalimnedozvoljenim sredstvima???Da li našem gradu treba podsjetnik na to šta je ustvari Bajram ili neki drugipraznik?Srećom, svi imamo pravo izbora. Pa ko voli Kebu, Acu, Seku, Daru, Sinana ili Janu neka ih potraži u susjednim gradovima. A oni koji praznike žele da provedu uduhu vjere naći će najbolji način za to.
 Amina Kulović 
Uzaludni pokušaji zaštite Bajrama
 Najveći apsurd u svemu ovome jeste činjenica da su vjernici ti koji treba dase raduju bajramima, zbog iskazane pobožnosti u ramazanu, odnosno zbog izvršenja propisa klanja kurbana. Vjernicima je nezamislivo proslavljanjebajrama uz konzumiranje alkohola i na druge načine koje vjera zabranjuje.Ovako, bajrami su postali samo još jedna prilika za pijančenje onih kojine drže ni do ramazana, ni do kurbana, niti do drugih propisa, i naravnovlasnicima ugostiteljskih objekata da istima to i omoguće u što „boljojatmosferi“ i da što bolje protiraju. Islamska zajednica u BiH godinamauzaludno pokušava zaštititi bajrame od ovakvih zloupotreba, ali u tomene samo da ne uspijeva, nego se iz godine u godinu povećava i broj bajram
-
skih derneka i ugostiteljskih objekata gdje se priređuju takve antibajram
-
ske zabave.
Bajrami kao još jedna prilika da se derneči 
 
broj 126, 01.10.2009.3
Održana 12. sjednia Općinsko vijeća Kakanj
Sa 18 glasova za i 9 uzdržanih usvojen je rebalans BudžetaOpine Kakanj za 2009. godinu
Na zasjedanju Općinskog vijeća Kakanj, 28.09.2009. godine,nakon ponovnog usaglašavanja stavova, dnevni red sjedniceproširen je za još 5 tačaka, tako da se pred vijećnicima nala
-
zilo ukupno 18 tačaka dnevnog reda. Dodane su slijedeće tačkednevnog reda: Informacija o realizaciji zaključaka Općinskogvijeća na izgradnji puta Kondžilo – Dom, Informacija o izgradn
-
 ji putne komunikacije Kazani – Kamenolom Trgošped, Razma
-
tranje aktuelne problematike u JU Mladost, Prijedlog odlukeo utvrđivanju općeg interesa za izgradnju kanalizacije i Pri
-
 jedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim
administrativnim taksama. Prijedlog o uvrštavanju aktuelne
problematike oko izgradnje Koridora 5-C u dnevni red, zbogsvoje obimnosti, dogovoren je da bude razmatran na tematskojsjednici Općinskog vijeća Kakanj, koja bi se trebala održati zapet dana.Dužom raspravom o prve dvije tačke dnevnog reda, a kojese tiču putnih komunikacija Kondžilo – Dom i Kazani – Ka
-
menolom Trgošped, dobile su potrebnu vijećničku većinusa izmjenom u rokovima: implementacija je odmah, a rok za
završetak radova 60 dana.
Prijedlog rebalansa Budžeta za 2009. godinu i ovaj put bio je razlog burne rasprave, kao i davanja amandmana, kako odstrane vijećnika, tako i od strane predlagača, a sve to je rezulti
-
ralo i zabunom, čak i same Komisije za Budžet. Predlagač sasvojim amandmanima pozvao se na dug prema Općini Ka
-
kanj od milion i pol KM od strane RMU Kakanj, što je izazvalorazličite komentare vijećnika, a posebno na način raspodjeletih sredstava, kao i samu njihovu prirodu. Pitanja koja su seu nastavku sjednice postavila su da li je Budžet uravnoteženpredloženim amandmanima, odakle se ova sredstva pojav
-
ljuju, a sve to je zbunilo i same vijećnike, koji nisu znali da liglasaju za amandmane ili sam rebalans Budžeta. Posebno pi
-
tanje se postavljalo o kakvim se to dodatnim sredstvima radi, jer ta sredstva još uvijek se ne nalaze na računu Općine i nisuraspoloživa. Sa 18 glasova za i 9 uzdržanih usvojen je rebalansBudžeta Općine Kakanj za 2009. godinu.Na prijedlog Kluba Stranke za BiH 12. sjednica Općinskogvijeća Kakanj je prekinuta, a njen nastavak odredit će, naknad
-
no, Kolegij Općinskog vijeća.
