Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
P. 1
Camila

Camila

Ratings: (0)|Views: 1,115|Likes:
Published by Sarah Kavinsky
A Moiah Kavinsky book, about siters and a brother left by their mother for ....
A Moiah Kavinsky book, about siters and a brother left by their mother for ....

More info:

Published by: Sarah Kavinsky on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

02/06/2013

 
Jeda`e
Diy lmdi á Jeda`e, Navid uyi di pewiëm jmd iz~i lmdi, Lylje pilzia uyimz lmdiz ~arizzid yde epewæljae, Lmdiz di pewijid jmdm kwebae my zmlmwaneni, Lene deaz, Li`iz nizjygwm epilez adekilz ni @i~wez, E`ád nazzm rifm m lene,Navid uyi di pewiëm jmd diy lmdi, ^ilcm m`cmz evyaz diyz jegi`mz zêmizjywmz i yd nae e~werizzelnm yde wye diyz uyalvi elmz jmdp`i~enmz piwjigauyi cmdilz di raed dy`ciw bia~e, Azzm di ilreanijiy, Id jeze zidpwi lm~ereddiyz nibia~mz i e~á di bevaed zil~a$`mz wibmwëenmz, Bma e wye uyi di niy jmlzjaæljaeni uyi zi iy lêm iwe gmla~e iwe pi`m dilmz e~weil~i, Diy jmwpm pmniwaed jmdpwew mzcmdilz jmdm m ni dalce dêi cerae jmdpwenm diy pea yd cmdid uyi id lene zi pewijae jmd i`e, Lizzi ~idpm iy lêm pilzere id cmdilz, Dalce dêi cerae niasenm e jeze i pmyjm ~idpm nipmaz diy pea zmygi i lúz m zmygidmz pmw i`i i`e iz~ere dmwelnmjmd m cmdid uyi pal~ere ranwmz lez pmw~ez ni geljmz i ni kwelniz idpwizez, Cmfirifm uyi e pew~ane ni dalce dêi lêm zywpwiilniy e deaz lalkyád e lêm ziw diy peai lúz mz ba`cmz,Diy pea iwe enrmkenm yd cmdid wäkanm lmz jmz~ydiz le be`e id ~mnmz mzziyz cåga~mz dya~m jmlzjail~i nm uyi iwe jiw~m m uyi bevaed i`i i mz my~wmz,Dalce dêi iwe e`ikwi nizpwimjypene `y~elnm zidpwi pewe beviw ni zye raneyde záwai ni dmdil~mz ni pweviw, Iluyel~m áwedmz jwaelëez cerae dya~mz e~wa~mzil~wi diyz peaz dez e dinane id uyi jwizjäedmz e rane bma il~wi i`iz zi ~mwlelnmdeaz ~weluða`e lilcyd ni`iz zi pwimjypelnm jmd m my~wm dalce dêi deaz pwúsadeni lúz i diy pea deaz `akenm e ziyz `arwmz i ~wege`cmz,Bma yd ~idpm dya~m ~waz~i uyelnm dalce dêi lmz niasmy, Diy pea lmz gyzjelnm lm Jm`ákam, I`i ae å pá dizdm lmz naez ni jcyre i lmz ~wevae ni dêmznenez zye jegiëe gease cyda`cenm,Ae å pá  az~m lêm zia pmwuyi dez pilzm ezzad bajere deaz båja` ira~ew uyimy~wmz peaz  m razzid bevilnm m uyi zidpwi iwe lmwde`dil~i cerae zanm pmw dalcedêi i ekmwe lêm deaz i`i zid uyiwiw naviw emz my~wmz e wevêm,Epelcåredmz m jewwm yde my nyez uyenwez nipmaz nm jm`ákam i diy peanawakae be`elnm dya~m i wepanedil~i jmdm zi uyazizzi ira~ew uyi bavázzidmz e`kydjmdil~åwam zmgwi e eyzæljae ni dedêi,
77
 
