Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
84Activity

Table Of Contents

1.2. Razmere i znacaj medunarodnog biznisa
2. PROFESIONALNA ODREDENJA MEDUNARODNOG MENADZMENTA
2.1. Definisanje medunarodnog menadzmenta
2.2. Profesionalizacija medunarodnog menadzmenta
3. GENERICKE STRATEGIJE MEDUNARODNOG BIZNISA I MENADZMENT A
3.1. Strategije satelitskog medunarodnog angazovanja preduzeca
3.2. Strategije aktivnog medunarodnog angazovanja preduzeca
3.3. Strategije globalnog poslovnog angazovanja
4. PROCES INTERNACIONALIZACIJE POSLOVANJA PREDUZECA
4.1. Poslovni pokretacki procesa internacionalizacije preduzeca
5. NACIONALNA OPREDELJENOST MEDUNARODNOG BIZNISA I MENADZMENTA
5.2. Uslovi funkcionisanja preduzeca kao determinanta MBM
6.1. Industrijske grane nacionalnog i internacionalnog karaktera
7. KORPORATIVNA OPREDELJENOST MEDUNARODNOG BIZNISA I MENADZMENTA
7.1. Relevantnost pojedinih kategorizacija preduzeca za M.M
7.2. Liderska i satelitska grupa medunarodnih konkurenata
9.3. Evropska politika stimulisanja razvoja MSP
10.1. Razvojni doprinosi medunarodnog biznisa i menadzmenta
10.2. Tranzicioni doprinosi medunarodnog biznisa i menadzmenta
Pitanja ~u diskusiju i podsecanje
1. EKONOMSKE DIMENZIJE MEDUNARODNOG POSLOVNOG GKRUZENJA
1.1. Razvojne i trzisne nejednakosti zemalja u svetu
1.2. Binamicne promene medunarodnog ekonomskog okruzenja
2.1. Razliciti aspekti globalne ekonomske meduzavisnosti
2.3. Uticaj globalizacije na medunarodni biznis i menadzment
3. PRAVNE DIMENZIJE MEDUNARODNOG POSLOVNOG OKRUZENJA
3.1. Meduzavisnost faktora prava i medunarodnog biznisa
3.2. Suoeavanje sa razlicitim pravnim sistemima u MBM
4.1. Osobeni pravni problemi u MBM
4.2. Prevazilazenje pravnih problema u MBM
5.1. Meduzavisnost faktora politike i medunarodnog biznisa
5.2. Vrednovanje i kategorizacija politickih okruzenja
5.3. Osetljivost medunarodnog biznisa na politicku nestabilnost
6. POLITICKI RIZICI U MEDUNARODNOM BIZNISU I MENADZMENTU
6.1. Izvori i nacini ispoljavanja politickog rizika
7. KULTURNE DIMENZIJE MEBUNARODNOG POSLOVNOG OKRUZENJA
7.1. Pojmovno vrednovanje nacionalnih kultura u MBM
7.2. Konvergencija ili divergencija kulturnih razlika u svetu
8. ISTRAZIVANJA NACIONALNIH KULTURNIH RAZLIKA U FUNKCIJI MBM
9.1. Odnos nacionalnih kultura prema hijerarhijskom autoritetu
9.2. Odnos nacionalnih kultura prema neizvesnosti
9.3. Odnos nacionalnih kultura prema individualnoj odgovornosti
9.4. Odnos nacionalnih kultura jsrema zivotnim vrednostima
9.5. Povezivanje i integrisanje funkcionalnih tipova nacionalnih kultura
10. UVAZAVANJE VREDNOSNIH DIMENZIJA POJEDINIH KULTURA U MBM
10.1. Uticaj religije i vrednosnog sistema pojedinih kultura na MBM
10.2. Uticaj nacionalnih i socijalnih vrednosnih obelezja na MBM
11. RASTUCI ZNACAJ I EFEKTI MULTIKULTURNOG MENADZMENTA
11.2. Profilisanje i efekti multikulturnog menadzmenta
1. ZNACAJ I ULOGA IZVOZNOG POSLOVANJA
2. VREDNOVANJE INDIREKTNOG I DIREKTNOG IZVOZA
2.1. Indirektan izvoz
2.2. Direktni izvoz
2.3. Iskustveno vrednovanje direktnosti izvoza
3. KONZORCIJALNII PRIDRUZENI IZVOZ
3.1. Konzorcijalni izvoz
3.2. Pridruzeni izvozni aranzmani (piggy-back)
4. IZVOZNI POSLOVI PREKO LONA I LIZINGA
4.1. Izvozne mogucnosti preko poslova oplemenjavanja ili lona
4.2. Izvozne mogucnosti preko lizinga
5.2. Direktno ugovarani naeini i instrumenti placanja
5.3 Eksterno garantovani ili dokumentarni instrument! placanja
6. UVOZNO POSLOVANJE - DRUGA STRANA IZVOZA
6.1. Osobenosti uvoznog poslovanja
6.2. Kiedibilitet uvoznika i sigurnost uvozno-iz\ozne transakcije
6.3. Uvozno i izvozno poslovanje preko s! obodnih carinskih zona
7. MEDUNARODNA POSLOVNI ZNACAJKONTRATRGOVINE
