Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
novine_31

novine_31

Ratings:
(0)
|Views: 401|Likes:
Published by Omer Cemalovic

More info:

Published by: Omer Cemalovic on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2011

pdf

text

original

 
INFORMATIVNO STRUČNI LIST JAVNOG PODUZEĆAINFORMATIVNO STRUČNI LIST JAVNOG PODUZEĆA
ELEKTROPRIVREDAHZ HERCEG-BOSNE
Godina VI. Broj 31 www.ephzh-b.com www.ephzhb.ba Mostar, prosinac 2005.
S ca bgljn Bžć i sea Nva 2006.
 
OBIL
JEŽENA 13.JP “ELEKTROPRIV
Inormativno stručni list JP Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne d.d., MostarIzdaje: Služba za inormiranje i odnose s javnošćuZagrebačka 1, Mostartel./ax: 036 326-779
Glavna urednica
Mira Radivojević
Lektorica
Irina Budimir, pro.www.ephzh-b.com, www.ephzhb.baNaklada 500 primjeraka
Priprema i tisak
FRAM-ZIRAL, MostarList izlazi tromjesečnoRukopisi i otografje se ne vraćaju
N
a svečanoj sjednici Nadzornogodbora, u povodu 13. obljet-nice Društva, nazočnima se,uz predsjednika Nadzornog odbora Jerku Pavličevića, obratio Vlado Ma-rić, generalni direktor Poduzeća. Unastavku prenosimo cjelokupno obra-ćanje:Točno prije 13 godina, 17.11.1992.godine, Ratna vlada HVO-a Hrvatskezajednice Herceg Bosne, u ratom is-cjepkanoj Bosni i Hercegovini, s poki-danim i uništenim elektroenergetskimsustavom, a da bi se na prostorimaslobodnog teritorija pod kontrolomHVO-a omogućila opskrba električ-nom energijom, službeno se ormira Javno poduzeće “Elektroprivreda Hr-vatske zajednice Herceg Bosne”, Mo-star.Ovom prilikom, odmah na počet-ku, a obično to u obraćanjima čini-mo na kraju, s dužnim poštovanjemsjećamo se svih onih koji su na bilokoji način sudjelovali u ormiranju JPElektroprivreda Hrvatske zajedniceHerceg Bosne, svih onih koji su omo-gućili obnovu u ratnim danima na slo-bodnom teritoriju, posebice onih kojidadoše svoje živote u ratu i djelatnika Javnog poduzeća koji su nastradali nasvojim radnim zadacima, te svih onihkoji su sudjelovali u obnovi i izgradnji ivođenju JP Elektroprivreda HZ HercegBosne. I ovom prilikom želim im se za-hvaliti ispred Javnog poduzeća “Elek-troprivreda Hrvatske zajednice HercegBosne” d.d. Mostar.Ratni početak djelovanja Elektro-privrede HZ Herceg Bosne bio je vrlotežak i kompliciran. Daljnjim nastav-
M. Radivojević
 
BUDI SRETAN 
Sjo prmi kusto gda,kdo ujći stvri i msti.Gji duh sg a  tti  iz .Nj   žstti izmšlja,mga sthvja sj  ua i umljsti.Os džvja dcl,di bg pa i.Ti si dje sma,mgo  go o s o dr i zjz.I po a  vdj.I, o ti o so li ,a sumj a  sm azja o o  i o.D, di  mr  Bg,a o Ga zmšlj i  za v ti  o i  cj  č j ža ,zži m  sjj dui.P s pljt i dvja,TEŽI DA BUDEŠ SRETAN.
 Još jedna obljetnica osnutka Elektro-privrede je za nama.I ova, 13. po redu obilježena jeskromno svečanom sjednicom,sumiranjem dosada postignutog iplaniranjem za budućnost.A i kako bi drugačije!?
 