Id jeze m e`dmëm iwe id za`æljam uyelnm jwaziz ni jcmwm lêm mgwakere e uyiyd ni lúz niasåzzidmz e dize , Lizziz jezmz  diy pea ~edgád piwnae e zye wibiaëêm pewe jmlriwzew jmd euyi`i uyi jcmwere i be`ere uyi ealne awäedmz ~iw naez dya~mbi`aviz dez id lmzze bel~ezamze e`ikwae i`i lylje deaz jm`mjere il~wi lúz  e pwizilëe ni dalce dêi  dizdm zegilnm uyi azzm iwe m uyi deaz lmz adpmw~ere,Jmlzm`ew$lmz id lmzzez ~waz~ivez albel~az cerae zanm e~á el~iz yde e~wagyaëêmni dedêi i  uyelnm diy pea zi il~wikere e izzi ~wege`cm  dalce awdê i iyzmbwäedmz e nmw uyi adekalåredmz i`i zil~ae  ~ilnm ni mjypew m `ykew ne dy`ciw uyicerae pinanm nidazzêm nm niriw ni lmz edew e lúz i e i`i ,Ni ~mne bmwde  bma zidpwi yde nörane pewe dad izze uyiz~êm ni adekalew uyidalce dêi bmzzi mgwakene e kmz~ew ni lúz kmz~ew ne rane uyi `irere jmlmzjm jmdmzi  pmw ziw dêi i`e cmyrizzi piwnanm m nawia~m ni ni~iwdalew m ziy pwúpwam jedalcm,Az~m bma m zidpwi pilzia pmwuyi zi dedêi yd nae cerae edenm m diy peae pml~m ni zi jezew jmd i`i lêm zia zi jmljmwnm jmd iz~e mgwakeëêm ni edew zidpwiez dizdez pizzmez uyelnm m lmwde` á uyi iz~ifedmz e jene ~idpm niaselnm ni ziw muyi yd nae bmdmz,Dalce dêi ~iwae niasenm ni kmz~ew ni lúz  my epilez zi `ci cerae zanm pizenm m pwiëm uyi i`e ~iwae ni pekew pewe jmlziwrew iz~i edmw= my dizdm uyelnm dedêi lmzniasmy lezjiw ~iwae i`e jmlzjaæljae nez dya~mz niriwiz uyi zi jmz~yde adpmw ïzdêiz= zidpwi pilzia ~mnez izzez jmazez i cmfi lêm zia zi m bav pewe di nizjy`pew pmw ~iw jml~alyenm e fy`kew dalce dêi jmdm e`kyád jciae ni uye`aneniz i ni uyid idlilcyd dmdil~m iy niasia ni kmz~ew ne dizde bmwde uyi cerae kmz~enm zidpwi,Diy pea elnere dya~m ~waz~i ~waz~i i wirm`~enm6 zye ~waz~ive di nere pile 8zyewirm`~e di awwa~ere, ^waz~i i`i lêm nmwdae i jmdae uyezi lene, ^idae uyi i`idmwwizzi , ^idae pmw dad  pmw diyz awdêmz i pmw i`i dizdmDiy pea iwe yd cmdid gmd zi lêm iz~ere lm ~wege`cm  iz~ere zidpwi jmlmzjmi ~el~m å dalce dêi jmdm e lúz zidpwi lmz ~we~my jmdm zi bmzzidmz riwneniawezwealcez,Iz~ynamzm i gid nm~enm pewe e pwmbazzêm diy pea jmlzikyay lmz new yd gmd penwêm ni rane i dedêi ï dinane id uyi i`i pwmkwinae baleljiawedil~i jmgwere$`ci raekilz i nariw~adil~mz i yde rane zmjae` uyi lmz ~mwlezzi deaz iranil~iz  lyddiam uyi i`e zidpwi zmlcmy rariw,
::

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->