Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
برمجة باستخدام DirectX 9

برمجة باستخدام DirectX 9

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Ahmed Sabry

More info:

Published by: Ahmed Sabry on Oct 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2010

pdf

text

original

 
 ﻢﻴﺣﺮﻟا
 
ﻦﻤﺣﺮﻟا
 
ﷲا
 
 ﻢﺴﺑ
 
بﺎﻌﻟﻷا
 
ﺔﺠﻣﺮﺑ
 
ﻰﻟإ
 
ئﺪﺘﺒﻤﻟا
 
ﻞﺧﺪﻣ ـﻟا
 
 ماﺪﺨﺘﺳﺈﺑ
DirectX 
٩٫٠
 
سﺮﻬﻔﻟا
:
لوﻷا
 
سرﺪﻟا
:-
ةروﺪﻟا
 
ﻦﻋ
-
ةروﺪﻟا
 
تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ
-
 ـﻟا
 
ﻞﻳﺰﻨﺗ
DirectX
٩٫٠
(SDK)-
 ـﻟا
 
ﻞﻳﺰﻨﺗ
Microsoft Visual Studio.Net
٢٠٠٠
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
سرﺪﻟا
:-
ﺔﺷﺎﺸﻟا
 
تﺮآ
-
 ـﻟا
 
تﺎﺒﺘﻜﻣ
 API-
 ـﻟا
 
ﺦﻳرﺎﺗ
DirectX-
 ـﻟا
 
ﺢﻠﻄﺼﻣ
HAL-
 ـﻟا
 
تﺎﻧﻮﻜﻣ
DirectX
ﺚﻟﺎﺜﻟا
 
سرﺪﻟا
:-
 ـﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺢﻳﺮﺼﺘﻟا
 
ﺔﻘﻳﺮﻃ
DirectX-
 ـﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺔﻣﺪﻘﻣ
Direct
٣
D-
 ـﻟا
PresentParameters-
 ـﻟا
Device
ﻊﺑاﺮﻟا
 
سرﺪﻟا
:-
ﺔﻟاﺪﻟا
Onpaint-
ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا
 
ﺔﻟاﺪﻟا
Main()
ﺲﻣﺎﺨﻟا
 
سرﺪﻟا
:-
 ـﻟا
 
تﺎﻔﻠﻣ
 
ﻞﻴﻤﺤﺗ
DirectX
 ـﻟا
 
ﻲﻓ
Microsoft VisualStudio.Net-
ﻊﻣ
 
ﺔﻳاﺪﺒﻟا
Windows Application-
 ـﻟا
 
ﻊﻣ
 
لوﻷا
 
ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا
DirectX 
 
سدﺎﺴﻟا
 
سرﺪﻟا
:- Vertexe- Position Vertexes- Transformed Vertexes
ﻊﺑﺎﺴﻟا
 
سرﺪﻟا
:-
 ـﻟا
 
ﺪﻳﺪﺤﺗ
 Vertexes
 ـﻟا
 
ﻲﻓ
Transformed-
 ـﻟا
 
ﻲﺑ
 
ﺚﻠﺜﻣ
 
 ﻢﺳر
TransformedColored
ﻦﻣﺎﺜﻟا
 
سرﺪﻟا
:-
 ـﻟا
 
ﺪﻳﺪﺤﺗ
 Vertexes
 ـﻟا
 
ﻲﻓ
PositionColored-
 ﻟا ـ
Camera
ﻊﺳﺎﺘﻟا
 
سرﺪﻟا
:-
 ـﻟا
Translation-
 ـﻟا
Rotation
 ﺮﺷﺎﻌﻟا
 
سرﺪﻟا
:-
 ـﻟا
Scaling-
 ﺟ ـﻟا
 
ﻊﻤ
Matrix
 ـﻠﻟ
Translation
 ـﻟا
 
 و
Rotation
 ـﻟا
 
 و
Scaling
 ﺮﺸﻋ
 
يدﺎﺤﻟا
 
سرﺪﻟا
:-
 ـﻟا
 Vertex Math-
 ـﻟا
 Vertex Buffer
 ﺮﺸﻋ
 
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
سرﺪﻟا
:-
 ـﻟا
Texture-
 ـﻟا
 
عاﻮﻧأ
 Vertex
 ﺮﺸﻋ
 
ﺚﻟﺎﺜﻟا
 
سرﺪﻟا
:-
 ـﻟا
Lighting-
 ـﻟا
Mesh
 ﺮﺸﻋ
 
ﻊﺑاﺮﻟا
 
سرﺪﻟا
 
لﺎﻜﺷﻷا
 
ﻚﻳﺮﺤﺗ
-
 ـﻟا
Font
 
 
 