8. BARTER, KOMPENZACIONII RECIPROCNI ARANZMANI KONTRATRGOVINE
8.1. Barter kao inicijalna forma kontratrgovine
8.2. Kompenzacioni poslovi
8.3. Reciprocna trgovina
9. FINANSIJSKO-POSREDNICKI ARANZMANI KONTRATRGOVINE
9.1. Svic (switch) poslovi
9.2. Izvozni faktoring
Pitanja za diskusiju i podseccuije
1. ULQGA TEHNOLOGIJE I ZNANJA U MEDUNARODNOM BIZNISU
1.2. Medunarodni konkurentski znaeaj upotrebe i transferisanja znanja
2. TEHNOLOSKI TRANSFERI KROZ MEBUNARODNU UGOVORNU SARADNJU
2.1. Razlozi za meclunarodnu ugovornu saradnju
2.2. Razlozi protiv medunarodne ugovorne saradnje
3. MEDUNARODNA PARTNERSKA SARADNJA NA PODLOZI LICENCE
3.1. Razvojni aspekti i strategijski znacaj licence
3.2. Interesni odnosi davaoca i korisnika licence
4. MEBUNARODNA PARTNERS KA SARADNJA NA PODLOZI FRANSIZINGA
4.2. Interesni odnos! fransiznih partnera
4.3. Vrste rnedunarodnog fransizinga
5. UPRAVLJACKI ASPEKTI LICENCE I FRANSIZINGA
6. NEPOSREDNA PROIZVODNO-POSLOVNA KOOPERACIJA SA INO-PARTNEROM
6.1. Forme neposredne proizvodno-poslovne kooperacije
6.3. Dugorocna proizvodna kooperacija i poslovno-tehnicka saradnja
7.2. Projekti "kljuc u ruke"
Pitanja za diskusiju i podsecanje
1. POSLOVNA OBELEZJA MEDUNARODNIH ZAJEDNICKIH ULAGANJA
1.1. Komparativno vrednovanje medunarodnih zajednickih ulaganja
1.2. Dobre strane medunarodnih zajednickih ulaganja
1.3. Slabe strane medunarodnih zajednickih ulaganja
2. PROCES REALIZACIJE MEBUNARODNIH ZAJEDNICKIH ULAGANJA
2.1 Postupak formiranja zajednickog ulaganja
2.2. Izbor i vrednovanje partnera za medunarodna zajednicka ulaganja
2.3. Perspektiva zajednickih ulaganja
3. OBEZBEBIVANJE I ODRZAVANJE KONTROLE U ZAJEDNICKOM ULAGANJU
3.1. Relevantnost nivoa i strukture vlasnistva u zajednickom ulaganju
5.4. Razlozi neuspeha iMSA
6. TIPOVI MEDUNARODNIH STRATEGIJSKIH ALIJANSI
6.1. Razvojno opredeljivanje tipa MSA
6.2. Visedimenzionalna tipologija MSA
Pitanja ~,a diskusiju i podsecanje
1. MEBUNARODNO INVESTICIONO OKRUZENJE
1.1. Trend liberalizacije stranih direktnih investicija
1.2. Slozenost medunarodne investicione analize
1.3. Investiciona kategorizacija pojedinih zemalja
2.1. Oblici medunarodnog kretanja kapitala
2.2. Poslovno vrednovanje strategije direktnih investicija u inostranstvu
2.3. Strategijske dileme i alternative samostalnih direktnih investicija
2.4. Horizontaine, vertikalne i konglomeratske direktne investicije
3. DRZAVNIINTERESI ZA DIREKTNE INVESTICIJE U INOSTRANSTVU
3.1. Direktne investicije iz ugla zemlje domacina
3.2. Direktne investicije iz ugla zemlje porekla
4. KORPORATIVNIINTERESI ZA SAMOSTALNE DIREKTNE INVESTICIJE
4.1. Korporativni motivi za SDI
4.2. Korporativni efekti od SDI
5. MEDUNARODNE AKVIZICIJE
5.1. Razlozi za prihvatanje akvizicija u stranoj zemlji
5.2. Razlozi neuspeha medunarodnih akvizicija
6. GRINFILD (GREENFIELD) INVESTICIJE U INOSTRANSTVU
6.1. Strategijska obelezja grinfild investicija u inostranstvu
6.2. Prednosti i nedostaci grinfild investicija u inostranstvu
1. ULOGA I ZNACAJ MEDUNARODNOG PROIZVODNOG MENADZMENTA
l.l.PojamisvrhaMPM
1.2. Sadrzaj i osobenosti MPM
1.3. Konkurentski znacaj MPM
2. POSLOVNE IMPLIKACIJE GLOBALIZACIJE PROIZVODNJE
2.1. Promene u globalnom proizvodnom okruzenju
2.2. Promene u globalnim proizvodnim prioritetima
3. MEDUNARODNI PROIZVODNI MODELII STRATEGIJE
3.1. Etnocentricni i policentricni proizvodni modeli
3.2. Centralizovani i decentralizovani proizvodni modeli
3.3. Medunarodne proizvodne strategije
4.1. Integralno upravljanje kvalitetom - TQM
4.2. Razvoj i konkurentski znacaj standardizacije kvaliteta
4.3. Medunarodni standardi kvaliteta serije ISO 9000
5. MEDUNARODNI KONCEPT UPRAVLJANJA PROIZVODNJOM BEZ ZALIHA - JIT
5.1. Medunarodni konkurentski znacaj JIT koncepta proizvodnje
