Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TV Extra [broj 710, 1.10.2010]

TV Extra [broj 710, 1.10.2010]

Ratings: (0)|Views: 752|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
FilmOvi
FREDDY JE IZVISIO
Su-bo-ta,-21.00-FTV-
PUTNIK 57
Su-bo-ta-23.00,Mre`a-plu-s
^ETIRI PERA
Su-bo-ta,-22.10-OBN
  D  n e  v  n  i a  v a z
Ht-se-r--ja-„Guu{ na-OBNu
Razvod zbog glumcabosanskih kor i jena
Je-se-nja-{ea-BHT-1
Od „Pe~ata“ dono vog magazina
 
Ja-n-se-r-s-BH-
Ko insistira nautakmicama Par tizana
NAJKOMPLETNIJI SEDMI^NI TV I SATPROGRAM OD 2. 10. DO8. 10. BROJ710.
 
2
Petak, 1. oktobar/listopad 2010.
Povratak„Sedmice“
Na program FederalneTV sedmog oktobravra}a se magazin iz ku-lture „Sedmica“.I u devetoj sezoni ekipamagazina pripremila jeautorske pri~e, kriti~keosvrte, zanimljive inter-vjue, u najkra}em dru-ga~iji pogled na bh. ku-lturnu stvarnost. Uredni-ca emisije je Maja Be-gta{agi}.
Snaga planete
Emitiranje dokumentar-ne serije iz pet dijelova„Zemlja: Snaga plane-te“ po~et }e na BHT1od petka, 8. oktobra.Serija istra`uje ~etiri ne-vjerovatne sile koje suoblikovale na{u jedi-nstvenu planetu - vulka-ne, okeane, atmosferu iled. U prvoj epizodi govo-ri o vulkanima koji su, vje-rovatno, najve}a sila nacijeloj na{oj planeti.
Svijet opere
Na RTRS-u od utorka,5. oktobra, po~inje seri- jal „Laka opera“.Voditeljica serije, po-znata kanadska oper-na pjeva~ica Natali^oket (Natalie Choqu-ette) u svakoj epizodina zanimljiv na~in upo-znat }e gledaocima sa~uvenim operama. Uprvoj emisiji Natali }egovoriti o „Karmen“@or`a Bizea.
TV 
vijesti 
   O  s   t  a   l  e   1   6 ,   5   0   %
 5
 
