Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Brief KLPD aan CBP

Brief KLPD aan CBP

Ratings: (0)|Views: 1,202 |Likes:
Published by loekessers

More info:

Categories:Types, Letters
Published by: loekessers on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

 
> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag
De voorzitter van het College bescherming persoonsgegevensMr. J. KohnstammPostbus 933742509 AJ Den HaagDatum 16 augustus 2010Betreft vragen CBP over maatregelen EIS
Pagina 1 van 3
Directoraat-GeneraalVeiligheid
Korpsbeheer en RelatiebeheerAgentschappenSchedeldoekshaven 2002511 EZ Den HaagPostbus 200112500 EA Den Haagwww.rijksoverheid.nl
Contactpersoon
P.DekkersT 070-4268544Philip.Dekkers@minbzk.nl
Kenmerk
2010-2000003016
Uw Kenmerk
z2010-00633
Geachte heer Kohnstamm,Op 29 juni 2010 heeft u mij bericht te overwegen om - gelet op de definitievebevindingen van uw onderzoek naar de invoer van het Europol Informatiesysteemdoor het Korps landelijke politiediensten – tot handhaving over te gaan. Voordat uvervolgstappen onderneemt, heeft u mij in de gelegenheid gesteld om mijnzienswijze met betrekking tot dit voornemen te geven. U heeft aangegeven dat ikdit mondeling kan doen in op 12 augustus 2010 geplande hoorzitting of schriftelijk.In reactie op mijn verzoek om uw vragen schriftelijk te beantwoorden heeft u mijop d.d. 29 juli jl. vier vragen gestuurd. Hieronder zal ik u per vraag mijn zienswijzekenbaar maken.
1. Zijn de eerste twee voor maart 2010 aangekondigde maatregeleninmiddels operationeel?
In uw vraag informeert u concreet naar de operationaliteit van de volgendemaatregelen:het aanmaken van een mutatie in de basisvoorziening opsporing (BVO)waarin de ‘EIS-waardigheid’ van een zaak wordt onderbouwd en waarbij wordtverwezen naar de mutatienummers die voor de beoordeling hiervan relevant zijn;het selecteren van zaak door een teamlid (dus: op welk moment in hetonderzoek blijkt de zaak EIS-waardig en kan hij worden doorgeleid naar EIS) enhet uitoefenen van controle hierop door de bevoegd functionaris.Ten aanzien van deze maatregelen bericht ik u als volgt.Het maken van bovengenoemde mutatie in BVO vormt nu een vast onderdeel vanhet werkproces. Voor het maken van deze mutaties zijn respectievelijk bij de dienstNationale Recherche de teamleiders van de onderzoeken waar de melding uitvoortkomt aangewezen en bij de blauwe diensten de rechercheportefeuillehouders.Tevens is de gebruikershandleiding aangepast en op het KLPD intranet geplaatst,zodat deze voor iedere KLPD’er raadpleegbaar is.Omdat deze maatregelen – onder andere door een gebrek aan capaciteit en dehuidige ICT-voorziening – nog onvoldoende operationeel zijn, heeft de korpsleiding
 
 
Pagina 2 van 3
Datum
16 augustus 2010
Kenmerk
2010-2000003016
van het KLPD besloten een aantal aanvullende maatregelen te nemen gericht ophet sturen en monitoren van de kwaliteit van de EIS-meldingen.Het gaat hier concreet om:
 
een wekelijkse controle op de EIS mutaties (kwantiteit en kwaliteit) door hetkwaliteitsbureau van de dienst Nationale Recherche (deze toetsing vindt plaatsdoor de ‘bevoegd functionaris’ zoals bedoeld in de Wet Politiegegevens);
 
een maandelijkse steekproef op zaken die in EIS zijn ingevoerd;
 
maandelijkse rapportages vanuit de diensten Ipol en Nationale Recherche aande korpsleiding over de operationaliteit van de vastgestelde werkprocessen ende kwaliteit van de nieuwe EIS mutaties.
2. Zijn er positieve resultaten geboekt t.a.v. de synchronisatie van de aan-en afmelding van rechercheonderzoeken in de VROS met het EIS-proces?
Ja, de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN) heeft begin 2010 deopdracht gekregen om de basisvoorziening opsporing (BVO) hiervoor aan tepassen. De VtsPN heeft aangekondigd de aangepaste versie dit najaar op televeren. Het KLPD is voor invoering van het aangepaste systeem afhankelijk van devoortgang van de VtsPN.
3. Zijn er positieve resultaten geboekt t.a.v. de gedachtenwisseling over deinvulling van periodieke inhoudelijk controles?
Om de oude en nieuwe gegevens in BVO en EIS te toetsen dient extra capaciteit teworden ingezet. In 2006 zijn over de capaciteitsbehoeften voor de invoer van hetEIS bij het KLPD reeds afspraken gemaakt met het Ministerie van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties. Vanwege vertragingen in de projectfase van deimplementatie van EIS bij het KLPD hebben deze afspraken niet geleid tot eendaadwerkelijke capaciteitsuitbreiding. Op dit moment is overleg gaande tussen hetKLPD en de ministeries van BZK en Justitie om te bepalen op welke wijze invullinggegeven kan worden aan de destijds gemaakte afspraken.
4. Tot welke conclusies bent u op grond van het rapport van defintievebevindingen van het CBP gekomen omtrent het herbeoordelen van deopgenomen registraties in het EIS?
In uw rapportage komt u tot de conclusie dat er bij het KLPD onvoldoendemaatregelen zijn getroffen opdat de gegevens die in EIS worden ingevoerd juist ennauwkeurig zijn. Ik onderschrijf deze conclusie en ik heb bovenstaandemaatregelen getroffen om te zorgen voor de noodzakelijke kwalitatieve verbeteringvan de invoer in EIS. Naast de organisatorische aanpassingen zal er ook eenschoningsslag plaatsvinden. Dit betekent dat alle gegevens die reeds in EIS zijningevoerd opnieuw zullen worden getoetst en waar nodig veranderd of verwijderd.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->