لوﻷا
 
سرﺪﻟا
: -
ةروﺪﻟا
 
ﻦﻋ
-
 ﻄﺘﻣةروﺪﻟا
 
تﺎﺒﻠ
-
 ـﻟا
 
ﻞﻳﺰﻨﺗ
DirectX
٩٫٠
(SDK)-
 ـﻟا
 
ﻞﻳﺰﻨﺗ
Microsoft Visual Studio.Net
٢٠٠٠
 
ةروﺪﻟا
 
ﻦﻋ
: 
ﻦﻳأ
 
ﻦﻣ
 
فﺮﻋأ
 
 ﻢﻟ
 
ﻲﻨآﻷو
 
ﻦﻣز
 
ﺬﻨﻣ
 
بﺎﻌﻟﻷا
 
 ﻢﻴﻤﺼﺗ
 
ﺔﻴﻔﻴآ
 
 ﻢﻠﻌﺗ
 
ةﺮﻜﻓ
 
ﻲﻨﺗدوار
 
أﺪﺑأ
 
ﻒﻴآو
 
ﻞﺑ
 
أﺪﺑأ
,
ﻊﻗاﻮﻣو
 
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
تﺎﺒﺘﻜﻤﻟا
 
ﻲﺑ
 
ﻚﻴﻠﻋ
 
ﻲﺴﻔﻧ
 
ﻲﻓ
 
ﺖﻠﻘﻓﺖﻧﺮﺘﻧﻹا
,
 ﻠﻌﻤﻟا
 
نﺄﺑ
 
ﺪﺟﻷﺔﺤﻴﺤﺷ
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
ةﺮﻓاﻮﺘﻤﻟا
 
تﺎﻣﻮ
,
ﺔﻓﺮﻌﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﻤﺘﻌﺗو
 
ﺐﻴﺗﺮﺗ
 
لوﺎﺣأو
 
تﺎﻤﻴﻘﻠﻟا
 
ﻊﻤﺟأ
 
ﺔﺋﺎﺗ
 
اﺬﻜه
 
ﺖﻴﻘﺑو
 
لﺎﺠﻤﻟا
 
اﺬه
 
ﻲﺑ
 
ﺔﻘﺒﺴﻣتﺎﻤﻠﻜﻟاﺔﻄﻴﺴﺑ
 
ﺔﻓﺮﻌﻣ
 
ﻰﻟإ
 
ﷲا
 
ﻲﻨﻘﻓو
 
نأ
 
ﻰﻟإ
,
ﻲﺑ
 
ةروﺪﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﺖﻴﻤﺳأ
 
ﻚﻟﺬﻟ
)
ﻞﺧﺪﻣبﺎﻌﻟﻷا
 
ﺔﺠﻣﺮﺑ
 
ﻰﻟإ
 
ئﺪﺘﺒﻤﻟا
(
ﻦﻋ
 
ﺚﺤﺒﻳ
 
لاز
 
ﺎﻣ
 
يﺬﻟا
 
ﺔﺋﺎﺘﻠﻟ
 
ﻞﺧﺪﻣ
 
 ﻮﻬﻓباﻮﺠﻟاﻲﻟ
)
أﻒﻴآو
 
ﻦﻳ
). 
ةروﺪﻟا
 
تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ
 
ﻦﻣ
 
 ﻂﻘﻓ
 
تﺎﻴﺳﺎﺳﻷﺎﺑ
 
ﺔﻳارد
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻲﺋرﺎﻘﻟا
 
نﻮﻜﻳ
 
نأ
 
ﻞﻀﻓﻷا
 
ﻦﻣ
)
ﻞﻤﺠﻟاﺔﻳراﺮﻜﺘﻟا
,
تﺎﻓﻮﻔﺼﻤﻟا
,
ﺔﻴﻃﺮﺸﻟا
 
ﻞﻤﺠﻟا
,
 ـﻟا
 
تﺎﺤﻠﻄﺼﻣ
 
ﺾﻌﺑو
OOP),
 ﻢهﻷاوﻲه
 
ﻪﻠآ
 
اﺬه
 
ﻦﻣ ﻢﻠﻌﺘﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺔﺒﻏﺮﻟا
. 
ﻚﻳﺪﻟ
 
ﺔﺤﺿاو
 
ﻼﻋﻷﺎﺑ
 
تﺎﻴﺳﺎﺳﻷا
 
ﻦﻜﺗ
 
 ﻢﻟ
 
نإو
 
ﻰﺘﺣ
,
سﺄﺑ
 
ﻼﻓ
,
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﻄﻘﻨﻟﺎﻓﻻةروﺪﻟا
 
 ﻂﺧ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻧﺮﻴﺳ
 
ءﺎﻨﺛأ
 
ﻚﻳﺪﻟ
 
ﺔﺤﺿاو
 
نﻮﻜﺗ
,
ﷲا
 
ءﺎﺷ
 
نإو
 
ﺎﻬﺑ
 
ﻲﻨﻤﻠﻋأﻚﻟ
 
ﺎﻬﺤﺿوﺄﺳ
.
حﺮﺸﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺪﻤﺘﻌﻨﺳ ـﻟا
 
ﺔﻐﻟ
 
ﻰﻠﻋ
 
ةروﺪﻟا
 
ﻩﺬﻬﻟ
C#,
ﻞﻤﻌﻟا
 
ﺔﻴﻟﺁ 
 
نﺄﺑ
 
 ﻢﻠﻌﻟا
 
ﻊﻣتﺎﻐﻠﻟا
 
ﻞﻜﺑ
 
ةﺪﺣاو
. 
ﻖﻴﺒﻄﺗ
 
ﺔﻟﻮﻬﺳ
 
ﻞﻜﺑو
 
ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ
 
فﻮﺴﻓ
 
ﻞﻤﻌﻟا
 
ﺔﻴﻟﺁ 
 
ﺖﺒﻋﻮﺘﺳإ
 
 ﻮﻟ
 
ﻚﻧأ
 
ﻰﻨﻌﻤﺑ ﻄﺗ
 
ﺔﻐﻟ
 
يأ
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﻢﻴهﺎﻔﻤﻟا
 
ﻩﺬهﺎﻬﻨﻘ
. 
ﻪﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا
 
ﺞﻣاﺮﺒﻟا
: DirectX
٩٫٠
SDK (Software Development Kit) Microsoft Visual Studio.Net
٢٠٠٢
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->