 N A  J B O L J I H 
 T V
 E M I S I J A 
SMS
091/410-100
Mre`a plus,
pon.-subota, 20.00
2
 Q       
18,00 %
1001 no}
Alfa,
pon.-petak, 18.00
5
 Q       
13,50 %
Intervju dana
OBN,
nedjelja, 14.00
1
 Q       
19,00 %
Telering
OBN,
pon.-petak, 20.00
4
 Q       
16,00 %
Gumu{
Pink BH,
nedjelja, 20.00
3
 Q       
17,00 %
Farma
BHT 1
Po~etkom oktobra starta jesenja programska {ema
Od „Pe~ata“ do novogdnevnog magazina
Bogatiji serijski program
Na male ekrane se vra}aju emisije „Kona~no petak“ i „Euroimpuls“
P
o~etkom oktobra naBHT1 starta jesenjaprogramska {ema.Gledaoce o~ekuju brojnaosvje`enja u vidu novihsezona popularnih emisi- ja, ali i programskih novi-teta koji }e poku{ati ste}isvoju publiku ispred malihekrana.
„Sve u svemu“
Tako }e 4. oktobra BHT1lansirati dnevni magazin„Sve u svemu“, koji }e seprikazivati od ponedjeljkado ~etvrtka. Emisiju }e vo-diti Lejla Zvizdi}, Neda Ta-di} i Haris Bilalovi}, a po-nudit }e {iroki izbor tema,od aktuelnih zbivanja dorevijalnih priloga. Nakonljetne pauze, na programse vra}a emisija„Kona~no petak“ s vodite-ljima Majom ^engi} i De- janom Kukri}em, a 5.oktobra po~inje i peta se-zona „Euroimpulsa“ kojise bavi evropskim integra-cijama.Na BHT1 posebno suobogatili serijski program.Najve}a uzdanica je do-ma}a serija „Pe~at“ od 13epizoda, u kojoj su ulogeostvarili Izudin Bajrovi},Branislav Le~i}, Mia Be-govi}, Mirsad Tuka, JasnaBeri, Jasna Dikli}... Zani-mljivo, prve epizode„Pe~ata“ emitirane su jo{prije dvije godine na Fe-deralnoj TV, ali je serijaiznenada misteriozno ne-stala s malih ekrana.
Osvaja~i Emija
Fanove ameri~keuspje{nice „Ljudi s Medi-sona“, koja tri godine zar-edom osvaja Emi, obrado-vat }e podatak da BHT1od 10. oktobra po~injeemitirati tre}u sezonu, a u jesenjoj {emi }e se ta-ko|er na}i i nove serije„Bra}a Karamazovi“ te„Obalska stra`a“, kao i pe-ta sezona „Mjesto zlo~ina:Njujork“.Osim subotnjih prijenosame~eva engleskog nogo-metnog prvenstva, ve}nekoliko sedmica BHT1vikendom prikazuje i na- jzanimljivije susrete Pre-mijer lige BiH, {to }e na-staviti raditi i u jesenjimmjesecima. Tako|er, sva-kog ponedjeljka }e i daljebiti emitirane specijalneemisije posve}ene do-ma}em nogometnom ta-kmi~enju.
H. PROLI]Mia Begovi} i Mirsad Tuka u seriji „Pe~at“„Mjesto zlo~ina Njujork“: Popularna krimi-serija
Programza djecu
Novi ciklus dijalo{kihemisija za mlade „De-bate o debatama“po~inje 3. oktobra, adan kasnije kre}e i no-va sezona dokumentar-nih emisija „Nema pro-blema“. Animirana seri- ja za djecu „Robot Ro-bi“ od 52 epizode na pr-ogramu }e biti srijedom.
Dokumentarci
Novi serijal ciklusa bh.dokumentarnog filma, ukojem }e biti prikazano25 filmova nastalih u per-iodu od 1949. do 1989.godine, kre}e 6. oktobrana BHT1. ^etvrtak je re-zerviran za „Puteve zdra-vlja“, zatim Josipa Peja-kovi}a i emisiju „U imenaroda“, a uskoro }epo~eti i novi igrano-doku-mentarni serijal od osamepizoda „Bosna i vrije-me“.
Kultura
Magazin iz kulture „Di-menzija vi{e“ kre}e iove jeseni, u svoju~etvrtu sezonu emitira-nja, od 4. oktobra. Re-dakcija kulture BHT1priprema i izbor najbo-ljih priloga iz „Figura“,emisije u kojoj poznateli~nosti iz kulturnog iumjetni~kog miljea ra-zgovaraju sa svojimgostima. BHT1 }e upr-ili~iti i regionalnu pre-mijeru filma „DaniloKi{: Uspomene, se}an- ja“.Politi~ki magazin „Crta“ponovo je na programuBHT1 u utorak, 5. okto-bra. „Na dnevnom redu“ je emisija koja }e svakedruge srijede od 6. okto-bra informirati o aktivno-stima dr`avnih poslani-ka, delegata i ministaraiz parlamentarnih i mini-starskih klupa. „Temadana“ }e u novoj sezonibiti emitirana ponedje-ljkom i ~etvrtkom od 4.oktobra, a emisija „Inter-vju sa...“ od 13. oktobra,dva puta mjese~no, sri- jedom.
Pejakovi}: „U ime naroda“
Informativni program
 