3
BLJETNICAEDA HZ HERCEG BOSNE” d.d. MOSTAR
kom ratnih djelovanja, uvjeti rada idjelovanja još se više usložnjavaju, kada90 posto elektroenergetskih objekatabiva oštećeno i uništeno. I u takvimuvjetima, radnici JP ElektroprivredaHrvatske zajednice Herceg Bosnena smjene su obavljali svoje radnezadatke i sudjelovali u obrani i obnovislobodnog teritorija.Potpisivanjem Washingtonskog iDaytonskog sporazuma, stvaraju seuvjeti za prioritetno osiguranje elektri-čne energije na područjima gdje je tomoguće.Pred Upravom ElektroprivredeHrvatske zajednice Herceg Bosne,kao i pred svim djelatnicima, bio jeveliki izazov koji je značio osposobitiproizvodne, prijenosne i distribucijskeobjekte, omogućiti napajanje svih pod-ručja električnom energijom i uz to ihtržišno postaviti.Imali smo sreću da su u tim trenut-cima, kao i svih trinaest godina, na čelui u rukovodstvu bili ljudi sa zavidnimiskustvom, koji su nesebičnim zalaga-njem stvorili viziju kako osiguratiuvjete i motivirati djelatnike za uspje-šnu obnovu elektroenergetskogsustava. Tijekom ovih 13 godina,djelatnici Elektroprivrede HZ HercegBosne uspjeli su osposobiti, obnoviti irekonstruirati stare i izgraditi nove – iproizvodne i prijenosne i distribucijskeobjekte. Tu nismo štedjeli napora.Idemo u korak – možemo slobodnoreći – s Europom.Danas je Elektroprivreda HZ HercegBosne d.d. Mostar Društvo koje je 90posto u vlasništvu Federacije Bosnei Hercegovine i 10 posto u vlasništvumalih dioničara. Elektroprivreda HZHerceg Bosne, prije svega, osiguravaelektričnu energiju za preko 177.000distribucijskih potrošača, kao i dvavelika velepotrošača, s ukupnom po-trošnjom od oko 3.500 GWh, što jeidentično potrošnji u dvije susjedneElektroprivrede.U proizvodnim objektima – u hidro-elektranama Rama, Čapljina, Jajce 1, Jajce 2, Mostar i Peć Mlini – proizvodise 1.400 do 1.600 GWh/god električneenergije što čini oko 45 posto ukupnepotrošnje. Oko 55 posto nedostajućekoličine energije Elektroprivreda ku-puje na tržištu i isporučuje potro-šačima.Sve ovo prenosi se preko 1.000 kmVN mreže, 1.400 VN traostanica, teoko 10.000 km distribucijske mreže ipreko 2.600 srednjonaponskih i nisko-naponskih TS, upravljano iz DC Mostar,CU proizvodnjom i distribucijskihdispečerskih centara.Danas, ono što je najvrjednije u JP“Elektroprivreda Hrvatske zajedniceHerceg Bosne” d.d. Mostar jeste nje-zinih 1.730 djelatnika, koji se brinuza pogonsku spremnost, održavanje,upravljanje elektroenergetskim postro- jenjima kao i razvojnim projektima,koji će u budućnosti omogućiti kva-litetan rad ovoga društva. Preko 300djelatnika je s visokom i višom struč-nom spremom, a polovica djelatnika Javnog poduzeća je na sredini radnogavijeka.Ove godine, 35 djelatnika navršava35 godina radnog staža, te će uz danpoduzeća primiti i zaslužene nagrade.Prosječna plaća uposlenih u Javnompoduzeću Elektroprivreda HZ HercegBosne d.d. Mostar je oko 1.200 KM, što je iznad prosjeka u BiH.Društvo stipendira 82 studentaraznih struka koji će sutra biti potrebniDruštvu.U 2005. godini, sukladno svojimopredjeljenjima da ima što više visoko-obrazovanih kadrova koji će biti jamackvalitetnijeg rada, primljeno je preko25 djelatnika VSS, prvenstveno naodrađivanje pripravničkog staža, odkojih će se odabrati najkvalitetniji.I ove godine, kao i prethodnih, asve u cilju visoke pogonske spremno-sti, izvršeni su kapitalni remonti na HERama, HE Jajce 1 i HE Jajce 2, te redo-viti godišnji remonti i revizije agregatana CHE Čapljina i HE Mostar, sanaci- ja korita dovodnog kanala Čapljine,sanacija lijevog zaobalja HE Mostar,izrada projektne dokumentacije za HEMostarsko blato, a u tijeku je natječajza izbor strateškog partnera. Zbog ne-postojanja “Zakona o građenju” koji jetek usvojen prije 5 dana, nismo bili umogućnosti dobiti građevinsku dozvo-lu za izgradnju hidroelektrane Mostar-sko blato. Donošenjem ovoga zakona iizborom strateškog partnera, stvarajuse uvjeti i za početak izgradnje HE Mo-starsko blato. U tijeku je, također, izra-

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Selma Dizdarevic liked this
Antonio Drmać liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->