 Maid Goralija
O Koridoru 5-C krajem sedmice
 Prijedlog o uvrštavanju aktuelne problematike oko izgrad 
-
nje Koridora 5-C u dnevni red, zbog svoje obimnosti,dogovoren je da bude razmatran na tematskoj sjedniciOpćinskog vijeća Kakanj, koja bi se trebala održati za pet dana. Naime, uskoro bi trebala biti puštena u promet di
-
onica autoputa od Dobrinja do Kaknja, međutim izvođačiradova nisu ispunili svoje obaveze, a po svemu sudećini ne namjeravaju to učiniti u pogledu sanacije lokalnih puteva i druge uništene infrastrukture u MZ Papratnica i MZ Termoelektrana. Zbog toga su mještani, i pored brojnihzahtjeva upućenih Općini i Direkciji, bili prinuđeni da unekoliko navrata blokiraju radove na autoputu kako bi seriješili brojni problemi u vezi sa izgradnjom autoputa nanjihovom području. Na tematsku sjednicu Vijeća najavljen je dolazak direktora Direkcije za izgradnju, upravljanje iodržavanje autocesta Erdala Trhulja.
 AKtuELNOStI
Saopenje za javnos  veziradnje pa prekoMila
U vezi pitanja koja se odnosena planiranu gradnju putnog prav
-
ca preko Mila (regionalni put)obavještavamo javnost da je Općina
Kakanj izvršila sve svoje obaveze u
pogledu ovog projekta. Formirana jestručna komisija koju čine eminentnistručnjaci sa zadatkom da obiđe terenpredviđen za izgradnju putnog prav
-
ca preko Mila i da napravi određeneprocjene. Komisija je napravilaprocjenu koštanja eksproprijacije
zemljišta u iznosu od oko 1.200.000
KM. Ovaj novčani iznos treba obezbi
-
 jediti Vlada Zeničko-dobojskog kan
-tona s obzirom da se radi o regional-
nom putu koji je u njenoj nadležnosti.U okviru svojih nadležnosti Direkcijaza izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta sa ErdalomTrhuljem na čelu osigurala je izvođača radova i obezbijedilaplaćanje izgradnje ovog puta u iznosuoko 2.000.000 KM sa obavezom da Općinariješi sa Vladom ZDK imovinsko-pravneodnose, odnosno otkup zemljišta.U vezi sanacije postojećeg regional
-
nog puta od Seoče do Kamenog dvorcaobavještavamo javnost da je Općina Ka
-
kanj dobila čvrsta uvjeravanja od Direkcijeza izgradnju, upravljanje i održavanje au
-
tocesta da će ova dionica regionalnog putau potpunosti biti završena prije puštanja upromet novoizgrađene dionice autoceste.Općina nema nadležnost da dozvoli ili nedozvoli puštanje u promet autoceste prije
završetka rekonstrukcije i izgradnje dion-
ice regionalnog puta od Kamenog dvor
-
ca do Seoče, ali će uputiti oštar protest iiskoristiti sva pravna sredstva ukoliko seautocesta pusti u promet prije završetkaregionalnog puta.
 Press služba Općine Kakanj
Mandra: To su obine gluposti!
Na naš upit da prokomentariše dio saopćenja u kojem se spominju obavezeVlade ZDK-a, ministar za promet i komu-nikacije Nermin Mandra je izjavio: 
- To što navode iz Općine suobične gluposti. Javnosti je dobro poznato da je ovo Ministarstvo od samog početka bilo protiv predloženeodluke o trasi regionalnog puta na području općine Kakanj smatrajući jekatastrofalnim rješenjem. Argumen
-
tovano smo to obrazložili, kao i pri
-
 jedlog druge trase. Sada Općina svo
-
 ju nesposobnost da kvalitetno riješito pitanje pokazuje tako što „vruć krompir“ prebacuje na ovo Mini
-
starstvo, što su, ponavljam, obične gluposti i čisti bezobrazluk.
Blokada autoputa (26.09.2009.) na privremenoj isključnoj petlji uDonjoj Papratnici 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
rferra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->