Petak, 1. oktobar/listopad 2010.
NAGRADNA IGRA 
M. \akovi}
OBN
17,50 %
S. Deli}
BHT1
13,00 %
 A. Kurti{aj
OBN
 N A  J B O L J I H 
 T V
 V O D I T E L J A 
Ostali 24,00%
Broj telefona na kojimo`ete glasati za svo- je omiljene emisije, se-rije ili voditelje je091/410-100. CijenaSMS-a je 0,50 KM +PDV. Dovoljno je daukucate poruku, napri-mjer emisija, napraviterazmak i ukucate njennaziv. Postoci se izvo-de na osnovu broja pri-stiglih SMS-ova zaodre|enu emisiju ilivoditelja. Vlasnik brojamobilnog telefona061/356-519 dobitnik je dvije ulaznice za ki-no.
[. Salihefendi}
HAYATTV
14,00 %
 A. Hr{um
PINK BH
16,50 %
 
M. [ahinpa{i}
OBN
15,00 %
3
LIGAPRVAKA
Gledaoci Javnog servisa ogor~eni favoriziranjem Partizana
Be~i}: Arsenal imadosta navija~a u BiH
U prvom kolu nije bilo kvalitetnije utakmice od [ahtjor - Partizan iodlu~ili smo se da nju prenosimo, tvrdi Karamehmedovi}
- Ne vidim {to je spor-na utakmica izme|u Par-tizana i Arsenala. Arsenalima dosta navija~a u BiH imislili smo i na njih -odgovorio nam je urednikSportske redakcije FTV-aFahrudin Be~i} na pitanjeza{to je preno{ena uta-kmica iz Beograda umje-sto derbija kola odigranogu Amsterdamu izme|uAjaksa i Milana, velikanaevropskog fudbala kojiukupno imaju 11 naslovaprvaka Starog kontinenta.
Jak lobi
Da nije `alosno, bilo bismije{no. Nismo znali da je u BiH tako jak lobi navi- ja~a Arsenala koji su ova-ko u utorak do{li na svoje.Na{u redakciju u uto-rak i srijedu zasuli supozivi, poruke i e-mailo-vi ~italaca koji suogor~eni izborom uta-kmica koje prenosi Ja-vni servis BiH. Beogra-dski Partizan se ve}dva puta na{ao na ma-lim ekranima, a derbijeizme|u nogometnih ve-li~ina Bajerna i Rome,Real Madrida i Ajaksa,te Ajaksa i Milana nismobili u mogu}nosti pratiti.Da urednik Be~i} nijeusamljen u svom na~inurazmi{ljanja zbog kojeg javno ne smije re}i da seutakmice Partizana pre-nose zbog gledalaca uRepublici Srpskoj, poka-zale su nam rije~i njego-vog kolege sa BHT1 Be-lmina Karamehmedovi}a.
Radujmo se Bragi
- U prvom kolu nije bi-lo kvalitetnije utakmiceod [ahtjor - Partizan iodlu~ili smo se da nju pr-enosimo - re~e Karame-hmedovi} i ostade `iv.Javni servis je po kozna koji put pokazao danije u slu`bi pretplatnikakoje niko ne pita za nji-hovo mi{ljenje, a o `el- jama da i ne govorimo.Zbog toga se ve} tre-ba radovati susretu Bra-ga - Partizan koji }emogledati u narednom koluLige prvaka, jer }e to bitisigurno „najkvalitetnijautakmica“ u tom terminu,a i navija~i Brage u BiH}e do}i na svoje. Azavas koji ste se ponadalida bi mo`da mogli gle-dati susret Real Madrid -Milan ostaje samo da senadate.
D. ZEBA Detalj sa utakmice Partizan - ArsenalKaramehmedovi}: Na{tetu pretplatnika
Najjeftiniji paket - isteutakmice, isti snimci
Kako se Javni servis BiH sastoji od tri kompo-nente - BHT1, FTV i RTRS, brojni gledaoci se pi-taju za{to se ne emitiraju razli~iti susreti Lige prva-ka pa da svako odabere ono {to `eli. Ane da ima-mo apsurd - na dva TV kanala prijenos iste uta-kmice s dva komentatora?! Jednostavno, kupilismo najjeftniji paket! Prema ugovoru, i snimci uta-kmica na RTRS-u i FTV-u moraju biti isti?!