5.2. Organizacione promene po JIT konceptu
Slika 7. Organizacione promene po JIT konceptu
6. MEDUNARODNE PROIZVODNO - SNABDEVACKE DILEME
6.1. Medunarodna proizvodna diversifikacija ili specijalizacija
7. UPRAVLJANJE GLOBALNIM LANCEM SNABDEVANJA
7.2. Organizacioni i tehnoloski aspekti globalnog Ianca snabdevanja
7.3. Medunarodne strateske alijanse sa dobavljacirna
8. LOKACIJSKI ASPEKTI MEBUNARODNOG PROIZVODNOG MENADZMENTA
8.1. Lokacijske dileme MPM
8.2. Faktori koji opredeljuju izbor medunarodne proizvodne Iokacije
9. STRATEGIJSKO PROFILISANJE TIPA FABRIKE U INOSTRANSTVU
9.1. Lokacijsko opredeljivanje svrhe proizvodnje u inostranstvu
9.2. Kategorije i strategijski profili proizvodnih fabrika u inostranstvu
10.1. Znacaj i uloga usluga u medunarodnom biznisu i menadzmentu
10.2. Opredeljivanje medunarodnog usluznog menadzmenta
1. SUOCAVANJE SA NACIONALNIM RACUNOVODSTVENIM RAZLIKAMA
1.2. Tipologija racunovodstvenih sistema i finansijskih izvestaja
1.3. Nacionalne razlike u racunovodstvenim tehnikama i standardima
2. MEBUNARODNA HARMONIZACIJA RACUNOVODSTVENE PRAKSE
3. TRANSLACIONI PROBLEMI MEDUNARODNIH FINANSIJSKIH IZVESTAJA
3.2. Konsolidovani finansijski izvestaj u medunarodnom biznisu
4.1. Suocavanja sa razlicitim poreskim opterecenjima u MFM
4.2. Prilagodavanja poreskog knjigovodstva u MFM
4.3. Prevazilazenje medunarodnih poreskih konflikata
5. DUGOROCNO FINANSIRANJE MEDUNARODNIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI
5.1. Medunarodne dimenzije poslovnog finansiranja
5.2. Medunarodna investiciona analiza
5.3. Medunarodno investiciono finansiranje
6. UPRAVLJANJE TOKOVIMA GOTOVINE U MEBUNARODNOM BIZNISU
6.2. Forme medunarodnih transfera gotovine
6.3. Racionalizacija tokova gotovine u medunarodnom biznisu
7. FINANSIJSKE TRANSAKCIJE PREKO MEDUNARODNIH DEVIZNIH TRZISTA
7.1. Poslovni znacaj i uloga medunarodnih deviznih trzista
7.2. Osnovni poslovi na medunarodnim deviznim trzistima
7.3. Medunarodni finansijski derivati
8. MEBUNARODNO TRZISTE KAPITALA
8.1. Medunarodno trziste novca i kredita - Evrodevizno trziste
8.2. Medunarodno trziste obveznica
8.3. Medunarodno trziste akcija
9. UPRAVLJANJE MEDUNARODNIM FINANSIJSKIM RIZICIMA
9.1. Medunarodne poslovne implikacije inflatornog rizika
1.1. Uticaj okruzenja na medunarodni menadzment ljudskih resursa
2. INTERNE OSOBENOSTI MEDUNARODNOG MENADZMENTA LJUDSKIH RESURSA
2.1. Uticaj nivoa internacionalizacije na upravljanje ljudskim resursima
3. MEDUNARODNA KADROVSKA POLITIKA
3.1. Etnocentricna kadrovska politika
3.2. Policentricna kadrovska politika
3.3. Regio i geocentiicna (nadnacionalna) kadrovska politika
4. NACIONALNO POREKLO I STATUS LJUDSKIH RESURSA U MBM
4.1. Nacionalno poreklo ljudskih resursa u MBM
4.2. Planiranje potreba i poslovnog statusa ljudskih resursa u MBM
5. REGRUTOVANJE I SELEKCIJA LJUDSKIH RESURSA U MBM
5.1. Regrutovanje ljudskih resursa u MBM
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Branko Rakita - Medjunarodni Biznis i Menadzment

Branko Rakita - Medjunarodni Biznis i Menadzment

Ratings: (0)|Views: 8,417 |Likes:
Published by darns1

More info:

Published by: darns1 on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 14 to 61 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 75 to 302 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 316 to 487 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 501 to 592 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 606 to 671 are not shown in this preview.

Activity (84)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ivan Jovanović liked this
Tanja liked this
efendi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->