RTRSu`iva upobjedi
Urednik Sportskeredakcije RTRS-a Dr-agan Novakovi}, nar-avno, ne vidi ni{tasporno u prijenosimautakmica Partizana.Za{to i bi kada je ovajdio Javnog servisaodnio pobjedu i svojimgledaocima omogu}ioda prate {ta `ele.- Gledaoci u Repu-blici Srpskoj tako|erpla}aju RTV pretplatu ioni `ele da gledaju uta-kmice Partizana - ka`eDragan Novakovi}.
Specijalni izborni program na TV stanicama u BiH
Komentari, analize i javljanja iz {tabova
BHT1 i Federalna TV zajedni~ki realiziraju emisiju
Na dan izbora, u ne-djelju, 3. oktobra, bh. tele-vizijske stanice u`ivo }eemitirati specijalni progr-am posve}en op}im izbor-ima u na{oj zemlji.BHT1 i Federalna TVzajedni~ki }e realiziratiemisiju „Izbori 2010“, te jednim dijelom i sa RTRS-om. Glavni urednik proje-kta je Damir [imi}, ure-dnik Informativnog progr-ama BHT1, a njegov za-mjenik @eljko Tica, ure-dnik Informativnog progr-ama FTV-a. Voditelji spe-cijalnog programa su Su-zana Stambol i Sa{a Deli}sa BHT1, te AleksandarMarkovi} s Federalne TV.- Informativni programdirektno }e prenositi pres-konferencije Centralneizborne komisije tokom cije-log dana, te }e se iz CIK-a javljati na{i reporteri. Planir-ana su brojna uklju~enjau`ivo iz izbornih sto`eranajva`nijih stranaka iz Sar-ajeva, Mostara i Banje Lu-ke, a tako|er }emo reporte-rski pokriti i izborne sto`ereostalih brojnih stranaka.U na{em studiju, prvekomentare i analize dat }eiskusni politi~ki analiti~ari,predstavnici civilnog sekto-ra, medija i drugi. Nakonobjave prvih preliminarnihneslu`benih rezultata, potr-udit }emo se da javnostiBiH prenesemo prve kome-ntare politi~kih lidera i ka-ndidata za najve}e pozicijeu BiH - govori Damir [imi}.Hayat TV }e tako|erod 21 sat emitirati specija-lni program posve}enizborima. Kako isti~e Ad-nan Rondi}, koji }e zaje-dno s Kenanom ]erima-gi}em ure|ivati i voditiemisiju, u otvorenom cje-love~ernjem programu }erazgovarati s brojnim go-stima, dok }e se novinar-ske ekipe javljati iz izbor-nih {tabova stranaka.- U emisiji }emo ugostitiuglavnom mlade ljude, nei-stro{ena lica, koji su ekspe-rti u raznim oblastima. Na{ireporteri se ne}e javljati sa-mo iz izbornih {tabova uSarajevu, nego i iz drugihgradova, poput Banje Luke.Smatram da }e Hayat TV,zahvaljuju}i tom interakti-vnom pristupu, prvi imatinezvani~ne rezultate izbo-ra. Na kraju }emo, nara-vno, s gostima u studijuanalizirati dobivene poda-tke i poku{ati dati prognozuko }e s kim u}i u koaliciju -otkriva Rondi}.
H. PROLI]Rondi}: Otvoreni programna Hayatu
Cijeli dan na TVSA 
Jedina televizijska stanica u BiH koja }e realiziraticjelodnevni program posve}en izborima je TVSA.- Za razliku od drugih, mi smo odlu~ili jo{ od jutar-njih sati, ta~nije od sedam, emitirati izborni program.Svjesni smo rizika da zbog toga postoji mogu}nostda neko zloupotrijebi na{ medijski prostor tokom ja-vljanja s terena i prekr{i izbornu {utnju, ali jednosta-vno `elimo gledaocima ponuditi pravu sliku zbivanjana birali{tima - govori Zvonko Mari}, urednik specija-lnog izbornog programa na TVSA.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->